Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013

Národní strategický referenční rámec (NSRR) představuje základní programový dokument dokument České republiky pro využívání fondů Evropské unie v období 2007-2013.Finální verze NSRR ke stažení

Charakteristika dokumentu

Zpracování Národního strategického referenčního rámce ČR 2007–2013 vychází z povinností členského státu definovaných v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

Východiskem pro zpracování návrhu Národního strategického referenčního rámce byl Národní rozvojový plán České republiky, jenž byl vzat na vědomí usnesením Vlády České republiky č. 175/2006.

Analytická část Národního strategického referenčního rámce se zaměřuje na identifikaci klíčových silných stránek České republiky pro posilování její konkurenceschopnosti, stejně tak jako problematických míst a slabých stránek, které mohou stát v cestě udržitelnému růstu ekonomiky i společnosti.

Strategie se opírá o klíčové evropské ( Strategické obecné zásady Společenství) i domácí (Strategie udržitelného rozvoje,Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje pro léta 2007-2013 a další platné resortní a regionální strategie) strategické dokumenty.

Národní strategický referenční rámec udává systém operačních programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti 2007–2013, jejichž prostřednictvím budou jednotlivé prioritní osy realizovány.

Národního strategický referenční rámec je nyní předmětem vyjednávání s Evropskou komisí o konečné podobě intervencí politiky soudržnosti v České republice.

Pravidelné novinky e-mailem