Papua Nová Guinea: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance 2015-2019 (mld. USD)
  2015 2016 2017 2018 2019
Vývoz 9,1 6,4 6,9 7,0 7,8
Dovoz 4,5 5,1 5,0 4,2 4,5
Saldo 4,6 1,3 1,9 2,8 3,3

Zdroj: Centrální banka PNG 

Obchodní bilance PNG je dlouhodobě pozitivní, v roce 2019 činilo saldo 3,3 mld. USD. Celkový obrat zahraničního obchodu též vrostl oproti roku 2018 o 9,8 %, jeho objem činil 12,3 mld. USD. Tento nárůst byl způsoben rovnovměrně růstem vývozu (11,1 %) i dovozu (8,3 %).

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 Hlavní obchodní partneři PNG v roce 2019
  Import   Export   Celkem  
1 Austrálie 37,3 % Austrálie 23,2 % Austrálie 29,5 %
2 ČLR 16,5 % ČLR 20,8 % ČLR 18,9 %
3 Singapur 12,2 % Japonsko 15,3 % Singapur 9,9 %
4 Malajsie 7,5 % EU 27 9,7 % Japonsko 9,9 %
5 Tchaj-wan 3,7 % Singapur 8,0 % EU 27 6,8 %
6 EU 27 3,2 % Tchaj-wan 7,1 % Tchaj-wan 5,6 %
7 Thajsko 3,2 % Jižní Korea 3,1 % Malajsie 4,2 %
8 Indonésie  3,2 % Filipíny 2,2 % Jižní Korea 2,2 %

Zdroj: Eurostat

EU 27 je pro Papuu-Novou Guineu po Austrálii, Číně, Singapuru a Japonsku 5. nejvýznamnějším obchodním partnerem na světě (6,8 %). Naopak pro EU není PNG příliš významným obchodním partnerem. V žebříčku obchodních partnerů EU klesla PNG na celkové 118. místo (112. v roce 2018), co do importu je na 81., co do exportu na 155. místě.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity:

 • káva, kakao, tabák
 • rostlinné a živočišné oleje
 • zlato
 • měděná ruda
 • ropa a zemní plyn  

 Hlavní dovozní komodity:

 • stroje a dopravní zařízení
 • hotové výrobky
 • paliva a chemikálie
 • potraviny
 • chladicí zařízení

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Geografické umístění PNG, její geopolitická důležitost, dostatek komodit a především úspěch investorů v případě projektů PNG LNG a PAPUA LNG láká další investory – hlavně z Číny a Japonska – kteří směřují především do primárního sektoru. Nicméně, jakkoli je průběh velkých strategických projektů relativně hladký, menší podniky stále naráží na obtíže. PNG je země zatížená korupcí, a přestože se vláda některými svými kroky snaží podporovat průhlednost zakázek a obchodních transakcí, jiné její kroky se zdají být spíše protekcionistické. 

Teritoriální struktura:

Hlavním investorem v zemi z teritoriálního hlediska stále zůstává Austrálie, následována Čínou, Malajsií, Singapurem a Filipínami. Investice putují do 5 hlavních sektorů: těžba a ropný průmysl (25 %), energetika (16 %), stavebnictví (12 %), výroba (8 %) a pohostinství (7 %).

Odvětvová struktura:

Investment Promotion Authority of Papua New Guinea vytipovala pro potenciální investory následující odvětví:

 • zemědělství (káva, palmový olej, kakao, čaj, kaučuk, kokos), rybářství, lesnictví
 • těžba mědi, zlata, ropy a plynu
 • průmyslová výroba (zejména potravinářský a textilní průmysl, politika upřednostňování domácí výroby před importem, zavádění efektivních a úsporných technologií)
 • turistika (propagace země jako turistické destinace a výstavba turistických objektů)
 • finanční služby
 • telekomunikace

Zahraniční investice v teritoriu PNG se již dlouhodobě primárně soustředí do oblasti přírodních zdrojů PNG (zemní plyn a drahé kovy). Se stále větší diverzifikací ekonomiky ale vznikají příležitostí pro investice i v dalších odvětvích v primárním sektoru mimo těžbu, jako jsou zemědělství, rybolov, dále ve zpracovatelském průmyslu a v rozvíjejících se službách.

S ohledem na zaměření českého průmyslu se jako vhodné obory pro investování spojené s dodávkami výrobků a služeb jeví: energetická zařízení (vč. malých vodních zdrojů energie), výroba potravin (s použitím českých technologií), zemědělství a zemědělská technika, těžební technika, produkce stavebních materiálů a transfer stavebních technologií, dřevozpracující průmysl aj.

V zemi však existuje také seznam činností, ve kterých zahraniční firmy podnikat nesmí. Tzv. Cottage Business Activities List uvádí mezi těmito činnostmi například zemědělství menšího rozsahu, lov a jeho propagaci, získávání některých produktů v oblasti lesnictví, rybolov v pobřežních vodách, rybolov některých druhů, některé neekologické způsoby těžby, některé způsoby prodeje zboží, textilních řemesela, apod.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podporou investování a podnikání v PNG je pověřena Investment Promotion Authority (IPA). Zahraniční firmy, které chtějí podnikat a investovat v PNG, se musí předem zaregistrovat u IPA v souladu s Company Act a dále musí požádat o vydání certifikátu, že jsou oprávněny vykonávat podnikatelské aktivity v PNG. Na každou specifickou investici je vydávána licence po vydání souhlasu příslušného státního úřadu. Požadavky na vydání certifikátu a licence stanoví Investment Promotion Act.

Daňové podmínky, tak jak jsou nastaveny, odpovídají prioritám stanoveným v současných vládních strategických programech a akutním potřebám ekonomiky PNG. Těmi jsou zejména rozvoj zpracovatelského průmyslu, zvyšování produktivity zemědělství, lepší využití potenciálu cestovního ruchu, ale také rozvoj lidských zdrojů.

Daňové pobídky pro podnikání a investování zahrnují mj.:

 • zrychlené odpisy až do výše 100 % v případě některých nových průmyslových, výrobních a zemědělských objektů
 • některé náklady spojené s exportem zboží PNG a jeho podporou lze dvakrát odečíst (odčitatelná položka nesmí přesáhnout 75 % celkové exportní ceny; podmínkou je zároveň, aby náklady na pracovní sílu tvořily více než 10 % konečné prodejní ceny.)
 • v případě zpracovatelského průmyslu a cestovního ruchu lze rovněž dvakrát odepsat náklady na podporu exportu
 • u vybraného druhu zboží určeného na export lze odečíst až 100% jeho hodnoty jako odčitatelnou položku v případě splnění specifických podmínek (během prvních 3 roků realizovaných vývozů zcela, další čtyři roky se odčítá od zdaňovaného základu hodnota navýšení exportu nad jeho průměrnou úroveň)
 • zrychlený odpis až do výše 100 % u nových aktivit v oblasti zemědělství a rybářství; v případě hotelů, ubytovacích a stravovacích zařízení do výše 55 %
 • nové výrobní projekty budou daněny po dobu 10 let sazbou 20 %
 • náklady na výzkum a vývoj jsou v případě schválení odčitatelnou položkou ve výši 150 % skutečně vynaložených nákladů
 • náklady vynaložené na školení místních pracovních sil lze dvakrát odečíst
 • prominutí dovozního cla v případě dočasného dovozu důležitého zařízení
 • sleva na dani v případě infrastrukturních výdajů podniků v oblasti přírodních zdrojů, zemědělství a cestovního ruchu
 • Zvláštní daňové prázdniny až na dobu 10 let jsou poskytovány pro vybraný okruh podnikatelských aktivit v odlehlých oblastech (celkem vybráno 13 odlehlých území).

Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic:

Investment Promotion Authority of Papua New Guinea / IPA

Level 1, IPA Haus, Munidubu Street, (Cnr of Lawes Rd & Champio Parade)
Konedobu, Port Moresby, P.O. Box 5053, BOROKO
National Capital District, Papua New Guinea
Tel.: +675 321 3900/321 7311
Fax: +675 320 2237
Email:  ipa@ipa.gov.pg 
Web:  www.ipa.gov.pg

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem