Palestina: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Styčný úřad České republiky v Ramalláhu (Palestina)

Obchodní a ekonomická spolupráce mezi ČR a Palestinou se intenzivněji vyvíjí až v posledních několika letech v návaznosti na zvýšenou aktivitu palestinských a několika českých podnikatelů i z vlastní iniciativy Styčného úřadu ČR v Ramalláhu, resp. Ministerstva zahraničních věcí ČR na poli ekonomické diplomacie. Navzdory tradičním a dlouhodobým politickým vztahům nebyla ČR do roku 1989 na PAÚ ekonomicky přítomna a na rozdíl od řady jiných arabských zemí regionu Blízkého východu a severní Afriky neexistuje v Palestině obecně silné povědomí o ČR jako o rozvinuté průmyslové zemi schopné nabídnout vyspělé produkty a technologie za vysoce kompetitivní ceny. S českými produkty se palestinští spotřebitelé seznamují až v posledních letech, přičemž například v sektoru osobních automobilů mají čeští výrobci významný podíl na trhu.

S ohledem na specifika importního režimu na PAÚ a existenci celní kvazi-unie mezi Izraelem a PA ustavené na základě tzv. Pařížských protokolů k dohodám z Osla poskytují statistické údaje publikované ČSÚ pouze značně zkreslený a neúplný obraz o obchodní výměně mezi ČR a PAÚ. Na základě opakovaně prověřovaných zjištění SÚ Ramalláh není významná část českého exportu na PAÚ ve statistice zaznamenána a je pravděpodobně věcně nesprávně evidována jako vývozy do Izraele. Následný transfer zboží na PAÚ (ne vždy technicky re-export) není pro účely statistiky zahraničního obchodu evidován. Údaje ČSÚ a Palestinského ústředního statistického úřadu (PCBS) o objemu vzájemné obchodní výměny se značně liší (viz níže). 

Dovozy z Palestiny do ČR jsou setrvale nízké a až na dovoz automobilů zahrnují spíše ojedinělé exportní případy nežli dlouhodobou spolupráci palestinských a českých podniků. Největší část exportu dlouhodobě představuje vývoz osobních automobilů a jejich příslušenství. V roce 2019 se na palestinském trhu rovněž uplatnila česká drobná elektrozařízení, plastové lahve a hadice nebo farmaceutické výrobky. Palestinský trh nabízí příležitosti k další diverzifikaci českého exportu na PAÚ.  

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývozy v tis. USD

3262

15686

12948

3555

13842

Dovozy v tis. USD

47

21

18

39

27

Bilance v tis. USD

3579

15665

12930

3516

13815

Zdroj: ČSÚ

Pozn.: Dle údajů PCBS vyvezla ČR na PAÚ v roce 2015 zboží v hodnotě 13 863 tisíc USD, v roce 2016 pak 26 098 tisíc USD. Import do ČR měl dle PCBS v roce 2015 objem 35 tisíc USD, v roce 2016 jen 6 tisíc USD. Jak uvedeno výše, výrazná rozdílnost v oficiálních statistikách je patrně dána re-exportem přes Izrael.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývozy 2019:

 • osobní automobily (dominantně)
 • součásti motorových vozidel
 • drobná elektrozařízení
 • plastové lahve
 • plastové hadice
 • farmaceutiské výrobky
 • domácí elektronika
 • lékařské přístroje
 • lékařský nábytek
 • svítidla

Dovozy 2019:

 • obuv
 • sušené ovoce
 • ořechy

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V období uplynulých 5 let nebyla zaznamenána výměna v oblasti služeb mezi ČR a Palestinou.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Do května 2020 nebyly zaznamenány žádné české investice v teritoriu ani joint ventures mezi českými a palestinskými firmami. V jednání je česká investice v oblasti recyklace odpadů, což je v Palestině dosud nerozvinutý sektor.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Palestinou (Palestinskou národní správou/Organizací pro osvobození Palestiny/Státem Palestina) nebyla dosud sjednána a ratifikována žádná mezinárodní smlouva.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytuje svou pomoc v Palestině již od 90. let 20. století. V rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR patřila Palestinská autonomní území v období 2010–2017 mezi prioritní země bez bilaterálního programu spolupráce. Od roku 2018 Palestina již prioritní zemí není, avšak zahraniční rozvojová spolupráce ČR v této zemi pokračuje. 

V období let 1996–2019 bylo na PAÚ realizováno na 40 rozvojových projektů v celkové hodnotě více než 360 mil. Kč, k nimž se přidala mimořádná rekonstrukční pomoc ve výši dalších 60 mil. Kč v roce 2008. ČR se svým soustavným zaměřením na elektrifikaci stala jedním z hlavních aktivních donorů EU v tomto sektoru.

V roce 2020 pokračují projekty v oblasti energetiky (instalace solárních panelů na vybrané školy, zdravotní kliniky a další veřejné budovy na Západním břehu Jordánu) v celkové hodnotě přes 700 tis. USD. V r. 2019 byly v Palestině realizovány dva malé lokální projekty v hodnotě 870 tis. Kč, jejichž cílem byla podpora osob s postižením. Pro rok 2020 jsou plánovány rovněž dva malé lokální projekty, jejichž účelem jednak podpora palestinského školství a drobného podnikání, a dále také navázání spolupráce mezi českými a palestinskými firmami.

 

Významné je v roce 2020 zahájení realizace dvou projektů B2B (Business to Business) v rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor České rozvojové agentury (ČRA). Tyto projekty mají za cíl podpořit český export a zároveň rozvoj podnikání v Palestině. ČRA rovněž českým firmám nabízí program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce, který nabízí záruku k bankovnímu úvěru na financování aktivit převážně investičního charakteru na rozvojových trzích. Více informací o těchto programech poskytne Česká rozvojová agentura (www.czechaid.cz).

 

ČR poskytuje několika palestinským studentům vládní rozvojová stipendia. Vzhledem ke změně koncepce udělování vládních stipendií v roce 2018 nejsou od roku 2019 ke studiu na vysokých školách v ČR nabíráni noví palestinští studenti.

 

ČR dále každoročně poskytuje humanitární pomoc palestinským uprchlíkům. Od roku 2014 přispívá prostřednictvím programu UNRWA částkou ve výši 3 mil. Kč, přičemž tato pomoc směřuje především do pásma Gazy. V roce 2020 je rovněž v Gaze realizován humanitární projekt ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací ve výši 2 mil. Kč.

 

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Styčným úřadem ČR v Ramalláhu (Palestina) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem