Palestina: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Styčný úřad České republiky v Ramalláhu (Palestina)

Palestinská ekonomika je dlouhodobě silně navázaná na Izrael, který je hlavním obchodním partnerem PAÚ.  Ambicí vlády PNS je snížit jednostrannou závislost palestinské ekonomiky na Izraeli rozvojem obchodních vztahů s dalšími státy, včetně států EU. Rámcem obchodních vztahů mezi PAÚ a EU je Prozatímní asociační dohoda z roku 2007, která stanoví kvóty pro bezcelní přístup na jednotný trh EU pro palestinské průmyslové a některé zemědělské produkty a stejné podmínky pro přístup produktů původem z EU na palestinský trh. Přímá obchodní výměna mezi EU, včetně ČR, a PAÚ zaostává za svým potenciálem. Dlouhodobá orientace na západní zboží, včetně provázanosti lokálních technických a legislativních norem na evropské standardy, vytváří v některých sektorech zajímavé obchodní příležitosti také pro české podnikatele.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Energetický průmysl

Výroba a distribuce elektrické energie představuje klíčový sektor, ve kterém plánuje PAÚ ve střednědobém horizontu vybudovat vlastní produkční kapacity, které umožní snížit závislost na dovozech elektrické energie z Izraele či Egypta. Západní břeh v současních letech zaznamenal významný růst instalací fotovoltaických elektráren. Většina spotřeby energie odpovídající instalovanému výkonu 950 MW je zajišťována dodávkami z Izraele. V pásmu Gazy funguje jediná elektrárna s kombinovaným plynovým cyklem (vzhledem k nedostupnosti plynu byla upravena pro spalování nafty za redukovaného výkonu 65 MW). Existující potřeba elektrické energie je odhadována na 473 MW, ale dodáván je pouze ekvivalent výkonu 212 MW (včetně dodávek z Izraele).

Ve dlouhodobém horizontu je cílem PNS zvýšení výrobních kapacit ze současných 65+ MW na 1600 MW. V počáteční fázi realizace se nachází výstavba elektrárny v Dženínu na severu Západním břehu (paroplynový kombinovaný cyklus o instalovaném výkonu 440 MW v ceně cca 620 mil. USD, předpokládané zprovoznění v roce 2020). Investorem a provozovatelem elektrárny bude Palestine Power Generation Company (PPGC). Palestinský úřad pro energetiku a přírodní zdroje pro příští roky připravuje rekonstrukci elektrárny v Gaze nebo rozvoj přenosové a rozvodné soustavy elektrické energie. V přípravě je rovněž výstavba plynovodu z Izraele do Gazy.

Jako významný doplňkový zdroj elektrické energie slouží obnovitelské zdroje (OZE). V současnosti dochází k rychlému rozvoji v oblasti solární (fotovoltaické) energetiky. Do roku 2020 se plánuje zprovoznění OZE o celkovém instalovaném výkonu 130 MW, což by mělo představovat pokrytí 10% potřeb Palestiny. Palestinský investiční fond například zahájil v roce 2018 projekt instalace solárních panelů na 500 veřejných školách. Palestinští investoři v této souvislosti poptávají využitelné solární technologie a zahraniční know-how.

Vládní sektor plánuje rovněž modernizaci a racionalizaci rozvodné sítě, vybudování vedení vysokého napětí a moderních transformačních stanic. Poptávány jsou dále technologie pro přeměnu odpadu (komunální, zemědělský) na energii (koncept waste to energy), včetně například spaloven komunálního odpadu.

  • dodávky technologií, know how, zařízení a součástí v oblasti OZE
  • dodávky technologie a zařízení pro distribuci elektrické energie
  • dodávky technologií a zařízení pro spalovny komunálního odpadu

Stavební průmysl

Stavebnictví je dlouhodobě dynamicky rostoucím sektorem (toto odvětví zaměstnává 18% palestinských pracujících) a současně významným exportním odvětvím. Problémem stavebního sektoru je silná závislost na dovozu stavebních materiálů (ročně 1,5 mil. tun cementu, 300 tis. tun oceli a 255 tis. tun písku), především z Izraele. V počáteční fázi realizace je výstavba první cementárny na PAÚ v betlémském regionu.

Významným exportním odvětvím je těžba a zpracování kamene (především obkladového, ročně 2,4 mil. tun) a výroba štěrku (ročně 6,7 mil. tun). Kontinuálně jsou ze strany soukromého sektoru poptávány technologie pro zpracování kamene a rovněž moderní technologie k výrobě stavebních hmot recyklací odpadního materiálu.

Vzhledem k populačnímu růstu přetrvává stavební boom (výstavba bytů i komerčních objektů), který vytváří kontinuální poptávku po dalších kategoriích stavebního materiálu (stavební dřevo, ocelové armatury, okna, dveře, zárubně, osvětlení, klimatizační jednotky, sanita aj.).

  • dodávky stavebních materiálů, technologií a zařízení
  • dodávky technologie pro výrobu a zpracování cementu
  • dodávky stavebních strojů a mechanizace, např. věžových jeřábů (i použitých)
  • dodávky technologií pro výrobu stavebních hmot recyklací odpadního materiálu

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zpracování zemědělských produktů a výroba potravin představují na PAÚ méně rozvinuté sektory. Přes úsilí o dosažení soběstačnosti při výrobě potravin jsou potraviny na území PAÚ masivně dováženy, především z Izraele. Palestinské výrobní kapacity nejsou schopny z hlediska kvantity ani kvality dostatečně pokrýt domácí poptávku a v některých segmentech je palestinský trh téměř výlučně závislý na importech.

Vedle snahy o navýšení domácích výrobních kapacit je zřetelné úsilí o diverzifikaci importů. Poptávány jsou produkty „evropské“ jakosti za kompetitivní ceny. Dílčím problémem zůstává značná fragmentizace palestinského trhu s potravinami a absence velkých dodavatelských řetězců.

Lokální palestinští výrobci projevují zájem o moderní i potravinářské technologie a strojní zařízení, včetně plnící/balící/obalové techniky a suroviny pro domácí potravinářskou výrobu (mouka, mléko, tuky a oleje).

Příležitostně se objevují poptávky po moderních zemědělských technologiích, především pro živočišnou výrobu (chov kuřat, skotu), nebo krmiva. 

  • dodávky potravin
  • dodávky strojů a zařízení pro výrobu a zpracování potravin (balící a plnící linky, pekárny apod.)

Automobilový a dopravní průmysl

Na území PAÚ neprobíhá výroba ani montáž osobních ani užitkových vozů ani jiných dopravních prostředků. Výlučným způsobem dopravy je pozemní silniční doprava (není přítomna železnice ani městská/příměstská kolejová doprava). Systém veřejné dopravy je postaven na příměstských taxi a minibusech a meziměstských autobusech (včetně autobusů pro dopravu turistů).

Osobní automobilová doprava je primárním způsobem přepravy osob na PAÚ. Vozový park je průběžně obnovován a vedle nových vozů představuje významný trh rovněž segment použitých vozů. Poptávány jsou lehce použité vozy ze zemí EU. Poptávány jsou dále náhradní díly, pneumatiky a další příslušenství pro osobní i užitkové vozy.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

V souvislosti s pokračováním plánování projektu Red Sea-Dead Sea, který má prostřednictvím potrubí propojit Rudé moře s Mrtvým mořem, jsou pro různé oblasti Západního břehu plánovány projekty rozvodů vody. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku vody na palestinských územích má Palestinský vodní úřad rovněž v plánu zvýšit využití povrchových i podzemních vod.

Příležitosti nabízí i segment odpadních vod nebo odsolování, zejména v pásmu Gazy. V roce 2019 připravuje PNS výstavbu nové odsolovací stanice v Gaze o výkonu 55 mil. kubických metrů vody ročně, jejíž cena bude přibližně 550 mil. EUR. 

Další průmyslová odvětví

Kontinuálně existuje poptávka po strojním zařízení a technologiích využitelných v dalších průmyslových oborech přítomných na PAÚ (nábytkářský průmysl, výroba plastů a čisticích prostředků).  Poptávány jsou rovněž použité stroje a průmyslová zařízení, barvy a laky a některé průmyslové suroviny.

Lokální prodejci a výrobci dále poptávají hygienické potřeby, čisticí prostředky a detergenty, kosmetiku, papír a obalové materiály, stavební a nábytkové dřevo.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Styčný úřad ČR v Ramalláhu neeviduje pro rok 2020 žádné mezinárodní akce konané na PAÚ s proexportním potenciálem.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Styčným úřadem ČR v Ramalláhu (Palestina) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem