Nový Zéland: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Perspektivní jsou dodávky průmyslových strojů pro zemědělství a průmysl (zejména potravinářský průmysl). Možnosti existují pro dodávky malých dopravních letadel a systémů lehké kolejové dopravy.

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Podporu vstupu zahraničního kapitálu do země má v kompetenci státní agentura New Zealand Trade and Enterprise (www.nzte.govt.nz). Zahraničnímu kapitálu nejsou poskytovány zvláštní daňové výhody kromě nabídky rezidentury pro investory nad 1,5 mil. NZD.  Jako hlavní výhody pro investice v zemi jsou zdůrazňovány politická a ekonomická stabilita, nízké náklady na podnikání a malé zásahy státu do ekonomiky.

Jako členská země OECD uznává Nový Zéland deklaraci OECD z roku 1975 o zahraničních investicích a nadnárodních společnostech a rovněž uznává pravidla OECD v oblasti liberalizace pohybu kapitálu a ostatních skrytých operací.

K nejperspektivnějším odvětvím pro investice patří:

 • potravinářský průmysl,
 • prvovýroba (zemědělství, rybářství, dřevařství)
 • informační a komunikační technologie,
 • obnovitelné zdroje,
 • sdílené služby (call centra, bankovní a pojišťovací služby)
 • turistický průmysl.

Civilní letecký průmysl
Vzhledem k odlehlosti NZ je letecká doprava velmi důležitá. 14 % hodnoty vývozu je realizováno leteckou dopravou. NZ má vlastní leteckou společnosti Air New Zealand, kromě níž lety na/z NZ realizuje dalších 21 leteckých společností.  Rostoucí počet turistů přispívá ke stale většímu objemu letecké přepravy.

 • HS 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
 • HS 8801 – Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání

Energetický průmysl
Nový Zéland je poměrně bohatý na  suroviny,  nicméně 60% energie je generováno z obnovitelných zdrojů  (zejm. vodní, větrné a geotermální elektrárny). Produkce elektřiny je z 80 % pokryta z obnovitelných zdrojů. Mezi lety 2017 a 2018 se podařilo snížit energii získávanou ze spalování uhlí o 23 %, objem energie získávaný ze spalování zemního plynu byl omezen o 21 %. Klíčová pro podporu obnovitelných zdrojů je politika nové vlády. Významným krokem je zákaz vydávání povolení pro průzkum ropných polí v roce 2018. Využívána je také solární  energie a bioenergie. Na Severním ostrově se nacházejí i ložiska zemního plynu a ropy. Na Jižním ostrově se těží uhlí, z něhož se 40 % vyváží. V zemi se nacházejí také velká ložiska zlata a stříbra. Strategie nové vlády v oblasti energetiky z roku 2017 stanovila záměr 100% pokrytí všech energetických potřeb obnovitelnými zdroji v roce 2035 a zároveň nulové emise v roce 2050. NZ vláda v roce 2019 přijala zákon, kterým stanovuje 100% nulových emisí do roku 2050 a 10% snížení metanových emisí do roku 2030. NZ vláda bude od roku 2020 při svých rozhodnutích zohledňovat klimatické změny. V roce 2020 zamýšlí NZ vláda investovat 650 mil dolarů do obnovitelných zdrojů energie.

 • HS 2713 – Ropný koks, ropné živice a ost. zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
 • HS 7311 – Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
 • HS 7322 – Radiátory pro ústřední topení, ohřívače ap. ze železa, oceli
 • HS 7402 – Měď nerafinovaná, anody pro rafinaci
 • HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“

Stavební průmysl
Po útlumu v době finanční krize prožívá novozélandské stavebnictví rozvoj, kdy rezi­denční i nerezidenční výstavba roste meziročně o desítky procent. V roce 2018 došlo také meziročně k nárůstu počtu obyvatelstva o 2,2 %, což přináší nutnost další rezidenční i nerezidenční výstavby. Nebývalý rozvoj cestovního ruchu vede k rozvoji výstavby nových hotelových komplexů a ubytovacích zařízení. Novozélandské ministerstvo pro obchod, investice a zaměstnanost uvádí, že v nejbližších 10 letech bude nutné vzhledem k očekávanému přílivu zahranič­ních turistů vybudovat dalších nejméně 26 hotelových komplexů v nejnavštěvovanějších turistických destinacích.

 • HS 2508 – Ost. jíly, kyanit a sillimanit aj. nebo dinasové zeminy
 • HS 2621 – Ost. strusky a popely, popel z mořských řas a zbytky ze spalování komunálního odpadu
 • HS 3210 – Ost. nátěrové barvy a laky; připravené vodní pigmenty
 • HS 3804 – Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny, též koncentrované, odcukerněné nebo chemicky upravené
 • HS 4413 – Zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů
 • HS 5909 – Textilní hadice k čerpadlům ap. hadice, též s armaturou nebo příslušenstvím z jiných materiálů
 • HS 6801 – Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vyjma břidlice)
 • HS 6810 – Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
 • HS 6903 – Ost. žáruvzdorné keramické výrobky
 • HS 6904 – Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky
 • HS 7004 – Tažené a foukané sklo v tabulích, jinak neopracované
 • HS 7006 – Sklo lité, tažené, plavené, vrtané aj. zpracované
 • HS 7308 – Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
 • HS 8428 – ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
 • HS 8429  – Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
 • HS 8907 – Ost. Plavidla

Recyklace a zpracování odpadu
NZ ekonomika se po zákazu 2018 dovozu odpadu do ČLR snaží odklonit vývoz do jiných destinací a zároveň hledá nová řešení recyklace a zpracování odpadu (projekt Rethinking Plastics in Aoteaora New Zeland).

 • HS 8419 – Stroje ke zpracování materialů změnou teplot
 • HS 8421 – Odstředivky přístroje k filtrování čištění
 • HS 8422 – Myčky stroje k čištění plnění ap lahví aj

Obranný průmysl
Novozélandská Bílá kniha obrany 2016 (Defence White Papers) navrhuje 15-letý plán modernizace armády za téměř 20 mld. NZD. Na ni navazuje investiční plán pro armádní akvizice z roku 2019. Nastiňuje veškeré investice do roku 2030, stále počítá s 20 mld NZD rozpočtem z předchozího plánu. Hlavními novinkami jsou oznámení možných investic do letounu Super Hercules a čtyř letounů P8-A Poseidon i investice do námořnictva. Plánem je i navýšit početní stav armád na 6000 vojáků do roku 2035. V srpnu 2019 oznámila NZ armáda druhé kolo upgradu své technologické výbavy – Network Enabled Army program zahrnující vysílačky, satelity a elektrické generátory. Bílá kniha též plánuje zvýšení výdajů na kybernetickou bezpečnost a vojenskou rozvědku.

 • HS 8805 – Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
 • HS 9305 – Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304

Zemědělský a potravinářský průmysl
Největším bohatstvím Nového Zélandu je úrodná zemědělská půda a celoročně mírné podnebí vhodné pro pastevectví.  Nový Zéland je významným světovým producentem a vývozcem mléka a mléčných výrobků, hovězího a skopového masa, ovoce a vlny. Dalším důležitým sektorem je sadařství (kiwi, jablka) a vinařství, rybolov a lesnictví. Nový Zéland chce vyvážet více zpracovaných výrobků s přidanou hodnotou. Potenciál má proto vývoz českých zemědělských strojů a linek do zpracovatelského průmyslu. V produkci obilovin je Nový Zéland soběstačný ze 70 %, 30 % obilovin importuje.

 • HS 2203 – Pivo ze sladu
 • HS 2303 – Škrobárenské zbytky, řepné řízky, bagasa aj. cukrovarnické, pivovarnické a lihovarnické odpady
 • HS 2306 – Pokrutiny aj. pevné zbytky, rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci rostlinných tuků nebo olejů
 • HS 8422 – Myčky; stroje k čištění, plnění, ap. lahví, plechovek, aj.
 • HS 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení
 • HS 8436 – Ost. stroje pro zemědělství, lesnictví, včelařství ap., umělé líhně
 • HS 8437 – Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.
 • HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

Dopravní průmysl a infrastruktura
Novozélandské železnice KiwiRail mají v současné době 4 tis. km železničních tratí a zaměstnávají kolem 4 tis. pracovníků. Příměstská železniční doprava funguje v Aucklandu a ve Wellingtonu. Po železnici je na NZ přepravováno zhruba 15 % zboží (cca 900 vlakových souprav týdně) a je předpoklad, že tento objem bude do budoucna stoupat, a to zejména u železničních tratí, které vedou k důležitým NZ přístavům.
Výdaje na infrastrukturu na dekádu 2019-29 jsou plánovány na 129 mld. NZD, tj. 28 % nárůst oproti předchozímu desetiletí. Významná část těchto investic putuje do výstavby železničních a silničních komunikací.
Auckland City Rail Link představuje zatím největší projekt svého druhu, po jehož dokončení v roce 2024 bude zdvojnásobena přepravní kapacita Auckladu, dojde ke zlepšení propojení a návaznosti stávajících stanic, některé stanice budou vystěny nově. Investice celého projektu je vyčíslena na 3,4 mld. NZD.
Auckland Light Rail by mezi lety 2018–28 měl přinést realizaci nově vybudované sítě příměstských vlaků, které byly upřednostněny oproti autobusům. Ve finální podobě se bude jednat o propojení centra Aucklandu přes Mangere na letiště a také pokrytí spojení centra a severozápadní částí Aucklandu. Odhadovaná investice na celou síť se pohybuje kolem 6 mld. NZD.
Dlouhodobým projektem je také rozšíření letiště v Aucklandu. Postupné práce, celkově odhadovány  ve výši 160-180 mil. NZD, cílí k roku 2040 na dosažení přepravní kapacity 40 mil. cestujících a 260 000 odbavených letů. V roce 2017 letiště přepravilo 19 mil. cestujích na zhruba 160 000 letech.
Letiště ve Wellingtonu oznámilo svůj investiční plán na příštích dvacet let. Do upgradu plánuje vložit více než $1 mld NZD, což by mělo přinést dvojnásobný růst ekonomiky a vytvořit až na 22 tisíc pracovních míst.

 • HS 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
 • HS 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

Služby a turistika
Nejdynamičtějším sektorem novozélandské ekonomiky jsou služby, které mají 70% podíl na HDP a tvoří 75 % vývozu Na prvním místě v NZ exportu jsou služby v cestovním ruchu. V cestovním ruchu je na NZ zaměstnáno na 200 000 osob. Počet turistů navštěvujících NZ již od roku 2010 nepřetržitě roste, v roce 2019 (do června) dosáhl počet turistů přes 2,191,411 (pozn. počet obyvatel NZ je 4,8 mil.). NZ vláda věnuje do rozvoje turistické infrastruktury každoročně nemalé finanční prostředky, např. Tourism Infrastructure Fund spravovaný Ministerstvem obchodu, inovací a zaměstnanosti poskytne $100 mil. NZD v rozpětí 4 let na rozvoj turisticky zaměřené infrastruktury.

 

 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

K významnějším pravidelným akcím na Novém Zélandu patří:

NATIONAL AGRICULTURAL FIELDAYS
Zemědělské stroje, vše pro zemědělství
Původní termín v červnu 2020 odložen s ohledem na pandemii COVID-19
největší veletrh svého oboru na jižní polokouli /přes 100tis. návštěvníků/
web: www.fieldays.co.nz

Christchurch A&P Show
Zemědělství
Termín na rok 2020 nepotvrzen s ohledem na pandemii COVID-19
web: https://www.theshow.co.nz/

Další akce jsou uvedeny na webových stránkách Generálního konzulátu Sydney, případně na webovém serveru 10times.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Generálním konzulátem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 13.5. 2020

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Nový Zéland