Palestina: Vztahy země s EU

© Styčný úřad České republiky v Ramalláhu (Palestina)

EU a Palestina udržují vztahy na politické, ekonomické, kulturní i bezpečnostní úrovni. EU je největším donorem Palestinské národní správy (PNS) a je aktivním účastníkem snah o dosažení mírového řešení izraelsko-palestinského konfliktu. EU se prostřednictvím svého Special Representative (EU SR) účastní činnosti tzv. Blízkovýchodního kvartetu. Mise EUPOL-COPPS a EUBAM Rafah mají významný podíl na výcviku palestinských policejních složek a reformách justičního systému PNS. Jednotlivé členské státy EU patří k významným obchodním i rozvojovým partnerům Palestiny.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Office of the EU Representative
West Bank and Gaza Strip
Al-Mashtal Hotel, First Floor, Salah Khalaf Street, P.O. Box 576, Gaza City
Tel.: (+972) 02-5415888
Fax.: (+972) 02-5415848
Email: delegation-west-bank-gaza@eeas.europa.eu

Webové stránky: https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip_en

Pozn. Styčného úřadu ČR v Ramalláhu: Fakticky sídlí Office of the EU Representative ve východním Jeruzalémě.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

„Okupovaná palestinská území“ (oPt) jsou účastníkem Euro-středomořského partnerství a od roku 2004 Evropské sousedské politiky (ENP). Rámcem obchodních vztahů mezi EU a Palestinskými autonomními územími (PAÚ) je Prozatímní asociační dohoda (Interim Association Agreement on Trade and Cooperation) z roku 1997.  Tato dohoda poskytuje bezcelní přístup (v rámci stanovených kvót) pro palestinské průmyslové produkty a některé zemědělské produkty na jednotný trh EU a stejné podmínky pro přístup produktů původem z EU na palestinský trh. Vláda Palestinské národní správy (PNS) usiluje o zahájení vyjednávání standardní asociační dohody s EU, která by nahradila dohodu prozatímní.

Přímá obchodní výměna mezi členskými státy EU a Palestinou zaostává za svým potencionálem. Ačkoliv palestinský trh konzumuje velké množství potravinářských a zemědělských produktů, spotřebního zboží, vozidel, strojů a strojního zařízení i dalších produktů původem z EU, směřuje většina těchto výrobků na PAÚ přes Izrael. Rozvoji přímého obchodu brání existence řady obchodních i neobchodních bariér i způsob, jakým jsou od roku 1994 upraveny obchodní vztahy mezi PAÚ a Izraelem (asymetrická celní a měnová kvazi unie vymezená v tzv. Paris Protocol on Economic Relations).

Obchodní výměna mezi členskými státy EU a Palestinou vykazuje dlouhodobě značnou nerovnováhu v neprospěch palestinské produkce. Vývozy z EU do Palestiny vykazují spíše rostoucí trend, zatímco vývozy z PAÚ do EU stagnují na nízké úrovni. Největšími vývozci z EU na PAÚ jsou Německo, Itálie, Nizozemsko a Francie.

Obchodní bilance EU-Palestina

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývozy z EU v mil. Euro

195

254

262

243

267

Dovozy z EU v mil. Euro

14

17

16

18

25

Zdroj: Market Access Database, EK

 

Hlavní položky vývozu z EU představují dopravní prostředky (především osobní automobily), stroje a strojní zařízení, potraviny, nápoje a tabák, chemikálie a produkty chemického průmyslu, živá zvířata a živočišné produkty, živočišné a rostlinné tuky a oleje.

 

Hlavní položky dovozu do EU představují rostlinné produkty, tuky a oleje a produkty farmaceutického průmyslu.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je dlouhodobě největším multilaterálním donorem Palestinské národní správy (PNS). Evropská sousedská politika je financována pomocí Evropského nástroje sousedství (European Neighbourhood Instrument, ENI). V prosinci 2017 přijala Evropská komise „Společnou evropskou strategii na podporu Palestiny pro roky 2017–2020“ (European Joint Strategy in Support of Palestine 2017–2020), která je v současné době realizována. Strategické priority EU jsou v souladu s národní strategií PNS na roky 2017-2022 (National Policy Agenda). Patří mezi ně reforma státní správy, daňová politika, spravedlnost a lidská práva, veřejné služby, přístup k vodě a elektřině a udržitelný ekonomický rozvoj.

Celková podpora EU Palestině má hodnotu více než 300 mil. EUR ročně a je realizována několika kanály. Od roku 2008 směřuje finanční asistence EU na Západní břeh a do pásma Gazy primárně prostřednictvím mechanismu PEGASE. PEGASE  je v současnosti využíván jako nástroj poskytování přímé finanční asistence z rozpočtu EU i členských států EU, včetně přímé podpory rozpočtu PNS. Ke zmírnění dopadů pandemie Covid-19 poskytne EU a její členské státy Palestině konsolidovanou pomoc v hodnotě přibližně 312 mil. EUR. Tyto prostředky mají být využity na podporu palestinského zdravotnictví, ekonomiky i sociálních služeb.

EU dále poskytuje finanční asistenci palestinským uprchlíkům prostřednictvím příslušné organizace OSN (UNRWA) a realizuje na Západním břehu Jordánu i v pásmu Gazy řadu rozvojových projektů. V Palestině je využíván evropský Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) nebo Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Styčným úřadem ČR v Ramalláhu (Palestina) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem