Návrh priorit ČR pro čerpání z fondů Evropské unie

Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů Evropské unie po roce 2013. Návrh byl projednán a schválen Vládou České republiky dne 31. srpna 2011.Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo na základě usnesení Výboru pro EU (VEU) ze dne 26. ledna 2011 č. 1 „Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013“.

V souladu s tímto úkolem z VEU připravilo MMR komplexní materiál, který předkládá vládě informaci o dosavadním stavu vyjednávání budoucí kohezní politiky na úrovni EU, popisuje kontext a postup návrhu národních rozvojových priorit pro čerpání z fondů EU po roce 2013, předkládá samotný návrh národních rozvojových priorit a další postup přípravy budoucí kohezní politiky po roce 2013 (dále také „2014+“).

MMR předložilo návrh národních rozvojových priorit na základě shrnutí makroekonomických souvislostí v ČR, provedených analytických zjištění, souladu se strategickými dokumenty EU a ČR. Návrh priorit byl projednáván na různých platformách s resorty, kraji, městy a obcemi, sociálními a hospodářskými partnery a dalšími partnery, na kterých došlo ke shodě strategického zaměření jednotlivých národních rozvojových priorit.

Národní rozvojové priority, které jsou předmětem tohoto dokumentu, nepředjímají budoucí zaměření operačních programů ani nastavení a detaily implementační struktury a procesů v ní probíhajících. Platí tak, že existence národní rozvojové priority neimplikuje existenci operačního programu. Cíle konkrétní priority mohou být naplňovány intervencemi jednoho operačního programu, zároveň může jeden operační program sloužit k realizaci více rozvojových priorit. Není také vyloučeno, že cíle některých priorit budou naplňovány více operačními programy. Úkol stanovit zaměření, počet operačních programů, jejich strukturu a systém implementace bude předmětem dalších jednání v průběhu 2. pololetí 2011 a bude upraven navazujícím usnesením vlády v roce 2012.

V souvislosti s tím, že není v současnosti známa výše výsledné částky, kterou bude moci Česká republika využít na podporu realizace stanovených priorit z evropských zdrojů, není účelem předkládaného materiálu definovat finanční alokace na realizaci národních rozvojových priorit. Účelem tohoto materiálu není také stanovit vzájemný poměr mezi prioritami, ten bude předmětem dalších debat o konkrétním obsahu intervencí, a to v přímé souvislosti s vývojem vyjednávání evropské legislativy.

V přílohách tohoto dokumentu je shrnutí makroekonomických souvislostí ČR a rámcová SWOT analýza, které shrnují stávající znalosti z analytických dokumentů na úrovni vlády ČR. Další analytické potřeby jsou indikovány v popisu jednotlivých národních rozvojových priorit a budou realizovány v další fázi v rámci vymezování cílů priorit a dalších debat. Dále je v příloze zahrnuta samotná struktura návrhu národních rozvojových priorit vč. jejich strategického zaměření a přehled o provázanosti národních rozvojových priorit s Národním programem reforem ČR.

Kontext návrhu rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013

V úvodní části text shrnuje dosavadní projednávání a konzultace budoucí kohezní politiky na úrovni Evropské unie. Například jaké je postavení kohezní politiky v kontextu příštího víceletého finančního rámce EU, jaká je v dosavadním diskurzu na dané téma navrhována budoucí podoba kohezní politiky či jaké jsou aktivity a pozice Evropského parlamentu a předsednictví EU v oblasti kohezní politiky. Dále kapitola představuje kontext, z kterého se vycházelo při stanovení návrhu národních rozvojových priorit České republiky: zkušenosti s přípravou kohezní politiky, postup zpracování, strukturální aspekty rozvoje ČR, výchozí strategické dokumenty, vazba přípravy kohezní politiky na další podpůrné nástroje. Souhrnné závěry této kapitoly jsou pak východisky pro samotný návrh národních rozvojových priorit.

Národní rozvojové priority

  • Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky

Hlavním cílem národní rozvojové priority „Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky“ je podpora hospodářského růstu České republiky, založená na pilířích znalostní ekonomiky (inovace – vzdělávání – výzkum), rozvoji podnikatelských aktivit a kvalifikované a flexibilní pracovní síle.

  • Rozvoj páteřní infrastruktury

Hlavním cílem národní rozvojové priority „Rozvoj páteřní infrastruktury“ je vytvořit efektivně fungující dopravní, informační, energetické a environmentální infrastrukturu umožňující jak zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, tak kvalitnější život obyvatel.

  • Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy

Hlavním cílem národní rozvojové priority „Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy“je poskytovat kvalitní služby občanům a prostřednictvím dobře fungujících institucí přispívat k budování konkurenceschopné, na podnikání a inovacích založené ekonomiky.

  • Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví

Hlavním cílem národní rozvojové priority „Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví“ je jednak zejména sociální prevencí snižovat sociální vyloučení s důrazem na začleňování znevýhodněných resp. ohrožených skupin obyvatelstva do trhu práce a jednak zlepšovat životní styl a zdravotní stav populace.

  • Integrovaný rozvoj území

Cílem národní rozvojové priority „Integrovaný rozvoj území“ je zajistit vyvážený rozvoj území České republiky, přispět ke snižování regionálních rozdílů a umožnit využití místního potenciálu pro posílení konkurenceschopnosti a územního rozvoje regionů se zřetelem na kvalitu života a životního prostředí.

Postup další přípravy budoucího programového období po roce 2013

V souvislosti s předloženým návrhem příštího víceletého finančního rámce (červen 2011) a návrhem nařízení EU (podzim 2011) bude MMR v další fázi ve spolupráci s partnery detailně specifikovat obsah jednotlivých tematických oblastí priorit tak, aby byly naplněny požadavky EK a zároveň potřeby ČR.

Důraz bude kladen na další rozpracování regionální tematických národních rozvojových priorit a národní rozvojové priority Integrovaný rozvoj území v úzké součinnosti s kraji, městy a příslušnými resorty.

Přílohy

Shrnutí makroekonomických souvislostí ČR

Příloha se věnuje výsledkům Strategie hospodářského růstu ČR a dopadům finanční a hospodářské krize na tuzemskou ekonomiku. Hodnotí zejména posuny ve struktuře ekonomiky a její regionální rozměr.

Rámcová SWOT analýza

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT) stávající socioekonomické situace České republiky podává zhuštěnou formou informace, jež
byly ve větším detailu představeny v analytické kapitole.

Národní rozvojové priority zpracované do tematických oblastí

Priority Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, Rozvoj páteřní infrastruktury, Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví a Integrovaný rozvoj území ve vazbě na konkrétní tematické oblasti.

Provázanost priorit kohezní politiky s Národním programem reforem

Národní program reforem se zaměřuje na konkurenceschopnost, konsolidaci veřejných financí, fungující trh práce a sociální systém, vzdělání, podporu podnikání, digitalizaci, výzkum a inovace, podporu nízkouhlíkové ekonomiky a na dopravní infrastrukturu.