Palestina: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Styčný úřad České republiky v Ramalláhu (Palestina)

Obchodní a ekonomická spolupráce mezi ČR a Palestinou se intenzivněji vyvíjí až v posledních několika letech v návaznosti na zvýšenou aktivitu palestinských a několika českých podnikatelů i z vlastní iniciativy Styčného úřadu ČR v Ramalláhu, resp. Ministerstva zahraničních věcí ČR na poli ekonomické diplomacie. Navzdory tradičním a dlouhodobým politickým vztahům nebyla ČR do roku 1989 na PAÚ ekonomicky přítomna a na rozdíl od řady jiných arabských zemí regionu Blízkého východu a severní Afriky neexistuje v Palestině obecně silné povědomí o ČR jako o rozvinuté průmyslové zemi schopné nabídnout vyspělé produkty a technologie za vysoce kompetitivní ceny. S českými produkty se palestinští spotřebitelé seznamují až v posledních letech, přičemž například v sektoru osobních automobilů mají čeští výrobci významný podíl na trhu.

S ohledem na specifika importního režimu na PAÚ a existenci celní kvazi-unie mezi Izraelem a PA ustavené na základě tzv. Pařížských protokolů k dohodám z Osla poskytují statistické údaje publikované ČSÚ pouze značně zkreslený a neúplný obraz o obchodní výměně mezi ČR a PAÚ. Na základě opakovaně prověřovaných zjištění SÚ Ramalláh není významná část českého exportu na PAÚ ve statistice zaznamenána a je pravděpodobně věcně nesprávně evidována jako vývozy do Izraele. Následný transfer zboží na PAÚ (ne vždy technicky re-export) není pro účely statistiky zahraničního obchodu evidován. Údaje ČSÚ a Palestinského ústředního statistického úřadu (PCBS) o objemu vzájemné obchodní výměny se značně liší (viz níže). 

Dovozy z Palestiny do ČR jsou setrvale nízké a až na dovoz automobilů zahrnují spíše ojedinělé exportní případy nežli dlouhodobou spolupráci palestinských a českých podniků. Největší část exportu dlouhodobě představuje vývoz osobních automobilů, avšak z hlediska struktury českého exportu došlo od roku 2017 oproti předcházejícímu období k výraznému zvýšení vývozu cukru. V roce 2018 se na palestinském trhu rovněž uplatnila česká domácí elektrická zařízení nebo osvětlení. Palestinský trh nabízí příležitosti k další diverzifikaci českého exportu na PAÚ.  

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývozy v tis. USD

4 455

3 626

15 686

12 948

3 555

Dovozy v tis. USD

24

47

21

18

39

Bilance v tis. USD

4 431

3 579

15 665

12 930

3 516

Zdroj: ČSÚ

Pozn.: Dle údajů PCBS vyvezla ČR na PAÚ v roce 2015 zboží v hodnotě 13 863 tisíc USD, v roce 2016 pak 26 098 tisíc USD. Import do ČR měl dle PCBS v roce 2015 objem 35 tisíc USD, v roce 2016 jen 6 tisíc USD. Jak uvedeno výše, výrazná rozdílnost v oficiálních statistikách je patrně dána re-exportem/re-importem přes Izrael.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývozy 2018:

 • osobní automobily (dominantně)
 • součásti motorových vozidel
 • cukr
 • domácí elektrická zařízení
 • odstředivky k filtrování
 • lékařské přístroje
 • lékařský nábytek
 • farmaceutika
 • svítidla

Dovozy 2018:

 • obuv
 • sušené ovoce
 • ořechy
 • laserové obráběcí stroje

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V období uplynulých 5 let nebyla zaznamenána výměna v oblasti služeb mezi ČR a Palestinou.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Do května 2019 nebyly zaznamenány žádné české investice v teritoriu ani joint ventures mezi českými a palestinskými firmami. V jednání je česká investice v oblasti recyklace odpadů, což je v Palestině dosud nerozvinutý sektor.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Palestinou (Palestinskou národní správou/Organizací pro osvobození Palestiny/Státem Palestina) nebyla dosud sjednána a ratifikována žádná mezinárodní smlouva.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytuje svou pomoc v Palestině již od 90. let 20. století. V rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR patřila Palestinská autonomní území v období 2010–2017 mezi prioritní země bez bilaterálního programu spolupráce. Od roku 2018 Palestina již prioritní zemí není, avšak zahraniční rozvojová spolupráce ČR v této zemi pokračuje. 

V období let 1996–2019 bylo na PAÚ realizováno na 40 rozvojových projektů v celkové hodnotě více než 360 mil. Kč, k nimž se přidala mimořádná rekonstrukční pomoc ve výši dalších 60 mil. Kč v roce 2008. ČR se svým soustavným zaměřením na elektrifikaci stala jedním z hlavních aktivních donorů EU v tomto sektoru.

V roce 2019 pokračují projekty v oblasti energetiky (instalace solárních panelů na vybrané školy, zdravotní kliniky a další veřejné budovy na Západním břehu Jordánu) v celkové hodnotě přes 700 tis. USD. V r. 2018 byly v Palestině realizovány dva malé lokální projekty v hodnotě 840 tis. Kč zaměřené na sektor školství a zdravotnictví. V roce 2019 jsou rovněž realizovány dva malé lokální projekty v hodnotě 870 tis. Kč, jejichž cílem je podpora osob s postižením. Palestině se také v r. 2017 realizoval jeden projekt v rámci transformační spolupráce na podporu lidských práv v hodnotě 129 tis. Kč.

ČR poskytuje Palestincům také vládní rozvojová stipendia. Vzhledem ke změně koncepce udělování vládních stipendií však pro akademický rok 2019/2020 nejsou ke studiu na vysokých školách v ČR nabíráni noví palestinští studenti.

ČR rovněž každoročně poskytuje humanitární pomoc palestinským uprchlíkům prostřednictvím UNRWA. Od roku 2014 jde o částku ve výši 3 mil. Kč, přičemž tato pomoc směřuje především do pásma Gazy.

V Palestině je možno realizovat projekty v rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor České rozvojové agentury (tzv. program B2B), nebo využít program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce, který nabízí záruku k bankovnímu úvěru na financování aktivit převážně investičního charakteru na rozvojových trzích. Více informací o těchto programech poskytne Česká rozvojová agentura (www.czechaid.cz).

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Styčným úřadem ČR v Ramalláhu (Palestina) ke dni 31. 5. 2019

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem