Myanmar: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Rangúnu (Myanmar)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

S ohledem na tradiční zvyklosti se doporučuje pro prodej českého zboží využívat myanmarských zástupců znalých místního prostředí. Partnerem českých exportérů mohou být státní i soukromé myanmarské firmy, společné podniky nebo společnosti se stoprocentním vlastnictvím zahraničním subjektem. České firmy se mohou dostat na místní trh také prostřednictvím českých firem, které v zemi již působí (v případě zájmu – informace poskytne ZÚ Rangún). Přímý dotaz na ministerstva či specializované organizace může rovněž zajistit požadované informace o potenciálních obchodních partnerech. Federace obchodních a průmyslových komor Myanmaru (UMFCCI) je též kvalitním zdrojem a zárukou pro získání nejen obchodních partnerů. Navíc UMFCCI má své regionální pobočky ve všech 14 oblastech a státech Myanmaru (www.umfcci.com.mm). Kromě UMFCCI se lze také obrátit na soukromou podnikatelskou asociaci International Business Promotion Center (myibpc.com) sdružující velké a střední podniky z různých sektorů. Obě organizace podepsaly se svými českými protějšky Memorandum o spolupráci (HK ČR a SPD ČR).

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Celní správa je přímo začleněna do struktury Ministerstva financí a na jejich stránkách lze nalézt kromě celních statistik také další relevantní informace o celním systému Myanmaru.  

Z legislativního hlediska firmy, které chtějí v Myanmaru podnikat ve vývozních nebo dovozních operacích, musí být registrovány Registračním úřadem pro vývoz a dovoz (Export Import Registration Office) ministerstva obchodu. Registrační poplatky činí 5,000 kyatů na jeden rok nebo 10,000 kyatů na 3 roky. Zboží může být vyváženo (s výjimkou několika komodit jako je například týkové dřevo) na základě udělené vývozní licence, která je zpoplatněna. Obdobně jsou udělovány i dovozní licence. Platnost licencí je 6 měsíců. Clo a celní poplatky jsou placeny při dovozu, vývozu i tranzitu. V případě tranzitu se jedná o 2,5 % z hodnoty CIF, v případě vývozu a dovozu v souladu s celním sazebníkem.

Více informací na National Trade Portal Myanmar.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Forma zapsání podniku může být vlastnictví, spoluvlastnictví, společnost s ručením omezeným (limited). Zapsání společností, které nezahrnují státní vlastnictví, je prováděno podle Myanmar Companies Act (zákon o podnicích), v případě, že v části společného podniku má být státní firma nebo jde o jinou formu spolupráce se státní firmou, provádí se zapsání podle zvláštních předpisů (Special Companies Act). Zákon o zahraničních investicích zaručuje, že investice vložené v souladu s tímto zákonem nebudou znárodněny. Zároveň po ukončení aktivit zaručuje repatriaci podílu v podniku ve volné měně. Je dovolen transfer úspor zahraničních pracovníků. Při zřizování a registraci firmy musí zahraniční partner předložit písemný návrh u Komise pro zahraniční investice (Myanmar Investment Commission). Přiloženy musí být následující doklady:  

 • předmět činnosti a finanční doklady mateřské firmy (účetní uzávěrka za poslední rok s auditem) 
 • bankovní posouzení obchodního nebo podnikatelského záměru
 • detailní kalkulace ekonomické oprávněnosti projektu, která zvlášť obsahuje údaje:  odhadovaný roční zisk, odhadované roční příjmy, předpokládanou dobu návratnosti investic, výhledy na vytváření nových pracovních míst

O právo k obchodování je nutno žádat na ministerstvu plánování a financí prostřednictvím Úřadu pro registraci firem (Companies Registration Office). Jestliže je předmětem podnikání nově registrované firmy zahraniční obchod, je nutno se registrovat jako dovozce či vývozce u úřadu pro registraci vývozu a dovozu (Export-Import Registration Office) při ministerstvu obchodu.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Pro propagaci a marketing lze použít inzerci v tisku a reklamní šoty v televizi. U mladší generace je nejúčinnější reklama prostřednictvím internetu, především přes sociální sítě. V hojné míře jsou využívány i billboardy.  

Významné reklamní agentury:  

 1. SAIL Group ofCompanies: www.advertising-myanmar.com
 2. Mango Marketing & Wave Digital Offices: info@mango.com.mm

Nejvýznamnější veletrhy a výstavní akce se v Myanmaru pořádají především v Yangonu a Mandalay.  

Nadcházející veletrhy: 

Většina veletrhů v prvním pololetí 2020 byla zrušena kvůli pandemii COVID-19. K nejvýznamnějším akcím plánovaným na druhou polovinu roku patří následující:

Září

Říjen

Listopad

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví v Myanmaru je na velmi nízké úrovni. Avšak se vstupem Myanmaru do mezinárodní obchodní komunity a rostoucím zahraničním investicím a vstupem zahraničních firem na trh lze doufat, že země, která je členem WIPO (World Intellectual Property Organization), WTO a TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) postoupí v ochraně duševního vlastnictví kupředu. Návrhy jednotlivých zákonů (autorké právo, ochrané známky, patenty atd.) byly připraveny již v roce 2014, nicméně až koncem července 2017 byly předány příslušnému legislativnímu výboru pro projednání. Dohoda TRIPS zavazuje Myanmar splnit své závazky až v roce 2021. Avšak v případě patentů lze nyní využít dočasný provizorní „akt“ – Patent and Design (Emergency Provision) Act.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Velké projekty jsou publikovány v místním tisku. Jednotlivá ministerstva uvádějí tendry nově rovněž na svých internetových stránkách. V Myanmaru neexistuje v současné době zákon o veřejných zakázkách. V roce 2017 vydala prezidentská kancelář stručné nařízení č.1/2017, které upravuje postup při zadávání veřejných zakázek. Toto nařízení je určeno pouze pro zakázky od 10 milionů USD (cca 7 000 USD).

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Pro řešení obchodních sporů je využíván místní soudní systém, který je ve většině případů časově velmi náročný. 

Převládající způsob plateb je stále ve většině případů v hotovosti, avšak výrazně příbývají také elektronické formy plateb. Pro obchodní transakce se stále častěji užívají bankovní převody a L/C. Rozvíjí se i systém platebních karet a mobilních aplikací pro převody peněz (tzv. elektronické peněženky). Platební morálka je v Myanmaru na relativně dobré úrovni, v každém případě je však doporučováno řádné prověření obchodních partnerů. 

Zahraniční investice a podnikání zahraničních subjektů v Myanmaru je v kompetenci Ministerstva investic a zahraničních ekonomických vztahů, resp. Ředitelství pro investice a správu společností (Directorate  of Investment and Company Administration, DICA) (www.dica.gov.mm/).

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Kultura

Myanmarská společnost je založená na řádu, úctě ke starším a hluboké úctě k budhismu a buddhistickým mnichům. Barmánci jsou velmi přátelští a nápomocní cizincům. Očekávají však, že se cizinci přizpůsobí jejich způsobům chování. Elementárním pravidlem je vyvarovat se jakýchkoliv kritických, neuctivých či zesměšňujících projevů vůči Buddhovi a jeho zobrazením, stejně jako vůči představitelům sanghy (buddhistického kléru).    

Pozdravy

V Myanmaru je považováno za zdvořilé při představování se oslovovat druhou osobu plným titulem a jménem. Myanmarská jména mohou být dlouhá, ale nikdy by se neměla zkracovat v adrese. V barmštině se používá hodně zdvořilostních titulů, ale nejčastěji se mezi obchodními partnery používají výrazy „U“ což je ekvivalent „Pan, nebo Mr.“ a  „Daw“ který můžeme přeložit jako „Paní, resp. Mrs., Ms., nebo Madam“.  Je-li použito  U …, nebo Daw … před jménem, např. Daw Aung San Suu Kyi, je použití Mr./Mrs. před jménem s U…/Daw … (např. Mrs. Daw Aung San Suu Kyi) již nadbytečné.   

Setkání

Je zcela obvyklé při obchodním setkání se vzájemně pozdravit stiskem ruky. Když žena podává ruku jako první, je přijatelné ji pozdravit taky stiskem ruky, ale mírný úklon je běžněji používaným způsobem pozdravu.  

Navštívenky se hodně používají a měly by se předat při pozdravu resp. seznámení. Kartičky se předávají a přijímají oběma rukama jako znak úcty, obdobně zdvořilé je věnovat několik sekund jejich přečtení a prohlížení. Odložení navštívenky do kapsy bez toho, aniž by se na ní příjemce podíval, je považováno za velmi nezdvořilé.  

Způsoby rozhovoru a jednání

Vybudování dobrých vztahů je nesmírně důležitá část obchodu a obchodního jednání v Myanmaru. Barmánci přikládají velký význam vytvoření příznivé „chemie“ se svými obchodními partnery. Když je toho dosaženo, lze očekávat výrazný užitek do budoucna.  

Dosažení dohody může být dlouhý proces. Barmánci nepatří mezi ty, kteří se rozhodují rychle. Proto nelze očekávat, že bude dosaženo dohody ihned nebo během první schůzky. Proto je třeba se vyvarovat znaků netrpělivosti.

Oblečení

Cizinci by měli oblékat obvyklé, tj. běžný oblek či kostým. Barmánci mají tendenci se oblékat více konzervativněji. Většina barmských podnikatelů a obchodníků se na jednání s cizinci obléká podle západního způsobu. Je však zcela běžné, že někdo si obleče tradiční longyi v kombinaci s košilí či vestou západního střihu, případně přijde oblečen zcela v národním kroji, což je obvyklé zejména u partnerů z veřejného sektoru. 

Společenské akce

Pracovní obědy jsou zpravidla věnovány výlučně obchodním záležitostem, zatímco večeře  mohou probíhat v daleko uvolněnější atmosféře. Pozvání na večeři od obchodního partnera již naznačuje, že se vzájemné vztahy dostávají na vyšší úroveň.  

Pracovní obědy a večeře se obvykle pořádají v restauracích a nikoli doma. Hostitel by měl vždy dorazit dříve než pozvaní hosté. Barmánci mají rádi dochvilnost. Obvyklý zasedací pořádek předpokládá usazení nejdůležitějšího hosta do čela či středu stolu (v záležitosti na velikosti a tvaru stolu). Další možností (pro případ, když není zřejmé, kde je čestné místo) je nechat nejdůležitějšího hosta, aby si sám vybral místo. Další členové delegace či týmu si vybírají místo tak, aby mohli být nápomocní během rozhovoru. Mladší a níže postavení členové doprovodu mohou sedět u vedlejšího stolu.  

Pití alkoholických nápojů a kouření je zcela obvyklou součástí společenského života pro muže, u žen je to však stále velmi zřídkavé.

Dárky

Je zavedenou praxí v Myanmaru předat dary představitelům vlády a VIP pokud jsou čestnými hosty na oficiální akci – kupř. kravatu, šál, kapesník, koš s jídlem či ovocem, knihu, nepříliš nákladné kancelářské potřeby (pero, taška) s logem firmy nebo poukázky do restaurace či posilovny. Přednášející a VIP řečníci na seminářích či podobných akcích vždy dostávají dárek, což je vhodnou příležitostí pro hostitele a řečníka pro společnou PR fotografii.

Prezentace

Prezentace jsou nejefektivnější, pokud jsou předneseny formálně a přizpůsobeny obvykle přijatelnému formátu. Avšak méně formální část otázek a odpovědí (tzv. Q&A) zpravidla podpoří účast publika, jelikož Barmánci nejsou zvyklí k výměně názorů při formálním uspořádání akce. Barmánci vysoce respektují nadřízené a učitele (tj. prezentující), což vychází z buddhistické morálky. Kladení dotazů přímo prezentujícímu či otevřené vyjadřování oponentních názorů by mohlo být chápáno jako zpochybňování jeho autority. Obdobně je tomu i na velkých akcích, kde jsou přítomni účastnící různého společenského postavení či hierarchie.   

Pokud je vzhledem k obsahu a účelu prezentace nutné aktivní zapojení účastníků, je vhodné pozvat spíše menší okruh osob na stejném či alespoň blízkém hierarchickém stupni. Školitel bude muset vyvinout úsilí, aby získal důvěru svých posluchačů a dodal jim odvahu k aktivní a otevřené diskusi.

Doporučuje se mít s sebou dostatek navštívenek a firemních materiálů.   

U Barmánců je zcela běžné, když se během prezentace baví ve svém jazyce. To v žádném případě neznamená, že jsou nezdvořilí nebo že se nudí, je to obvykle znak toho, že se chtějí ujistit u svých kolegů, že všemu dobře rozuměli či správně pochopili. Vzhledem k výše uvedené úctě k učiteli se Barmánci raději doptávají kolegů než přímo prezentujícího.  

Pracovní doba, svátky

Pracovní doba firem a institucí se pohybuje zpravidla od 8:00 až 9:00 hod. a trvá s polední přestávkou zhruba do 17:00 až 18:00 hod. Banky jsou však otevřeny pouze omezeně od 9:00 do 15:00 hod.  

Většina náboženských svátků, které jsou dny pracovního klidu, mají pohyblivé datum. Hlavním svátkem je Vodní festival (Nový rok) v měsíci dubnu. 

Dále se v Myanmaru slaví následující státní svátky: 

 • Nový rok (1. 1.)
 • Den nezávislosti (4. 1.) 
 • Svazový den (12. 2.)
 • Den rolníků (2. 3.) 
 • Den armády (27. 3.)
 • Mezinárodní den práce (1. 5.)
 • Den hrdinů (19. 7.) 
 • Národní den (9. 12.)
 • Vánoční svátek (25. 12.)

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

V Myanmaru je udělováno 12 typů vstupních víz, včetně víz diplomatických, oficiálních, turistických, obchodních, zaměstnaneckých, sociálních, náboženských, vzdělávacích, novinářských, tranzitních víz a víz pro posádky, pro semináře, jednání a výzkum. Žádosti o tato víza mohou být podány na velvyslanectví Myanmaru a také při příletu ( visa-on-arrival) na Mezinárodním letišti v Rangúnu/Yangon, Mezinárodním letišti Madalaji/Mandalay a Mezinárodím letišti v Neipyijto/Nay Pyi Taw.  

Nově lze požádat o víza i elektronicky on-line a zaplatit kreditní kartou vízový poplatek rovněž on-line. V případě splnění podmínek obdrží žadatel doklad, který nahrazuje vízum v pase. Tento doklad předloží imigračnímu úředníkovi při vstupu do země. Oficiální informace o e-vízech lze získat na adrese Ministerstva pro imigraci a populaci  http://evisa.moip.gov.mm/.  

Je možné rovněž získat 3 typy několikanásobných vstupních víz (re-entry visa). O tato víza je nutné požádat na oddělení Povolení k pobytu Imigračního úřadu v Rangúnu (Stay Permit Section, Foreigners Affairs Branch at No. 122 Ground Floor, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon).  

Od 1. 12. 2016 došlo z rozhodnutí myanmarských úřadů k navýšení cen, které zaplatí žadatelé o vstupní vízum do země. Nárůst cen ovlivní všech 12 typů víz, které Myanmar/Barma vydává. Českých občanů se budou týkat zejména následující poplatky: 

 • turistické vízum na dobu pobytu 28 dnů: 40 USD
 • obchodní vízum na dobu pobytu 70 dnů pro jeden vstup (single entry): 50 USD
 • tříměsíční vízum pro více vstupů (multiple-entry): 200 USD
 • půlroční vízum pro více vstupů (multiple-entry): 400 USD
 • roční vízum pro více vstupů (multiple-entry): 600 USD

ZÚ Rangún doporučuje všem žadatelům o víza ověřit si vždy včas před cestou aktuální podmínky na nejbližším velvyslanectví Myanmaru nebo na webových stránkách Ministerstva pro práci, imigraci a populaci Myanmaru ( http://www.mol.gov.mm/en/).  

V Myanmaru nadále dochází k vojenským střetům mezi vládní armádou a etnickými ozbrojenými jednotkami a mezi etniky samotnými. V konfliktních oblastech existuje nebezpečí nášlapných min a improvizovaných výbušných zařízení. Z tohoto důvodu ZÚ Rangún doporučuje cestovatelům věnovat zvláštní opatrnost a ostražitost v pohraničních oblastech. Poblíž hranic Myanmaru s Thajskem, Laosem a Čínskou lidovou republikou, zvláště v Šanském, Karenském, Monském a Kačjinském státě. Vláda Myanmaru omezuje cestování do většiny pohraničních oblastí. Následující existující pozemní hraniční přechody jsou legální, mohou však být bez varování kdykoli uzavřeny:  

 • Tachilek (Myanmar, Šanský stát) – Mae Sai (severní pohraničí Thajska)
 • KawThoung (Myanmar, oblast Tenaserim) – Ranong-Kawthoung (jižní pohraničí Thajska)
 • Myawaddy (Myanmar, Karenský stát) – Mae Sot (západní pohraničí Thajska)
 • Muse (Myanmar, Šanský stát) – Ruili (pohraničí ČLR)
 • Tamu (Myanmar, Čjinský stát) – Morei (pohraničí Indie)  

Omezené destinace:
Ministerstvo hotelů a turismu udržuje seznam schválených destinací.  Turisté mohou navštívit bez omezení oblasti Rangún, Mandalaj, Bago a Iravadi. Cesty do dalších destinací mohou být omezeny (např. dostupnost letecky nebo vlakem, nikoli po silnici, atd.). Více informací naleznete na:  http://tourism.gov.mm/en_US/information/permitted-area/.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

PPodmínky pro zaměstnávání občanů z ČR se neliší od obecných podmínek pro zaměstnávání cizinců. I přes značný příliv pracovníků ze zahraničí i nadále chybí komplexní systém pracovních povolení. Snahou vlády NLD (Národní liga pro demokracii) je vytvoření právních předpisů tvořící ucelený rámec. V současné době většina cizinců vstupuje a žije v zemi na základě udělení obchodního víza. Zpočátku většina cizinců získává jednorázové obchodní vízum platné 70 dní. Obchodní vízum pro více vstupů lze získat, pokud žadatel již obdržel alespoň dvě obchodní vstupní víza a neporušil žádné zákony.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Pro občany EU, včetně ČR neexistují žádné zvláštní podmínky využívání místní zdravotní péče. Státní zdravotní zařízení jsou v Myanmaru na nízké úrovni a trpí především nedostatkem technického vybavení. V poslední době  vzniklo  několik soukromých zdravotních zařízení (zejména v Yangonu), která jsou schopna poskytnout relativně kvalitní pomoc i v případě vážnějších zdravotních komplikací (včetně jednodušších chirurgických zákroků). Tato péče je zpoplatněna, a je proto naprostou nezbytností mít před cestou uzavřené cestovní zdravotní pojištění na dostatečně vysokou částku. V případě komplikovaných zdravotních problémů se doporučuje převoz do sousedního Thajska či Singapuru.

Sakura Medical Center 
23 Shin Saw Pu Road 
Sanchaung Township 
Tel: +95 1 512 668  

Pun Hlaing International Hospital
Hlaing Thayar Township 
Tel: +95 1 684 323 

International SOS Clinic Yangon  
37 Kaba Aye Pagoda Road 
Tel: +95 1 657 922 

Victoria Hospital 
No. 68, Taw Win Street, 9 Mile  
Tel: +95 978 36 66 141

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rangúnu (Myanmar) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem