Niger: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mln USD

2015

2016

2017

2018 2019

vývoz

1 099

1 100

1 143

1 355 1 258

dovoz

1 888

1 916

-1 820

-2 233 -2 457

saldo

-789

-816

-677

-878 -1 199

Zdroj: EIU

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní exportní partneři v roce 2018:
– Francie 30,2%, Thajsko 18,3%, Malajsie 9,9%, Nigérie 8,3%, Mali 5% a Švýcarsko 4,9%.
Hlavní dovozní partneři v roce 2018:
– Francie 28,8%, Čína 14,4%, Malajsie 5,7%, Nigérie 5,4%, Thajsko 5,3%, USA 5,1% a Indie 4,9%.

 

Hlavní vývozní partneři v roce 2019:
– Thajsko 27,8%, EU 27 14,2%, Čína 12,4%, USA 11% a Pákistán 7,4%.
Hlavní dovozní partneři v roce 2019:
– Čína 29,9%, EU 27 27,0%, USA 6,1%, Nigérie 4,4% a Thajsko 3,3%.

 

Zdroj: • trade.ec.europa.eu

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitějším vývozním artiklem je uranová ruda, ropa, jateční zvířata, cibule. Dováží se veškeré spotřební zboží, stroje a strojní zařízení, potraviny všeho druhu a ropné produkty.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Nigeru prozatím neexistují, existuje projekt vytvoření zóny volného obchodu u města Dosso.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Niger touží přilákat zahraniční investice a podnikl kroky ke zlepšení svého podnikatelského prostředí, včetně reforem za účelem liberalizace ekonomiky, podpory privatizací a zvýšení dovozu a vývozu. Jeho topografické bariéry a špatný stav infrastruktury jsou bohužel primárními překážkami přímých zahraničních investic. Nejistota spojená s ozbrojenými džihádistickými skupinami z Libye, Mali a Nigérie (AQMI, Mujao a Boko Haram) je pro potenciální investory obzvláště znepokojivá. investice v roce 2019 jsou odhadovány ve výši 460 mld. USD.

Doing Business v roce 2019 řadí Niger na 23. místo na kontinentě a 143. místo na světě. V roce 2018 to byly pozice 23 na kontinentu a 144 ve světě. Lví podíl investic zachytil těžební sektor, zejména těžba uranu. Vláda přijala různá opatření, aby přilákala více investic. Mezi ně patří reorganizace procesu získávání stavebních povolení, posílení systému vypořádání sporů souvisejících s plněním smluv. Součástí reforem je také zvyšování výkonnosti odvětví elektroenergetiky a zlepšování registrace a převodu majetku. Přijetí nového investičního kodexu, snížení minimálního základního kapitálu potřebného k vytvoření společnosti a zlepšení přístupu k vodě jsou veškeré snahy o podporu investic, zejména v podzemních zdrojích, které jsou hlavním aktivem země. Špatný stav infrastruktury a nejistota způsobené islamistickými ozbrojenými skupinami jsou však překážkami pro investice.

V klíčových sektorech dominují zahraniční investice: v odvětví těžby, dopravy a telekomunikací dominují francouzské firmy, zatímco čínské investice jsou pro ropný a velkovýrobní průmysl prvořadé. Dalším významným projektem, který se plánuje, je přehrada Kandadji, která se bude při budování fondu spoléhat na mezinárodní pomoc. Velká část maloobchodních prodejen v zemi, zejména těch, které se týkají potravin, suchého zboží a oděvů, provozují libanonští a maročtí podnikatelé.
V posledních několika letech byly zavedeny nové kódy investorů, zlepšila se transparentnost a zjednodušily se celní a daňové postupy. I když neexistují žádné zákony, které by specificky diskriminovaly zahraniční investice, několik mezinárodních obchodních zástupců zdůraznilo, co se domnívají, že jsou „nerealistická očekávání“, a stěžovali si, že vláda Nigeru (GON) usiluje o shromažďování nepřiměřeně vysokých daní v odvětvích, jako jsou telekomunikace a těžba. GON však prokázal ochotu jednat s potenciálními zahraničními investory o záležitostech daní a cel. Podle současného investičního kodexu mohou průmyslové investice požívat určitých daňových a celních výjimek, včetně výjimek z daně z přidané hodnoty (DPH). Zahraniční investice jsou podporovány Hospodářskou komorou, která je pod pravomocí Ministerstva obchodu a poskytuje podporu a poradenství organizátorům obchodních projektů, propagaci ekonomických činností prostřednictvím veletrhů, výstav, výstav a obchodních misí a poradenství ve všech právních, fiskální a ekonomické otázky.

Zahraniční i tuzemské soukromé subjekty mají právo zakládat a vlastní podnikatelské subjekty. Celkové zahraniční vlastnictví je povoleno ve většině odvětví kromě energetiky, nerostných surovin a odvětví omezených pro účely národní bezpečnosti. V těžebním průmyslu musí každá společnost, které uděluje GON povolení k těžbě, poskytnout GON 10% podíl. Tento zákon se vztahuje na zahraniční i tuzemské operace. GON si také vyhrazuje právo požadovat, aby společnosti využívající nerostné suroviny poskytly GON až 33% podíl na svých operacích v Nigeru. Zahraniční vlastnictví půdy je povoleno, ale vyžaduje povolení ministerstva plánování. V roce 2015 GON pod záštitou ministerstva obchodu potvrdil nový zákon o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele, který nahradil zákon z roku 1992, který nikdy nebyl plně funkční. Niger se rovněž řídí právem Společenství v oblasti hospodářské soutěže Západoafrické hospodářské a měnové unie (WAEMU).
Článek 10 Investičního zákoníku země uvádí, že Komise pro investice (Investiční komise) má právo přezkoumat investiční návrh, pokud zahraniční investor požádá o schválení tohoto návrhu vládou. Komise může také uložit sankce, pokud zahraniční firma nedodržuje postupy uvedené v Investičním zákoníku. Zákon zaručuje rovné zacházení s investory bez ohledu na státní příslušnost.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda zahraniční investice podporuje. Vlastnická práva jsou v Nigeru chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům, a tato práva jsou v zásadě respektována. Investiční zákon připouští vyvlastnění ve státním zájmu, ovšem za podmínky odpovídající kompenzace (v posledních letech ale došlo ke zkrácení platnosti udělených licencí telekomunikačních firem pro neplnění technických podmínek a to bez náhrady). Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl (ve skutečnosti ale soudy někdy nadržují domácí straně). Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést, mohou repatriovat příjmy a zisky. Podíl nigerského subjektu je vyžadován v energetice, ropném, důlním a obranném průmyslu.

Přes veškeré snahy vlády hodnotí Světová banka zdejší podnikatelské prostředí kriticky (168. místo ze 189 hodnocených zemí). Praktickými překážkami jsou vedle bezpečnostní situace špatná infrastruktura (zejména nedostatek elektřiny), vysoké dopravní náklady, rigidní pracovní trh, negramotnost a nedostatek kvalifikovaných sil, velmi pomalý a komplikovaný soudní systém, který není schopen investora ochránit, nevynutitelnost smluvních závazků, velká byrokracie, korupce a nedostatek transparentnosti.

V oblasti ochrany investic má Niger uzavřené dohody s několika evropskými zeměmi (Francie, Německo, Švýcarsko), rovněž s Nigérií, USA, Čínou a Indií. 1. ledna 1998 vstoupila v platnost dohoda mezi 15 africkými zeměmi měnové CFA-zóny (a Guineou), nazvaná OHADA (Organisation pour l´Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique), která podporuje rozvoj afrického hospodářského společenství, společnou obchodní politiku a investorům dává právní jistotu a kompatibilitu. Nigerský zákon o investicích novelizovaný v roce 2000, 2008 a 2009, který ze smlouvy OHADA vychází, definuje, za jakých podmínek mohou společnosti získat různé úlevy.

Zákon o investicích rozlišuje režim A (promoční), B (zvýhodněný), C (speciální)v závislosti na výši investic a počtu nově vytvořených míst. Noví investoři nebo firmy zavádějící nové aktivity mohou v závislosti na zařazení do privilegovaného režimu získat značné daňové výhody, mohou bezcelně dovážet po určitou dobu zařízení nebo je jim přiznán speciální daňový a celní režim a další úlevy.

Pro investory neexistují žádné podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Zahraniční investor může vlastnit půdu. Někdy (ropný, důlní průmysl, energetika) je vyžadován povinný podíl nigerského (většinou státního) subjektu v zahraniční investici. Investice do ropného, a důlního průmyslu se řídí zvláštními zákony Code minier a Code petrolier. Ceny vody, elektřiny a telekomunikačních služeb jsou regulovány. Neexistují žádné zvláštní omezení na převod peněz do nebo z Nigeru, investoři mohou převádět libovolně dividendy, kapitál, úroky, leasingové platby, zisky apod. Platby v zahraniční měně, výměna hotovosti nad 2 mil. FCFA ale podléhají schválení ministerstva financí (u turistů není uplatňováno).

V roce 2014 byl přijat nový zákon o investicích, který rozšiřuje výhody pro investory (daňové prázdniny až 3 roky pro investory mimo Niamey), zavádí lhůty pro práci „guichet unique“ (30 dnů), snižuje poplatky za registraci firmy atd. Rovněž byl přijat speciální zákon regulující partnerství veřejného a soukromého sektoru (týká se zejména soukromých investic do infrastruktury) a nové daňové, celní a účetní předpisy pro PPP projekty.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 13. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem