Obchodní společnosti – změny

Změny a jejich zápis do obchodního rejstříku u komanditní společnosti

Ze zvláštního postavení dvojího „druhu“ společníků komanditní společnosti, komplementářů a komanditistů, vyplývá i jejich rozdílný způsob rozhodování o komanditní společnosti.

Obchodním vedením jsou zásadně pověřeni komplementáři, kteří ručí za závazky společnosti celým svým jměním. Komanditisté ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.

Přesto o zásadních otázkách týkajících se existence společnosti a důležitých otázkách právního postavení společníků rozhodují komplementáři i komanditisté společně a každý ze společníků (komplementář i komanditista) má jeden hlas.

Přijatá rozhodnutí o změně sídla, firmy, společníků, předmětu podnikání, způsobu podepisování, zrušení společnosti, zásadní dispozice s majetkem společnosti, ustanovení prokuristy, pověření jen některých komplementářů obchodním vedením, rozdělování zisku či vyrovnání ztráty, souhlasu s převodem podílu komanditisty na jinou osobu jako i o dalších podstatných náležitostech obsažených ve společenské smlouvě, musí mít formu dohody o měněných skutečnostech (tj. dodatku ke společenské smlouvě) nebo musí být sepsáno nové znění společenské smlouvy nahrazující původní společenskou smlouvu.

Společenská smlouva může stanovit způsob schvalování změn ve společnosti (společenské smlouvě), a to prostou většinou dosaženou ve skupině komplementářů i ve skupině komanditistů, nebo prostou většinou společnou pro komplementáře a komanditisty. Může být též stanoveno, že např. komplementáři musí rozhodnout jednomyslně a komanditisté prostou většinou. V tomto smyslu může společenská smlouva stanovit způsob, který je pro všechny společníky přijatelný.

Návrh na zápis změn podává komplementář spolu s aktuálním zněním společenské smlouvy zachycující provedené změny společenské smlouvy a další přílohy v závislosti na měněných skutečnostech.

Změna firmy

 • nemusí být dokladováno žádnou přílohou mimo společenské smlouvy.

Změna sídla společnosti

 • listinou ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce.

Změna společníka, skutečnosti zapisované u společníka

 • listina osvědčující změnu v osobě společníka, např. změna společenské smlouvy, smlouvy o převodech podílů, usnesení dědického soudu,
 • převzetí závazku k novému vkladu nebo ke zvýšení vkladu do základního kapitálu společnosti,
 • prohlášení komplementáře o odstoupení z funkce statutárního orgánu,
 • doklady o splacení nebo doplacení vkladů,
 • čestné prohlášení komplementáře, že je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, podpis musí být úředně ověřen,
 • listina osvědčující změnu jiného údaje, např. potvrzení o změně bydliště společníka,
 • pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, že fyzická osoba vykonávající práva a povinnosti komplementáře – právnické osoby, který je statutárním orgánem nebo jeho členem, přestala splňovat některou z podmínek pro výkon těchto práv a povinností.

Zánik účasti komplementáře komanditní společnosti

 • při zániku celé společnosti (má nárok na vypořádací podíl),
 • výpovědí komplementáře podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, a to posledním dnem účetního období, ledaže společenská smlouva určí lhůtu jinou. V tomto případě jde o jednostranné rozhodnutí vystupujícího komplementáře, pokud se ostatní společníci rozhodli na další existenci společnosti, společnost jako taková nezaniká a vystupující komplementář má nárok na vypořádací podíl,
 • smrtí komplementáře, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu,
 • zánikem právnické osoby – komplementáře, ledaže společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce,
 • vyloučení komplementáře, který porušuje závažným způsobem povinnosti, a to rozhodnutím soudu (má nárok na vypořádací podíl),
 • prohlášením konkurzu na majetek komplementáře, resp. zamítnutím návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku nebo zrušením konkursu proto, že komplementářův majetek je zcela nepostačující,
 • pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého komplementáře ve společnosti, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu některého komplementáře ve společnosti,
 • omezením svéprávnosti komplementáře k právním jednáním,
 • komplementář přestal splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti.

Zánik účasti komanditisty komanditní společnosti:

 • při zániku celé společnosti (má nárok na vypořádací podíl),
 • výpovědí komanditisty podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, a to posledním dnem účetního období, ledaže společenská smlouva určí lhůtu jinou,
 • smrtí komanditisty, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu,
 • zánikem právnické osoby – komanditisty, ledaže společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce,
 • vyloučení komanditisty, který porušuje závažným způsobem povinnosti a to rozhodnutím soudu (má nárok na vypořádací podíl),
 • prohlášením konkurzu na majetek komanditisty nebo zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku nebo zrušením konkursu proto, že je jeho majetek zcela nepostačující,
 • schválením oddlužení komanditisty,
 • doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, není-li podíl komanditisty převoditelný, pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu komanditisty, nebo právní moc exekučního příkazu k postižení podílu komanditisty po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní moc rozhodnutí o tomto návrhu, nebo
 • komanditista přestal splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti.

Zanikne-li účast všech komanditistů v komanditní společnosti, mohou se komplementáři dohodnout, že se komanditní společnost změní bez likvidace ve veřejnou obchodní společnost.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.

Tento článek reflektuje právní stav ke dni 1. 1. 2014, tedy stav po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a doprovodné legislativy vztahující se k rekodifikaci soukromého práva.

Přehled všech témat Právního průvodce
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby