Odevzdání padělané bankovky nebo mince

Pokud máte důvodné podezření, že bankovka nebo mince není pravá, máte právo ji odmítnout. Pokud jste zjistili, že bankovka nebo mince ve vašem vlastnictví je zřejmě padělaná, nesmíte ji dále použít k placení, protože takové jednání je trestné.

Základní informace k životní situaci

Pokud máte důvodné podezření, že bankovka nebo mince není pravá, máte právo ji odmítnout.

Pokud jste zjistili, že bankovka nebo mince ve vašem vlastnictví je zřejmě padělaná, nesmíte ji dále použít k placení, protože takové jednání je trestné.

Podezřelou bankovku nebo minci odneste na Policii České republiky, do České národní banky, popř. do některé z obchodních bank, a informujte je o vašem podezření.

Tak vyloučíte možnost, že byste spáchali trestný čin udávání padělaných nebo pozměněných peněz. Bankovka nebo mince bude předána Zkušebně platidel České národní banky, která ji prozkoumá a určí její pravost.

Pokud se ukáže, že bankovka nebo mince je pravá, bude vám vrácena. Pokud se bude jednat o padělek, na náhradu nemáte nárok.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každý může odmítnout přijetí bankovek a mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné, ledaže je povinen je zadržet (blíže v zákoně č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí).

Pozměněnou bankovkou nebo mincí je tuzemská nebo cizozemská bankovka nebo mince, která byla nedovoleně upravena takovým způsobem, že je způsobilá vyvolat klamnou představu o své platnosti nebo o své nominální hodnotě.

Právnické osoby takové podezřelé bankovky nebo mince zadrží bez náhrady. O zadržení podezřelých bankovek nebo mincí vystaví právnické osoby tomu, kdo je předložil, potvrzení. Zadržené peníze jsou předány České národní bance, která potvrdí nebo vyloučí podezření z padělání.

V případě, že jsou peníze pravé, vrátí je Česká národní banka bez zbytečného odkladu tomu, komu byly podle potvrzení zadrženy, nebo mu za ně poskytne náhradu tak, že mu částku odpovídající jejich nominální hodnotě vyplatí v hotovosti, převede mu ji nebo ji připíše na jím uvedený účet.

Odebrání bankovek nebo mincí právnická osoba neprodleně oznámí orgánům Policie České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Odneste podezřelou bankovku nebo minci na Policii České republiky, do České národní banky, popř. do některé z obchodních bank, a informujte je o vašem podezření. Tak vyloučíte možnost, že byste spáchali trestný čin udávání padělaných nebo pozměněných peněz.

Na které instituci životní situaci řešit:

Můžete se obrátit na:

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na služebnách Policie ČR, na územních pracovištích České národní banky (v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně nebo Ostravě) nebo pobočkách obchodních bank.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložte:

  • průkaz totožnosti,
  • podezřelou bankovku nebo minci.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře „Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí“ jsou k dispozici na služebnách Policie České republiky, na pobočkách a územních pracovištích ústředí České národní banky, příp. na pobočkách obchodních bank.

Vzor „Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí“ je uveden v příloze 1 vyhlášky č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů, nebo také na internetových stránkách České národní banky.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

V případě zjištění, že je bankovka nebo mince pravá, je Česká národní banka povinna peníze bez zbytečného odkladu vrátit tomu, komu byly zadrženy.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Právní subjekt, který vám bankovku nebo minci zadržel – Česká národní banka mu oznamuje výsledek odborného zkoumání.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupracovat při vyplňování „Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí“; zejména uvést, kde jste podezřelou bankovku nebo minci pravděpodobně získali.

Elektronická služba, kterou lze využít

V případě dotazu můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů výňatky z trestního zákoníku, týkající se padělání a pozměnění peněz a porušení autorského práva

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Trestný čin udávání padělaných nebo pozměněných peněz, které byly přijaty jako peníze pravé, může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Na náhradu za zadržené padělané nebo pozměněné bankovky nebo mince nemáte nárok.

Nejčastější dotazy

Často kladené dotazy

Další informace

Česká národní banka

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Formulář ČNB pro podání dotazu odboru komunikace ČNB

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor komunikace sekce kancelář ČNB

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Velešíková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2017

Popis byl naposledy aktualizován

16.09.2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.