Paraguay: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Většina zahraničních firem působí v Paraguayi prostřednictvím místního zástupce nebo dealera. S ohledem na malý trh doporučujeme začít jednání s nějakým stávajícím obchodníkem, teprve poté případně uvažovat o někom, kdo by začínal trh rozvíjet úplně od začátku (např. když se nedomluvíte s někým již zavedeným). Trh v Paraguayi je malý a proto se dá předpokládat, že lidé na jednom trhu se dobře znají, Proto je vhodné se snažit o svém partnerovi dozvědět napřed co nejvíce, abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením.

Zásady vstupu na trh se nijak výrazně neodlišují od podobných kroků na jiných trzích. V Paraguayi jsou důležité tradice a víra, je na to tedy potřeba myslet i při plánování marketingových aktivit. Převzetí nějaké již dlouhodobě fungující obchodní značky může být vhodnou strategií vstupu na trh. Respektování resp. připomínání náboženských svátků ve firemní komunikaci by mělo být dalším pravidlem, kterým doporučujeme se řídit.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Paraguayský dovozní režim je poměrně liberální. I když jsou celní sazby vázány na společný celní sazebník bloku Mercosur, uplatňuje Paraguay na velké množství zboží výjimku a neaplikuje na něj žádné clo. To se týká např. surovin a vstupů do tzv. maquilas, pokud se tam zpracují a během šesti měsíců opustí území země. Určitá omezení resp. dodatečné administrativní úkony musejí provádět dovozci zbraní a munice, textilu a oblečení, obuvi, cukru a masa. Tyto položky, doplněné o cement a zemědělské chemikálie, jsou také předmětem tzv. neautomatických dovozních licencí a dovozce si musí vždy před každým dovozem tuto licenci nechat udělit.

Celní náležitosti upravuje zákon č. 2422 z roku 2004, vztahy mezi zahraničními a paraguayskými obchodními subjekty upravuje zákon č. 194 z roku 1993.

Zdroj: http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2276/ley-n-2422-codigo-aduanero

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V Paraguayi fungují všechny standardní formy obchodních společností jako např. v ČR – a.s., s.r.o., korporace, společný podnik nebo individuální podnikání. Při založení a.s. nebo s.r.o. jsou nároky na základní kapitál minimální, u a.s. je to 1 USD (u exportních firem 10 000 USD), u s.r.o. takový požadavek vůbec neexistuje. Pokud se zakladatelé rozhodnou do vznikajícího s.r.o. kapitál vložit, vzniká povinnost polovinu vkládaného základního jmění dočasně deponovat na účet u státní banky. Po složení druhé poloviny je složená částka vložena zpět do podniku. Společnost s ručením omezeným musí ve svém označení uvádět zkratku S de RL.

Při založení pobočky zahraniční firmy je nutné doložit dokumenty o existenci mateřské firmy a ověřené rozhodnutí firmy o založení pobočky firmy v Paraguayi. Minimální vklad činí 25 000 USD. U zahraničních kapitálových investorů je minimální vklad 70 000 USD. 

Vztah zahraničních firem a jejich paraguayských zástupců upravuje zákon č. 194/93. V něm je stanovena možnost udělit místní firmě výhradní zastoupení na území Paraguaye a vypsány důvody, které mohou vést k vypovězení smluvního vztahu a ukončení reprezentace ze strany tamní firmy. V případě arbitráže nebo soudního sporu musí zahraniční firma věrohodnost těchto důvodů prokázat u Rozhodčího soudu (Juzgados y Tribunales de la República).

Od roku 2006 je možné všechny operace spojené se založením firmy provádět prostřednictvím platformy SUACE, Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas, http://www.suace.gov.py. Systém spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a jsou do něj zapojeny také ministerstva financí, vnitra a spravedlnosti, Institut sociálního zabezpečení, Nejvyšší soud a město Asunción. Podle mezinárodních srovnání je tento systém nejrychlejší a nejlevnější v Jižní Americe, firma je obvykle založena během 10-12 týdnů. Platforma SUACE se dá používat bez poplatků.

Pokud nově vzniklá společnost není dceřinou společností nebo pobočkou, je potřebovat certifikát MIPYMES. V tomto případě doporučujeme obrátit se na místního zástupce. 

Zahraniční firmy a občané budou potřebovat ověřené a apostilované kopie některých originálních dokumentů přeložených do španělštiny: zakládací listinu mateřské firmy, občanského průkazu nebo cestovní pasu, potvrzení o bezúhonnosti.

Zdroj:

http://www.suace.gov.py/index.php/preguntas-frecuentes/

http://www.suace.gov.py/wp-content/uploads/2020/03/REQUISITOS-SOLICITUD-CONSTANCIA.ESP_03.03.2020-1.pdf

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Pro marketingovou komunikaci a reklamu v Paraguayi lze používat všechny standardní kanály marketingu jako např. v Evropě nebo Severní Americe (web, sociální sítě, tištěná reklama, newslettery, reklamu v tištěných médiích aj.). Sdělení by mělo být zaměřeno na paraguayské zákazníky se znalostí místní reality, proto je vhodné komunikovat s místními reklamními a komunikačními agenturami. Také se doporučuje nechat španělsky psané texty zkontrolovat místním člověkem, který může upozornit na nevhodná nebo špatně použitá slova s ohledem na jazykové zvyklosti v Paraguayi.  Jako země s jedním z nejvyšších podílů věřících v Latinské Americe je potřeba sledovat náboženský kalendář a pokud do svého reklamního sdělení vložíte náboženské téma, je třeba učinit tak s citem a porozuměním pro místní zvyklosti. Opatrně také postupujte tam, kde Vaše sdělení může zasáhnout do politiky, vyhýbejte se kontroverzním tématům, která jsou bytostně paraguayská. Opatrně také s humorem, často je nepřenositelný.

Příjem paraguayských občanů je ve srovnání např. s EU několikanásobně nižší, výnosy z prodejů tedy pravděpodobně budou také nižší. Tomu je dobré přizpůsobit marketingový rozpočet, aby kampaň nebyla na místní poměry příliš nákladná ve srovnání s příjmy. Ocení se jednoduchost a přímost.

V Paraguayi se digitální marketing rozvíjí o něco pomaleji než ve vyspělých zemích. Mezi obyvateli je však používání smartphonů naprosto běžné. Mezi nejznámější domácí agentury, které nabízejí digitální marketing, patří Hash Content, MVA, Lupe Agency a Incanta.

V Paraguayi se nekoná žádný významný veletrh, který by měl mezinárodní nebo alespoň regionální dopad. Proto je vhodnější podpořit vlastní marketing nebo marketing místního partnera jinými aktivitami než účastí na veletrhu.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Paraguay disponuje platnou základní legislativou v oblasti duševního vlastnictví. U části z ní ale chybí donucovací prostředky a tresty, neplnění některých zákonů proto zůstává nepotrestáno. V americkém pravidelném reportu o dodržování práv duševního vlastnictví Special 301 je Paraguay pravidelně uváděna jako jedna z problémových zemí. Konkrétně jde o tržnice ve městě Ciudad del Este, přes které se pašuje velké množství padělaného zboží do Brazílie.

Národní autoritou, která zajišťuje dodržování zákonů v oblasti patentů, autorských práv, průmyslových a užitných vzorů, je DINAPI (Dirección Nacional de Propiedad Intelectual). Při hledání právníka, který se orientuje v této problematice, je možné se obrátit na APAPI (Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual). Přehled platné legislativy spravuje Světová organizace duševního vlastnictví WIPO, v části Wipo Lex.

Po ratifikaci a vstupu v platnost obchodní dohody mezi zeměmi EU a MERCOSUR by mělo v oblasti duševního vlastnictví dojít k její vyšší ochraně.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

V Paraguayi za správnost dodržování procedur při vypisování veřejných zakázek odpovídá státní organizace DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas). Řídí se zákonem č. 2051 z roku 2003. Mezinárodních tendrů se mohou účastnit i zahraniční firmy, k tendrům označeným jako národní smějí nabídky podávat pouze domácí firmy. Všechny veřejné zakázky se musí publikovat na serveru www.contrataciones.gov.py, zahraniční firmy se k účasti do zde zveřejněných tendrů musí registrovat v SIPE (El Sistema de Información de Proveedores del Estado). Článek 18 zákona 2051 dává vypisovatelům tendrů právo zvýhodňovat domácí zájemce, max. výhoda může činit deset procent z nabízené ceny.

Z režimu veřejných zakázek jsou vyjmuty dvě největší vodní elektrárny Itaupú a Yacyretá, které byly založeny na základě mezinárodních dohod s Brazílií, resp. Argentinou. Vypisované tendry je také možné sledovat na webu www.licitacionesparaguay.com, který provozuje soukromá společnost a není tedy úplný.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Zásadně doporučujeme disponovat dobrou smlouvou ve španělštině, která jednoznačně definuje povinnosti jednotlivých stran obchodu. Vyhýbejte se dodávkám zboží jen na základě objednávky, řešení případných obchodních sporů by nemělo právní základ, podle kterého byste mohli vymáhat svá práva. Paraguay upravuje vztah domácích zástupců a jejich zahraničních dodavatelů zvláštním zákonem a je tedy velice pravděpodobné, že finálnímu klientovi, např. státní firmě, nebudete zboží dodávat napřímo. Pokud se tak přeci jen stane, např. vítězstvím v mezinárodním tendru, doporučujeme na dobu obchodního vztahu najmout místního právníka, který bude dohlížet na to, zda požadavky na Vás kladené odpovídají tamní legislativě a nevedou k pro Vás nevýhodné situaci.

Paraguay velice stojí o zahraniční investice a všemožně je podporuje. Mj. systémem maquila, který je zákonnou formou výroby zboží na území země za účelem následného vývozu, prakticky osvobozené od daní. Zákony dostatečně pokrývají práva investorů, rizika investování jsou spíše na straně realizace investičního plánu, plnění závazků místních úřadů a získávání příslušných povolení. Ať spravedlivě nebo nespravedlivě, patří Paraguay k zemím, které jsou vnímány jako silně korupční. Doporučujeme proto případné investice silně medializovat a prezentovat, a to nejen v médiích, ale i na příslušných ministerstvech a dalších úřadech, které s investicí přijdou do styku. Za samozřejmé je potom třeba považovat navázání známosti s místními politiky a zástupci regionu v národním parlamentu.

S ohledem na nižší platební schopnost tamních spotřebitelů i firem doporučujeme co největší zajištění plateb (pokud by ovšem cena nebyla prohibitivní, takže by se obchod nevyplatil). U větších obchodů se státními firmami doporučujeme navázat vztahy na odborně příslušném ministerstvu, aby se o Vaší dodávce vědělo i na řídících úřadech.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Paraguay je zemí s horkým a vlhkým klimatem, čemuž se přizpůsobuje i způsob a rytmus obchodních jednání. Paraguayští obchodníci se snaží vyhýbat riziku a k dohodě přistupují pomalu a postupně, situaci pečlivě analyzují. Osobní vystupování je většinou skromné a neokázalé, v osobním kontaktu velice zdvořilé. Paraguay je zemí s jednoznačnou dominancí křesťanství, nelze očekávat, že by Váš partner dal přednost obchodnímu jednání před státním nebo církevním svátkem, případně významnou rodinnou událostí. Paraguayci mají rádi děti, průměrná rodina má více než dvě děti a věnuje jim ve srovnání s Evropou až nadměrnou pozornost a péči.

Nehodí se dávat drahé a cenné dárky. Vaši partneři spíše ocení nějaký český předmět spojený s křesťanskou vírou, např. sošku některého českého patrona nebo svatého a vysvětlení historických a náboženských souvislostí. 

Při návštěvě Paraguaye v období prosinec – únor se připravte na vysoké teploty, až 37 st. C a velkou vlhkost. Toto počasí je pro Evropana velice nepříjemné, a pokud byste z toho důvodu odložili návštěvu země na pozdější měsíce, obchodní partner to bez problémů pochopí. Je naprosto běžné zařadit do programu polední přestávku na občerstvení, výměnu oblečení a nabrání sil na pokračování jednání. 

Na první obchodní schůzku se doporučuje jít standardně oblečen (oblek, košile, kravata), oblečení na následné schůzky může bez problémů kopírovat výběr oblečení Vašeho partnera. Pokud nenosí kravatu a má rozhalenou košili, bude tento způsob oblečení akceptovat i u Vás. 

Obchodní oběd či večeře patří k naprosto zásadním částem obchodního jednání a jsou samozřejmou součástí programu zahraničních návštěv v Paraguayi. Je téměř nemyslitelné, aby Vás partner po skončení jednání zanechal na hotelu a odjel za svým programem. Dostane-li se Vám pozvání na grilování masa u někoho doma (tzv. asado), jde o znak hlubšího vztahu a určitě pozvání přijměte s náležitým poděkováním.

Jednání se zásadně vedou ve španělštině, jen málokdy dá Váš partner přednost angličtině. U formálnějších jednání je možné jednat i v angličtině, ale schopnost jednat ve španělštině je velkou výhodou. 

Státním svátkům se říká feriados. Některé z nich jsou pevné a jiné tzv. přenosné, tedy v případě jejich spadení na víkend se posunou na pátek předchozího nebo pondělí následujícího týdne.

2020:  
1. leden Nový rok
1. březen Den hrdinů vlasti
9.-10. duben Svatý čtvrtek a pátek
1. květen Svátek pracujících
15. květen Den nezávislosti
12. červen Den míru v Chaco   
15. srpen Den založení Asunciónu
29. září Den bitvy o Boquerón
8. prosinec Den Panny z Caacupé
25. prosinec Vánoce

Pracovní a otevírací doba začíná později než u nás, v kancelářích většinou kolem deváté hodiny nebo i později. Pracuje se do večerních hodin, často s více než hodinovou přestávkou kolem poledne (kvůli horku a vlhku).

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Občané ČR, kteří do Paraguaye vstupují na dobu kratší než 90 dnů, nepotřebují víza. Ujistěte se, že při vstupu do země Vám úředník do pasu vyznačí datum vstupu, při neprokázání se vstupním razítkem v pase se vystavujete riziku problémů při odjezdu ze země včetně uvalení pokuty.

Paraguay je tranzitní zemí pro pašování drog a je proto dobré se vyhnout pohraničním oblastem. Obecně je dobré konzultovat Vaše cestovní plány s někým, kdo situaci zná a může Vás včas varovat.

Klimaticky je Paraguay velice náročná země s tropickými teplotami a velkou vlhkostí. Tomu je třeba přizpůsobit harmonogram jednání, často v brzkých ranních hodinách a poté až později odpoledne a večer, kdy horko trochu ustoupí. Vodu doporučujeme pít jenom balenou a dostatečně se chránit proti slunci. V zemi se občas vyskytují tropické nemoci, bez očkování, doporučeného nejlépe Klinikou cestovního lékařství FN Královské Vinohrady, do Paraguaye necestujte.

Na ulicích fungují pouliční směnárníci valut, v naprosté většině případů Vám nabídnou aktuální kurz a nepodvedou Vás (třeba podstrčením falešných bankovek). Také oficiální vozy taxislužby účtují reálné ceny, které ukáže tachometr a nesnaží se z cizinců získat více peněz. Mít sebou paraguayského průvodce a partnera je ale vždy dobré. Paraguayci jsou pohostinný národ a pravděpodobně Vám některý z Vašich partnerů sám nabídne doprovod i po skončení jednání nebo odvoz na další místo.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizinci v Paraguayi nejčastěji pracují v režimu povolení k dočasnému pobytu, které se vydává na jeden rok a lze jej pětkrát prodloužit. K jeho vydání je potřeba předložit platný pas, rodný list, oddací list nebo jiný dokument potvrzují Váš rodinný stav, výpis z rejstříku trestů za posledních pět let, potvrzení o zdravotní způsobilosti (vydané tamním doktorem), potvrzení o bydlišti v Paraguayi (tzv. Certificado de vida y Residencia). V zahraničí vydané dokumenty je třeba přeložit do španělštiny a opatřit apostilou, vyplatí se je tedy mít již při odjezdu z ČR připravené tímto způsobem. Váš zaměstnavatel musí ještě předložit notářsky ověřenou informaci o místu, které budete u něj zastávat a uvést výši platu. Úspěšný proces je zakončen vydáním Carnet de Admisión Temporaria.

Pro investory existuje režim SUACE, Sistema Unificada de Aperura y Cierre de Empresas. Zahraniční zájemce o vydání k povolení pobytu musí v tomto případě doložit důkaz o vlastnictví paraguayského podniku a deklarovat výši své investice.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Paraguayské nemocnice řízené státem poskytují zdravotní péči všem zdarma (včetně cizinců). Úroveň těchto nemocnic je ale někdy problematická, s nedostatečným vybavením a dlouhými čekacími lhůtami. Cizincům se proto doporučuje uzavřít před cestou soukromé pojištění, které jim umožní přístup do soukromých zdravotnických zařízení. Ti, kdo v Paraguayi hodlají pracovat a získat statut dočasného pobytu, se musí prokázat potvrzením od doktora. Poté je jim přístup ke zdravotní péči umožněn jako všem občanům Paraguaye.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem