Nabývání vlastnictví

Nabytí vlastnického práva od nevlastníka

Shora bylo uvedeno, že nikdo nemůže na jiného převést více práv, než kolik jich sám má. Z této zásady vyplývá, že nelze nabýt vlastnické právo od někoho, kdo k dané věci vlastnické právo nemá – tedy že nelze nabýt vlastnické právo od nevlastníka (resp. neoprávněného). V některých speciálních případech je však možné, aby k nabytí vlastnického práva došlo i od nevlastníka, jestliže je nabyvatel v dobré víře v oprávnění druhé strany vlastnické právo převést a věc není zapsána ve veřejném seznamu. Jedná se o případy, kdy k nabytí došlo:

  • ve veřejné dražbě,
  • od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku,
  • za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil,
  • od neoprávněného dědice, jemuž bylo dědictví potvrzeno,
  • při obchodu s investičním nástrojem, cenným papírem nebo listinou vystavenými na doručitele,
  • při obchodu na komoditní burze.

I v jiných případech však lze získat vlastnické právo od nevlastníka, je však vždy nutné prokázat dobrou víru v oprávnění převodce převést vlastnické právo k věci (toto neplatí, pokud vlastník prokáže, že věc ztratil nebo mu byla např. odcizena).

Jestliže je věc vlastníkovi odcizena nebo ji vlastník ztratí a není mu navrácena, má možnost získat ji zpět v případě, kdy je věc prodána např. v bazaru. V takovém případě má totiž vlastník věci po dobu tří let právo, aby mu věc byla vydána, a to i osobou, která si ji koupila v dobré víře.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.

Přehled všech témat Právního průvodce
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby