Nový Zéland: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Sydney (Austrálie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Z hlediska českých vývozců na NZ trh je nejdůležitějším subjektem dovozce (distributor) s napojením na hlavní místní odběratele nebo dealery, který volí vlastní prodejní techniku dle místních zvyklostí pro daný druh zboží (vlastní dealerská síť, direct mailing apod.). Nelze podceňovat geografickou rozlehlost Nového Zélandu a přímé obchodní náklady zástupce, zejména náklady distribuce zboží. Největšího obratu dosahují zahraniční firmy s vlastní pobočkou na trhu.

Největší místní dovozci zastupují zpravidla významné světové firmy a výběr vhodného partnera u nově zaváděných výrobků je složitý. Největšího obratu ve vývozu českého zboží na NZ tak dosahují malé dovozní firmy. Česká firma může ustanovit vlastního agenta či zástupce nebo ustanovit jako zástupce místní registrovanou firmu. Pro prodej strojního zařízení, strojírenských technologií a komponentů lze doporučit spolupráci s místními inženýrskými firmami (engineering consultants), neboť v tomto ohledu je nutná těsná spolupráce s investorem na bázi řešení konkrétních projektů.

I na Novém Zélandu zesiluje tlak konečných uživatelů na nákup zboží přímo z výrobních závodů. Řetězce supermarketů s potravinami a spotřebním zbožím (Woolworths apod.) a některé obchodní domy mají vlastní dovozní oddělení a užívají i vlastní značky (home brands, private brands) a přímé napojení na výrobu.

Řada českých vývozců využívá napojení australských firem na NZ trh a uzavírá zastupitelské smlouvy s australskými partnery i pro Nový Zéland. S ohledem na geografickou vzdálenost mezi NZ a Austrálií je třeba zvážit vhodnost tohoto řešení a vzít do úvahy zastupitelskou smlouvu přímo s novozélandským subjektem. Pro dostupný kontakt s novozélandskými dovozci bez nutnosti cestovat na NZ je možno využívat významné evropské výstavní akce, které zástupci z Nového Zélandu pravidelně navštěvují.

Seznamy dovozců/distributorů, prodejců mají k dispozici obchodní komory sídlící v nejdůležitějších novozélandských obchodních centrech, oborová sdružení, poradenské a marketingové firmy a konzultanti v oblasti průzkumu trhu.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Při dovozu jsou vyžadovány obchodní faktura, námořní nebo letecký konosament, balící listy – pokud zboží podléhá fyzické kontrole a celní deklaraci. Pro celní účely není předepsána žádná forma obchodní faktury, doprovodné doložky nebo další zvláštní doklady.

Celní dozor provádí New Zealand Customs Department. Celní správa disponuje elektronickým systémem zpracování celních deklarací (New Zealand Customs‘ Casper Enhancements System), který byl uveden do provozu v polovině 90. let. Přes 90 % deklarací je vyřízeno automaticky a ve velmi krátké době. Podrobnější informace lze nalézt na webové adrese: www.customs.govt.nz

Celní systém zahrnuje též povolovací řízení v případě dovozu produktů, které podléhají zvláštním zdravotnickým předpisům, a to včetně napojení na ministerstvo zemědělství a rybolovu a ministerstvo zdravotnictví.

Novozélandský celní tarif je založen na harmonizovaném celním sazebníku CCC (Customs Co-operation Council) a bruselské nomenklatuře pro celní deklarace. Úhrada cla a daně je prováděna automaticky a je možno využít 20denního odkladu platby. Pro správné určení deklarovaného zboží se doporučuje využít služeb kvalifikovaného celního agenta. Celní sazby jsou často nulové, u některého zboží jsou sazby 5 nebo 10 %.

Nový Zéland poskytuje preferenční režim zemím s uzavřenou Dohodou o volném obchodu.

Vývoz strategických zemědělských produktů kontrolují marketingové organizace NZ Dairy Board, NZ Apple and Pear Marketing Board, NZ Meat Producers Board, NZ Wool Board, NZ Fishing Industry Board, NZ Kiwifruit Board. Hlavním úkolem těchto organizací je asistence při uplatňování důležitých vývozních komodit na zahraničních trzích, vytváření jednotné marketingové strategie, propagace včetně zavádění obchodních značek na světový trh  a kontrola kvality vyváženého zboží. Dairy Board, Apple and Pear Board a Kiwifruit Board si zachovávají monopolní postavení a realizují vývoz mléčných produktů, mléka, jablek, hrušek a kiwi. Ostatní udělují oprávnění k vývozu zahraničí firmám, u nichž je garance zabezpečení kvality a techniky vývozu. Získání licence je formální záležitost a nemá restriktivní charakter. Cílem je zamezení vytvoření špatného image NZ vývozců v zahraničí.

Nový Zéland je malou otevřenou ekonomikou, která si chrání svůj trh zejména v oblasti sanitární a fytosanitární.

Od 1. října 2018 je v platnosti novela zákona o celní deklaraci a řízení – Customs and Values Act 2018. V rámci nové úpravy došlo k:

 • modernizaci systému (nové položky k proclení, automatické odstranění překlepů a nejasností, v souladu s měnícím se obchodním prostředím),
 • zavedení tzv. provizorních hodnot – v případě, kdy není možné určit finální hodnotu k procelení lze po předchozí žádosti nebo pro zboží s automatickým nárokem na provizorní hodnotu požádat o proclení části a následné proclení zbývající části,
 • nové pravidla k hodnotě proclení (v předchozí úpravě tarifní klasifikace zboží),
 • uchovávání dokladů o obchodu online nebo v zahraničí, pokud je umožněno ( výjimky pro doklady uchovávané na NZ nebo využití třetí strany k úschově)
 • vyjasnění schemétu sankcí a penále
 • novelizaci související legislativy

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Právní formy společností určuje the Partnership Act 1908 a Companies Act 1993. Obchodní činnost upravuje Fair Trading Act 1986. Všechny společnosti musí být zapsány v podnikovém (obchodním) rejstříku (Registrar of Companies) a od daňového úřadu (Inland Revenue Department) dostávají přiděleno daňové registrační číslo, tzv. IRD number.

Na Novém Zélandu je využíváno několik forem podnikání:

 • společnosti s omezeným ručením – Limited (Ltd.) – naprosto převažující forma podnikání,
 • společnosti s ručením neomezeným,
 • partnerství (partnership), příp. partnerství s omezeným ručením (limited partnership),
 • podniky jednotlivce (individual proprietors),
 • trusty (trusts),
 • joint ventures.

Zahraniční společnosti mohou operovat na Novém Zélandu také formou vlastní filiálky zapsané v podnikovém (obchodním) rejstříku a s ustavenou oprávněnou osobou. Každá zahraniční společnost musí podle zákona o společnostech (Companies Act)  předkládat výroční účetní zprávu podle praxe platné na Novém Zélandu. Účetní zpráva musí obsahovat veškerou činnost společnosti – tedy i v zemi původu nebo jiných zemích.

Zvláštním druhem činnosti je zástupce – agent. Pokud zahraniční firma ustanoví zástupce, jehož povinností je pouze získávat objednávky, zajišťovat sklad vzorků a poskytovat technickou pomoc novozélandským zákazníkům, nepovažuje se tato činnost za vykonávání obchodní činnosti novozélandským subjektem a činnost zástupce nepodléhá kontrole místních úřadů. Vzhledem k výše uvedeným podmínkám a objemu dodávek je pro české firmy praktičtější ustanovení agenta na komisní bázi.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Z hlediska českých exportních firem mohou být pro podporu prodeje na novozélandském trhu využity následující druhy propagační činnosti:

 • inzerce a publikování v denním a odborném tisku, což je se 42% podílem na inzertním trhu zároveň nejpoužívanější forma propagace na Novém Zélandu (New Zealand Herald, The Dominion, Evening Post, The Press, Sunday Star Times, Sunday News, National Business Review, The Independent + více než 2 000 specializovaných časopisů),
 • účasti na specializovaných výstavách
 • PR akce včetně sponzorování osobností
 • odborné semináře a prezentace.

V rámci běžné akviziční činnosti doporučujeme věnovat velkou pozornost formální stránce používaných tištěných propagačních materiálů, výročních zpráv apod. včetně jazykové správnosti ověřené osobou s angličtinou jako mateřským jazykem. Stejně tak je třeba klást velký důraz na preciznost zpracování a pravidelnou aktualizaci uveřejňovaných údajů na webových stránkách.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Novozélandské subjekty většinou vyžadují u obchodních smluv doložku, dle které se řídí smlouva novozélandským právem. Za kompromisní řešení je považováno ustanovení Mezinárodní arbitráže při Obchodní komoře v Paříži jako příslušné instituce k řešení sporu. Praktickým mimosoudním řešením je urovnání prostřednictvím odborné právní kanceláře, pracující v oblasti obchodního práva.

Na NZ neexistuje sdružení obchodních arbitrů nebo arbitrážní řízení při obchodních komorách, což zřejmě vyplývá z vysoké korektnosti a solidnosti obchodních vztahů. Novozélandští obchodní partneři jsou mezinárodně uznávaní jako velmi čestní obchodníci plnící své závazky.

Obdobně jako Austrálie i Nový Zéland patří mezi země, které ochranu práv duševního vlastnictví pečlivě střeží a dodržují. Za ochranu práv duševního vlastnictví je na Novém Zélandě zodpovědný Intellectual Property Office of New Zealand. Podrobnější informace o této problematice lze nalézt na následující webové stránce: www.iponz.govt.nz.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Účast zahraničních subjektů na vládních zakázkách je v zásadě možná. Pro českého dodavatele je však přímá účast značně komplikovaná. Důležitým článkem v nabídkovém řízení je v tomto případě vlastní zastoupení, místní zástupce, pověřená inženýrská firma apod.

Nový Zéland přistoupil v srpnu 2016 k mezinárodní Dohodě o zadávání veřejných zakázek v rámci WTO (tzv. GPA, Government Procurement Agreement). Novozélandské firmy se tak mohou ucházet o veřejné zakázky.

Všechny tendry na Novém Zélandu lze nalézt na webové stránce: www.tenders.net.nz, kde se lze zdarma zaregistrovat a získat podrobné informace.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Platební styk v obchodních vztazích probíhá výhradně na úrovni podnikatelských subjektů. ZÚ nejsou známy případy soudně vymáhaných pohledávek. V obchodních kruzích je zvykem bezpodmínečně plnit všechny smluvní podmínky včetně plateb.

Nejpoužívanějším nástrojem platebního styku je bankovní akreditiv. Platební morálka je velmi dobrá.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Společenský a obchodní styk je určován britskými zvyklostmi, což určuje převážně evropský, resp. britský původ obyvatel. Předpokládá se velmi dobrá znalost anglického jazyka a všeobecných reálií oblasti. Český obchodní zástupce je přijímán na rovnocenné úrovni a bez předsudků. Obvyklé je oslovování křestním jménem. Při prvním osobním styku je cizinec mnohdy překvapen specifickou výslovností anglického jazyka.

I přes neformální způsob života a přátelský průběh obchodních jednání se vyžaduje v oficiálním styku společenské oblečení (tmavý oblek).

Hlavními rysy obchodního jednání jsou dochvilnost, konkrétnost, přímočarost a plnění dohodnutých závěrů, které je obvyklé písemně potvrdit. Obchodní schůzky je bezpodmínečně nutné sjednat telefonicky předem, a to nejlépe na dobu 9.00 – 11.30 hod a od 13.30 – 16.30 hod, v pátek pak nejpozději do 15.30 hod.

Novozélandští partneři jsou známi svou solidností. Nový Zéland je zemí s prakticky neexistující korupcí. Potrpí si též na rychlý telekomunikační styk, takže nepružnost, opožděné reakce či neplnění příslibu mohou vést až ke ztrátě důvěry a zakázky.

Návštěvník NZ bývá často konfrontován s maorskou kulturou a lze doporučit se s problematikou maorského obyvatelstva seznámit. Základní znalost problematiky bývá výhodou i při obchodním jednání.

Státní svátky:

 • Nový rok: 1. a 2. leden
 • Waitangi Day (státní svátek NZ): 6. února
 • Good Friday (Velký pátek): 25. března (pohyblivé datum)
 • Easter Monday (velikonoční pondělí): 28. března (pohyblivé datum)
 • ANZAC Day (den obětí válek): 25. duben
 • Queen’s Birthday (narozeniny královny): 10. června
 • Labor Day  (den práce): 27. října (čtvrté pondělí v říjnu)
 • Christmas Day (1. svátek vánoční): 25. prosinec
 • Boxing Day (2. svátek vánoční): 26. prosinec

Ve Wellingtonu, Aucklandu a Christchurch se slaví místní svátky.

Pracovní a prodejní doba:

Základní pracovní doba je 8.30 (9.00) – 17.00 hod.

 • Banky: 9.00  – 16.30 hod.
 • Obchody: 9.00 – 17.30 hod., v pátek 9.00 – 21.00 hod., sobota/neděle 9.00 – 13.00 hod. (pozn. některé obchody jsou otevřeny 7 dní v týdnu, supermarkety ve velkých městech bývají otevřeny do 21 hod).
 • Pošty: 8.00 – 17.00 hod.
 • Restaurace: 11.00 – 22.00 hod.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

K cestě na Nový Zéland je třeba cestovní pas ČR s platností o 3 měsíce delší, než je doba pobytu na Novém Zélandu. Čeští občané mohou pobývat na Novém Zélandu za účelem turistiky po dobu 90 dní bez víza. Chce-li český turista zůstat na Novém Zélandu déle než 3 měsíce, žádá o udělení Visitors Visa na velvyslanectví Nového Zélandu v Berlíně (více informací viz www.mfat.govt.nz). O prodloužení pobytu na Novém Zélandu lze žádat novozélandský Department of Immigration. Více informací viz www.immigration.govt.nz .

Bezvízový pobyt ani turistické vízum neopravňují k pracovní činnosti. Registrace turistů přijíždějících na území Nového Zélandu probíhá po příletu. Úředník ministerstva přistěhovalectví registruje návštěvníky po vyplnění formuláře New Zealand Arrival Card, v němž každý návštěvník uvádí kromě osobních údajů rovněž místo pobytu na Novém Zélandu a předpokládanou dobu pobytu.

Dne 11. 10. 2004 byla v Praze podepsána Dohoda o programu pracovní dovolené mezi Českou republikou a Novým Zélandem (Working Holiday Scheme). Nový Zéland provádí předmětnou dohodu od 1. 3. 2005. Dohoda dává možnost ročně 1.200 českým občanům ve věku 18-35 let získat vízum, které opravňuje k práci a pobytu na Novém Zélandu na dobu až 12 měsíců za splnění podmínek smlouvy a imigračních podmínek Nového Zélandu. Čeští zájemci o pobyt na Novém Zélandu v rámci této dohody mohou požádat o příslušné vízum v pobočce novozélandské imigrační služby, která sídlí na velvyslanectví Nového Zélandu v Londýně. Podrobnější informace o zmíněné dohodě lze nalézt na internetové adrese www.immigration.govt.nz.

Od března 2014 platí nový druh víz tzv. Enterpreneur Work Visa, který nahradil Long term business visa, a má přilákat více podnikatelů na Nový Zéland. Žadatel musí mít kapitál minimálně 100 tis. NZD a v minulých pěti letech neprodělat bankrot. Další informace: www.immigration.govt.nz.

V silničním provozu se jezdí vlevo. Je třeba upozornit na poměrně vysokou nehodovost v automobilové dopravě a vysoký podíl cizinců na nehodách. Za účelem řízení motorového vozidla na území Nového Zélandu platí při turistickém pobytu mezinárodní řidičský průkaz. Dálniční poplatky na Novém Zélandu nejsou vzhledem k neexistenci dálnic zavedeny.

Je rozšířeno používání všech druhů bankovních karet. Bez kreditní karty nelze často provést telefonickou rezervaci ubytování v hotelu nebo zapůjčení vozu z půjčovny.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Nový Zéland nepatří mezi zdravotně riziková teritoria. Pro vstup do země není předepsáno žádné očkování. Doporučuje se zvýšená ochrana pokožky a očí před intenzívním slunečním zářením. Zdravotnictví na Novém Zélandu je na velmi dobré mezinárodní úrovni, ceny lékařských služeb (zejména při hospitalizaci nebo ošetření zubů) jsou však vysoké.  Je zcela nezbytné, aby turista před cestou na Nový Zéland uzavřel v ČR pojistnou smlouvu na cestu a dobu pobytu v zahraničí. Při úrazu je však český občan, jako každý cizinec, kryt novozélandským všeobecným úrazovým pojištěním na základě Accident Compensation Scheme poskytovaným Accident Compensation Corporation (ACC). Pojištění ACC umožňuje ze zákona i zahraničním návštěvníkům země úhradu lékařského ošetření při úrazu – bez ohledu, kde a jakým způsobem k úrazu došlo. Cizinec však není oprávněn k refundaci např. ušlého výdělku apod.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 21.5. 2019

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem