Papua Nová Guinea: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Evropská delegace Papua Nová Guinea
BSP Haus, 6th Floor, Harbour City, P.O. Box 76
Port Moresby, NCD PAPUA NEW GUINEA
Tel.: + 675-308-2400
Fax: + 675-308-2409
E-mail: Delegation-papua-new-guinea@eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

  Dovoz do EU Vývoz z EU Saldo Obrat
          (mil. EUR)  (mil. EUR) 
  Hodnota Růst Hodnota Růst    
  (mil. EUR) (v %)  (mil. EUR) (v %)    
2015 606 -4,3 144 24,5 -462 750
2016 565 -6,7 154 6,5 -412 719
2017 777 37,5 137 -10,7 -640 914
2018 788 1,4 118 -14,3 -670 906
2019 741 -5,9 138 17,3 -603 879

Zdroj: Eurostat

Celkový obrat zahraničního obchodu mezi EU a PNG v roce 2019 mírně  klesl (cca o 3 %) a činil 879 mld. EUR. Pokles je způsoben především propadem dovozu z PNG do o 5,9 %, mírný nárůst byl naopak zaznamenán v případě vývozu z EU do PNG, a to o 3,0 %. Celková obchodní bilance je negativní, ne však tak výrazně, jako tomu bylo v letech 2017 a 2018.

Struktura obchodu mezi EU a Papuou-Novou Guineou je dána strukturou produkce PNG. Jak bylo uvedeno výše, zemědělství nadále zaměstnává drtivou většinu obyvatelstva a přispívá z 1/5 k tvorbě HDP. Zemědělské produkty také dominují dovozu z PNG do EU (54%). Z hlediska živočišné výroby tvoří významnou položku exportu produkty rybolovu (22%). Průmyslové výrobky pak tvoří téměř čtvrtinu mezi dovozními komoditami z PNG. Struktura vývozu z EU do PNG se dělí mezi průmyslovou výrobu z 91,5% a zbytek, který tvoří zemědělské produkty.

Konkrétně státy EU z PNG v roce 2019 nejvíce dovážely  živočišné a rostlinné oleje a tuky (42,3%), potraviny, nápoje a tabák (23,5%) a rostlinné produkty (9,4%), a dále také nerostné suroviny a jejich produkty (16,6 %) či perly, drahé kovy a výrobky z nich (6,1 %). Nejobchodovanějšími exportními položkami EU do PNG byly zejména stroje a přístroje (58,3%), dopravní zařízení (11,1 %) a stejnou měrou pak také produkty chemického průmyslu (7,7%), potraviny, nápoje a tabák (7,1%) či optické a fotografické přístroje (6,3%).

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

PNG je příjemcem finanční pomoci na rozvojovou spolupráci z Evropského rozvojového fondu (EDF). Z tohoto finančního nástroje bylo v rámci víceletého programovacího období na léta 2014-2020 pro země Pacifiku a zámořská území Unie v teritoriu alokováno 800 ml. EUR, v rámci 11. Národního indikativního programu Papuy-Nové Guineji pro období 2014-2020 pak dalších 184 mil. EUR. EDF podporuje především reformy v oblastech, které mají silný multiplikační efekt. Zejména se jedná o 1/ podporu příznivého podnikatelského prostředí, 2/ zajištění přístupu na trh a integraci regionů, 3/ investice do páteřní infrastruktury, 4/ zřízení řádných regulačních a institucionálních rámců a 5/ investice do lidského kapitálu.

Pomoc poskytovaná prostřednictvím delegace EU na PNG se tedy dlouhodobě zaměřuje na:

  • poskytování dlouhodobé podpory pro podnikání v oblasti venkova – zlepšení živobytí zemědělců skrz oblastní rozvojové plány
        investice a obchod
  • vzdělávání – zejména zlepšení základního školství v odlehlých oblastech a management vzdělávání
  • zdroje pitné vody, kanalizační systém a hygienu

PNG je taktéž příjemcem finanční pomoci na základě Dohody z Cotonou mezi Evropskou unií a jejími členy a státy Afriky, Karibiku a Tichomoří. Jejím cílem je snížit chudobu až k jejímu úplnému vymýcení, podporovat udržitelný hospodářský, kulturní a sociální rozvoj partnerských zemí a usnadnit postupné zapojení jejich hospodářství do světové ekonomiky.

Zdroj: Delegace EU na Papui-Nové Guineji

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem