Peru: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Poté, co v roce 2016 otevřely svá velvyslanectví Švédsko a Maďarsko, má v Limě svůj zastupitelský úřad 16 států Evropské Unie. Některé země (např. Německo či Velká Británie) mají konzulát(y) i v provinciích. V Limě se také nachází Delegace Evropské unie.

Vztahy mezi EU a Peru jsou definovány Římskou deklarací z roku 1996. K posílení vztahů došlo v roce 2003 na základě Smlouvy o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Andským společenstvím (a mezi jeho členy navzájem). Dohoda o volném obchodu (FTA) mezi EU a Peru pak byla uzavřena v roce 2010 a v roce 2013 vstoupila v platnost. Tato smlouva snižuje celní bariéry s tím, že k úplnému odstranění cel dojde v delším časovém horizontu, a obecně vytváří podmínky usnadňující obchodní výměnu mezi oběma stranami. Dále také cílí na otázky pracovních podmínek a rozvoj demokracie.

EU se ve vztahu k Peru věnuje otázkám chudoby, rovnoprávnosti, lidským právům, demokracii a životnímu prostředí.

Velký rozměr má spolupráce v protidrogovém boji (Peru je jedním z hlavních producentů kokainové pasty a kokainu a dochází k pašování mj. do EU).

Do dnešního dne není FTA řádně aplikována v některých oblastech (zejména zemědělství a potravinářství), kde přetrvávají neviditelné překážky v zahraničním obchodě, např. nedostatečná ochrana označení původu pro evropské značky, nedostatečný postih za padělky, transparentnost veřejných zakázek či existence daňových opatření.

Dne 15. 3. 2016 vstoupila v platnost Dohoda mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (do 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů) pro držitele všech druhů cestovních pasů Peru. Tato dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem výdělečné činnosti.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Ve dnech 13. – 14. 12. 2018 byla v Quitu na zasedání obchodního výboru hodnocena implementace jednotlivých kapitol FTA mezi EU na jedné straně a Peru, Kolumbií a Ekvádorem na straně druhé.

V roce 2018 došlo ke zvýšení peruánského exportu do EU (+11,1 %) a zároveň ke snížení peruánského importu z EU (-2,9 %).

Obchodní bilance s EU je pro Peru aktivní. V roce 2018 dosáhl přebytek obchodní bilance přibližně 7 mld. USD. Peru do EU vyváží jak primární komodity (měď, zinek, zlato, olovo, cín), tak agrární komodity s různým stupněm zpracování (mj.káva, kakao, avokádo, chřest, mango, hroznové víno). Významnou položkou jsou také rybí moučka a rybí tuk (na krmivo). Při dovozu do Peru z EU jsou významné jak stroje, tak zboží pro konečnou spotřebu. Dynamika importu do Peru je velmi úzce provázána se situací na trhu (mj. pokroky v investičních projektech, PPP, vývoj trhu práce, spotřeby, dostupnost spotřebitelských úvěrů apod.).

Hlavní importéři z Peru v rámci EU (v mil. USD; dle FOB)

  2014 2015 2016 2017 2018 % z vývozu do EU (2018) % z celk. vývozu
Španělsko 1 364,1 1 092,0 1 221,1 1 852,1 1 803,1 24,9 3,8
Nizozemí 929,0 876,8 998,8 1 080,8 1 381,0 19,1 2,9
Německo 1 229,5 926,9 890,3 933,5 1 126,4 15,6 2,4
UK 606,9 604,1 670,9 729,4 700,5 9,7 1,5
Itálie 681,8 561,4 466,3 563,7 654,1 9,0 1,4
Belgie 657,5 463,6 623,8 514,4 580,0 8,0 1,2
Bulharsko 245,4 159,0 167,6 292,0 305,3 4,2 0,6
Francie 270,5 273,9 241,6 23,9 285,7 3,9 0,6
Dánsko 114,0 142,5 88,3 84,1 117,4 1,6 0,2
Polsko 15,7 9,6 12,3 59,1 64,3 0,9 0,1
EU celkem 6 462,3 5 480,2 5 598,8 6 512,5 7 238,6 100,0 15,2

Zdroj: SUNAT (Cuadro 3: Exportaciones definitivas por continente, zona económica y país

V portfoliu dovážených produktů největších evropských importérů jasně dominují dva artikly: minerály a zemědělské produkty. Minerály zahrnují zlato, olovo, měď a zinek. Zemědělské produkty pak v závislosti na zemi zahrnují ovoce (hroznové víno, mango, avokádo), zeleninu a obiloviny (především chřest a quinou) či kávu. Dalším významnějším artiklem jsou ryby, mořské plody, rybí produkty a rybí moučka.

Největšími dovozci z Peru v rámci EU jsou tradičně Španělsko, Nizozemí a Německo. Tyto tři země odebírají (2018) téměř 60 % všech exportovaných produktů do EU. Tyto země zároveň patří i mezi významné dovozce z Peru v celosvětovém měřítku, pohybují se mezi 15 největšími dovozci z Peru.

Hlavní exportéři z EU do Peru (v mil. USD; dle FOB)

  2014 2015 2016 2017 2018 % z dovozu EU (2018) % z celk. dovozu
Německo 1 477,0 1 108,1 1 119,7 1 061,8 1 088,4 23,0 2,5
Španělsko 762,3 704,6 644,1 1 053,8 945,9 20,0 2,2
Itálie 645,7 637,6 741,5 776,4 674,9 14,3 1,6
Francie 346,3 361,7 308,3 332,8 352,3 7,5 0,8
Švédsko 214,7 222,7 247,8 240,7 265,3 5,6 0,6
UK 329,7 303,9 254,8 264,4 252,9 5,3 0,6
Nizozemí 161,4 181,6 249,4 287,4 242,3 5,1 0,6
Belgie 277,1 183,5 166,7 171,5 189,8 4,0 0,4
Finsko 134,1 104,4 105,9 126,4 126,2 2,7 0,3
Rakousko 130,4 120,5 97,1 93,8 111,4 2,4 0,3
EU celkem 4 939,4 4 459,8 4 354,2 4 866,3 4 726,5 100,0 11,0

Zdroj: SUNAT (Cuadro 2: Importaciones para el consumo, por continente,zona económica y país)

Paleta exportovaných produktů z EU je velmi široká a její konkrétní podoba záleží na jednotlivých zemích. Můžeme však říci, že strojírenské produkty (vč. zařízení pro energetiku) představují hlavní exportní artikl EU. Dále jsou to např. léky a očkovací látky (zejména Francie a Španělsko), parfémy a kosmetika (Francie), automobily a dopravní prostředky (Španělsko, Německo, Itálie) apod.

Jak z výše uvedených tabulek vyplývá, na obchodu s Peru v rámci EU se výrazněji podílí Německo, Španělsko, Itálie a Francie. Zbylé země většinou nabízí konkrétní produkty a zároveň konkrétní produkty vyžadují, proto komoditní struktura obchodu těchto zemí s Peru není příliš pestrá.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Peru je považováno za zemi s vyššími středními příjmy a s ambicí překonat zbývající mezery v infrastruktuře, snižovat míru chudoby a míru „šedé“ ekonomiky, zlepšit systém vzdělání, zdravotnictví, efektivitu státních institucí (včetně na regionálních a místních úrovních) s cílem přiblížit se k nejlepším standardům OECD. Bilaterální rozvojová pomoc Peru se proto postupně mění z čistě finančních příspěvků na výměnu zkušeností a dobrých příkladů. EU si pro rozvojovou spolupráci na období 2014 – 2020 (celkem 81 mil. EUR) jako hlavní priority vytyčila: 1) boj proti genderové diskriminaci (hlavně boj proti násilí na ženách a posílení kapacit žen), 2) teritoriální rozvoj (zvýšení konkurenceschopnosti odlehlých částí země prostřednictvím podpory regionálních rozvojových agentur a prevence přírodních rizik, zejména v oblastech postižených fenoménem El Niňo), 3) boj proti organizovanému zločinu (nelegální těžba, pašování osob) a 4) zlepšení soudnictví. Pro rok 2018 také vyčlenila EU speciální fondy ve výši 9,5 mil. EUR na překonání chudoby v amazonských regionech Amazonas, Junín, Loreto, San Martín a Ucayali. Prostředky směřovaly zejména na snížení chudokrevnosti, chronické podvýživy dětí, očkování apod.

Po ničivých povodních a sesuvech půdy v březnu 2017 poskytla EU Peru bezprostřední humanitární pomoc prostřednictvím unijního mechanizmu civilní ochrany. Do postižených regionů na severu země (Piura, Lambayeque, Tumbes a La Libertad) vyslala speciální záchranné týmy řízené střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC). Zapojilo se několik členských států EU a evropských firem. Dodána byla zařízení pro čištění vody, čerpadla, stany, hygienické prostředky apod. EU z titulu povodní a sesuvů vyčlenila pro Peru fondy v celkové výši 2,6 mil. EUR. Nejprve poskytla 1 mil. EUR na bezprostřední humanitární pomoc, zejména řešení krizové situace v oblasti zásobování vodou, odpadového hospodářství, veřejného zdraví a bydlení. Následně vyčlenila 1,6 mil. EUR na aktivity zaměřené na podporu peruánských institucí při reakci na přírodní katastrofy a tvorbě preventivních opatření.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Limě (Peru) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem