Obchodní společnosti – změny

Změny a jejich zápis do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnost

V případě veřejné obchodní společnosti jako společnosti osobní není zřizován základní kapitál společnosti a vnitřní organizace společnosti je upravována společenskou smlouvou. Rozhodování o změnách této společenské smlouvy (změna sídla, změna firmy, změna předmětu podnikání) je svěřeno plně do dispozice společníků veřejné obchodní společnosti.

Ke změně společenské smlouvy je třeba souhlasu všech společníků, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Každý společník má při většinovém rozhodnutí jeden hlas, pokud opět společenská smlouva nestanoví jiný počet hlasů.

Změna společenské smlouvy může mít podobu dohody o měněných skutečnostech, popřípadě se sepíše nové znění společenské smlouvy nahrazující původní společenskou smlouvu. Vždy musí být dodržen požadavek písemné formy a podpisy společníků musí být úředně ověřeny.

Návrh na zápis změn podává společník pověřený obchodním vedením, případně kterýkoli jiný společník spolu s aktuálním zněním společenské smlouvy zachycující provedené změny společenské smlouvy a další přílohy v závislosti na měněných skutečnostech:

Změna firmy

 • nemusí být dokladováno žádnou přílohou, mimo společenskou smlouvu

Změna sídla společnosti

 • listinou osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo společnosti (písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla souhlasí)

Změna společníka

 • listina ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce,
 • čestné prohlášení společníka, že je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, podpis musí být úředně ověřen,
 • listina osvědčující změnu jiného údaje, např. potvrzení o změně bydliště společníka.

Zánik účasti společníka veřejné obchodní společnosti

 • při zániku celé společnosti (má nárok na vypořádací podíl),
 • výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, a to posledním dnem účetního období, ledaže společenská smlouva určí lhůtu jinou. V tomto případě jde o jednostranné rozhodnutí vystupujícího společníka, pokud se ostatní společníci rozhodli na další existenci společnosti, společnost jako taková nezaniká a vystupující společník má nárok na vypořádací podíl,
 • smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu,
 • zánikem právnické osoby – společníka, ledaže společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce,
 • vyloučením společníka, který porušuje zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a to rozhodnutím soudu (vyloučený společník má nárok na vypořádací podíl),
 • prohlášením konkurzu na majetek některého ze společníků, resp. zamítnutím návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku nebo zrušením konkursu proto, že společníkův majetek je zcela nepostačující,
 • pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti,
 • společník přestal splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti.
Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby