Registry osob a akcí kontrolovaných Nejvyšším kontrolním úřadem

Přehled základních informací o činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a o přístupnosti závěrů provedených kontrol. Vedle Věstníku NKÚ jsou informace k dispozici v online databázích Registr kontrolovaných osob a Registr kontrolních akcí. Základní informace o registrech s možnostmi vyhledávání.Hlavním posláním Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) je zajistit, aby bylo nakládáno hospodárně s prostředky daňových poplatníků, s prostředky vybíranými na základě zákona a s majetkem státu. K naplnění kontrolní působnosti úřadu Kolegium každoročně sestavuje a schvaluje plán kontrolní činnosti na příslušný rozpočtový rok; konečným výstupem z kontroly zařazené do plánu je schválený kontrolní závěr.

Do plánu kontrolní činnosti patří příprava a realizace, zpracování výsledků kontrol, jejich uplatňování a zveřejňování (zpracování kontrolního protokolu a vyhodnocení závěrů). Na základě výsledků své kontrolní činnosti NKÚ zpracovává a ve stanovené lhůtě předkládá Poslanecké sněmovně kvalifikovaná stanoviska ke zprávě o plnění státního rozpočtu a ke státnímu závěrečnému účtu. Výsledky kotrol prováděných NKÚ jsou průběžně zveřejňovány a jsou dostupné hned několika způsoby včetně využití internetu.

Publikování výsledků činnosti ve čtvrtletním Věstníku

Souhrnné výsledky kontrolní a další činnosti NKÚ jsou zhodnoceny ve výroční zprávě publikované ve Věstníku NKÚ.

Výroční zpráva obsahuje zejména zhodnocení:

 • plánu kontrolní činnosti a jeho skladby včetně změn,
 • dokončených a rozpracovaných kontrolních akcí,
 • finančních přínosů z kontrol,
 • ostatních aktivit NKÚ,
 • kontaktů s veřejností a publikační činnosti.

Věstník NKÚ vychází čtvrtletně a kromě schválených kontrolních závěrů a výroční zprávy obsahuje také plán kontrolní činnosti na příslušný rozpočtový rok; v jeho prvním čísle byly uvedeny také jednací řády Kolegia i senátů a Kárný řád.

Registr kontrolovaných osob

Informace zveřejňované ve Věstníku (v kontrolních závěrech a plánu kontrolní činnosti) jsou zaneseny rovněž do Registru kontrolovaných osob, který je k dispozici online uživatelům internetu. K zadání dotazu stačí, když do připraveného intuitivního webového formuláře napíšete jakoukoliv část slovního spojení (město, název organizace, příjmení apod.). Pokud chcete zobrazit všechny kontrolované osoby z určitého okresu, necháte políčko „hledat osobu“ volné a z rozbalovací nabídky okresů vyberete požadovaný okres.

Správu databáze zajišťuje tiskový odbor NKÚ.

zpět na začátek

Registr kontrolních akcí

Podobně jako jsou v případě potřeby k dispozici online informace ke kostrolovaným osobám, existuje srovnatelná databáze pro akce kontrolované NKÚ. V Registru lze v tomto případě vyhledávat podle několika sestav:

 • Přehled všech kontrolních akcí od roku 1993
 • Přehled neuzavřených kontrolních akcí (kontrolní závěr nebyl schválen)
 • Přehled kontrolních akcí, které nebyly publikovány podle zákona
 • Přehled zrušených kontrolních akcí
 • Přehled kontrolních závěrů projednávaných na schůzích vlády (od r. 1999)
 • Přehled podaných trestních oznámení Nejvyšším kontrolním úřadem (od r. 1993)

S pomocí formuláře lze vyhledávat podle čísla kontroly, které zadáte ve tvaru rok/číslo (např. 03/20, 94/01 apod.), nebo podle názvu kontroly či dokonce člena NKÚ. K dispozici je rovněž uživatelská nápověda.

Správu databáze zajišťuje tiskový odbor NKÚ.

zpět na začátek