Ošetřování nemocného člena rodiny, péče o dítě ve věku do 10 let

Ošetřování nemocného člena rodiny a péče o dítě mladší 10 let z důvodů taxativně vyjmenovaných v § 39 zákona o nemocenském pojištění, je důležitou osobní překážkou v práci (§ 191 zákoníku práce), kdy zaměstnanci při splnění stanovených podmínek náleží z nemocenského pojištění ošetřovné.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Ošetřování nemocného člena rodiny, péče o dítě ve věku do 10 let

Základní informace k životní situaci

Ošetřování nemocného člena rodiny a péče o dítě mladší 10 let, z důvodů taxativně vyjmenovaných v § 39 zákona o nemocenském pojištění, je důležitou osobní překážkou v práci (§ 191 zákoníku práce), kdy zaměstnanci při splnění stanovených podmínek náleží z nemocenského pojištění ošetřovné.

Tato dávka náleží zaměstnanci (muži i ženě), který nemůže pracovat, poněvadž musí:

 • ošetřovat nemocné dítě mladší než 10 let,
 • pečovat o dítě mladší než 10 let z důvodu, že:
  • dětské výchovné zařízení nebo škola byly uzavřeny z nařízení příslušného orgánu,
  • dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči dětského výchovného zařízení nebo docházet do školy,
  • osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat,
 • ošetřovat jiného nemocného člena rodiny, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou.

Ošetřovné se poskytuje od prvního dne potřeby ošetřování (péče) po dobu 9 kalendářních dnů.

Zaměstnanci, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky a je jinak osamělý (tj. svobodný, rozvedený, ovdovělý, nežije-li s druhem nebo registrovaným partnerem), se ošetřovné poskytuje od prvního dne potřeby ošetřování (péče) po dobu 16 kalendářních dnů.

Ošetřovné se stanoví stejným způsobem jako nemocenské, včetně výše dávky 60 % denního vyměřovacího základu.

V témž případě ošetřování náleží podpora jen jednou a jen jednomu oprávněnému nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání je možné jen jednou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zaměstnanec, který nárok na dávku uplatňuje, popř. jiná osoba na základě plné moci zaměstnance.

V závažných případech může orgán nemocenského pojištění ustanovit tzv. „zvláštního příjemce dávky“.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro nárok na dávku musí být splněny následující podmínky:

 • trvání účasti na nemocenském pojištění (tj. zaměstnání) v době vzniku potřeby ošetřování (péče) člena rodiny; ošetřovné z ochranné lhůty ze zaniklého nemocenského pojištění nenáleží,
 • žití ve společné domácnosti s ošetřovaným; tato podmínka se nevyžaduje při ošetřování (péči) dítěte ve věku do 10 let rodičem,
 • ztráta započitatelného příjmu ze zaměstnání, ze kterého je ošetřovné poskytováno (dávka nenáleží za období, za které náleží zaměstnanci započitatelný příjem),
 • uplatnění nároku na dávku předepsaným tiskopisem, který vystavuje příslušný ošetřující lékař, popř. dětské výchovné zařízení, do kterého dítě chodí.

Tato dávka nenáleží příslušníkům (tj. Policie ČR, Celní správa, Vězeňská služba, vojáci z povolání); domáckým zaměstnancům; zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti; dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby; odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody zařazeným do práce; žákům a studentům ze zaměstnání, které spadá výlučně do období prázdnin; zaměstnancům vykonávajícím zaměstnání malého rozsahu; zahraničním zaměstnancům; osobám samostatně výdělečně činným.

Zaměstnanci nevzniká nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo na rodičovský příspěvek. To neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, byla přijata do ústavní nebo lázeňské péče.

Ošetřovné se poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně poskytuje nejdéle do dne, jímž končí zaměstnání.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

 • Nárok na dávku uplatněte tiskopisem „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“, který vystaví při onemocnění člena rodiny nebo osoby, která jinak o dítě pečuje, jeho (její) ošetřující lékař.
 • Pro výplatu ošetřovného za určité období je třeba na tiskopisu „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“ osvědčit trvání potřeby ošetřování; tiskopis potvrdí ošetřující lékař.
 • V průběhu ošetřování (péče) je možné se jednou vystřídat, k tomu je nutné vyplnit tiskopis „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“. 
  Tiskopis si můžete stáhnout z internetových stránek České správy sociálního zabezpečení nebo si jej vyzvednout na okresních správách sociálního zabezpečení.
 • V případě nařízení karantény je příslušným lékařem, případně hygienikem, vystaven tiskopis „Potvrzení o nařízení karantény“.
 • Prostřednictvím tiskopisu „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ lékař nebo hygienik osvědčuje skutečnost trvání karantény; na základě toho se pak vyplácí nemocenské za určité období.
 • Při uzavření dětského výchovného zařízení, do něhož dítě chodí, vystaví toto zařízení nebo orgán, který o uzavření rozhodl, tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Nárok se uplatňuje u zaměstnavatele.

V případě sporu o dávku se obraťte na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (dále též „OSSZ“), v Praze na územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (dále též „PSSZ“) nebo na územní pracoviště Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále též „MSSZ“).

Místní příslušnost OSSZ/ PSSZ/ MSSZ se řídí sídlem vašeho zaměstnavatele nebo sídlem mzdové účtárny.

Kontakty na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Se zaměstnavatelem, popř. s OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při uplatnění nároku na dávku předložte příslušné tiskopisy, k jednání na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ je vhodné vzít s sebou i pracovní smlouvu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Tiskopis „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ vystavuje ošetřující lékař.
 • Tiskopis „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“, osvědčující trvání potřeby ošetřování, vystavuje ošetřující lékař.
 • Tiskopis „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“ je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení nebo si jej lze stáhnout z internetových stránek České správy sociálního zabezpečení.
 • Tiskopis „Potvrzení o nařízení karantény“ vystavuje příslušný lékař, případně hygienik.
 • Tiskopis „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“, osvědčující trvání karantény, vystavuje příslušný lékař, hygienik.
 • Tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“ vystavuje toto zařízení nebo orgán, který o uzavření rozhodl.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Dávky nemocenského pojištění jsou od správních a jiných poplatků osvobozeny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákon o nemocenském pojištění nestanoví lhůtu k uplatnění nároku na dávku.

Podle zákona č. 187/2006 Sb., § 46, se nárok na dávku promlčuje, nebyl-li uplatněn do 3 let ode dne, za který náleží. Byl-li nárok uplatněn, promlčuje se do 3 let ode dne přiznání dávky.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Dalšími účastníky jsou:

 • zaměstnavatel, u kterého je nárok na dávku uplatněn,
 • ošetřující lékař,
 • OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Podle ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., § 103, uplatňovat nárok na dávku stanoveným způsobem, podávat vysvětlení, předkládat doklady, na kterých závisí rozhodování, hlásit včas všechny skutečnosti rozhodné pro vznik, zánik, trvání nebo změnu nároku na dávku.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Své dotazy můžete posílat prostřednictvím internetových stránek České správy sociálního zabezpečení na elektronické podatelny jednotlivých pracovišť ČSSZ.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Ve sporných případech o dávce rozhoduje OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. Proti jejímu rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, která rozhodnutí vydala. O odvolání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Podle zákona č. 187/2006 Sb., § 52 a 124, je možno odejmout dávku přiznanou na podkladě omylu, snížit nebo zastavit její výplatu. Zaměstnanec, který zavinil, že mu byla dávka vyplacena neprávem, je povinen přeplatek vrátit.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Jak se ošetřovné počítá?

Ošetřovné se stanoví stejným způsobem jako nemocenské, včetně výše dávky 60 % denního vyměřovacího základu (dále též „DVZ“). DVZ je třeba následovně upravit. Do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici se počítá 30 % a k částce nad třetí hranici se nepřihlíží.

Redukční hranice pro úpravu DVZ jsou stanoveny pro rok 2011 následovně: první redukční hranice – 825 Kč; druhá – 1 237 Kč; třetí – 2 474 Kč. Příklad: Vyměřovací základ v rozhodném období byl 912 500 Kč; vydělením této částky 365 získáme DVZ – 2 500 Kč.

Částka DVZ se potom redukuje tak, že:

 • z částky první redukční hranice se počítá 90 %, tedy 825 x 90 % = 742,5 Kč;
 • z částky nad první do druhé hranice (tj. 1 237 – 825 = 412 Kč) se počítá 60 %, tedy 412 x 60 % = 247,2 Kč;
 • z částky nad druhou do třetí hranice (tj. 2 474 – 1 237 = 1 237 Kč) se počítá 30 %, tedy 1 237 x 30 % = 371,1 Kč.

K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlédne, protože částka třetí redukční hranice (tj. 2 474 Kč) je maximální možná. Následovně jednotlivé dílčí vypočtené redukční hranice sečteme (742,5 + 247,2 + 371,1 = 1 360,8 Kč; zaokrouhleno na 1 361 Kč), získanou částku vynásobíme 60 % (tj. 1 361 x 60 % = 817 Kč); získáme tak výši ošetřovného na jeden kalendářní den.

V případě, že potřeba ošetřování bude trvat např. 9 dnů, bude výše ošetřovného činit celkem 7 353 Kč (tj. 817 Kč x 9 dnů).

Jak dlouho lze pobírat ošetřovné?

Ošetřovné náleží od prvního kalendářního dne potřeby ošetřování (péče) po dobu 9 kalendářních dnů, pokud potřeba ošetřování v nich trvá.

Zaměstnanci, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, a je jinak osamělý, se ošetřovné poskytuje nejvýše po dobu 16 kalendářních dnů, pokud potřeba ošetřování v nich trvá (§ 40 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění).

Bude mi náležet ošetřovné z důvodu ošetřování mojí matky, která je vdova a žije sama (nebydlíme spolu)?

Nárok na ošetřovné vám nevznikne, protože nežijete s matkou ve společné domácnosti, což je podmínkou nároku na dávku (§ 39 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění).

Manželka je na mateřské a pečuje doma o našeho malého syna. Brzy má však nastoupit do porodnice, a tak se o dítě budu po dobu jejího pobytu v nemocnici starat já. Mám nárok na nějakou dávku nemocenského pojištění?

Pokud nastane potřeba pečovat o dítě mladší 10 let, neboť osoba, která o toto dítě jinak pečuje, byla přijata do ústavní péče v nemocnici nebo jiném léčebném ústavu, porodila atd., náleží v takové situaci ošetřovné podle § 39 odst. 1 písm. b) zákona o nemocenském pojištění.

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který o dítě pečuje, a to nejdéle po dobu prvních 9 dnů trvání potřeby péče o dítě.

Vznikne mi nárok na ošetřovné z důvodu péče o dítě v době, kdy pracuji a zároveň pobírám rodičovský příspěvek?

Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek.

Pokud jste při pobírání rodičovského příspěvku nastoupila do zaměstnání a onemocnělo vám dítě, máte nárok na ošetřovné, i když pobíráte rodičovský příspěvek.

Budu mít nárok na ošetřovné z důvodu péče o nemocné dítě, na které manželka pobírá rodičovský příspěvek?

Nárok na ošetřovné by vám nevznikl, protože jiná fyzická osoba má nárok podle zvláštního právního předpisu na rodičovský příspěvek.

To by neplatilo v případě, že by tato osoba onemocněla, utrpěla úraz, porodila nebo jí byla nařízena karanténa a nemohla tak o dítě pečovat (§ 39 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění).

Další dotazy a odpovědi naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Můžete se obrátit na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ příslušnou podle sídla zaměstnavatele; obecnou informaci obdržíte i na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ příslušné podle místa vašeho bydliště.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Česká správa sociálního zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Související životní situace a návody, jak je řešit

Nemocenské – dočasná pracovní neschopnost zaměstnance; nařízení karantény (Nemocenské pojištění)
Peněžitá pomoc v mateřství (Nemocenské pojištění)
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (Nemocenské pojištění)
Sirotčí důchod (Důchodové pojištění)
Rodičovský příspěvek (Státní sociální podpora)
Porodné (Státní sociální podpora)
Sociální příplatek (Státní sociální podpora)
Přídavek na dítě (Státní sociální podpora)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení – odbor komunikace

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2011

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

3. 2. 2011

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace