Obchod s plynem – podmínky pro získání oprávnění

V dokumentu naleznete podmínky vydání a další informace o povolovacím řízení oprávnění k obchodu s plynem.zpět na dokument „Obchod s plynem – licence krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Podmínkami pro udělení povolení jsou:

 1. dosažení věku 18 let
 2. úplná způsobilost k právním úkonům
 3. bezúhonnost – Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen:
  1. pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 1 roku,
  2. pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo
  3. pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání v energetice, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen,
 4. odborná způsobilost nebo ustanovení odpovědného zástupce: odbornou způsobilostí se rozumí
  1. ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo úplné střední odborné vzdělání technického směru s maturitou a 6 roků praxe v oboru
  2. u distribučního zařízení elektřiny s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje vyučení v oboru a 3 roky praxe v oboru, lze nahradit osvědčením o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobným osvědčením vydaným v jiném státě
 5. prokázání finančních a technických předpokladů k zajištění výkonu licencované činnosti:
  • finančními předpoklady se rozumí schopnost žadatele finančně zabezpečit provozování činnosti, na kterou je vyžadována licence, a schopnost zabezpečit závazky nejméně na období 5 let. Finanční předpoklady žadatel nesplňuje, pokud v průběhu uplynulých 3 let soud zrušil konkurs vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo rozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Žadatel o licenci není finančně způsobilý, jestliže má evidovány nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a na pokutách. Technické předpoklady – energetické zařízení musí mít technickou úroveň odpovídající právním předpisům a technickým normám. Podrobnosti o finančních a technických předpokladech a způsobu jejich prokazování stanoví pro jednotlivé druhy licencí prováděcí právní předpis.
 6. doložení vlastnických nebo užívacích práv k energetickému zařízení; v případě, že žadatel o udělení licence doloží vlastnictví nebo jiné užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti, na dobu kratší než 25 let, licence se uděluje nejvýše na tuto dobu,
 7. souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho použitím k účelu výkonu licencované činnosti nejméně po dobu, na kterou má být licence udělena, v případě, že žadatel o udělení licence není vlastníkem zařízení

Byla-li licence zrušena z důvodu, že její držitel porušováním povinností stanovených energetickým zákonem ohrozil život, zdraví nebo majetek osob, nebo z důvodu, že její držitel při výkonu licencované činnosti závažným způsobem porušil právní předpisy s touto činností související, lze licenci pro podnikání v témže odvětví takové osobě udělit nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení licence.

Náležitosti žádosti

Pro žadatele – fyzickou osobu:

 1. jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, pokud bylo přiděleno, nebo datum narození; ustanoví-li odpovědného zástupce, též tyto údaje týkající se odpovědného zástupce,
 2. předmět, místo a rozsah podnikání, seznam provozoven, u licence na distribuci elektřiny též vymezené území,
 3. obchodní firmu, je-li žadatel zapsán do obchodního rejstříku, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 4. požadovanou dobu, na kterou má být licence udělena, a navrhovaný termín zahájení výkonu licencované činnosti,
 5. u zahraniční fyzické osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené podle písmene a) týkající se vedoucího organizační složky; je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, místo jejího pobytu v České republice, pokud na území České republiky pobývá.

Pro žadatele – právnickou osobu:

 1. obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, jméno a příjmení, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla přidělena, a bydliště osoby nebo osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu nebo jsou jeho členy, a způsob, jakým jednají jménem právnické osoby,
 2. předmět, místo a rozsah podnikání, seznam provozoven, u licence na distribuci elektřiny též vymezené území,
 3. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 4. údaje týkající se odpovědného zástupce,
 5. požadovanou dobu, na kterou má být licence udělena, a navrhovaný termín zahájení výkonu licencované činnosti,
 6. u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené v písmeni a) týkající se vedoucího organizační složky; je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, též místo jejího pobytu v České republice, pokud na území České republiky pobývá.

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

V případě přeshraničního poskytování služeb je žadatel povinen písemně oznámit poskytování služeb na území České republiky uznávacímu orgánu.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Licence

Příslušný úřad

 • Energetický regulační úřad

Kontrolní a dozorové orgány

 • Státní energetická inspekce

Postup udělení povolení

 • Žadatel zašle žádost o udělení licence Energetickému regulačnímu úřadu společně se všemi požadovanými přílohami. V řízení se postupuje dle správního řádu .

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Obecná lhůta 30 dnů s připočítáváním doby 30 dnů ve zvláště složitých případech.

Poplatky

 • 100.000,- Kč

Doba platnosti povolení

 • 5 let

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • Možnost spojení řízení o udělení licence a řízení o uznání kvalifikace za podmínek podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • Ano, v řízení se použije režim vzniku oprávnění uplynutím lhůty.

Právní úprava

 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Existující komunitární úprava

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES.

zpět na dokument „Obchod s plynem – licence krok za krokem“

Pravidelné novinky e-mailem