Omán: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Omán má jednoznačný zájem na diverzifikaci ekonomiky. Zatím účelem byl vypracován plán, nazývaný Tanfeedh. O něm se anglicky lze dočíst více na stránkách Supreme Council of Planning. Kompletní prezentace je ke stažení na stránce téže instituce. Zde jsou pak podrobně popsány jednotlivé perspektivní obory od výroby přes logistiku až po turistický sektor.

Z jednotlivých komodit lze jmenovat např. zdravotnické prostředky a nábytek, dodávky pro dopravní a energetickou infrastrukturu, dodávky zařízení pro povrchovou těžbu, výrobu cementu, tvárnic, výrobu keramických a mramorových dlaždic a obkladů atd., zařízení pro turistický ruch (hotely, turistické vesnice, nákupní a zábavní střediska, relaxační střediska) a jejich doprovodné infrastruktury (čističky odpadních vod, spalovny odpadu, vybavení) apod.

 

Tento plán by měl brzy být nahrazen vládní strategií Oman Vision 2040, kde se budou perspektivní podporované ekonomické sektory revidovat každých pět let. Více viz web Vize 2040.

 

Omán se výrazně začíná orientovat na transfer technologií a přímé investice do výroby vOmánu.

Energetika

V zhledem k ambicióznímu programu vlády na diverzifikaci ekonomiky má být do budoucna vybudována řada průmyslových závodů z oblasti zpracování ropy a zemního plynu (výroba polyetylénů, močoviny atd.)Perspektivní jsou zejména dodávky zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů – Omán vyhlásil záměr na výstavbu  několika fotovoltaických elektráren. V současné době se fotovoltaické články využívají zejména pro napájení komunikačních zařízení na ropných vrtech v odlehlých oblastech, kde neexistuje energetická distribuční síť. Dalšími možnosti jsou v dodávkách měřících a rozvodných zařízení pro nergetické sítě. Primárním záměrem ománské vlády je u nové výstavby dosáhnout úspor ve spotřebě energií a vody, tedy stavět energeticky úsporné stavby a zajistit dokonalou měřitelnost spotřeby elektrické energie a vody. V této oblasti již byla navázána spolupráce mezi českými a ománskými technickými univerzitami, na ománském trhu se rovněž představili čeští výrobci. Stejně tak se vysoké školy dohodly na spolupráci v oblasti vodohospodářství v oblastech Ománu, které trpí nedostatkem vody a nové české technologie by mohly pomoci tuto otázku řešit.

Turistika

V turistickém sektoru hledá Omán zahraniční investory. S výstavbou turistických kapacit se otevírají možnosti i pro české firmy z řady souvisejících oborů od stavebních materiálů, dekorací či osvětlovacích těles. Existuje řada příkladů z okolních zemí, kde se české firmy prosadily do projektů turistických center a hotelů. Ostatně, právě z těchto důvodů má řada českých firem své pobočky ve Spojených arabských emirátech, odkud obchodně obsluhují celý region. a to se jeví jako dobrá šance pro průnik do Ománu. Pokud jde o novou výstavbu, je pravděpodobně nejvhodnější cestou přímá spolupráce s architekty či designéry, byť tito mnohdy působí ve velkých světových centrech, např. v Paříži či Londýně.

Infrastrukturní projekty

Omán intenzivně buduje infrastrukturu. Zakládání nových průmyslových odvětví v současnosti předchází rozsáhlé budování infrastruktury – letiště, přístavy, silnice, železnice, produktovody, elektrárny, odsolovací stanice a rekonstrukce a rozšíření elektrické sítě. Jakékoli dodávky pro silniční, železniční a energetickou infrastrukturu mají proto perspektivu. Nejlépe je to vidět na příkladu budování silniční sítě. Velmi silné jsou v této oblasti zahraniční firmy, jako příklad můžeme uvést třeba rakouský Strabag. Ománská pobočka této firmy získala například zakázku na silniční infrastrukturu v nové investiční zóně Duqm, staví však v Ománu krom silnic i další projekty, např. přehradní hráze či přístavní stavby. S výstavbou silniční sítě souvisí rovněž řada možností dodávek pro české společnosti. Jednou z takových možností je možnost dodávek osvětlení ulic a silnic, kde se prosazují úsporná řešení za aplikace LED diod či automatizace řízení městské dopravy a další příslušenstvílniční síť. Omán nadále intenzivně uvažuje o realizaci minimálně vnitrostátní železniční dopravy (s budoucí návazností na sousední země).

Stavebnictví

Kromě výše zmíněné výstavby turistických resortů a hotelů probíhá v Ománu rovněž intenzivní bytová výstavba.

Zdravotnictví

Velmi aktuální otázkou pro ománské zdravotnictví je zajistit širokou dostupnost zdravotnické péče pro veškeré obyvatelstvo. To je poměrně složité zejména v poměrně rozlehlých vnitrozemských oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva. Za tím účelem vznikl plán vybudování sítě nemocnic a poliklinik. Zde se samozřejmě naskýtá šance i pro české výrobce, z nichž někteří, jako například Linet, jsou již na trhu etablováni. Někteří další čeští výrobci fungují jako subdodavatelé do komplexních zdravotnických projektů zahraničních firem, např. rakouské fy Vamed.

Nezanedbatelnou otázkou pro zajištění řádné zdravotnické péče obyvatelstva je rovněž vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických specialistů. V posledních dvou letech se postupně daří zejména ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze otevírat dveře ománským absolventům zdravotnických oborů pro postgraduální studium a odborné praxe.

Česká léčebná a lázeňská zařízení mají intenzivní zájem o ománské hosty. Stejně tak je pro obě strany atraktivní výměna turistů.

Informační a komunikační technologie

Ománské transformační plány budou potřebovat rozvoj IT infrastruktury, ale také robustní rámec integrovaných interoperabilních řešení pro e-government.

 

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Jednotlivé akce s českou účatí jsou uváděny prostřednictvím proexportních webových stránek.

Veletržní akce a konference jsou obvykle pořádány v hlavním městě Maskatu a lze je dohledat na webových stránkách Oman Convention & Exhibition Center.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rijádu (Saúdská Arábie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem