Peru: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Výsledky vzájemného obchodu (mil. USD)

  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz z ČR 33,46 42,69 33,72 37,72 44,12
Dovoz do ČR 22,17 15,16 19,84 16,53 23,64
Obchodní bilance 11,29 27,53 13,88 21,20 20,49
Obchodní výměna 55,63 57,84 53,56 54,25 67,76

Zdroj: ČSÚ

V roce 2018 vzrostl český vývoz do Peru o 17 %. Je tedy patrné, že se pokračuje v rostoucím trendu nastoleném v roce 2017, kdy i přes ekonomický útlum v Peru došlo ke zvýšené poptávce po strojích, nářadí a stavebním materiálu v souvislosti s rekonstrukcí země po přírodní katastrofě (povodně a sesuvy půdy v březnu 2017).

V uplynulých letech český export do Peru střídavě rostl a klesal v závislosti na ekonomickém vývoji v Peru a fázích infrastrukturních a důlních projektů, které vytvářely příležitostné poptávky po českých produktech, mj. v rámci subdodávek.

Pokles úrovně českého vývozu do Peru z vrcholu v roce 2015 (42,7 mil. USD) na 33,7 mil. USD v roce 2016 lze vysvětlit všeobecným útlumem investičních aktivit v Peru z důvodu vyšetřování korupčních skandálů a zablokování velkých infrastrukturních projektů.

 

Co se týče českého dovozu z Peru v roce 2018, meziročně vzrostl o výrazných 43 %. Nárůst peruánského vývozu do ČR byl způsoben především nárůstem vývozu textilu a konfekce.

Od roku 2009 si ČR udržuje s Peru aktivní obchodní bilanci. Obrat ZO se od roku 2013 udržuje nad 50 mil. USD, přičemž jen v roce 2018 došlo k meziročnímu růstu obratu o čtvrtinu.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do Peru v r. 2018

1 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 11146
2 Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné 7804
3 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 5103
4 Plasty a výrobky z nich 3459
5 Výrobky ze železa nebo oceli 2503
6 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 2164
7 Vata plst textilie netkané lana provazy apod 1908
8 Sklo a výrobky skleněné 1546
9 Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků 1264
10 Zbytky odpad v potravinářském průmyslu krmivo 1161

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Český export v za poslední dobu spíše reagoval na kolísající aktuální poptávky v teritoriu, než že by sledoval jasný trend. Největší část českého vývozu spadá do kategorie Stroje a dopravní prostředky a tvoří 37 % hodnoty českého vývozu do Peru.

Při pohledu na jednotlivé položky hrály v roce 2018 nejdůležitější roli reaktory, kotle, přístroje a mechanické nástroje, následované vlnou a přízemi. Dalšími významnými vývozními komoditami jsou převážně přístroje, výrobky z plastu, železa, oceli a skla.

Dovoz z Peru do ČR v r. 2018

1 Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů 13154
2 Vata plst textilie netkané lana provazy apod 4510
3 Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné 1371
4 Přípravky ze zeleniny ovoce ořechů 710
5 Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné 416
6 Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků 377
7 Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované 371
8 Obilí 340
9 Káva čaj maté koření 284
10 Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap 284

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Největší podíl na českém importu z Peru tvořily v roce 2018 tradičně potraviny. Mezi tradiční dovozními komodity z Peru je především ovoce (hroznové víno, avokádo, mango, borůvky, mandarinky, tropické ovoce), netkané textilie a vlna, zelenina (zejména chřest), ovocné šťávy, káva a obiloviny (merlík čilský / quinoa). Z nerostných surovin patří mezi nejvýznamnější oxid zinečnatý. V roce 2018 došlo k nejvýznamnějšímu nárůstu u dovozu textilií (nárůst o 75 %).

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Rozvíjí se spolupráce především v oblasti cestovního ruchu. Obě strany reagovaly na zvýšení vzájemného turistického ruchu podpisem Memoranda o porozumění a spolupráci mezi odpovědnými ministerstvy v roce 2007. Od tohoto roku dochází k postupnému zvyšování českých turistů v Peru, v posledních pěti letech se počet turistů pohybuje okolo 4 000.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Obranný a bezpečnostní průmysl

Dodávky českých obranných technologií do ozbrojených sil mají v Peru dlouhou historii (od 30. let 20. století), což podporuje povědomí o ČR v tomto sektoru. Například československé tanky se v roce 1941 proslavily v tehdejším ozbrojeném konfliktu s Ekvádorem, zástupci peruánských vzdušných sil se na začátku své kariéry učí létat na českých cvičných letadlech Zlín Aircraft apod.

České firmy se v posledních letech soustředily zejména na akvizice ve vojenském letectví. Jedná se například o dodávkách nových cvičných letadel i modernizaci stávající letecké techniky. Rostoucí potenciál lze též očekávat, pokud jde o výcviková a simulační zařízení a aplikované ICT.

Úspěšným případem v sektoru je otevření výrobního závodu pro montáž a opravy pistolí České zbrojovky Uherský Brod (srpen 2016) v peruánském armádním závodě FAME v Limě. Česká firma dodala moderní vybavení, nástroje a vyškolila technický personál, čímž byla zahájena dlouhodobá výrobní a technologická spolupráce s potenciálem dalšího prohloubení. Pro Peru se jedná o nejpreferovanější model obchodní spolupráce, který by uvítalo i v dalších oblastech, zahrnujících nesmrtící zbraně, ochranné prostředky a letectví. V listopadu 2018 proběhla úspěšná prezentace na Velvyslanectví ČR v Limě zaměřená na sektor vojenského a civilního letectví. Své výrobky zde prezentovaly české firmy Excalibur International, Aero Vodochody, THT Ostrava, Cruiser Aircraft a Retia. Na straně cílové skupiny byli vždy přítomni mj. zástupci vedení peruánských vzdušných a pozemních sil, správy letišť a zástupci peruánské obchodní komunity.

V teritoriu jsou dále dlouhodobě aktivní české firmy Sellier & Bellot, Explosia, Prototypa-ZM, Dova Airaft, Retia, AERO Vodochody, a Excalibur International.

V oblasti bezpečnostního průmysl na peruánském trhu dlouhodobě působí společnost Sherlog Trace, jakožto člen

skupiny Secar Bohemia Group. Její pobočka, otevřená v roce 2012, v Peru nabízí bezpečnostní a monitorovací systémy pro

automobily.

Doprava; infrastruktura; logistika

V roce 2017 darovalo výrobní družstvo Kovobel v souvislosti s loňskými povodněmi 11 kontejnerů instituci INDECI (Národní instituce pro civilní ochranu) pro poskytování humanitární pomoci při přírodních katastrofách (povodně, mrazy v horských oblastech apod.). Kovobel tím získal první cennou referenci v teritoriu. V roce 2018 se podařilo prodat první skládací kontejnery již na komerční bázi. Jsou určeny nejen pro civilní ochranu, ale mohou najít využití též v agrárním průmyslu, stavebnictví a při těžbě kovů. V únoru 2019 bylo slavnostně podepsáno Memorandum o porozumění mezi INDECI a Generálním ředitelstvím Hasičské a záchranné služby ČR, které otevře další prostor pro vzájemnou spolupráci.

V sektoru dopravy se český průmysl ve vztahu k Peru vyznamenal faktem, že italské vlaky japonské firmy Hitachi určené pro 1. linku metra (k posílení její kapacity a snížení intervalu) byly na konci roku 2016 testovány v českém Zkušebním centru Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ).

Firma Mikroelektronika s.r.o. uspěla v roce 2010 v konkurzu na dodavatele odbavovacího systému pro novou linku nadzemního metra v Limě. Celou linku vybavila 8 multifunkčními terminály SmartPoint a 134 turnikety se čtečkou bezkontaktních karet.

V budoucnu se počítá s rozšířením metra o další linky, přičemž české firmy usilují o subdodávky pro tento projekt (vozový park, telekomunikace, elektronika, výhybky apod.). Na začátku r. 2019 se v Limě prezentovala firma Cross Zlín se svými inteligentními systémy pro městskou dopravu a zařízením pro vážení vozidel za jízdy.

Energetika

Česká firma INGOS v roce 2016 dodala pro projekt nové vodní elektrárny Chancay/Rucuy (provincie Huaral na sever do Limy, 40 MW) řadu klíčových komponent, zahrnujících řídící jednotku, kontrolní, zabezpečovací a přenosové systémy včetně projekčních a montážních služeb v celkové hodnotě přes 2 mil. USD. Soustavu stavidel a vrat dodala do projektu firma Strojírny Podzimek. Vzhledem k návaznosti na dodávku dvou turbín (ČKD) a regulačních systémů (INGOS) v roce 2009 pro vodní elektrárnu Poechos 2 ze strany českých firem se dá hovořit o ukázkovém příkladu kontinuity českých dodávek v energetickém sektoru. O novou investici v Peru projevuje zájem také SOLEK Group.

Sektor: Zemědělství a potravinářský průmysl

V návaznosti na realizaci rozvojového projektu ČR byla s účastí českého kapitálu vytvořena společnost DIO LATINA S.A., která se na severu Peru pokouší o realizaci investičního projektu zaměřeného na pěstování technických plodin na zakoupené zemědělské půdě. Tento investiční projekt v současnosti nadále pokračuje. V září 2019 dodala česká firmy Budějovický Budvar první kontejner českého piva do Peru pod značkou Czechvar.

Zdravotnictví

V Peru je zastoupena česká firma ELLA-CS, která dodává specializovaný zdravotnický materiál (stenty). V letech 2016-2017 firma zintenzivnila jednání s vedením soukromých i polostátních nemocnic s cílem prosadit svůj inovativní produkt STENT DANIS. Ten je určený k zástavě akutního krvácení jícnových varixů a mohl by se uplatnit v terénních podmínkách v zájmu rychlé záchrany pacienta.

Úspěšnou na peruánském trhu se též ukázala firma BMT Medical Technology se svými nemocničními sterilizátory. Firma TES (výrobce inkubátorů) se účastní malého rozvojového projektu ČR v Limě jako dodavatel inkubátoru pro veřejnou nemocnici v sociálně slabší čtvrti.

Stavebnictví

V oblasti stavebnictví pokračoval v navazování kontaktů a jednání výrobce průmyslových výtahů pro stavebnictví a důlní průmysl STROS, který se v říjnu 2017 zúčastnil mezinárodního stavebního veletrhu Exconv Limě. Dalším českým účastníkem byla firma Technistone, výrobce obkladů z umělého kamene.

Na peruánském trhu stavebních materiálů je dlouhodobě přítomen výrobce potrubí, kanalizace a dlažby na bázi odlitků z taveného čediče EUTIT.

Důlní průmysl

Sektor, jenž zaujímá první místo v peruánském vývozu, nabízí řadu příležitostí pro české výrobce těžebních zařízení, náhradních dílů a technologií.

České firmy Ferrit (zařízení pro podzemní přepravu v dolech) a Eutit (materiál na bázi odlitků z taveného čediče) se v Peru pravidelně účastní těžařských veletrhů Expomina (v Limě) a Perumin (jednou za dva roky v Arequipě). Eutit také zahájil úspěšnou spolupráci s těžařskou fakultou největší inženýrské Univerzity v Limě (Universidad de Ingenería), díky níž zde v prosinci 2018 vystoupili odborníci Eutitu s přednáškou o vlastnostech čediče. Firma Transroll (výrobce válečků pro dopravníky) dodala první zkušební vzorky do největší cementárny v Peru UNACEM. Aktivní jsou zde i firmy Stros (výrobce stavebních a speciálních průmyslových výtahů pro hlubinné doly) a Vyrtych (osvětlení do prašného a výbušného prostředí).

V září 2019 se opět uskuteční veletrh Perumin, který patří mezi největší těžařské veletrhy v Latinské Americe. Díky příspěvku CzechTradu na stánek se podařilo dohodnout oficiální českou účast. ZÚ Lima při této příležitosti připraví PROPED s cílem ještě více zviditelnit přítomné české firmy a zprostředkovat pro ně důležité kontakty z těžařské oblasti.

Environmentální služby; vodohospodářství

V dubnu 2019 proběhla v Peru návštěva místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce, doprovázeného 30-ti člennou podnikatelskou delegací z oboru environmentálních technologií. V rámci návštěvy ministr jednal na peruánském ministerstvu ŽP, Energetiky a min, Bydlení a sanace, a Rekonstrukce. České firmy zase navazovaly důležité kontakty na podnikatelském fóru organizovaném Obchodní komorou Lima. Návštěva jasně potvrdila, že tento typ technologií je v současnosti v Peru velmi poptáván s ohledem na velké přírodní bohatství země i častý výskyt přírodních katastrof. O české výrobky a služby, zejména z oblasti čištění vody, zpracování odpadu, cirkulární ekonomiky, prevence apod., byl během návštěvy velký zájem a to i z regionů na severu země, které se stále potýkají s důsledkem ničivých povodní z r. 2017. V rámci návštěvy se ministr i podnikatelé podívali mj. do regionu v jižní části Amazonie: Madre de Dios, kde peruánská vláda v současnosti připravuje rozsáhlý program zalesnění a sanace.

Některé české firmy jsou již v Peru dobře známy. Georespect realizoval v roce 2017 v Peru studii proveditelnosti v rámci programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B) ČRA o „Využití aplikované geomorfologie při hodnocení zranitelnosti krajiny přírodními hazardy spojenými s klimatickým fenoménem El Niño v regionech severního Peru”. Výsledky studie slouží místním úřadům i investorům. Firma při znalosti místních podmínek vytvořila novou metodiku k hodnocení přírodních hazardů a nástroj k přípravě nápravných opatření k eliminaci negativních dopadů klimatického fenoménu na krajinu a lidskou činnost.

Druhou studii proveditelnosti v rámci programu B2B ČRA realizovala v roce 2017 v Peru firma Photon Water Technology, dceřiná společnost Photon Energy NV. Studie s názvem „Technologie pro výrobu pitné vody v Peru“ se zaměřovala na rozvoj a implementaci specializovaných řešení, která budou čelit místnímu nedostatku čisté a pitné vody v malých vesnicích v Peru. Firma pracovala na návrhu technologie pro produkci pitné vody v pobřežních regionech, kde se střídají povodně a následná období sucha, a kde dochází k závažné kontaminaci zdrojů vod vulkanickou i důlní činností s negativními zdravotními dopady. Jak Georespect, tak Photon Water, v r. 2019 v rámci stejného programu v Peru provádějí následné (follow-up) studie.

V perspektivním sektoru ochrana životního prostředí, resp. udržitelné lesní hospodářství, vynikla v uplynulých letech technologie pro inventarizaci lesních porostů Field – Map české firmy IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů.

Česká technologie se osvědčila v regionu peruánské Amazonie, zejména v rámci výzkumných účelů. Technologie je v Peru nabízena regionální firmou MAP GeoSolutions, která je výhradním distributorem této české technologie pro region Latinské Ameriky.

Zkušenosti s dlouhodobým působením v Peru v uvedeném sektoru má česká holdingová společnost ŠINDLAR s.r.o. Firma byla v Peru zaregistrována jako SINDLAR PERÚ S.A.C. Odborným zaměřením společnosti je vodohospodářská problematika v celé její šíři, od technických vodohospodářských staveb (vodovody, úpravny pitné vody, kanalizace a čištění odpadních vod, úpravy toků a protipovodňová ochrana, energetické využití vodních zdrojů apod.), přes geografické informační systémy (GIS), územní plány, řešení střetů mezi technickým pojetím vodohospodářských staveb a revitalizací řek až po celkovou ochranu životního prostředí.

Inovativní obory / ICT

Na peruánském trhu své pozice upevňuje brněnská firma YSOFT se svými softwarovými řešeními pro mj. efektivní organizaci tiskových služeb, která se podařilo úspěšně aplikovat například v bankovním sektoru i v důlním průmyslu. V listopadu 2018 se zde také poprvé představila firma Compelson, zabývající se vývojem systémů pro sběr dat z mobilních telefonů.

Bižuterie, sklářství a další sektory

V listopadu 2017 realizoval ZÚ PROPED se zaměřením na české sklářství, resp. bižuterii. Projektu se osobně zúčastnily 3 české firmy: Beadex, Lucid a Sebera-Bižuterie a v zastoupení 2 firmy, FaBOS a CKV. Česká bižuterie je také pravidelně vystavována a propagována při dalších akcích pořádaných ZÚ Lima, včetně Týdne české kuchyně v Limě, české státní recepce apod. V srpnu 2018 si zde firma Bohemia Jihlava našla svého zástupce a dodala první kontejner českého křišťálu do Peru. V říjnu 2018 byly prezentovány sošky Pražského jezulátka od firmy Celian Aurelia na české recepci k oslavě 100. výročí založení Československa. Společnost má zájem v 2019 aktivně vyhledat místního obchodního partnera.

V září 2019 dodala česká firmy Budějovický Budvar první kontejner českého piva do Peru pod značkou Czechvar.

V prosinci 2018 našla společnost Hanna María Therapy obchodního partnera pro své výrobky z oblasti přírodní kosmetiky a přírodních repelentů. V květnu 2019 bude prezentovat na semináři o zdravé výživě a aromaterapiích v Limě.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti obchodní a ekonomické spolupráce a souvisejících oblastech jsou v současné době mezi ČR a Peru v platnosti následující mezivládní dohody a nezávazná memoranda o porozumění na rezortní úrovni:

 1. Dohoda o podpoře a ochraně investic podepsaná 16. 3. 1994. Vstoupila v platnost dne 6. 3. 1995. V listopadu 2018 požádala ČR o její renegociaci.
 2. Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi ministerstvem pro místní rozvoj ČR a ministerstvem zahraničního obchodu a cestovního ruchu Peru (2007)
 3. Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci (2007)
 4. Memorandum o porozumění a spolupráci mezi MO ČR a MO Peru (2007)
 5. Memorandum o porozumění mezi MŽP ČR a Peru (2015)

ČR rovněž v listopadu 2018 požádala o sjednání Dohody o zamezení dvojímu zdanění. Ministerstvo financí Peru český návrh posuzuje.

Dále jsou v platnosti následující meziinstitucionální dohody:

 1. Dohoda o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a Limskou obchodní komorou (1995)
 2. Memorandum o porozumění mezi CzechInvest a Proinversión (2009)
 3. Memorandum o porozumění mezi EGAP a Banco de la Nación (2008)
 4. Memorandum o porozumění mezi EGAP a Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE (2008)
 5. Memorandum o porozumění mezi GŘ Hasičského záchranného sboru ČR a Národní institucí pro civilní ochranu INDECI (2019)
 6. Dohoda o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Národní průmyslovou společností Peru SNI (2019)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zaměření i mechanizmus projektů české rozvojové spolupráce se v posledním desetiletí měnil vzhledem k tomu, že Peru přestává být typickou rozvojovou zemí a má vizi zařadit se k cílovému roku 2021 (tj. 200. výročí nezávislosti) mezi země s vyššími příjmy a vstoupit do OECD. Proto jsou namísto projektů tradiční rozvojové / humanitární spolupráce upřednostňovány projekty s vyšší přidanou hodnotu (např. zapojení českého know-how, inovativní technologická řešení s možností replikace v jiných oblastech apod.) a s potenciálem ke komerční návaznosti.

V období 2014-2017 bylo na rozvojovou spolupráci s Peru věnováno 2,36 mil. Kč. Během tohoto 4letého období bylo celkem realizováno 6 malých lokálních projektů (MLP) pod přímým dohledem zastupitelského úřadu a 2 projekty programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B) ČRA.

V červnu 2018 byl realizován MLP s názvem Úpravna pitné vody – jediný možný zdroj pitné vody pro základní školu v Obrilla. Projekt s příspěvkem ZRS ČR 500.000 CZK spočíval v nákupu a instalaci malé úpravny vody do základní školy v regionu Piura, kam se dosud dodávala zdravotně riziková voda z řeky.

V r. 2019 probíhají v Peru 3 MLP: výstavba knihovny pro děti v jedné z nejchudších čtvrtí Limy), dodání inkubátorů české značky do univerzitní nemocnice v chudé čtvrti Limy a záchrana rostlin Amazonského pralesa v regionu Ucayali ve spolupráci s českými vědci.

V rámci programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B) ČRA byly v Peru schváleny následující projekty:

 • Společnost Georespect s.r.o.: naváže na své dosavadní působení s novou studií: Analýza zranitelnosti dolního toku řeky Piura povodněmi a možnosti její eliminace (pilotní projekt analýzy zranitelnosti krajiny přírodními hazardy na území Peru).
 • Společnost Photon Water Technology: bude pokračovat v projektu Úpravny pitných vod pro malé a střední obce v Peru
 • Společnost Cross Zlín: studie proveditelnosti “Rozvoj inteligentních dopravních systémů a chytrých měst v Latinské Americe”

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Limě (Peru) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem