Papua Nová Guinea: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Podle nejnovější zprávy Světové banky „Doing Business 2020″ obsadila PNG 120. pozici ze 190, čímž si oproti minulým letům už druhým rokem udržuje výrazně lepší skóre (119. v roce 2018, 133. v roce 2017, 145. v roce 2016).

PNG je rozvojová země s velkými rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, často chybí základní infrastruktura. Některá místa jsou dostupná pouze letecky. Je proto vhodné najít důvěryhodného místního partnera. V tomto může být nápomocen i český honorární konzul p. Robert Wong.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní podmínky

PNG v zásadě uplatňuje zákazy a omezení na zbraně, drogy, pornografické materiály a zboží porušující práva duševního vlastnictví. V současné době probíhá proces elektronizace celní správy, který postupně modernizuje importní procedury. Po jeho zavedení by až 80 % dovozů mělo probíhat bez fyzického předávání dokumentů. Zatím je elektronický systém zaveden pouze v Port Moresby.

Při dovozu do země jsou vyžádány standardní dokumenty (celní deklarace, náložní listy, faktury a ve zvláštních případech povolení a licence dle zvláštních předpisů). Celní zákon z roku 2010 je stále platný, bližší informace k celním procedurám jsou k nalezení na webu Celní správy PNG.

V rámci exportu jsou zakázány vývozy chráněných živočišných a rostlinných druhů, předmětů historického dědictví, zbraní, drog, pornografie a předmětů porušujících práva duševního vlastnictví. Zvláštní povolení či exportní licenci je třeba předložit při vývozu rybích produktů, aluviálního zlata, dřeva, vzácných kovů a výrobků z nich. (Více k celním tarifům je k nalezení zde.)

Ochrana domácího trhu

Za účelem ochrany domácího trhu v zemi vymezuje tzv. Cottage Business Activities List seznam činností, ve kterých zahraniční subjekt nesmí podnikat. Jedná se o zemědělské aktivity menšího rozsahu, lov a jeho propagaci, získávání některých produktů v oblasti lesnictví, rybolov v pobřežních vodách, některé neekologické způsoby těžby, některé způsoby prodeje zboží, šperkařství a také například o šití, tkaní a další textilně orientovaná řemesla.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Firmy v PNG mohou být ustaveny podle následujících právních norem:

 • Výhradní obchodník
 • Partnerství
 • Soukromá firma
 • Public company
 • Pobočka zahraniční firmy
 • Joint-venture

Zahraniční subjekty mají povinnost registrovat se, k čemuž se doporučuje využít služeb poradenských firem. Firma registrovaná v PNG se řídí zákony PNG. Zahraniční firma registrovaná v PNG musí ustavit svého agenta, který je rezidentem v PNG.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Pro zajištění marketingu a propagace se doporučuje využít služeb Obchodní a průmyslové komory PNG (PNGCCI) resp. Obchodní a průmyslové komory Port Moresby (POMCCI). V tomto může být nápomocen i český honorární konzul p. Robert Wong.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

PNG má od roku 2002 poměrně standardní právní rámec ochrany duševního vlastnictví. Rozeznává se copyright, patent, ochranná známka, průmyslový vzor a počítačový program. Současná legislativa by měla vyhovovat standardům TRIPS. Více informací je na webu Kanceláře pro duševní vlastnictví PNG. Přesto vymáhání práva stále není zcela efektivní a v zemi se nachází množství padělaného zboží známých značek všeho druhu. To je dáno především nízkým početním stavem relevantních agentur (zejména Celní správy a Kanceláře pro duševní vlastnictví).

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Zákonem o veřejných financích z roku 2003 byla založena Centrální komise pro veřejné dodávky a tendry. Stále tedy platí, že tato komise může jménem vlády PNG uzavírat smlouvy na veřejné zakázky do výše 10 mil. PGK a nad tuto částku je nutné získat souhlas generálního guvernéra. Všechny smlouvy o hodnotě vyšší než 300.000 PGK musí být předloženy Komisi a uzavřeny formou veřejného tendru. Počet tendrů vyhlášených na webu Komise je však velice nízký. Je možné, že legislativa je obcházena vzhledem k vysoké autonomii některých regionů.

Zdroj: Doing Business

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsob řešení obchodních sporů

Právní systém je založen na australském systému. V některých případech je však používán také právní obyčej. Rozhodný zákon je stanoven soudem a jeho volba může být zvlášť významná, pokud se týká nároků na pozemky nebo přírodní zdroje. Jednání soudů jsou vedena v angličtině.

Rizika místního trhu jsou typická pro rozvojové země. Především není zcela dokončen právní rámec regulující obchod, vymahatelnost práva je tedy na relativně nízké úrovni. Nedostatečná infrastruktura pak znesnadňuje dodávky. Relativně vysoká míra korupce představuje další překážku na trhu. Je vhodné nalézt důvěryhodného partnera.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k tropickému klimatu dovoluje společenská etiketa mužům odkládat saka a pohybovat se při jednáních pouze v košili a kravatě.

PNG je exotická země, jejíž obyvatelé mimo velká města nadále žijí rituálním a tradičním životem. Obyvatelé sice nejsou agresivní, rozhodně se však nedoporučuje cestovat do oblastí mimo města bez místního průvodce.   

Úřední jazyky:

 • ok pisin (úřední)
 • angličtina (úřední)
 • hiri motu (úřední)
 • a dále asi 836 různých domorodých jazyků a dialektů

Státní svátky:

 • 1. Nový rok
 • 3. Velký pátek
 • 3. Velikonoční sobota
 • 3. Velikonoční neděle
 • 4. Velikonoční pondělí
 • 6. narozeniny královny
 • 7. Den národní paměti
 • 8. Den pokání
 • 9. Den nezávislosti
 • 12. Vánoce
 • 12. Vánoce

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

COVID19 – V současné chvíli je nezbytné sledovat aktuální vývoj v zemi, co se do rozsahu šíření nákazy COVID19 i přijatých opatření proti šíření této nákazy týče, nejlépe na webu Ministerstva zdravotnictví PNG.
2. dubna 2020 došlo k prodloužení nouzového stavu v zemi o 2 měsíce. Vnitrostátní letecká doprava je zastavena, stejně jako pozemní veřejná doprava v hlavním městě Port Moresby. Mezinárodní letecké spoje jsou povolovány jen v urgentních případech. Uzavřeny jsou školy, větší podniky a instituce, otevřeny jsou jen obchody s potravinami a fungují jen základní služby. Do země je povolen pouze návrat a všichni navrátivší musí podstoupit 14denní karanténu.

Země eviduje velmi nízký počet prokázaných případů nákazy (8 případů v květnu 2020), z nichž všichni tito nakažení se z nemoci vyléčili. Příčinou může být velmi malý rozsah testování i fakt, že PNG je odlehlou destinací s relativně nízkou úrovní mezinárodních kontaktů. Pokud ale epidemie propukne v zemi ve větší míře, místní zdravotnický systém nebude na situaci dobře připraven. Obyvatelstvo, ač poměrně mladé, navíc může být zranitelnější vzhledem k dalším rozšířeným chorobám v zemi, vysokému počtu nemocných s TBC, a dále v důsledku nedostačující hygieny, nedostatku zdrojů pitné vody či špatných socioekonomických podmínek vůbec.

Obecně platí, že Česká republika patří mezi země, jejíž občané mohou získat víza na letišti.V PNG není přihlašovací povinnost na policii, turistům se však doporučuje ve vlastním zájmu vyrozumět policii o plánovaném pobytu mimo města. Vízový poplatek za turistické vízum při příletu je nulový. Pro obchodní účely je poplatek za jednovstupé vízum je 500 PGK, za vícevstupé pak 1000 PGK. Bližší informace naleznete zde.

Povinné očkování: Očkování proti žluté zimnici se požaduje od osob starších 1 roku, které přijíždějí ze zemí s endemickým výskytem žluté zimnice (WHO seznam). Očkování by mělo proběhnout nejméně 10 dní před vstupem do země.

Doporučená očkování: Naléhavě se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A a proti břišnímu tyfu. V případě dlouhodobého pobytu se doporučuje očkování proti virové hepatitidě B a japonské encefalitidě. Očkování proti Japonské encefalitidě se doporučuje cestovatelům, kteří budou dlouhodobě pobývat ve venkovských lokalitách a vlhkých oblastech, kde existuje riziko bodnutí komáry. Zkontrolujte si svá očkování proti záškrtu, tetanu a spalničkám.

Další rizika infekčních onemocnění: Riziko malárie existuje v celé zemi včetně městských částí. Výskyt malárie je především v nadmořských výškách do 2000 m. V zemi je zaznamenán také výskyt viru Zika. Důrazně se proto doporučuje chránit se před kousnutím komáry častým používáním repelentních prostředků, nošením dlouhých rukávů a kalhot, zvláště za soumraku a svítání, pít pouze balenou nebo převařenou vodu, všechnu zeleninu je třeba před konzumací uvařit a ovoce oloupat.

Další možná rizika nákazy: Horečka dengue, Encefalitida Murray Valley, Filarióza lymfatická, Skvrnitý tyfus, (blechy, vši), Hepatitida typu C, Venerické infekce.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V případě zaměstnání zahraniční pracovní síly v PNG je nutné získat pracovní vízum a pracovní povolení, což bývá často zdlouhavý proces a dokonce IPA (Investment Promotion Authority) doporučuje za účelem vyřízení těchto formalit využít oficiálního (a řádně zaregistrovaného) agenta (employment agent), ačkoliv se nejedná z hlediska právních předpisů o povinnost. Informace a kontakt k pracovním povolením lze nalézt rovněž zde.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Úroveň zdravotní péče v zemi se velice liší ve městech a na venkově. Častým problémem mohou být výpadky proudu či nedostatek zásob medikamentů a dalšího vybavení. Jsou zde jak veřejná, tak soukromá zdravotnická zařízení.

Občanům ČR se doporučuje uzavřít kvalitní cestovní pojištění. Pokud není pro určitý úkon v zemi přítomné vybavení či správný specialista, pacient může být převezen do Austrálie. Je dobré se tedy ujistit, že sjednané pojištění tuto eventualitu zahrnuje.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem