Obchodní korporace – zrušení

Závěrečná fáze: výmaz obchodní korporace zapsané v obchodním rejstříku

Na závěr uvádíme proces výmazu obchodní korporace zapsané v obchodním rejstříku jakožto závěrečnou fázi zániku. K zániku obchodní korporace dochází v důsledku nabytí právní moci rozhodnutí o výmazu.

 • a) Podmínky pro výmaz právnické osoby bez likvidace:
  • jmění zanikající obchodní korporace přechází na právního nástupce v důsledku přeměny,
  • návrh na výmaz podává zanikající právnická osoba- jejím jménem tak činí její statutární orgán (jeho zmocněnec),
  • podpis osoby podávající návrh musí být úředně ověřen.
 • b) Podmínky pro výmaz právnické osoby po likvidaci:
  • právnické osobě nezbyl žádný majetek,
  • návrh na výmaz podává zanikající právnická osoba- jejím jménem likvidátor,
  • jako doklady slouží listiny z průběhu likvidace, hlavně zpráva o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku, schválení dokladů předkládaných společníkům, zveřejněním vstupu společnosti do likvidace v obchodním věstníku,
  • podpis osoby podávající návrh musí být úředně ověřen.

Pro úplnost uvádíme, že právnická osoba, která nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku, zaniká skončením likvidace.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled všech témat Právního průvodce
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby