Obchodní společnosti – změny

Změny a jejich zápis do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnost

V případě veřejné obchodní společnosti jako společnosti osobní není zřizován základní kapitál společnosti a vnitřní organizace společnosti je upravována společenskou smlouvou. Rozhodování o změnách této společenské smlouvy (změna sídla, změna firmy, změna předmětu podnikání) je svěřeno plně do dispozice společníků veřejné obchodní společnosti.

Ke změně společenské smlouvy je třeba souhlasu všech společníků, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Každý společník má při většinovém rozhodnutí jeden hlas, pokud opět společenská smlouva nestanoví jiný počet hlasů.

Změna společenské smlouvy může mít podobu dohody o měněných skutečnostech, popřípadě se sepíše nové znění společenské smlouvy nahrazující původní společenskou smlouvu. Vždy musí být dodržen požadavek písemné formy a podpisy společníků musí být úředně ověřeny.

Návrh na zápis změn podává společník pověřený obchodním vedením, případně kterýkoli jiný společník spolu s aktuálním zněním společenské smlouvy zachycující provedené změny společenské smlouvy a další přílohy v závislosti na měněných skutečnostech:

Změna obchodní firmy:

 • nemusí být dokladováno žádnou přílohou, mimo společenskou smlouvu.

Změna sídla společnosti:

 • listinou osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo společnosti (písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla souhlasí);
 • dochází-li ke změně sídla mimo obec zapsanou ve společenské smlouvě, pak i notářský zápis o změně sídla společnosti.

Změna údajů společníka:

 • čestné prohlášení společníka, že je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, podpis musí být úředně ověřen,
 • listina osvědčující změnu jiného údaje, např. potvrzení o změně bydliště společníka.

Zánik účasti společníka veřejné obchodní společnosti:

 • při zániku celé společnosti (má nárok na vypořádací podíl),
 • výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, a to posledním dnem účetního období, ledaže společenská smlouva určí lhůtu jinou. V tomto případě jde o jednostranné rozhodnutí vystupujícího společníka, pokud se ostatní společníci rozhodli na další existenci společnosti, společnost jako taková nezaniká a vystupující společník má nárok na vypořádací podíl,
 • smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu,
 • zánikem právnické osoby – společníka, ledaže společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce,
 • vyloučením společníka, který porušuje zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a to rozhodnutím soudu (vyloučený společník má nárok na vypořádací podíl),
 • prohlášením konkurzu na majetek některého ze společníků, resp. zamítnutím návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku nebo zrušením konkursu proto, že společníkův majetek je zcela nepostačující,
 • pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti,
 • společník přestal splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti.

Změny a jejich zápis do obchodního rejstříku u komanditní společnosti

Ze zvláštního postavení dvojího „druhu“ společníků komanditní společnosti, komplementářů a komanditistů, vyplývá i jejich rozdílný způsob rozhodování o komanditní společnosti.

Obchodním vedením jsou zásadně pověřeni komplementáři, kteří ručí za závazky společnosti celým svým jměním. Komanditisté ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.

Přesto o zásadních otázkách týkajících se existence společnosti a důležitých otázkách právního postavení společníků rozhodují komplementáři i komanditisté společně a každý ze společníků (komplementář i komanditista) má jeden hlas.

Přijatá rozhodnutí o změně sídla, firmy, společníků, předmětu podnikání, způsobu podepisování, zrušení společnosti, zásadní dispozice s majetkem společnosti, ustanovení prokuristy, pověření jen některých komplementářů obchodním vedením, rozdělování zisku či vyrovnání ztráty, souhlasu s převodem podílu komanditisty na jinou osobu jako i o dalších podstatných náležitostech obsažených ve společenské smlouvě, musí mít formu dohody o měněných skutečnostech (tj. dodatku ke společenské smlouvě) nebo musí být sepsáno nové znění společenské smlouvy nahrazující původní společenskou smlouvu.

Společenská smlouva může stanovit způsob schvalování změn ve společnosti (společenské smlouvě), a to prostou většinou dosaženou ve skupině komplementářů i ve skupině komanditistů, nebo prostou většinou společnou pro komplementáře a komanditisty. Může být též stanoveno, že např. komplementáři musí rozhodnout jednomyslně a komanditisté prostou většinou. V tomto smyslu může společenská smlouva stanovit způsob, který je pro všechny společníky přijatelný.

Návrh na zápis změn podává komplementář spolu s aktuálním zněním společenské smlouvy zachycující provedené změny společenské smlouvy a další přílohy v závislosti na měněných skutečnostech.

Změna firmy:

 • nemusí být dokladováno žádnou přílohou mimo společenské smlouvy.

Změna sídla společnosti:

 • listinou ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce.

Změna společníka, skutečnosti zapisované u společníka:

 • listina osvědčující změnu v osobě společníka, např. změna společenské smlouvy, smlouvy o převodech podílů, usnesení dědického soudu,
 • převzetí závazku k novému vkladu nebo ke zvýšení vkladu do základního kapitálu společnosti,
 • prohlášení komplementáře o odstoupení z funkce statutárního orgánu,
 • doklady o splacení nebo doplacení vkladů,
 • čestné prohlášení komplementáře, že je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, podpis musí být úředně ověřen,
 • listina osvědčující změnu jiného údaje, např. potvrzení o změně bydliště společníka,
 • pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, že fyzická osoba vykonávající práva a povinnosti komplementáře – právnické osoby, který je statutárním orgánem nebo jeho členem, přestala splňovat některou z podmínek pro výkon těchto práv a povinností.

Zánik účasti komplementáře komanditní společnosti:

 • při zániku celé společnosti (má nárok na vypořádací podíl),
 • výpovědí komplementáře podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, a to posledním dnem účetního období, ledaže společenská smlouva určí lhůtu jinou. V tomto případě jde o jednostranné rozhodnutí vystupujícího komplementáře, pokud se ostatní společníci rozhodli na další existenci společnosti, společnost jako taková nezaniká a vystupující komplementář má nárok na vypořádací podíl,
 • smrtí komplementáře, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu,
 • zánikem právnické osoby – komplementáře, ledaže společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce,
 • vyloučení komplementáře, který porušuje závažným způsobem povinnosti, a to rozhodnutím soudu (má nárok na vypořádací podíl),
 • prohlášením konkurzu na majetek komplementáře, resp. zamítnutím návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku nebo zrušením konkursu proto, že komplementářův majetek je zcela nepostačující,
 • pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého komplementáře ve společnosti, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu některého komplementáře ve společnosti,
 • omezením svéprávnosti komplementáře k právním jednáním,
 • komplementář přestal splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti.

Zánik účasti komanditisty komanditní společnosti:

 • při zániku celé společnosti (má nárok na vypořádací podíl),
 • výpovědí komanditisty podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, a to posledním dnem účetního období, ledaže společenská smlouva určí lhůtu jinou,
 • smrtí komanditisty, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu,
 • zánikem právnické osoby – komanditisty, ledaže společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce,
 • vyloučení komanditisty, který porušuje závažným způsobem povinnosti a to rozhodnutím soudu (má nárok na vypořádací podíl),
 • prohlášením konkurzu na majetek komanditisty nebo zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku nebo zrušením konkursu proto, že je jeho majetek zcela nepostačující,
 • schválením oddlužení komanditisty,
 • doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, není-li podíl komanditisty převoditelný, pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu komanditisty, nebo právní moc exekučního příkazu k postižení podílu komanditisty po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní moc rozhodnutí o tomto návrhu, nebo
 • komanditista přestal splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti.

Zanikne-li účast všech komanditistů v komanditní společnosti, mohou se komplementáři dohodnout, že se komanditní společnost změní bez likvidace ve veřejnou obchodní společnost.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme