Nový Zéland: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Sydney (Austrálie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Nový Zéland je velice závislý na zahraničním obchodě, konkrétně na vývozu zemědělských produktů, zejména mléčných produktů, masa, vlny, ovoce, zeleniny, ryb a dalších položek. Zahraniční obchod tvoří cca 30 % NZ HDP. Na Nový Zéland jsou pak dováženy především strojírenské výrobky, vozidla, ropa a ropné výrobky, elektronika. Hlavními obchodními partnery Nového Zélandu jsou tradičně Austrálie, Čína, EU, Japonsko a USA.

Obchodní bilance 2014-2018 (mld NZD)
  2014                                    2015                                     2016                              2017 2018
Vývoz 50 072 67 475 70 870 76 300 82 463
Dovoz 51 247 65 137 67 229 72 200 80 800
Saldo -1 175 2 337 3 641 4 200 1 663

Zdroj: www.stats.govt.nz/browse_for_stats

Vývoj obchodní bilance Nového Zélandu v průběhu roku je navázán na sezónnost exportu zemědělských produktů a jejich světové ceny. Mezi nejdůležitější exportní komodity NZ patří maso, mléčné výrobky, dřevo, ovoce, zelenina a ořechy, ryby a vlna. 

NZ export zboží a služeb dosáhl v roce 2018 hodnoty 82 463 mld. NZD. NZ import byl v roce 2018  82 766 mld. NZD. Zahraniční obchod skončil v přebytku 1,6 mld. NZD. Z celkového exportu byl vývoz zboží ve výši 57 520  mld. NZD (meziroční nárůst o 6,6 %).

Hlavní vývozními destinacemi jsou Čína a Austrálie, NZ dováží především z EU a Austrálie.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dle informací novozélandského statistického úřadu směřovala v roce 2018 největší část NZ exportu do Číny (17,32mld. NZD) a Austrálie (14,12 mld. NZD).

Export NZ do vybraných zemí v mld. NZD
  2014 2015 2016 2017 2018
Austrálie 7 912 12 994 12 966 13 623 14 128
Čína 9 940 10 342 12 110 14 816 17 329
USA 4 573 7 920 8 314 8 461  8 707
Japonsko 2 922 3 617 3 881 4 087  4 423
Jižní Korea 1 755 2 085 2 162 1 992  2 345
Evropská Unie 4 901 8 098 8 805 8 614  5 600
Velká Británie 1  495 2 981 3 108 2 970  2 969
Německo 647 1 328 1 527 1 440  1 721
Francie 367 723 753 750  780
Itálie 411 456 485 423  393

Zdroj: www.stats.govt.nz

Import

Nejvýznamnějšími partnery v dovozu jsou EU (13 mld NZD) a Austrálie (12 mld NZD), dále pak ČLR, USA, Japonsko, Singapur a Thajsko. Z ekonomických seskupení má tradičně největší podíl na dovozu APEC a země ASEAN. Mezi top vývozy náleží mléčné výrobky a dřevo do ČLR (4,1 mld a 2,5 mld NZD).

Import zboží z EU činil 8,7 mld NZD, import služeb 2mld. NZD. Nejvýznamnější položkou NZ dovozu z EU jsou motorová vozidla (2,4 mld. NZD). Mezi nejdůležitější vývozní položky EU na NZ dále patří farmaceutické produkty, elektrické zařízení a vybavení, optické, lékařské a měřicí zařízení.

Import NZ z vybraných zemí v mld. NZD
  2014 2015 2016 2017 2018
Austrálie 5 968 11 333 11 263 11 956 12 635
Čína 8 303 9 454 10 758 11 265 12 848
USA 5 660 8 012 7 937 8 522 9 338
Japonsko 3 140 3 332 3 354 4 071 2 364
Jižní Korea 2 192 2 179 2 204 2 042 2 894
Evropská Unie 8 501 11 521 12 118 12 981 10 700
Velká Británie 1 260 2 212 2 211 2 583 2 675
Německo 2 344 2 760 3 185 3 679 3 943
Francie 1 130 1 355 1 430 1 069 1 239
Itálie 877 1 019 1 079 1 171 1 332

Zdroj: www.stats.govt.nz

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Export

Nejvýznamnějšími vývozními položkami jsou mléko a mléčné výrobky, dřevo a dřevěné výrobky, služby v cestovním ruchu a maso. Procentuálně se meziročně zvýšil zejména vývoz mléka a mléčných výrobků. Nejvíce mléčných výrobků a dřeva se výváží do Číny, nejvíce masa se vyváží do USA, EU a Číny. Největším odběratelem NZ služeb jsou Austrálie a EU, následně Čína.

Komoditní struktura vývozu 2018 – top ten

Druh zboží

Hodnota vývozu v mld. NZD

Mléko a mléčné výrobky 14 145
Obchodní a další soukromé cestovní služby 11 743
Maso a droby 7 054
Dřevo a výrobky ze dřeva 4 949
Služby ve vzdělávání 4 391
Ovoce 2 883
Letecká přeprava 4 493
Stroje a strojní zařízení 1 745
Víno 1 703
Mléčné směsi, cereálie, mouka, škrob 1 639

Zdroj: www.stats.govt.nz

Import

V novozélandském dovozu převažují  automobily, díly a doplňky, dále mechanické stroje a zařízení, obchodní a další soukromé cestovní služby a minerální paliva.

Komoditní struktura dovozu za období 2018 – top ten

Druh zboží

Hodnota dovozu v mld. NZD

Dopravní prostředky a vybavení 9 074
Mechanické stroje a zařízení 8 751
Minerální oleje a paliva 7 656
Obchodní a další soukromé cestovní služby 6 666
Elektrické stroje a zařízení 5 114
Jiné obchdní služby 3 292
Textil a textilní výrobky 2 732
Letecká přeprava 2 618
Plast a výrobky z plastu 2 334
Námořní přeprava 2 077

Zdroj: www.stats.govt.nz

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Na Novém Zélandu neexistují žádné bezcelní zóny, sklady ani přístavy.

NZ je na poli dohod o volném obchodu velmi aktivní. NZ má uzavřeny Dohody o volném obchdou s následujícícmi zeměmi:

 

 

Austrálie

Na základě CER (Closer Economic Relations Trade Agreement 1983) mezi Austrálií a Novým Zélandem došlo k postupné progresivní liberalizaci vzájemného obchodu a zboží vyrobené v Austrálii (s podílem místní práce vyšším než 50%) je nyní dováženo na Nový Zéland s nulovým tarifem. Jedná se o jednu z nejkomplexnějších FTA, která pokrývá v podstatě veškeré zboží a jako první dohoda tohoto druhu zahrnula i obchod se službami. Od července 2018 platí zrevidované podmínky programu Wine Tax Rebate, kam jsou zařazeni i NZ producenti vína. Je například snížena maximální výše poskytnuté slevy, zavedly se přísnější kritéria na uplatnění rabatu ze strany NZ producentů. V říjnu 2018 v Sydney proběhlo také další z řady jednání k prohlubování ekonomické spolupráci v rámci společného ekonomického trhu (Single Economic Market), který je ustanoven v CER. 

ČLR

Po třech letech jednání došlo 7. dubna 2008 k podpisu dohody o vytvoření zóny volného obchodu s Čínou. Zajímavostí je, že Nový Zéland byl první rozvinutou ekonomikou, která přiznala ČLR status tržní ekonomiky dle pravidel WTO a začala negociace o volném obchodu s Pekingem. Dohoda nabyla účinnosti 1. října 2008. Od tohoto data je 63,6 % čínských zbožových položek dováženo s nulovým dovozním clem. V opačném směru se clo neuplatňuje na 24,3 % položek. K úplnému odbourání celního zatížení na čínské vývozy na Nový Zéland došlo k 1. lednu 2016. Čína eliminuje dovozní cla na 96 % novozélandských zbožových položek nejpozději do 1. ledna 2019. V současné době prochází tato FTA updatem.

Uzavření FTA vedlo na NZ k odstartování „bílé zlaté horečky“ masívnímu rozvoji mlékárenského průmyslu. Od roku 2008 NZ vývozy do Číny vzrostly čtyřnásobně. V roce 2018 vzájemný obchod dosahoval 28 miliard NZD. Čína je pro NZ 2. největším zdrojem turistů a mezinárodních studentů. Cílem upgradu dohody je odstranění vyšších tarifů pro mléčné výrobky při překročení kvót, projednávaným segmentem bude i lesnictví a dřevozpracovatelský průmysl, nová pravidla pro online a digitální obchod, export služeb a vylepšená opatření v případě netarifních překážek.

Dále roste počet turistů z ČLR, v říjnu 2018 vykázal 9 % meziroční nárůst. Zájem na přilákání více čínských turistů ilustruje i mezivládní projekt „2019 – rok NZ-čínského turismu“.

SINGAPUR

V roce 2000 uzavřená dohoda o volném obchodu se Singapurem byla v listopadu 2018 povýšena na Closer Economic Relations Trade Agreement. Nový vízový styk – z jednoho na tři měsíce bez víza pro turistické účely a z pěti na osm let možnosti vyslání pro obchodní účely – by dále měl prohloubit vzájemnou obchodní výměnu. V roce 2019 navštíví NZ singapurský premiér Lee a upgrade dohody vstoupí v platnost. 

 

Od r. 2005 probíhala jednání o vytvoření zóny volného obchodu mezi zeměmi ASEAN, Austrálií a Novým Zélandem. V únoru roku 2009 byla podepsána AANZFTA – (ASEAN- Australia – New Zealand Free Trade Agreement), dohoda vstoupila v platnost dne 1. 1. 2010 a platí pro: Austrálii, Nový Zéland, Brunej, Barmu, Malajsii, Filipíny, Singapur a Vietnam. Od ledna 2011 pro Laos a Kambodžu. Pro Indonésii vstoupila v platnost v lednu 2012.

V roce 2009 Nový Zéland uzavřel jednání s Gulf Cooperation Council, smlouva ale ještě není v platnosti.

V současnosti Nový Zéland vyjednává FTA s Indií.

Na základě Dohody o ekonomické spolupráci se samostatným celním územím Tchaj-wanu, Penghu, Kinmen a Matsu (ANZTEC), která vstoupila v platnost v prosinci 2013, se export NZ do čínské Tchaj-pej zvýšil za rok a půl o 22% (jedná se zejména o zemědělskou produkci (jablka, kiwi, třešně), mléčné produkty a víno).

NZ úzce spolupracuje se zeměmi ASEAN, má spolu s AU sjednanou FTA se zeměmi ASEAN (AANZFTA), která pro všechny země vstoupila v platnost v roce 2012. Nad rámec AANZFTA spolupracuje NZ s řadou zemí ASEAN i bilaterálně.

FTA s Jižní Koreou vstoupila v platnost 20. 12. 2015 a přináší NZ exportérům řadu výhod. Jedná se zejména o snížení nebo zrušení celních poplatků na řadu exportních zemědělských a potravinářských produktů (např. zrušení 15% celní sazby na víno, 24% na třešně, snížení daně o 7,5% na kivi (z původních 45%) a v roce 2020 zrušení daně na kivi), snadnější přístup na trh služeb (vzdělávací, turistické nebo právní služby) nebo změny ve vízové a pobytové oblasti.

Nový Zéland je také signatářskou zemí revidované Komplexní a progresivní dohody pro transpacifické partnerství (CPTPP – Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Agreement), která byla podepsána v březnu 2018 v Chile ministry 11 partnerských zemí (Austrálie, Brunej, Kanada, Chile, Japonsko, Malajsie, Mexiko, Peru, Nový Zéland, Singapur a Vietnam). Dohoda vstoupila v platnost 30. prosince 2018.  Pokrývá trh bezmála 500 mil osob s 13,5 % podílem na světovém HDP. Dohoda má eliminovat přes 98 % stávajících tarifů.

Do zemí CPTPP směřuje téměř třetina veškerého NZ vývozu. Předpokládaným přínosem pro NZ bude růst HDP o 1,2 – 4 mld NZD, NZ si od dohody slibuje zlepšení přístupu na japonský trh, zejména pro zemědělskou produkci (kiwi, jablka). V případě Japonska to bude první preferenční přístup, který vyrovná možnosti NZ např. s Chile a Austrálií – např. pěstitelé kiwi zaplatili jen v minulé sezóně v Japonsku přes 26 mil NZD na clech, předpokládá se nárůst vývozu kiwi o 25 % v příštích 5 letech. Kanada, Mexiko a Peru jsou spolu s Japonskem čtyři země, se kterými NZ uzavřel dohodu o volném obchodu poprvé a do nichž směřuje vývoz ve výši 5,5 mld. NZD. V případě Kanady se pak otevírá zejména trh pro NZ producenty vína.

První zemí, která v červnu 2018 dohodu ratifikovala, bylo Mexiko, v červenci pak Japonsko. NZ parlament dohodu ratifikoval v říjnu.

Nový Zéland má v současné době velký zájem také na uzavření FTA s EU. V červenci 2018 proběhlo v Bruselu první kolo vyjednávání, druhé kolo pak v říjnu proběhlo ve Wellingtonu, třetí v únoru 2019. Zároveň počátkem srpna navštívila NZ při příležitost zahájení FTA vyjednávání HRVP F. Mogherini.

Pokrok byl dosažen v oblastech zeměpisného označení původu potravin, byl schválen systém certifikace zboží. Jednání pokračují v otázkách celní facilitace, technických bariér a fytosanitárních opatření.

Spolupráce NZ a EU se v současné době opírá o Dohodu o spolupráci (Partnership Agreement on Relations and Cooperation – PARC) mezi NZ a EU, která je v platnosti od roku 1999.

UK

NZ pokračuje ve vyjednávání bilaterární obchodní dohody s UK, která bude upravovat vzájemnou obchodní politiku po očekávaném vystoupení UK z EU. Schůzky na expertní úrovni (Trade Policy Dialogue) se konají 2x ročně. UK je pátým největším obchodním partnerem NZ a největší NZ exportní destinace v rámci EU (větší než DE, FR a IT dohromady); UK je zároveň největším evropským investorem na NZ.

V říjnu bylo schváleno zavedení rychlého a snadnějšího odbavování cestujících z NZ (a dále Austrálie, USA, Kanady a Japonska) na britských letištích od poloviny roku 2019.  

9. 12. 2015 se NZ stal formálně členem Asijské banky pro investice do infrastruktury.

NZ aktivně spolupracuje na poli mezinárodních obchodních organizací. V rámci WTO NZ dne 13. 8. 2015 přistoupil k Dohodě o zadávání veřejných zakázek (Agreement on Government Procurement – GPA) a 29. 9. 2015 k Dohodě o usnadnění obchodu (Trade Facilitation Agreement – TFA).

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

NZ vláda má jako jednu ze svých priorit zvýšení přílivu přímých zahraničních investic do všech částí NZ, které uvádí ve své „Investment Attraction Strategy“. FDI by měly pomoci dosáhnout cíle NZ vlády, která k roku 2025 předpokládá podíl NZ exportu ve výši 40% HDP. V tomto ohledu bude NZ v následující dekádě potřebovat 160-200 mld. NZD. Zvýšit by se měl také podíl investic do vědy a výzkumu v NZ. NZ firmy by měly dle vládní strategie nazvané „Business Growth Agenda“ zvýšit podíl investic do R&D na 1% DHP.

Přímé zahraniční investice měly na konci roku 2017 hodnotu 107,664 mld. NZD, což představuje meziroční růst o 9 mld. NZD. Investice NZ v zahraničí pak činily 258,9 mld. NZD. NZ nejvíce investuje v zemích APEC a v Austrálii. Investice NZ v  EU dosáhly částky vyšší než5,6 mld.  mld. NZD.

PZI na Novém Zélandu v mil. NZD k červnu daného roku
 

2014

2015

2016

2017

OECD

79 717

81 018

79 052

 N/A
APEC

78 218

81 449

79 376

 N/A
EU

10 755

10 889

10 483

 N/A
ASEAN

4 807

6 098

5 116

 N/A
Austrálie

53 933

52 184

51 166

 55 958
Kanada

2 485

4 200

4 185

 3 249
Čína

886

702

730

 1 268
Hongkong

4 340

5 235

5 422

 6 990
Japonsko

3 437

4 833

4 925

 5 519
Nizozemsko

3 257

3 474

4 170

 4 457
Singapur

4 405

5 759

4 761

 4 347
Velká Británie

7 445

5 016

5 643

 5 663
USA

8 331

8 205

7 787

 9 190 
Celkem

97 319

100 608

 98 661 107 664  

Zdroj: www.stats.govt.nz

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Nový Zéland je tradičním dovozcem kapitálu, který napomáhá internacionalizaci hospodářství a konkurenceschopnosti země. Zahraniční investice jsou monitorovány úřadem OIO (Overseas Investment Office). Zahraniční subjekt (Overseas Person) musí obdržet souhlas k investici v následujících případech:

  • nákupu tzv. „citlivé půdy“
  • nákup obchodního majetku za více jak 100 mil. NZD
  • kvóty na rybolov

Výše uvedená omezení se nevztahují na cizince, kteří trvale žijí na Novém Zélandu, tzv. permanent residents.

Zahraniční investice upravuje zákon a nařízení The Overseas Investment Pact and Regulations 2005. Od roku 2011 se úřad OIO řídí směrnicí ministra financí zejména ve vztahu k nákupu půdy. Obecně platí, že zahraniční investor nemůže koupit 10x větší pozemek než je průměrná velikost farem.

Konkrétní investiční pobídky neexistují, za postačující pro investiční atraktivitu země se považuje stabilní ekonomické prostředí, vyspělá fungující infrastruktura a bezproblémová vymahatelnost práva. Nový Zéland se tradičně umísťuje v popředí celosvětových žebříčků konkurenceschopnosti a ekonomické svobody. Nový Zéland nabízí permanent residency pro investory nad 1,5 mil. NZD (s nutností znalosti angličtiny a minimálně 5měsíčního pobytu v roce) a nad 10 mil. NZD, kterým nutnost znalosti angličtiny odpadá a stačí, když stráví 44 dní  ze tří let na Novém Zélandu.

Vláda vzešlá z voleb v říjnu 2017 zahájila kroky k přijetí legislativy omezující nabývání stávajících nemovistostí cizozemskými investory. 22. listopadu 2018 vstoupil v platnost zákaz nákupu nemovitostí (Overseas Investment Amendment Bill) pro cizince nerezidenty, vyjma občanů Austrálie a Singapuru, na které se vztahují vzájemné dohody o volném obchodu. S ohledem na rostoucí příromnost zahraničních investic do nemovitostí byl zákaz zaveden zejména za účelem větší dostupnosti bydlení pro Novozélanďany.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 21.5. 2019

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem