Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad na návrh některého z účastníků řízení. Návrhem se rozumí žádost účastníka smlouvy o vklad příslušného práva k nemovitosti. Navrhovatelem může být jeden účastník smlouvy (fyzická i právnická osoba) nebo pouze někteří z účastníků smlouvy (jiného právního úkonu), případně všichni účastníci smlouvy.

Základní informace k životní situaci

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí (dále též „návrh na vklad“) je písemná žádost o to, aby katastrální úřad provedl zápis vzniku, změny, zániku, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv:

 • vlastnické právo,
 • právo stavby,
 • věcné břemeno,
 • zástavní právo,
 • budoucí zástavní právo,
 • podzástavní právo,
 • předkupní právo,
 • budoucí výměnek,
 • přídatné spoluvlastnictví,
 • správa svěřenského fondu,
 • výhrada vlastnického práva,
 • výhrada práva zpětné koupě,
 • výhrada práva zpětného prodeje,
 • zákaz zcizení nebo zatížení,
 • výhrada práva lepšího kupce,
 • ujednání o koupi na zkoušku,
 • nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,
 • pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,
 • vzdání se práva na náhradu škody na pozemku,
 • rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.

Vklad je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Návrh na vklad může podat ten, jehož právo vzniká, mění se nebo rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo omezuje (dále jen „účastník řízení“), a to kterýkoliv z účastníků řízení samostatně, příp. všichni účastníci řízení nebo někteří z nich společně.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Doporučujeme, aby návrh na vklad podepsali všichni účastníci řízení, neboť to urychlí vyřízení věci.

Zároveň doporučujeme uvést kontaktní údaje (telefon a e-mail), které urychlí komunikaci s vámi zejména v případě, že návrh na vklad bude mít nedostatky, které bude třeba odstranit.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu na vklad.

Návrh na vklad musí být podán na stanoveném formuláři.

K návrhu na vklad musí být přiložena listina, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí (dále jen „vkladová listina“), a to její originál nebo její úředně ověřený opis či autorizovaná konverze. K návrhu na vklad podanému bez vkladové listiny se nepřihlíží (tj. k návrhu na vklad se nepřihlíží, pokud k němu není přiložena žádná vkladová listina nebo je-li přiložena pouze prostá kopie či prostý sken takové listiny); o tom, že se k návrhu na vklad nepřihlíží, vyrozumí katastrální úřad navrhovatele.

Vkladové řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na vklad došel věcně a místně příslušnému katastrálnímu úřadu (poštou, do datové schránky, na elektronickou adresu podatelny nebo osobním předáním podatelně).

Na které instituci životní situaci řešit:

Na katastrálním úřadu (jeho katastrálním pracovišti), místně příslušném podle místa, kde se nemovitost nachází.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Návrh na vklad můžete:
• podat osobně na podatelně katastrálního úřadu v úředních hodinách,
• zaslat katastrálnímu úřadu poštou,
• zaslat elektronickými prostředky na elektronickou adresu podatelny příslušného katastrálního pracoviště (soubor ve formátu PDF podepsaný uznávaným elektronickým podpisem v příloze e-mailu) nebo prostřednictvím datové schránky příslušného katastrálního pracoviště.

Rozpis úředních hodin podatelen je uveden na internetových stránkách jednotlivých katastrálních úřadů nebo na úředních deskách jednotlivých katastrálních úřadů.

Návrh na vklad činěný prostřednictvím datové schránky není třeba opatřovat elektronickým podpisem, pokud je zaslán z datové schránky osoby, která návrh činí.

Je-li návrh na vklad podáván v elektronické podobě, musí být vkladová listina autorizovaně zkonvertována z listinného originálu nebo originálně vytvořena v elektronické podobě, podepsána uznávaným elektronickým podpisem, resp. podpisy, a opatřena kvalifikovaným časovým razítkem.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

S sebou je nutné mít:
• návrh na vklad podepsaný alespoň jedním z účastníků řízení,
• vkladovou listinu,
• plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, pokud je účastník vkladového řízení zastoupen zmocněncem,
• další listiny, pokud jejich potřeba vyplývá ze zvláštního zákona, například souhlas stavebního úřadu s dělením nebo scelováním pozemků.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí musí být podán na stanoveném formuláři.

Vzor formuláře je stanoven vyhláškou č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu.

Nepoužití stanoveného formuláře je důvodem k zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovený formulář naleznete na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, k jeho vyplnění doporučujeme využít aplikaci Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, která vás provede jednotlivými kroky návrhu na vklad a v závěru vám vygeneruje hotový návrh na vklad k tisku.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání každého návrhu na vklad se vybírá správní poplatek ve výši 2 000 Kč (podle pol. 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Správní poplatek lze platit platební kartou nebo v hotovosti na příslušném katastrálním pracovišti nebo bezhotovostně na zvláštní účet státního rozpočtu zřízený u příslušného katastrálního úřadu. Při osobním podání návrhu na vklad získá klient v podatelně příslušné platební údaje přímo, při podání prostřednictvím poštovního přepravce nebo datové schránky mu budou zaslány platební údaje po zaevidování návrhu. Poplatek lze platit i kolkovými známkami, nepřevyšuje-li jeho výše 5 000 Kč.

Za návrhy na vklad na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely, vybere katastrální úřad poplatek v úhrnu nejvýše 20 000 Kč.

Žádáme osoby, které podávají návrhy na vklad a vztahuje se na ně možnost hradit za související návrhy na vklad úhrnnou částku do 20 000 Kč, aby na tuto okolnost katastrální úřad při podání návrhu upozornily, a aby s návrhem doložily hodnověrným způsobem, že se na ně vztahuje uvedené zvýhodnění.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Katastrální úřad musí o návrhu na vklad rozhodnout do 30 dnů, resp. 60 dnů (§ 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, katastrální úřad vklad povolí, nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace, že byla vyznačena v katastru nemovitostí plomba.

Vklad na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu provede katastrální úřad bez zbytečného odkladu od povolení vkladu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení jsou ti, jejichž právo vzniká, mění se nebo rozšiřuje a ti, jejichž právo zaniká, mění se nebo omezuje.

Za účastníka řízení může jednat na základě plné moci – tzv. „zmocněnec“ nebo na základě právního předpisu – tzv. „zástupce účastníka řízení“.

Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen; pokud se provádí vklad na základě veřejné listiny a zmocněncem je osoba, která veřejnou listinu sepsala, podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě, kdy je vklad navrhován na základě soukromé listiny (tj. zejména různých smluv), je nezbytné, aby navrhovatel do 30 dnů od podání návrhu na vklad prokázal pravost podpisů na vkladové listině; to se nevztahuje na případy, kdy byly podpisy úředně ověřeny. Doporučujeme proto nechat na smlouvách podpisy vždy úředně ověřit.
Výjimkou je podpis zástavního věřitele na zástavní smlouvě, pravost tohoto podpisu není třeba prokazovat.

Elektronická služba, kterou lze využít

Návrh na vklad lze učinit v elektronické podobě na adresu elektronické podatelny nebo prostřednictvím datové schránky. K podrobnostem viz bod „Kde, s kým a kdy životní situaci řešit“.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu o řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem.

Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení ani obnova řízení; přípustná je žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu o řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Mohu někde zjistit, v jakém stavu řízení se můj návrh na vklad právě nachází?

O každém návrhu na vklad jsou uveřejňovány vybrané informace v bezplatné aplikaci „Nahlížení do katastru nemovitostí“; v této aplikaci si tedy můžete (podle čísla jednacího) průběžně kontrolovat, v jakém stavu se řízení o vašem návrhu nachází.

Další informace

Více informací k návrhu na vklad naleznete na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, popř. se můžete obrátit na příslušného zaměstnance katastrálního úřadu nebo na právní oddělení katastrálního úřadu.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Český úřad zeměměřický a katastrální

– Katastr nemovitostí

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český úřad zeměměřický a katastrální – kancelář předsedy

Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Štěpánková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2017

Popis byl naposledy aktualizován

14.09.2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

• Oblasti podnikání: Služby | Správa majetku, nemovitosti