Nizozemsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Podmínky přístupu českých výrobků na nizozemský trh jsou obecně dány tím, že se jedná o vnitřní trh v rámci EU. Je to trh velmi náročný, vyžadující pečlivé a trvalé zpracování, stálou přítomnost na trhu prostřednictvím nizozemského obchodního zástupce a dobré kontakty. Z hlediska obchodu je vhodné Nizozemsko vnímat jako něco více než bilaterální relaci, protože Nizozemci s obchodními kontakty po celém světě mnohdy hledají dodavatele pro odbytiště ve třetích zemích. Přes Nizozemsko se tak české podniky mohou dostat na trhy celého světa, především pak do zemí Latinské Ameriky a Asie, kde mají Nizozemci tradičně velmi dobré kontakty.

Volba distribučních a prodejních kanálů je samozřejmě závislá na komoditě. Jelikož přímé zpracování trhu, zahrnující vybudování vlastních distribučních a prodejních kanálů, je velice náročné, je standardní praxí využítí místního zástupce, popř. dovozců či velkoobchodníků (www.nvg.nl – Nizozemský svaz velkoobchodníků). Prodej pomocí nizozemského “mezičlánku” je naprosto nezbytný u komodit vyžadujících poprodejní servis, kde je zároveň i nezbytná přítomnost skladu náhradních dílů.

Využití místních obchodních zástupců (pracujících na bázi provize; https://www.vnhi.nl/ – Sdružení nizozemských obchodních zástupců) je možné a v Nizozemsku běžné především u spotřebního zboží a u výrobků s vysokou technickou náročností. VNT vyhledá firmě vhodného obchodního zástupce buď formou placené inzerce ve svém časopise, nebo na svém webu.

Nizozemský obchodní zástupce, stejně jako místní dovozci či velkoobchodníci zpravidla požadují exkluzivitu. Při jmenování zástupce a udělení exkluzivního zastoupení na daný výrobek je nutno uzavřít zastupitelskou smlouvu, která se musí řídit platnými právními předpisy. Aby se předešlo možnosti vzniku sporů, je nutné věnovat této právnické problematice náležitou pozornost.
Zajímavou příležitostí, jak zpracovávat nizozemský trh, je možnost využívat krajany působící v Nizozemsku. V rámci projektu “Žijeme v zahraničí” (http://www.zijemevzahranici.cz/) se řada krajanů zaregistrovala jako osoby nabízející své služby českým subjektům.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovoz do Nizozemska z ČR probíhá dle pravidel vnitřního trhu EU.

Jestliže je výrobek již jednou uveden na trh v členské zemi EU, může být volně obchodován v celé EU. Nizozemsko stejně jako každá jiná členská země nemůže zakázat prodej takového výrobku v zemi, i když je vyroben podle jiných technických standardů než nizozemských. Jedinými důvody pro zákaz prodeje takového výrobku mohou být ochrana spotřebitele a životního prostředí.

Na dovoz některých druhů zboží je třeba mít licenci. Týká se to zboží, které může být dovezeno jen v omezeném množství nebo podléhající zvláštnímu dohledu, jako jsou např. zbraně a vybraná léčiva. V těchto případech je nutné se obrátit na instituce Belastingdienst Douane, Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU). Je nutné se připravit na fakt, že personál může být ochoten komunikovat pouze v holandštině.
Korespondenční adresa: Postbus 30003, 9700 RD Groningen
Fyzická adresa: 
Kempkernsberg 12
Groningen
Tel.: 0031 (0)88 151 21 22
Fax: 0031 (0)88 151 31 82
E-mail : drn-cdiu.groningen@belastingdienst.nl

Veškeré informace týkající se celní problematiky lze získat na informačním telefonním čísle nizozemské Celní správy: 0800-0143, které je v provozu od pondělí do čtvrtka v době od 08.00 do 20.00 hodin a v pátek od 08.00 do 17.00 hodin. Ze zahraničí se lze dovolat na telefonní číslo: 0031-555 385385. Na tuto informační službu je možno obrátit se též písemně na adrese:
Nederlandse Douane Informatiedienst
Kloosterweg 22
PO Box 2865
6401 DJ Heerlen

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro zahájení podnikání v Nizozemsku jsou důležité níže uvedené kroky.

1. Ověření podmínek pro pobyt.
Občané s českým státním občanstvím nepotřebují v Nizozemsku pobytové povolení. Doporučuje se však nechat se dobrovolně registrovat u tzv. Imigrační a naturalizační služby (IND) vzhledem k tomu, že některé nizozemské organizace mohou takovouto registraci požadovat. Jestliže hodlá občan i ze země EU zůstat v Nizozemsku déle než 4 měsíce, potom musí do pěti dnů po příjezdu do Nizozemska být registrován v místě svého bydliště (Gementelijke Basisadministratie – GBA). Pokud zahraniční občan hodlá vycestovat z Nizozemska na dobu delší než 8 měsíců, je třeba, aby se z GBA evidence odhlásil, a to nejdříve 5 dní před odjezdem.

2. Výběr právní formy podnikání.
Tento výběr je rozhodující pro rozsah ručení za závazky z podnikatelské činnosti a určení daňových povinnosti. Registrovat v NL lze následující právní formy podnikání:
a) De eenmanszaak (podnik s kapitálem jednoho člověka), výhodou je, že nemusí být skládán žádný kapitál, ale zakladatel ručí celým svým majetkem
b) De vennootschap onder firma -VOF (partnerství pod firmou), může zahrnovat skupinu partnerů sdružených na základě smlouvy o úkolech, není vyžadován žádný finanční základ
c) De commanditaire vennootschap – CV (komanditní společnost klasická nebo s tichým společníkem)
d) De maatschap (partnerství)
e) De besloten vennootschap – BV (společnost s ručením omezeným)
f) De naamloze vennootschap – NV (akciová společnost)
g) Het Europese Economische Samenwerkingsverband – EESV (společnost podle evropského zákona, zřídka používaná forma)
h) De vereniging (sdružení/spolky)
i) De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij (družstva)
j) De stichting (nadace)
k) Buitenlandse rechtsvormen (zahraniční právnické osoby)

3. Kontrola zda pro dané podnikání není potřeba zvláštní kvalifikaci.
Týká se pouze podnikání v regulovaných profesích. V tom případě musí být vaše kvalifikace ověřena. Seznam regulovaných profesí  a postup při ověřování kvalifikace je uveden na nizozemském úřadě pro mezinárodní spoluprací a vyšší vzdělání www.nuffic.nl

4. Registrace podnikání u místně příslušné pobočky obchodní komory.
Kamer van Koophandel – KvK zaregistruje podnikání nejdříve týden před nebo nejpozději týden po jeho faktickém zahájení. Pokud zakládáte živnost, musíte se na KvK dostavit osobně, pokud zakládáte právnickou osobu, vyřídí registraci za Vás notář. Od KvK dostanete fakturu na zaplacení členských příspěvků, neboť členství v KvK je v Nizozemsku pro podniky povinné. KvK nahlásí Vaše podnikání sama daňovému úřadu. Více na www.kvk.nl.

5. U některých výrob je nutné se registrovat v tzv. product or industry board. Zda to bude Váš případ, sdělí KvK.

6. Podnikání z místa bydliště musí být nahlášeno obci.

7. Osoba samostatně výdělečně činná  by si měla ve vlastním zájmu vyžádat tzv. Prohlášení o statutu nezávislého kontraktora (VAR). To se týká ják živnostníků, tak tzv. svobodných povolání. Prohlášení je pro zákazníky důkazem, že nizozemské úřady Vás pokládají za podnikatele. O Prohlášení se žádá u nizozemské daňové správy.

8. Nizozemsko vyžaduje vést řádné účetnictví a archivovat veškeré doklady o podnikání po dobu 7 let.

9. Pojištění. Povinnost pojištění není stanovena, ovšem podle druhu podnikání je vysoce žádoucí. 

Stručný popis postupu při založení společnosti s ručením omezeným (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – BV):

 • notář sepíše zakládající smlouvu a stanovy (notářské poplatky činí cca 1 500 až 2 000 EUR)
 • notář zašle smlouvu a stanovy na nizozemské ministerstvo spravedlnosti, které musí vystavit prohlášení, že nemá proti založení firmy námitek. Antecedentní prozkoumání zakladatelů firmy je součástí této procedury (tzv. integrity test)
 • po obdržení kladného vyjádření od ministerstva spravedlnosti následuje definitivní registrace zápisem do obchodního rejstříku u příslušné regionální obchodní komory
 • do doby založení může firma působit pod svým jménem s dodatkem „BV i.o.” (i.o. – in oprichting, tzn. v procesu založení); BV i.o. není považována za právní subjekt, ale může podnikat právní kroky a uzavírat právní smlouvy; v tomto případě je osoba zastupující BV i.o. finančně zodpovědná až do doby, kdy její jednání oficiálně založená BV potvrdí

Podrobné údaje v angličtině týkající se podnikání v Nizozemsku poskytuje webová stránka  www.answersforbusiness.nl.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Český vývozce se musí prezentovat standardním způsobem běžným v mezinárodním obchodě. Vzhledem k silně konkurenčnímu prostředí na místním trhu a široké nabídce je třeba s každým potenciálním zákazníkem individuálně pracovat. Rozeslat z ČR nabídky s katalogy a čekat na odpověď je naprosto nedostatečné. Jako follow-up na takovou mailingovou akci je nutno cca po 1 týdnu až 10 dnech obeslaným nizozemským podnikům zatelefonovat, připomenout se, pokud se nabídka nedostala ke správné osobě, zaslat ji znovu. V další fázi je třeba potenciální zákazníky osobně navštívit s konkrétní nabídkou. Pro nizozemského podnikatele je ČR “blízký trh”, kam doletí za cca 1,5 hodiny letadlem a dojede za cca 10 hodin autem. Stejně tak “blízký” musí být nizozemský trh pro české vývozce.

Jednou z vhodných forem propagace je účast na specializovaných veletrzích a výstavách. Je třeba mít kvalitně tištěné firemní materiály v angličtině (nebo nizozemštině, případně němčině) s technickým popisem výrobku. Ceny se uvádějí pouze v tom případě, že se jedná o ceny pevné a neměnné. Před účastí na veletrhu je vhodné rozeslat pozvánky na stánek a před zahájením veletrhu se ještě alespoň telefonicky “připomenout” – každá specializovaná firma obdrží před zahájením příslušného veletrhu takových pozvánek celou řadu. Doporučuje se mít k dispozici brožury bez ceníků a při jednání uvést orientační ceny a poté připravit detailní nabídku s uvedením cen a dodacích a platebních podmínek.

Využití hromadných sdělovacích prostředků pro propagaci svých výrobků lze doporučit jen finančně silným firmám (s ohledem na vysoké tarify jak v televizi, tak i v novinách). K orientaci může pomoci nizozemská asociace inzerentů www.bva.nl nebo marketingová asociace DDMA – www.ddma.nl.

Pro umístění bilboardu na budovu musíte mít povolení. K umisťování letáků do poštovních schránek je třeba mít licenci. Je třeba dbát, aby reklama nebyla klamavá ani srovnávací.  

Nejvýznamnějšími organizátory výstav a veletrhů v Nizozemsku jsou RAI v Amsterdamu (www.rai.nl) a Jaarbeurs v Utrechtu (www.jaarbeursutrecht.nl), které každoročně pořádají celou škálu mezinárodních výstav, veletrhů a konferencí. Další výstaviště jsou např. v Maastrichtu (www.mecc.nl) a v Rotterdamu (www.ahoy.nl).

K významným mezinárodním veletrhům v NL patří např.:

 • PLMA – veletrh dodávek pod privátní značkou pro obchodní řetězce, food a non-food
 • ESEF – regionální veletrh subdodávek pro strojírenství, kovozpracující, plastikářský a elektrotechnický průmysl, který se koná jednou za dva roky
 • INTERTRAFFIC
 • OFFSHORE ENERGY
 • EUROPORT MARITIME v Ahoy Rotterdamu
 • BOUWBEURS v Jaarbeurs Utrecht
 • AQUATECH v RAI Amsterdam

Bližší informace k vybraným veletrhům, resp. k účasti na nich viz www.czechtrade.cz nebo www.czechtrade.nl.

Další NL veletrhy lze nalézt např. na adrese: 10times.com/netherlands/tradeshows

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana práv duševního vlastnictví je v Nizozemsku na vysoké úrovni. Nizozemská vláda klade na tuto problematiku velký důraz a je si vědoma její role pro inovace a znalostní ekonomiku. NL je členskou zemí Evropského patentového úřadu (EPO) a Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Zkvalitnění národního patentového systému je jednou z priorit současné hospodářské politiky.

Nizozemský úřad pro ochranu duševního vlastnictví, zřízený na základě Patentového zákona z r. 1995 (Rijksoctrooiwet 1995), patří do systému Ministerstva hospodářství, konkrétně agentury RVO:
RVO
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL The Hague
Tel +31 88 602 50 00
Fax: +31 88 602 90 23
Web: www.rvo.nl

Pozn.: Znění Patentového zákona v angličtině je možné nalézt na internetových stránkách https://www.ivir.nl/publications/intellectual-property/ při Právnické fakultě Amsterdamské univerzity.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Systém zadávání veřejných zakázek v Nizozemsku se řídí příslušným evropským acquis a veřejné zakázky, jejichž objem je vyšší než stanovené hraniční částky, jsou publikovány v Úředním věstníku EU (pozn.: viz také „European Guidelines for Procurement” v rámci informací o vnitřním trhu na stránkách europa.eu).

Trh veřejných zakázek v Nizozemsku představuje cca 40 – 50 mld. eur ročně a každá osmá zakázka firem spadá do této sféry. Trh lze dále rozčlenit na:
a) ústřední vládu (ministerstva)
b) regionální a místní správu (provincie) – jednotlivé provincie mají svoji nákupní politiku, přičemž je všeobecná tendence nakupovat místně nebo regionálně. Nejvíce nákupů je v oblasti ochrany životního prostředí, dopravy a silniční sítě
c) podniky s vlastnickým podílem státu (místní správy), nebo privatizované podniky poskytující veřejné služby – smíšené veřejné organizace, veřejné poradenské organizace, železnice (Nederlandse Spoorwegen), letiště (Schiphol) atd.

V Nizozemsku nejsou uplatňovány žádné specifické registrace nebo schvalovací postupy pro zahraniční zájemce, je však nutno počítat s dodržováním přísných norem, nutností certifikace, vyžadováním seznamu referencí atp. Roste také význam kritérií založených na „ekologičnosti”, resp. přijatelnosti navrhovaných řešení z hlediska udržitelného rozvoje.

Udělování veřejných zakázek upravuje nařízení vlády Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten. Výběrovými kritérii podle tohoto nařízení jsou nejnižší cena a ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

Klíčovou roli v celém procesu veřejných zákázek hraje služba TenderNed coby platforma elektronického zadávání veřejných zákázek. O řádný chod služby TenderNed se stará tzv. Expertní centrum veřejných výběrových řízení PIANOo. Oznámení o výběrových řízeních jsou publikována na webu https://www.tenderned.nl/cms/ a to pouze v nizozemštině. TenderNed Vás může upozornit na tendry týkající se sféry vašeho podnikání, pokud ovšem se registrujete na stránce tenderned.nl. Některé tendry centrální vlády jsou publikovány na webu aanbestedingskalender.nl

Vypsané veřejné zakázky (včetně těch, jejichž výše nedosahuje hraničních částek) jsou uveřejňovány mj. v následujících periodikách:

Nederlandse Staatscourant
Sdu Uitgeverij
Postbus 200014
2500 EA Den Haag
Tel.: 0031-(0)70-378 93 79
Fax : 0031-(0)70-382 27 59
Web: www.staatscourant.nl

Cobouw (stavební práce)
Uitgeverij Ten Hagen & Stam b.v.
Postbus 34
2501 AG Den Haag
Tel.: 0031-(0)70-304 57 00
Fax : 0031-(0)70-304 58 00
Web: www.cobouw.nl

Pozn.: V Cobouw jsou uveřejňovány také výsledky veřejných zakázek, kde je uvedena stavební firma, konstruktér (statik) a architekt, což jsou informace, pečlivě sledované nizozemskými dodavatelskými podniky. Bezprostředně po uveřejnění tak subdodavatelé kontaktují vítěze tendrů a nabízejí své výrobky.

Zdrojem informací o evropských tendrech vypisovaných v Nizozemskou je také ted.europa.eu.

Pozn.: Zvláštní kapitolou jsou výběrová řízení na dodávky v systému mezinárodních organizací. Doporučujeme zájemcům o tuto oblast následující odkazy na webové stránky, na kterých lze nalézt podrobné informace o výběrových řízeních mezinárodních organizací sídlících v Nizozemsku např.:

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Nizozemský trh nepředstavuje žádná zvláštní rizika, odlišná od jiných evropských trhů. Pokud český podnik začíná spolupracovat s novým nizozemským partnerem, měl by si od něj vyžádat reference a výpis z obchodního rejstříku (KvK Handelsregister, Trade Register). Pro podrobnější informace je doporučeno také kontaktovat některou z informačních kanceláří, které podávají informace o podnicích (všeobecné informace, plnění závazků). Obchodní rejstřík je veřejnou listinou a informace v něm obsažené lze získat u příslušné regionální obchodní komory či přes centrální adresu, popř. v internetové verzi obchodního rejstříku.

Veškeré adresy regionálních obchodních komor i online verzi obchodního rejstříku, vč. „návodu k použití” v angličtině, lze nalézt na stránkách www.kvk.nl. V Nizozemsku je zdarma z rejstříku možné získat pouze základní informace, vč. např. informace o tom, zda na firmu nebyl vyhlášen konkurs (faillissement). Podrobnější výpis lze u Obchodní komory objednat za poplatek, jehož výše se odvíjí od složitosti požadované dokumentace (většinou 2,50 až 10 EUR). Registrace u obchodní komory je pro firmy v Nizozemsku povinná; tzn. pokud nizozemská firma není registrována nebo popř. pokud nesouhlasí některé identifikační údaje, je to indikace toho, že něco není v pořádku. Se zvýšenou opatrností je třeba také přistupovat k případům, kdy firma s nízkým základním jměním nebo firma jednoho podnikatele bez zaměstnanců nabízí realizaci rozsáhlého kontraktu apod.

Do veřejného seznamu “Centrální insolvenční rejstřík” (CIR) lze nahlédnout prostřednictvím stránek rechtspraak.nl.

Je obvyklé používání běžných platebních podmínek, tedy platby proti dokumentům u prověřených obchodních vztahů a L/C u větších kontraktů. V kontraktu je nutno velmi přesně specifikovat platební podmínky a postup při případném řešení sporů (je nutno určit právo, podle kterého se budou případné spory řídit a soud, před kterým se budou projednávat – podrobněji viz kap. 8.5.). V každém případě je třeba věnovat mimořádnou pozornost formulaci smluv a platebnímu zajištění. V případě dovozu z Nizozemska je doporučeno velmi zvažovat jakékoliv platby předem.

V žádném případě není doporučeno platit za zboží nebo služby bez řádné smlouvy, např. pouze na základě inzerátu nebo ústní dohody, takovéto případy většinou končí problematicky.

Řešením případných obchodních a právních sporů, včetně vymáhání pohledávek, se zabývají příslušné advokátní kanceláře a právní a poradenské firmy. Na webových stránkách ZÚ je seznam některých, které se již při této činnosti osvědčily nebo požádaly o zařazení na seznam na web ZÚ Haag.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Jednání nizozemských obchodníků je věcné a přímé. Nizozemci mají obvykle velmi dobré znalosti v oblasti obchodu a jsou výbornými vyjednavači. Na jednání je nutno se velmi pečlivě připravit a předpokládat věcné a detailní dotazy. Styl jednání se blíží anglosaskému. Důležitou roli v obchodních vztazích v Nizozemsku hrají kontakty a networking. Nizozemci mají zájem o dlouhodobé obchodní vztahy a tudíž je zajímá i firma, se kterou obchodují, a země, ze které tato firma pochází. Je proto nutno dbát nejen na prezentaci vlastního výrobku, ale také na prezentaci firmy a země.

Při jednáních s takovými nizozemskými partnery, kteří nemají zkušenosti s podnikáním s Českou republikou, je vhodné zmínit, že Česká republika je tradičně průmyslovou zemí, s technickou tradicí, kvalifikovanými lidmi a rozvinutou infrastrukturou. Obdobně je třeba postupovat v případech, kdy česká firma jedná o kapitálovém vstupu zahraničního partnera. Výhodou je vnímání geografické blízkosti obou zemí (letiště Schiphol a Ruzyni dělí jen něco málo přes 1 hodinu letu; přesun autem je možný v rámci jednoho dne).

Obchodní jednání je v Nizozemsku možné v zásadě po celý rok, ale méně příznivou dobou je doba dovolených (červenec, srpen) a také druhá část prosince. Na jednání je dobré se ohlásit mezi 9.00 a 12.00 a poté od 14.00 do 16.00, polední přestávka je většinou od 13.00 do 14.00. Schůzka se vždy musí domluvit dopředu, Nizozemci nemají rádi neohlášené návštěvy a nedochvilnost (sami jsou velmi přesní; i když vzhledem k častému výskytu dopravních zácp v Nizozemsku má případná omluva s poukazem na tuto okolnost šanci být přijata s pochopením). Není neobvyklé, že si Nizozemci dohodnou schůzku dva – tři měsíce předem.

Znalost cizích jazyků je v Nizozemsku jednou z nejrozšířenějších na světě (přesto, anebo právě proto, je při kontaktech s Nizozemci vhodné projevit zájem o jejich vlastní jazyk). Při obchodních jednáních převládá jako jednací jazyk angličtina, mnoho lidí z obchodních kruhů ovládá také další cizí jazyk. Podle statistik 90 % obyvatelstva v NL hovoří nejméně jedním cizím jazykem (zejména angličtina), 70 % dvěma (nejčastěji němčina) a 20 % třemi (nejčastěji francouzština) či více.

V případě potřeby může pomoci s většinou níže uvedených kroků buď zástupce CzechTrade, nebo Česko-nizozemské obchodní komory (CDCC) – kontakty viz níže.

Seznam nizozemských státních svátků a školních prázdnin je k dispozici např. na následujících adresách holland.com.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Čeští občané mohou cestovat do Nizozemska s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Pro státní příslušníky České republiky platí, že pokud chtějí pobývat v Nizozemsku celkově déle než 4 měsíce v průběhu 6 měsíců, jsou povinni se zaregistrovat na příslušném městském/místním úřadě a rovněž si mohou (nemusí) požádat o pobytové povolení.

Český řidičský průkaz je uznáván, jakož i osvědčení o technickém průkazu pro motorové vozidlo.

V Nizozemsku nehrozí žádná zvláštní rizika, snad s výjimkou pádu do některého z většinou neohrazených vodních kanálů, přejetí cyklistou nebo naopak jeho sražení motorovým vozidlem (asi nejčastější riziko – je nutné věnovat zvláštní pozornost přecházení nebo přejíždění cyklostezek; cyklisté mají téměř absolutní přednost a často projevují velkou bezohlednost vůči ostatním účastníkům provozu), nebo setkání s drobnou nebo drogovou kriminalitou, zvláště v některých částech Amsterdamu a jiných velkých měst.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Jako občan členské země EU nemusí občan ČR žádat o pracovní povolení pro práci v Nizozemsku.

Nizozemsko má speciální program pro nositele vysoce kvalifikovaných profesí ze třetích zemí, tzv. higly skilled/knowledge migrants (kennismigranten – více informací viz https://ind.nl/).

Informace o zaměstnávání cizinců v Nizozemsku poskytují instituce nuffic.nlCentre for Work and Income (pracovní příležitosti). Předpisy týkající se dočasného vysílání pracovníků zahraničních firem do Nizozemska stanoví, že zahraniční firmy musí vysílat své pracovníky do NL v souladu s podmínkami v příslušných nizozemských sektorových kolektivních dohodách (CAO). Tato praxe byla v minulosti známá ze sektoru stavebnictví.  V NL existují kolektivní dohody v převážné většině sektorů a pokrývají 85 % všech zaměstnanců. Pouze tam, kde sektorová kolektivní dohoda neexistuje, bude se vysílání i nadále řídit institutem minimální mzdy.

Další důležité informace a doporučení (v češtině):

 • Informace pro práci v Nizozemsku – MZV ČR

případně v různých jazycích:

Odkazy pro hledání práce v Nizozemsku (výběr – bez záruky):

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čeští občané, cestující do Nizozemska, musí mít s sebou evropský průkaz zdravotního pojištěnce, který předloží lékaři při ošetření v případech nezbytně nutné péče.

Pokud pobývají v Nizozemsku delší dobu např. za účelem práce nebo dlouhodobého pobytu, musí si před odjezdem z ČR vyřídit u své zdravotní pojišťovny příslušný formulář E 106, se kterým se poté zaregistrují u místní zdravotní pojišťovny (viz např. iamexpat.nl).

Další nutný krok pro přístup ke zdravotní péči v Nizozemsku při dlouhodobém pobytu spočívá v registraci u „domácího lékaře” v okolí bydliště (huisarts; seznamy jsou k dispozici v pojišťovnách nebo lze nalézt podle poštovního směrovacího čísla na internetu: https://www.huisarts.nl/.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Haagu (Nizozemsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem