Peru: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Poté, co v roce 2016 otevřely svá velvyslanectví Švédsko a Maďarsko, má v Limě svůj zastupitelský úřad 16 států Evropské Unie. Některé země (např. Německo či Velká Británie) mají konzulát(y) i v provinciích. V Limě se také nachází Delegace Evropské unie.

Vztahy mezi EU a Peru jsou definovány Římskou deklarací z roku 1996. K posílení vztahů došlo v roce 2003 na základě Smlouvy o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Andským společenstvím (a mezi jeho členy navzájem). Dohoda o volném obchodu (FTA) mezi EU a Peru pak byla uzavřena v roce 2010 a v roce 2013 vstoupila v platnost. Tato smlouva snižuje celní bariéry s tím, že k úplnému odstranění cel dojde v delším časovém horizontu, a obecně vytváří podmínky usnadňující obchodní výměnu mezi oběma stranami. Dále také cílí na otázky pracovních podmínek a rozvoj demokracie.

EU se ve vztahu k Peru věnuje otázkám chudoby, rovnoprávnosti, lidským právům, demokracii a životnímu prostředí.

Velký rozměr má spolupráce v protidrogovém boji (Peru je jedním z hlavních producentů kokainové pasty a kokainu a dochází k pašování mj. do EU).

Do dnešního dne není FTA řádně aplikována v některých oblastech (zejména zemědělství a potravinářství), kde přetrvávají neviditelné překážky v zahraničním obchodě, např. nedostatečná ochrana označení původu pro evropské značky, nedostatečný postih za padělky, transparentnost veřejných zakázek či existence daňových opatření.

Dne 15. 3. 2016 vstoupila v platnost Dohoda mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (do 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů) pro držitele všech druhů cestovních pasů Peru. Tato dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem výdělečné činnosti.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Viz. bod 2.1

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Peru je považováno za zemi s vyššími středními příjmy a s ambicí překonat zbývající mezery v infrastruktuře, snižovat míru chudoby a míru „šedé“ ekonomiky, zlepšit systém vzdělání, zdravotnictví, efektivitu státních institucí (včetně na regionálních a místních úrovních) s cílem přiblížit se k nejlepším standardům OECD. Bilaterální rozvojová pomoc Peru se proto postupně mění z čistě finančních příspěvků na výměnu zkušeností a dobrých příkladů. EU si pro rozvojovou spolupráci na období 2014 – 2020 (celkem 81 mil. EUR) jako hlavní priority vytyčila: 1) boj proti genderové diskriminaci (hlavně boj proti násilí na ženách a posílení kapacit žen), 2) teritoriální rozvoj (zvýšení konkurenceschopnosti odlehlých částí země prostřednictvím podpory regionálních rozvojových agentur a prevence přírodních rizik, zejména v oblastech postižených fenoménem El Niňo), 3) boj proti organizovanému zločinu (nelegální těžba, pašování osob) a 4) zlepšení soudnictví. Pro rok 2019 také vyčlenila EU speciální fondy ve výši 9,5 mil. EUR na překonání chudoby v amazonských regionech Amazonas, Junín, Loreto, San Martín a Ucayali. Prostředky směřovaly zejména na snížení chudokrevnosti, chronické podvýživy dětí, očkování apod.

Po ničivých povodních a sesuvech půdy v březnu 2017 poskytla EU Peru bezprostřední humanitární pomoc prostřednictvím unijního mechanizmu civilní ochrany. Do postižených regionů na severu země (Piura, Lambayeque, Tumbes a La Libertad) vyslala speciální záchranné týmy řízené střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC). Zapojilo se několik členských států EU a evropských firem. Dodána byla zařízení pro čištění vody, čerpadla, stany, hygienické prostředky apod. EU z titulu povodní a sesuvů vyčlenila pro Peru fondy v celkové výši 2,6 mil. EUR. Nejprve poskytla 1 mil. EUR na bezprostřední humanitární pomoc, zejména řešení krizové situace v oblasti zásobování vodou, odpadového hospodářství, veřejného zdraví a bydlení. Následně vyčlenila 1,6 mil. EUR na aktivity zaměřené na podporu peruánských institucí při reakci na přírodní katastrofy a tvorbě preventivních opatření.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Limě (Peru) ke dni 5. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem