Nepál: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Geografická lokalita, orientace ekonomiky na zemědělství a geologické a klimatické podmínky ovlivňují zásadně nepálskou ekonomiku a trh. Nepál protíná prakticky pouze jedna dálnice (Tribhuvan Highway) vhodná pro dopravu zboží (cesta však může být uzavřena při místních nepokojích či stávkách). U námořní dopravy je jediná vhodná možnost dopravy zboží z indické Kalkaty, nyní se otevírají nové cesty přes Bangladéš. Dále je možná letecká doprava zboží na letiště v Káthmándú.

Problémem jsou i velice omezené finanční možnosti nepálských dovozců. Nedostatek finančních prostředků je zčásti kryt zahraničními zdroji, které směřují do oblasti infrastruktury – energetiky, výstavby silnic apod. Pokud české firmy chtějí vstoupit na nepálský trh, je nutná pečlivá příprava nabídkové činnosti v rámci mezinárodních konsorcií (pro mezinárodní projekty) a nabídka financování (zde je nutné zvažovat také vhodné pojištění investic).

Základem pro obchodní vztahy v Nepálu je mj. získat a udržet obchodní vazby s čelnými představiteli státní a podnikatelské sféry. K prosazení na nepálském trhu je vždy potřeba schopného místního  zástupce, který zná tamní podmínky a sám má dostatečnou důvěru obchodní klientely, která je relativně malá a navzájem úzce propojena. Místní obchodní zástupci obvykle za své služby požadují provizi 5 – 15 % z ceny zboží. Obchodní zástupci se hodí pro obchod se strojním zařízením, high technologiemi nebo při získávání vládních zakázek a mezinárodních tendrů. Dále je možné uzavřít dohodu s výhradním distributorem, který za provizi zajistí nejen služby spojené s vlastním prodejem zboží, ale i marketing a propagaci. Tito distributoři většinou pracují s provizí kolem 15 až 30 % ceny kontraktu.

Z hlediska obchodních aktivit je hlavním kontaktním místem Ministerstvo průmyslu, obchodu a zásobování, které obvykle zastupuje Nepál v realizaci zahraniční pomoci pro jednotlivé sektory nepálské ekonomiky. Nepálští podnikatelé se sdružují v Nepal Chamber of Commerce (NCC) nebo Konfederaci nepálského průmyslu (CNI).

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

 

Nepál je značně závislý na dovozu především strojírenského a spotřebního zboží a dále ropy určené k výrobě energie. Dovozní tarify byly nízké již v době přístupu Nepálu k WTO, takže limity na tarify, které byly WTO Nepálu dány,  jsou vyšší nežli současné tarify.

V rámci dohody o volném obchodu lze výrobky vyrobené v Nepálu vyvážet na sousední, indický trh. Současná nepálská vláda se snaží tyto aktivity podporovat a po překonání úvodních  problémů vyplývajících z charakteru teritoria lze dosáhnout i zajímavých výsledků.

Výše dovozního cla je v průměru 17,7 %, konkrétně se pohybuje v hodnotách 7,5 % (živá zvířata a ryby)  10 % na zemědělské produkty, stroje a strojírenské výrobky, 80 % na čtyřstopá vozidla, 100 % na alkohol a cigarety,  DPH je 13 % a dále se na dovezené zboží do Nepálu uvaluje 5% zvláštní daň a 1,5 procentní místní daň. Přehled celních tarifů a daní v Nepálu lze nalézt na internetové adrese celního odboru.

Zákaz dovozu do Nepálu platí pro následující zboží:

 • Zdraví škodlivé produkty: narkotika, alkoholické nápoje s více než 60procentním obsahem alkoholu.
 • Zbraně a vojenský materiál (s výjimkou udělené vládní licence pro dovoz).
 • Vybavení pro telekomunikaci (wireless walkie-talkies a obdobné audio komunikační přístroje) – neplatí pro dovoz tohoto zboží s dovozní licencí udělenou vládou.
 • Drahé kovy a klenoty s výjimkou povolených vládou.
 • Hovězí maso a výrobky z hovězího masa.

Podmínky pro dovoz zboží jsou poměrně liberální, na některé druhy zboží musí být vystavena dovozní licence. Tomuto režimu odpovídá také ochrana domácího trhu. V r. 2007 byl zaveden Zákon na podporu hospodářské soutěže a ochranu trhu (Competition Promotion and Market Protection Act).

V květnu 2017 vyhlásil ministr financí zvýšení cel na cigarety, likér a tabákové výrobky. T

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční investice a zřizování poboček zahraničních firem je v Nepálu obecně podporováno. Zahraniční investice však nejsou povoleny zejména do obranného průmyslu. Zahraniční společnost při zřízení pobočky či kanceláře v Nepálu musí být registrovány jako zahraniční investor  podle právní normy Foreign Investment and Technology Transfer Act z r. 1992 nebo mít vládní povolení pro dovoz a vývoz zboží a služeb.

Dokumenty požadované k registraci společnosti v Nepálu jsou podle Nepal’s Company Act z r. 1997 tyto:

 • a) notářsky ověřený překlad (angličtina, nepálština) licence, na jejímž základě bude firma v zemi podnikat
 • b) notářsky ověřená nepálská verze stanov společnosti
 • c) adresa sídla společnosti
 • d) seznam členů managementu a dalších pracovníků zakládané firmy
 • e) jméno a adresa rezidentních zástupců firmy v Nepálu
 • f) adresa firmy v Nepálu.

 

 

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Co se týče médií, v Nepálu existuje řada satelitních a soukromých stanic (Kantipur Television, Image Channel, Channel Nepal, Avenues TV, Nepal 1 Television, Sagarmatha Television) a dvě veřejnoprávní televize (NTV 2 Metro), v nichž je možné umístit reklamu. Silným marketingovým nástrojem se v posledních letech stal internet, který využívají k propagaci zejména místní obchodníci. Dále je možné inzerovat v tištěných médiích a rádiu, jež zasáhnou větší část nepálské populace než televize.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika ochrany duševního vlastnictví patří do portfolia Ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování. Nepál se stal členem WTO v r. 2004 a je povinen svoje zákony, které řeší tuto problematiku, uvést do souladu se zákony vyspělých zemí. Základním zákonem je The Nepalese Patents, Designs and Trademark Act z r. 1965. V oblasti copyrightu byl zaveden nový zákon, Copyright Act z r. 2002, který je v některých částech v souladu s požadavky Dohody TRIPS, nicméně je pouze začátkem cesty k plné kompatibilitě Zákona o copyrightu s požadavky TRIPS.  Připravuje se také nový Zákon na ochranu průmyslového vlastnictví (Industrial Property Protection Act).  Za ochranu průmyslového vlastnictví je právně zodpovědný Department of Industries, u kterého je nutno registrovat patenty, značky a design.

Ochranná známka pro Nepál by měla být zaregistrována u příslušného ministerstva, její registrace v jiné zemi automaticky nepřenáší práva pro nepálský trh.

Nepál je mj. členem World Intellectual Property Organization (WIPO). Více informací o ochraně duševního vlastnictví v Nepálu lze získat na webové stránce ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování.

 

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Podle nepálské právní úpravy veřejných zakázek smí být zakázky do částky Rs. 5000 (USD 70) zadávány přímo a v limitu Rs. 5000 (USD 70) až Rs. 150 000 (USD 2100) musí být osloveno minimálně pět firem. U zakázky nad Rs. 150 000 (USD 2100) musí být vypsán tendr. Výběr firmy se většinou řídí minimální nabídnutou cenou. Tendry na velké projekty musí být vyhlášeny minimálně 45 dní před otevíráním obálek. V případě zájmu o účast v tendrech se doporučuje využít služeb místních obchodních zástupců či poradenských firem. ministerstva obchodu, průmyslu a zásobováníÚřad na dohled nad zadáváním veřejných zakázek byl zřízen v r. 2006 na základě Zákona o veřejných zakázkách.

Tendry jsou zveřejňovány na následujících webových stránkách:

Přehled tendrů zasílá ZÚ Dillí pravidelně také Hospodářeské komoře ČR a Svazu průmyslu a dopravy.

 

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

S  nástupem politické stabilizace se od roku 2018 právní prostředí pro podnikání a investice postupně zlepšuje. Není však dostatečně právně zajištěna ochrana vlastnictví. Soudní systém je málo výkonný, především u nižších instancí je častá korupce a uplatňování politického tlaku. Zahraniční investoři se obávají ve větší míře investovat kvůli nekontrolované korupci ve vládním systému, nedostatku přiměřených zákonů a politik, přebujelé byrokracií a nejistotě v otázce repatriace zisků.

Nedostatek jasných vládních ustanovení o proveditelnosti financování je velkou překážkou při realizaci velkých zahraničních investic v zemi. Neexistují jasná ustanovení o finančním či technickém příspěvku vlády ve velkých projektech, což je pro zahraniční investory klíčové.

V únoru 2019 byl do parlamentu předán zákon o zahraničních investicích a transferu technologií. Každé odvětví ekonomiky podle ujištění premiéra přijalo závazek k odstranění kartelových dohod a zajištění volné a spravedlivé hospodářské soutěže.

Před uzavřením obchodu by české firmy měly prověřit registraci a bonitu svých nepálských obchodních partnerů. Informace je možné získat na následujících kontaktech:

 • Nepálská obchodní komora – Nepal Chamber of Commerce (mail: chamber@wlink.com.np.)
 • Svaz nepálských obchodních komor – The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (mail: fncci@mos.com.np.)

 

 

 

 

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Nepál patří mezi nejméně rozvinuté země světa, mnoho rozvojových programů a projektů se rozbíhá velmi ztěžka vzhledem k  neschopnosti místních úřadů  projekty administrovat a nedostatečnému právnímu rámci a korupci. Hospodářský život země je soustředěn do hlavního města Káthmándú, velmi častý je nepotismus a prolínání obchodní a státní sféry.

Úřední jazyk: nepálština (44,6 %), dalšími jazyky jsou: Maithali 11,7 %, Bhojpuri 6 %, Tharu 5,8 %, Tamang 5,1 %, Newar 3,2 %, Magar 3 %, Bajjika 3 %, Urdu 2,6 %, Avadhi 1,9 %, Limbu 1,3 %, Gurung 1,2 %, jiné 10,4 %. Podle sčítání obyvatel z roku 2011 bylo zaznamenáno 123 různých jazyků nebo dialektů, značná část obyvatel však rovněž hovoří anglicky.

 

Státní svátky v r. 2019

 

 

11.01

Prithvi Jayanti

15.01.

Maghi Parwa / Maghe Sankranti

18.01.

Sonam Losar

30.01.

Den mučedníků

05.02

Sonam Losar

13.02.

Maha Shivaratri

19.02

Prajatantra Diwas

04.03.

Maha Shivaratri

07.03.

Ghyalpo Losar

08.03.

Mezinárodní den žen

05.04.

Ghode Jatra

14.04.

Ram Nawami (Narozeniny boha Rámy)

14.04.

Nepálský Nový rok

24.04.

Loktantra Diwas (Den demokracie)

01.05.

Svátek práce

18.05.

Buddha Jayanti (Narozeniny Buddhy)

29.05.

Ganatantra Diwas (Den republiky)

05.06.

Ramjan Edul Fikra

12.08.

Edul Aajaha

15.08.

Janai Purnima / Raksha Bandhan

19.08.

Gai Jatra

23.08.

Shree Krishna Janmasthami

01.09.

Hartalika Teej

03.09.

Rishi Panchami

06.09.

Gaura Parba

07.09.

Nijamati Sewa Diwas

12.09.

Indra Jatra

19.09.

Constitution Day (Den ústavy)

29.09.

Ghatashapana

05.10.

Fulpati

06.10.

Maha Ashtami

07.10.

Maha Navami

08.10.

Vijay Dashami

09.10.

Ekadashi

10.10.

Dwadashi

13.10.

Kojagrat Purnima

27.10.

Laxmi Puja

28.10.

Govardhan Puja

29.10.

Bhai Tika

02.11.

Chhath Puja

12.11.

Guru Nanak Jayanti

12.12.

Udhauli Parva

25.12.

Christmas Day (Vánoce)

30.12.

Tamu Losar

 

Hlavním dnem pracovního klidu je sobota, zatímco neděle je běžný pracovní den. Pracovní doba ve státních úřadech je od 10:00 do 17:00, v pátek do 15:00. Většina svátků jsou hinduistické svátky, které se určují podle astrologického kalendáře, každý rok proto svátek připadá na jiný den.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Ke vstupu do země je třeba platný cestovní pas ČR s platným vízem. Při podání žádosti o vízum musí být pas platný nejméně 6 měsíců. Pokud cestovatel přijíždí z oblastí nákazy žluté zimnice, musí doložit mezinárodním očkovacím průkazem, že očkování proti této nákaze podstoupil.

 

Vízum do Nepálu lze získat na hraničních přechodech, po příletu do země nebo na nepálských ambasádách v zahraničí, např. Velvyslanectví Nepálského království, Guerickestrasse 27, Berlin 10587, tel: +49-30-34359920-22, fax: +49-30-34359906, http://www.nepalembassy-germany.de/  email: berlin@nepalembassy.de .

Víza se vydávají na 15, 30 nebo 90 dní, celková doba pobytu na turistické vízum by neměla překročit 150 dní v období jednoho roku. Poplatky činí  25 USD za 15 denní pobyt, 40 USD za pobyt v délce 30 dní a 100 USD za pobyt 90 dní,. Děti do 10 let za vízum neplatí. Dne 9.5.2019 nepálská vláda rozhodla zvýšit výše uvedené vízové poplatky na 30 USD, 50 USD a 125 USD.  Poplatek za neturistické 30 denní vízum byl stanoven na 30 USD. Rozhodnutí vstoupí v platnost, jakmile bude pozměňovací návrh Imigračního zákona zveřejněn v Nepálském věstníku.

Aktuální informace k turistickým vízům a výši poplatků lze nalézt na: http://www.nepalimmigration.gov.np/page/tourist-visa.

Vízum lze v Nepálu prodloužit na imigračním úřadě v Káthmándú (Department of Immigration, Kalikasthan, Dillibazar, Kathmandu., tel. 977-01-4429659) .Je nutné mít s sebou zásobu pasových fotografií.

Vízum pro jednorázové vízum můžete změnit na vízum pro více vstupů v Ústředním imigračním úřadu (Central Immigration Office) za poplatek 20 USD.

Turistické vízum neopravňuje ke vstupu do většiny horských oblastí. K tomu je třeba si vyřídit speciální povolení, tzv. trekking permit, který vydává v Káthmándú nebo v Pokhaře Imigrační úřad, více informací naleznete na https://www.lostwithpurpose.com/tims-card-kathmandu-nepal/. Nedoporučuje se pokoušet dostat se do těchto oblastí bez povolení, neboť na důležitých křižovatkách jsou policejní stanoviště a vstup bez povolení je považován za trestný čin a je tvrdě pokutován.

 

Nepál má jediné mezinárodní letiště v Káthmándú, kam se lze dostat nejlépe z okolních asijských zemí, například z Indie nebo Thajska. Fungují i přímé letecké linky z Evropy, např. z Frankfurtu. Po zemi lze překročit hranice na přechodech: http://www.nepalimmigration.gov.np/offices.

 

Nepál se nachází v aktivní tektonické zóně s existencí rizik zemětřesní. Na webové stránce www.nset.org.np/nset2012/ najdete, co dělat v takových případech.

 

Zvýšená rizika panují při cestování v období monzunových dešťů, tj. od června do září. Podrobnější informace týkající se vývoje počastí anebo možností záplav je možné získat na stránce www.mf.gov.np.

 

V průběhu pobytu se můžete nezřídka setkat s politicky motivovanými protesty, demonstracemi či nepokoji, z nichž některé lze stěží předvídat. Proto je třeba dbát principů obezřetnosti a vyhýbat se těmto formám shromažďování.

 

Pokud si hodláte v místě najmout automobil, vyhledejte dobře zaběhnutou společnost. Můžete-li, vyhněte se cestování v noci, a to s ohledem na kvalitu vozovek. Uvažujete-li o letecké přepravě v místě, vezměte v potaz, že občas dochází k haváriím letadel místních leteckých společností.

 

Nepál je relativně bezpečnou zemí. Přesto nelze vyloučit hospodářskou kriminalitu vůči cizincům, jako jsou drobné kapesní krádeže cenností, finanční hotovosti, fotoaparátů a osobních zavazadel a také krádeže cestovních dokladů. Buďte opatrní ve večerních a nočních hodinách. Ženám je vždy doporučován vhodný oděv.

 

Pokud se chystáte do hor, pamatujte, že vysokohorská turistika v Nepálu je riziková. Každoročně dochází k úmrtí horolezců. Nikdy se na túry nevypravujte sami. K organizaci túry využijte renovovanou agenturu, přidržujte se stanovených tras a dodržujte místní předpisy. Podrobnější informace týkající se trekingových tras je k dispozici na www.taan.org.np/live/.

 

V případě pobytu ve vyšších nadmořských výškách je nutné dobře znát svůj osobní zdravotní stav a cestu mu přizpůsobit. Hrozí riziko akutní horské nemoci, vysokohorského otoku plic nebo vysokohorského otoku mozku. Před odjezdem je proto doporučováno konzultovat s lékařem osobní zdravotní stav a plán cesty, nepodceňujte nutnost aklimatizace. Zjistěte si dostupnost odborné lékařské péče v oblastech, kam hodláte cestovat.

 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Povolení pro zaměstnání cizích státních příslušníků na veškeré pozice vydává Department of Immigration. Vzhledem k současnému nepálskému pracovnímu právu je zaměstnávání cizinců omezeno. Tato restrikce vyplývá z vysoké nezaměstnanosti v Nepálu a obtížnosti najít práci pro samotné Nepálce. Každý zájemce o práci proto musí prokázat, že občan Nepálu o požadovanou práci nestojí nebo ji nedokáže vykonávat, což se v praxi ukazuje jako velice obtížné.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V hlavním městě lze najít zdravotní péči na obstojné úrovni, přestože hygienické standardy zdravotnických zařízení jsou v porovnání s evropskými zvyklostmi výrazně nižší. Ve venkovských a zejména horských oblastech je situace mnohem horší. Obecně lze říci, že do Nepálu, podobně jako do dalších států jižní Asie, by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním stavu a s příslušnými očkováními.

Je vhodné si s sebou vzít dostatečnou zásobu užívaných léků, několik sterilně balených obvazů, injekčních stříkaček a jehel, neboť ty nejsou vždy k dispozici. Zdravotní péči si zahraniční návštěvníci musí hradit, často v hotovosti, je proto nutné před cestou sjednat zdravotní pojištění a mít dostatečnou finanční zásobu.

Očkování do Nepálu se doporučuje proti žloutence typu A a B a proti břišnímu tyfu. Zvážit lze dle navštívené oblasti a ročního období i antimalarika. Výběr očkování je třeba konzultovat s odborníkem na cestovní medicínu na krajských hygienických stanicích nebo v očkovacích centrech.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem