Peru: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuční a prodejní kanály

Při obchodních aktivitách je třeba soustředit pozornost zejména na hlavní město Limu. V regionu Lima se koncentruje velká část průmyslu (až 70 %), spotřebitelů (32 %) a tento region se též podílí na tvorbě HDP z 44 %. Dalšími velkými obchodními centry jsou Arequipa a Trujillo. Využívání místních zástupců je běžné a hojně rozšířené. Většina z nich se koncentruje v hlavním městě Lima.

Peruánský trh je silně konkurenční a je dlouhodobě obsazen všemi hlavními světovými dodavateli všech druhů zboží a služeb. Proto je velmi důležité mít permanentního zástupce či kancelář, jež by pružně reagovala na potřeby trhu. Obchod na dálku je velmi obtížný.

V některých případech místní distribuční firmy rozlišují, zda je jim nabízen zahraniční výrobek výrobcem nebo peruánským zástupcem a podle toho postupují v nákupu – u zahraničního výrobce pak nakupují přímo na svůj sklad, v případě zástupce jej nutí dávat zboží do konsignace. Rozhodně je vhodné se před jednáním s případným obchodním partnerem poradit, zda je pro firmu výhodnější prodávat přímo nebo přes zástupce. Obecně však platí, že místní zástupce je předpokladem úspěchu.

Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Peru má relativně liberální ekonomiku a otevírání se světu je jednou z vládních priorit. V tomto ohledu je upravena i legislativa, která obecně umožňuje zaměstnávání cizinců a místních sil zahraničními subjekty působícími v zemi.

V případě cizinců nesmí jejich podíl na celkovém počtu zaměstnanců přesáhnout 20 % a na celkovém objemu mzdových prostředků 30 % (jinými slovy na každého zahraničního pracovníka musí společnost zaměstnávat minimálně 4 Peruánce).

Místní legislativa je v jiných ohledech nediskriminující, ale administrativní záležitosti jsou bez znalosti místní legislativy či bez pomoci místního právního zástupce nebo poradenské firmy velmi zdlouhavé a obtížné. Peru se dlouhodobě vyznačuje vysokou administrativní náročností v této oblasti, nicméně nová vláda si dala předsevzetí některé administrativní procesy zjednodušit v souvislosti s přiblížováním se k nejlepším standardům zemí OECD. Rozhodně lze při pronikání na peruánský trh doporučit kontakt s některou z poradenských a konzultačních kanceláří, které za úplatu pomohou s právními aspekty zřízení zastoupení, byť by se mělo jednat jen o zastupitelskou smlouvu. Naprosto nezbytné jsou pak konzultace v pracovně-právních a daňových otázkách – potřebné informace je samozřejmě možno získat i od státních institucí, nicméně nikoli ve vyčerpávající formě a zpravidla po déle trvajícím hledání úředníka, který by nejenže znal všechny potřebné předpisy, ale byl i ochoten je sdělit. Určitá investice na začátku působení se vrátí jak v podobě ušetřeného času, tak zejména v podobě právní čistoty a dodržování místních norem po celou dobu existence firmy.

Pracovní vztahy, týkající se zahraničních občanů, cestujících do Peru za účelem poskytování služeb pro domácí společnosti, se řídí pracovními smlouvami pro zahraniční pracovníky. Tito pracovníci mají právo na stejné podmínky, poskytované všem zaměstnancům v soukromém sektoru, a podléhají rovněž uplatňování stejné výše daní a příspěvků, pokud jsou tzv. rezidenti. O daňovém zatížení cizinců více v sekci zabývající se daněmi (1.7.).

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Peruánský zahraniční obchod je liberalizován. Kromě zakázaného zboží neexistují formální překážky při vývozu a dovozu. Peru má v platnosti 20 bilaterálních a multilaterálních obchodních dohod (kromě Andského společenství a zemí Tichomořské aliance mj. s ČLR, USA, Kanada, EFTA a EU – viz níže). K 1. lednu 2017 vstoupila v platnost FTA s Hondurasem. V roce 2018 se chystá finalizace a vstup v platnost FTA s Austrálií a Indií (mají redukovat celní sazby, zjednodušit sanitární/fytosanitární procedury a podpořit též služby a investice).

Celní sazby při dovozu zboží do Peru lze vyhledat zadáním kódu celní položky (HS code) v systému peruánského finančního a celního úřadu SUNAT a poté zvolit možnost „convenios“ pro zohlednění té které FTA, bilaterálních protokolů apod. (viz výše).

Vyhledávání celních sazeb SUNAT: http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias

Dovoz z ČR do Peru se od roku 2013 řídí mnohostrannou dohodou o volném obchodu (FTA) mezi EU a státy Andského společenství. FTA vzájemný obchod velmi liberalizuje, až na některé výjimky a problematické naplňování, zejména v sanitární a fytosanitární oblasti (více k tomuto tématu viz sekce 3.1).

Od roku 2017 Peru používá novou celní nomenklaturu Andského společenství (CAN) – NANDINA. Ta je založena na harmonizovaném systému (HS) 2017.

Všichni importéři musí být zaregistrováni jako právní subjekty a mít od finančního úřadu (SUNAT) přiděleno daňové identifikační číslo – RUC (viz následující podkapitola). SUNAT spravuje on line platformu SOL, kde (po zadání RUC, uživatelského jména a hesla) importér on line řeší daňové procedury spojené s importem zboží. Registrace na SUNATu je též podmínkou k používání jednotné platformy VUCE, která slouží pro import a plnění příslušných dovozních podmínek a dokumentů (v případě řady komodit je využití VUCE povinné). Všechny podnikající subjekty musí být navíc zapsané v obchodním rejstříku (SUNARP), kde taktéž fungují on line procedury s uživatelským jménem a heslem.

Obchodní rejstřík SUNARP: www.sunarp.gob.pe/index.asp

Celní procedury se od roku 2010 řídí tzv. všeobecným celním zákonem č. 1053 (dostupný na http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03.htm)

Celní odbavení se v posledních letech zjednodušilo a zautomatizovalo. K odbavení zboží se používá tzv. Jednotné celní prohlášení (Declaración Única de Aduana / DUA), které může být podáno v listinné nebo i elektronické podobě. DUA má 3 oddíly (A-prohlášení, B-prohlášení o celní hodnotě a třetí straně a C-obsahuje informace vyžadované pro vyměření dovozních cel, resp. daní). Dále se celnímu úřadu dokládají obchodní faktura a příslušný přepravní doklad (konosament/AWB). Mohou být požadovány i další dokumenty, jako např. pojistný certifikát, osvědčení o původu, balicí list, a podle případu i dovozní povolení. Obecně jsou dokumenty pro import požadovány ve španělském jazyce.

Běžně se používá (k urychlení) procedura, kdy importér nebo jím pověřený celní deklarant zaregistruje informace o daném zboží 15 dní předem. Pokud jde o nekomerční zásilky s hodnotou pod 2.000 USD, může být uplatněna zjednodušená procedura na formuláři pro zjednodušenou celní proceduru. V případě přírodní katastrofy existuje možnost tzv. zrychlené celní procedury. Při dovozu zboží s hodnotou vyšší než 2.000 USD musí být k odbavení využity služby celního deklaranta (nelze osobně). Fyzická osoba může sama provést celní odbavení zboží do 2.000. USD, nicméně se jedná o velmi složitou operaci. Ve většině případů se doporučuje použití specializované firmy.

Procedury se navíc liší podle dovozního režimu:

 • Dovoz do volného oběhu
 • Dovoz do zvláštních ekonomických zón (viz sekce 2.4).
 • Celní sklad (pod celním dohledem)
 • Reimport v nezměněném stavu
 • Dočasný přístup pro reexport v nezměněném stavu
 • Dočasný přístup pro přepracování
 • Náhrada zboží
 • Tranzit zboží
 • Drawback – umožňuje peruánským výrobcům-exportérům zcela nebo částečně získat zpět zaplacená cla v případě dovozu vstupů pro výrobu (suroviny, materiálu, polotovary apod.) zboží, které bude exportováno (při splnění specifických podmínek jako podíl přidané hodnoty – sazba drawback činí 3 % hodnoty FOB vyváženého produktu).

K vyčíslení celní hodnoty zboží (pro vyměření cel a daní – viz sekce 1.7 – daňový systém) se používají standardní procedury GATT/WTO (Peru je smluvní stranou), přičemž peruánský celní úřad pracuje s referenčními cenami.

Na dovážené zboží je jsou uplatňována dovozní cla, jejichž sazba je současně ad valorem 0 %, 6 % a 11 %. Podobně všeobecná prodejní daň ve výši 18 % se vztahuje na dovážené zboží. Kromě toho v závislosti na druhu zboží může být dovoz zdaněn výběrovou spotřební daní, antidumpingovými cly, vyrovnávacími cly aj.

Clo/Daň

Sazba

Základ daně

Celní sazby

0 %, 6 % a 11 %

hodnota CIF

Daň z přidané hodnoty (DPH)

18%

CIF + celní poplatky + spotřební daň (v případě některého zboží)

V případě živých zvířat a zboží živočišného původu musí být dáno povolení veterinární správy SENASA. Dovážené potraviny a nápoje musí být registrovány na útvaru ministerstva zdravotnictví pro nezávadnost potravin DIGESA. Povolení DIGESA (i registrace příslušných importérů) je potřeba v případě hraček, psacích potřeb apod. Farmaceutické a kosmetické produkty vyžadují registraci na příslušném útvaru ministerstva zdravotnictví DIGEMID. Dovoz telekomunikačního zařízení podléhá povolení a homologaci v gesci ministerstva dopravy a komunikací (MTC).

Některé zboží podléhá homologaci. Peruánský systém standardů vychází z mezinárodní praxe WTO. Pro přesnější informace se lze obrátit na kompetentní instituci, kterou je Úřad pro ochranu soutěže a duševního vlastnictví INDECOPI. INDECOPI též akredituje národní a mezinárodní organizace, které mohou vyhodnocovat a potvrzovat plnění platných standardů. Homologace je v mnohých případech povinná (etikety na vybraných produktech např. potravinách, kůže, obuv, materiál na stavbu silnic, ocelové produkty, silniční vozidla, tlakové nádoby, elektrické motory, plynové láhve, ventily, elektrické kabely, vypínače, prostředky pro osobní ochranu, zařízení pro ropný průmysl, ropné produkty, vosky, brzdné systémy, paliva, betonové produkty, některý rizikový materiál apod.).

Možnosti omezení dovozu

Uplatňovány jsou sanitární a fytosanitární opatření (SPS) k prevenci nákaz, otrav, znečištění těžkými kovy, pesticidy, apod. V případě závažného nebezpeční (epidemie apod.) existují v této oblasti možnosti restriktivních opatření na ochranu domácího trhu.

Peru má (podobně jako jiné země) pravomoc částečně nebo úplně zakázat zahraniční obchod s některou zemí (např. humanitární aj. zvláštní důvody).

K ochraně trhu má Peru v daných případech k dispozici standardní nástroje antidumpingu.

Kartografické publikace, které by vyznačovaly hranice Peru nesmí být do Peru dovezeny, ledaže by souhals předem dalo MZV Peru.

Použité zboží má obecně větší omezení (např. zákaz dovozu osobních dieselových automobilů, automobilů starších 5 let, použitých nebo poškozených motorů, pneumatik, použitého oblečení, apod.).

Kontrola vývozu

Kontrola vývozu může proběhnout, a to v závislosti na komoditě, cílové zemi, subjektu zapojeném do obchodní transakce, konečném uživateli apod. Kontrola vývozu se vztahuje zejména na určité typy produktů (a související služby, údržba apod.): zbraně a munice, speciální vojenský materiál a zařízení, výbušniny, strategické zboží (šifrovací technologie), zboží dvojího užití (včetně softwaru a technologií), např. letadla a zboží, které by mohlo být použito na mučení, tresty smrti a podobné nelidské zacházení. Podobná omezení platí i při dovozu do Peru.

Vrcholným orgánem pro řízení státní obchodní politiky je Ministerstvo zahraničního obchodu a turistiky. Podnikatelé se sdružují do různých podnikatelských svazů, z nichž nejvýznamnější je Asociace exportérů (ADEX). Kromě toho fungují obchodní komory, z nichž nejvýznamnější je Limská obchodní komora (Cámara de Comercio de Lima).

Pozn.: Ačkoliv žádné zásadní celní překážky (kromě transparentnosti uvedených sanitárních a fytosanitárních záležitostí) nejsou pozorovány, některé neviditelné překážky a neefektivity, které vedou k vícenákladům, však přetrvávají. Odbavení zboží (při letecké i námořní dopravě) a jeho uvedení do oběhu je v praxi provázeno do vyřízení některých procedur a vyzvednutí ne vždy předvídatelnými logistickými náklady (vyložení, manipulace, skladování apod.). To se může týkat i zaslání propagačních materiálů. To klade nároky na schopnosti importéra / jím pověřeného celního deklaranta a jeho administrativní kapacity (akreditovaní ekonomičtí operátoři u SUNATu).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Investoři a / nebo cizí podniky se musí rozhodnout, budou-li provozovat podnik založený dle společenské smlouvy, nebo pobočku. Zakládání společností včetně definice právních forem lze nalézt v zákoně o obchodních společnostech č. 26887. Zakládání smíšených podniků je též upraveno zákonem o podpoře zahraničních investic č. 662. Platná právní úprava umožňuje pobočky zahraničních firem transformovat na obchodní společnosti kterékoliv právní formy.

Jakoukoliv formu společnosti je třeba zaregistrovat ve veřejném rejstříku (Registros Públicos – SUNARP), přihlásit na daňovém úřadu SUNAT a získat IČO (RUC). Menší firmy si musí nechat předtisknout formulář faktur v tiskárně, která má příslušnou akreditaci. Firmu je nutno zaregistrovat také na místním samosprávném úřadu (municipalidad), bez této registrace nelze zahájit činnost a opomenutí vede k vysokým pokutám. Založení společnosti teoreticky trvá 15 dní, ovšem kvůli nutným dokumentům může celý proces trvat v průměru 26 dní i déle.

Peruánské zákony rozlišují několik různých právních forem podniků. Nejběžnějšími jsou akciová společnost (sociedad anónima – S.A.) a obchodní společnost s ručením omezeným (sociedad comercial de responsabilidad limitada – S.R.L.), které také nabízí relativně nejvíce výhod. Dalšími právními formami jsou uzavřená akciová společnost (sociedad anónima cerrada – S.A.C.) a otevřená akciová společnost (Sociedad Anónima Abierta – S.A.A.), určená pro společnosti s více než 750 akcionáři a kótovaná na burze.

Akciová společnost (S.A.)

Kmenový kapitál akciové společnosti představují akcie s uvedenou jmenovitou hodnotou. Kapitál je tvořen vklady společníků, kteří ručí za závazky společnosti maxim. do výše svých vkladů. Prostředky v domácí nebo cizí měně pro počáteční kapitálový vklad musí být uloženy v místní bance. Neexistuje požadavek na minimální výši kmenového kapitálu, ale finanční instituce obecně vyžadují minimální počáteční vklad ve výši 1 000 PEN (cca 300 USD). Minimální počet akcionářů jsou 2 fyzické nebo právnické osoby, rezidentní či nerezidentní v Peru. Akcionáři, kteří nejsou rezidenty, musí k podpisu stanov jmenovat zástupce. Generální ředitel nově zakládané společnosti musí mít trvalý pobyt v Peru. Může to být cizí státní příslušník, ale musí vlastnit tzv. cizinecký průkaz (carnet de extranjería / CE).

Vlastnosti:

 • Označení: musí obsahovat označení „Sociedad Anónima“ nebo zkratku „S.A.“.
 • Omezené ručení: ručení akcionáře je omezeno na nominální hodnotu akcií, které vlastní.
 • Orgány: valná hromada akcionářů, představenstvo a generální ředitel.
 • Převod akcií: neomezen
 • Kontinuita: smrt, nemoc, bankrot, a/nebo odchod do důchodu nebo odstoupení akcionáře nezpůsobuje zánik společnosti.

Obchodní společnost s ručením omezeným (S.R.L.)

Společnosti s ručením omezeným mohou být založeny s počtem min. 2 a max. 20 partnerů. Tento typ společnosti nevydává akcie. Postupy při zřizování jsou stejné jako u všech ostatních společností. Její základní kapitál je rozdělen do obchodních podílů, které jsou kumulativní a nedělitelné.

Vlastnosti:

 • Označení: musí obsahovat označení „Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada“ nebo zkratku „S.R.L.“.
 • Omezené ručení: společníci nejsou osobně odpovědni za firemní závazky.
 • Orgány: schůze společníků a generální ředitel.
 • Převod obchodních podílů: převod obchodních podílů na třetí osoby podléhá schválení ze strany stávajících partnerů (předkupní právo je povinné) a musí být registrován ve veřejném registru.
 • Kontinuita: smrt, nemoc, bankrot a/nebo odchod do důchodu nebo odstoupení kteréhokoliv ze společníků nezpůsobí zánik právnické osoby.

Uzavřená akciová společnost (S.A.C.)

Uzavřená akciová společnost se podobá společnosti s ručením omezeným a musí mít minimálně 2 a maximálně 20 společníků. Akcie nemohou být registrovány ve veřejném registru na burze..

Vlastnosti:

 • Označení: musí obsahovat „Sociedad Anónima Cerrada“ nebo zkratku „S.A.C.“.
 • Omezené ručení: ručení akcionáře je omezeno na nominální hodnotu akcií, které vlastní.
 • Orgány: valná hromada akcionářů (která se může konat bez fyzické přítomnosti akcionářů) a generální ředitel. Představenstvo jako orgán je nepovinné.
 • Převod akcií: Stávající akcionáři mají předkupní právo v případě, že akcie jsou převáděny na třetí osoby. Toto právo může být ve stanovách odstraněno.

Otevřená akciová společnost (S.A.A.)

Jsou určeny pro společnosti s velkým počtem akcionářů (více než 750), dále společnosti, kde proběhla prvotní veřejná nabídka akcií; společnosti, jejichž závazky mohou být převedeny na akcie, nebo ty, u nichž více než 35 % kapitálu patří 175 nebo více akcionářům. Musí být registrována ve veřejném registru na burze.

Vlastnosti:

 • Označení: musí obsahovat označení „Sociedad Anónima Abierta“ nebo zkratku „S.A.A.“.
 • Omezené ručení: ručení akcionáře je omezeno na nominální hodnotu akcií, které vlastní.
 • Orgány: valná hromada akcionářů, představenstvo a generální ředitel.
 • Dozor: veřejně držené společnosti jsou pod dohledem komise burzy cenných papírů (SMV).
 • Převod akcií: volnost při převodu akcií. Nejsou povolena žádná omezení.

Pobočka

Cizí společnosti mohou v Peru volně zakládat své pobočky. Je třeba, aby je zaregistrovaly v místně příslušném obchodním rejstříku v Peru. Pro splnění příslušných formálních požadavků musí zápis obsahovat adresu pobočky v Peru, jmenování a oprávnění právního zástupce pobočky, předmět činnosti s uvedením činností a prostředků, které přitom bude používat, a odpovídající smlouvu nebo instrument, kterým pobočku řídí mateřská firma ve své zemi. Dále musí být přiloženo legalizované osvědčení (peruánský konzulát v dané zemi) oprávněného orgánu, kde se osvědčuje existence a platnost společnosti, a dále dokument, kde je uvedeno oprávnění zakládat pobočky v cizích zemích a souhlas společnosti se založením pobočky v Peru. Příslušná smlouva o založení pobočky musí být superlegalizována peruánským konzulátem v dané zemi a též certifikována MZV Peru / apostilována.

Právní zástupce jmenovaný pro pobočku v Peru by měl disponovat dostatečnými pravomocemi, aby mohl vyřešit jakýkoliv problém související s činností společnosti, aby mohl společnost zavazovat, přenášet na ni právní odpovědnost a odpovídat na dotazy týkající se činností společnosti. V souladu se zákonem o obchodních společnostech (LGS – Ley General de Sociedades) může pobočka zahraničních firem v Peru získat kteroukoliv právní formu stanovenou zákonem.

Společné podniky

Společné podniky, resp. sdružení podniků fungují na bázi smluv podepsaných mezi jednotlivými stranami. V tomto případě se nevyžaduje zápis do obchodního rejstříku. Nejsou tedy právnickými osobami.

Zdroje poskytnuté na základě příslušných smluv (Asociación en Participación, Consorcio, Joint Venture) se považují za přímé zahraniční investice, jestliže směřují formou spoluúčasti do výrobních kapacit, aniž by se muselo jednat o vklad kapitálu. Odpovídá to běžným obchodním operacím, které jsou realizovány na základě smluv, pomocí nichž investor dodává statky nebo služby podniku-příjemci, a za to je investorovi umožněna účast na fyzické produkci, ať už se tak děje formou podílu na prodeji nebo čistém zisku příslušného podniku.

Formality při zakládání společností / investování v Peru

U každé formy podnikání existuje celý okruh formalit, které musí být splněny ze strany zahraničních firem, jež si přejí založit v Peru nový podnik nebo svoji pobočku. Jedná se o:

1) Registro Único de Contribuyentes (RUC) – daňové identifikační číslo

Příslušnou institucí pro tento účel je SUNAT (Finanční, daňový a celní úřad). Ten též plní funkci registrace daňových poplatníků a vydává jim osvědčení, které potvrzuje, že tito byli zaregistrováni v Jednotném registru daňových poplatníků (Registro Único de Contribuyentes – RUC).

Pro získání tohoto dokladu je třeba předložit následující doklady:

 • zakládací smlouvu společnosti nebo pobočky. Tato smlouva musí být předtím zaregistrována u notáře
 • výměr vydaný SUNATem

Pozn.: Číslo RUC firmy lze též dohledat on line.

2) Registrace zahraničních investic

Zahraniční investice určené pro jeden konkrétní podnik, které jsou podloženy smlouvou uzavřenou s určitým peruánským partnerem nebo asociací či jakýmkoliv jiným právním subjektem, musí být zaregistrovány u Agentury na podporu soukromých investic (Agencia de Promoción de la Inversión Privada – ProInversión – Dirección de Servicios al Inversionista). Za tímto účelem je třeba předložit žádost doplněnou níže uvedenými dokumenty, a to podle typu příslušné investice.

a) Vklad finančních prostředků ve volně směnitelných měnách

 • V případech zakládání podniků nebo smluv o přidružení či jiných typů smluv o investicích realizovaných na území Peru se předkládá kopie dokumentu nebo dokumentů, které osvědčují převod investic prostřednictvím Národního finančního systému. V těchto dokladech musí být uvedeno jméno osoby nebo firmy realizující danou investici, jakožto zahraničního investora, který otevřel účet na jméno podniku-příjemce investice v zahraniční bance nebo u finanční instituce.
 • Jsou-li investice určeny na kmenový kapitál podniku, je možné je převést na jméno autorizovaného zástupce nebo zmocněnce investora. Taková možnost však musí být řádně certifikována.

b) Vklad formou kapitalizace soukromých závazků v zahraničí

 • Musí být prokázána existence splatného platebního závazku, a to prostřednictvím předložené kopie příslušných účetních dokladů.

c) Vklad formou fyzického či hmotného majetku včetně případu smluv o sdružení či podobných právních dokumentů

 • Předkládá se kopie splatné obchodní faktury a doklad příslušné celní správy o dovozu do země, kterou vystavila příslušná celní správa.

d) Vklad formou nehmotného technologického know-how

 • Předkládá se kopie certifikátu o registraci značky, patentu či jiného prvku průmyslového vlastnictví, kterou vydal Národní institut pro ochranu soutěže a duševního vlastnictví (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual – INDECOPI), ve kterém se osvědčuje platný nárok investora na registrovaný prvek, dále se předkládá kopie dokladů vydaných představenstvem nebo valnou hromadou akcionářů, kde se potvrzuje příslušná hodnota tohoto vkladu. V případě sdružení či podobných forem se předkládá kopie příslušného kontraktu.

e) Vklad formou financí v národní měně s právem na jejich převod na základě generovaného zisku, dividend či jiných typů splatných položek

 • Předkládají se kopie příslušných účetních dokladů, z nichž vyplývá disponibilita zdrojů s právem na jejich převod.

Dále se ve všech případech předkládají:

 • kopie o zápisu stanov nového podniku nebo pobočky do veřejného rejstříku
 • kopie účetní rozvahy
 • v případě podniku typu joint venture se navíc předkládá kopie příslušného kontraktu

3) Licence místního zastupitelstva

O tuto licenci, která umožňuje komerční činnost firmy, se žádá u příslušného místního zastupitelstva, v jehož obvodu se nachází sídlo společnosti.

Zdroj: Státní investiční agentura ProInversión – sekce k formalitám

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Reklama sehrává v „obchodním“ životě místních subjektů významnou roli. Je přítomná na každém kroku a je citlivě vnímána ze strany spotřebitelů. Je neodmyslitelnou součástí obchodní kultury a je významným nástrojem marketingu a propagace zboží a služeb. Bez reklamy si peruánský spotřebitel výrobek nekoupí – protože jej prostě nezná. České výrobky jsou na místním trhu stále exotické (nejen proto, že mnozí Peruánci netuší, kde se Česká republika na mapě nalézá), ale i proto, že místní nemají k neznámému produktu důvěru. Dokud prodejce nepřesvědčí zákazníka o kvalitách, servisu a (dobré) ceně, produkt si nekoupí, i kdyby byl sebelepší. Nutno počítat s tím, že reklamní a propagační materiály musí být ve španělské verzi, anglická či jiná jazyková mutace je nevyhovující.

Z výše uvedeného vyplývá:

 • nejlepší reklamou při prosazování prodeje přes řetězce či distribuční sítě je fyzická prezentace výrobku (pokud je to technicky možné) s využitím veletrhů, specializovaných seminářů apod. S největší pravděpodobností však českou firmu nebo jejího zástupce dodávajícího řetězcům nemine podílení se na reklamě v rámci akcí distributora;
 • osobní prezentace zástupcem výrobce/autorizovaného prodejce je nejúčinnější podporou prodeje. V této souvislosti se peruánský partner staví k realizované obchodní operaci daleko pozitivněji, jestliže partnera osobně zná. Za zbytečné mrhání finančními prostředky lze považovat prezentaci prostřednictvím pošty, pokusy o prodej na dálku apod.;
 • účinná je televizní reklama, billboardy, denní tisk, magazíny, časopisy specializované či všeobecné.

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu viz kap. 5.2: Kalendář akcí

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika ochrany duševního vlastnictví v Peru se v posledních letech zlepšila, nicméně nedosahuje uspokojivé úrovně a požadovaných standardů. Hlavní problémy se vyskytují s pirátstvím v oblasti autorských práv hudby, filmové produkce a softwaru.

Nehledě na legislativní snahy v této oblasti se nedaří přinutit soudy k aplikaci přísnějších trestů při porušování zákona na ochranu duševního vlastnictví. V roce 2004 byly tresty za porušování zmíněného zákona zvýšeny až na 4 roky odnětí svobody, bylo jmenováno 6 speciálních státních zástupců zabývajících se otázkami porušování duševního vlastnictví. Celkem 5 soudů se specializuje na problematiku ochrany duševního vlastnictví. K zajištění ochrany duševního vlastnictví se doporučuje kontaktovat specializovanou právní kancelář. Ochranu duševního vlastnictví zajišťuje Úřad pro ochranu soutěže a duševního vlastnictví (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI), založený v roce 1992. Právní rámec ochrany duševního vlastnictví zajišťuje zákon č. 822 z roku 1996 a Rozhodnutí č. 344, č. 486 a 351 Dohody z Cartageny (založení Andského společenství) o ochraně patentů, obchodních značek a obchodních označení. Peru je členem WTO a Mezinárodní organizace pro ochranu duševního vlastnictví (WIPO), je signatářem Pařížské konvence o průmyslovém vlastnictví z roku 1884 a dalších konvencí v této oblasti. V roce 1994 Peru ratifikovalo dohodu WTO o obchodních aspektech duševního vlastnictví (Dohoda TRIPS). Peru je také aktivním členem Lisabonské dohody o ochraně označení původu a jejich mezinárodního zápisu.

Obchodní značky

Zákon o duševním vlastnictví stanoví podmínky pro registraci obchodních značek zboží a služeb a také pro označení původu. Dohledem nad obchodními značkami je pověřen úřad INDECOPI. Žádost o registraci obchodní značky musí obsahovat jméno žadatele, popis obchodní značky, označení zboží a typu, adresu firmy a podpis žadatele. Po schválení žádosti je rozhodnutí publikováno ve sbírce zákonů (Diario Oficial). Pokud není vznesena žádná námitka, je vystaveno příslušné potvrzení o obchodní značce, které má platnost 10 let s možností obnovení na stejné období. Celý proces trvá přibližně 6 měsíců, pokud je však vznesena námitka, může trvat přibližně rok a půl. Zahraniční značky musí plnit stejná pravidla jako národní značky.

Patenty

Žádosti o registraci patentů jsou podávány u INDECOPI. Po schválení žádosti je žádost o patent publikována ve sbírce zákonů (Diario Oficial). Pokud do 30 dnů od publikace není vznesena žádná námitka, procedura pokračuje, zejména je provedena technická zkouška (nutné jsou samostatné žádosti). Celý proces trvá přibližně 4 roky. Pokud je vznesena námitka, bude celý proces trvat 5 až 6 let. Délka ochrany je v případě vynálezu 20 let a v případě užitného vzoru 10 let. Výsledný patent zajišťuje ochranu pouze na území Peru.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Na veřejné zakázky jsou ze zákona vypisována výběrová řízení. Přehled výběrových řízení je přístupný na internetu (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE) na Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Pro účast ve výběrovém řízení pro státní sektor musí být firma registrována v RNP – Registro Nacional de Proveedores del Estado. Existují čtyři skupiny aktivit, pro které je nutná registrace.

 • Registr dodavatelů zboží – Registro de Proveedores de Bienes.
 • Registr dodavatelů služeb – Registro de Proveedores de Servicios.
 • Registr konzultantů staveb – Registro de Consultores de Obras
 • Registr stavebních firem – Registro de Ejecutores de Obras

Existuje také „černá listina“, která některým firmám buď dočasně, nebo na neurčito z různých důvodů (nejčastěji podvody při veřejných soutěžích, neplnění vyhraných soutěží apod.) zakazuje účast ve veřejných soutěžích (Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado).

Výběrového řízení se může zúčastnit i konsorcium. Všichni členové konsorcia však musí být zaregistrováni v příslušném registru. Zahraniční firma může být v tomto registru zaregistrována, znamená to však dodat veškeré dokumenty, včetně referenčních akcí (ať vyprojektovaných nebo zrealizovaných) ve španělském jazyce. Tyto dokumenty nemusí být ověřeny notářem (v případě cizích firem peruánskou ambasádou v příslušné zemi). Stačí čestné prohlášení firmy o pravdivosti předložených údajů. Registrace platí na jeden rok. Aby se firma mohla zapsat do třetí nebo čtvrté skupiny, musí mít zaměstnané nebo nakontratované odborníky z oboru, ve kterém se registruje.

Při přihlášení do výběrového řízení se platí poplatek, který se musí platit na místě. Vzhledem k velkým vzdálenostem v Peru to zvýhodňuje lokální firmy. Registraci v RNP musí provést právní zástupce nerezidentní zahraniční firmy v místě.

Speciální kapitolu tvoří zakázky Ministerstva vnitra Peru v tendrech typu stás – stát, které se týkají tzv. strategického materiálu pro policii (střelné zbraně, malá monitorovací letadla apod.). Nová směrnice č. 05-2018-IN-OGAF vydaná v prosinci 2018 předepisuje všem firmám, které se chtějí těchto tendrů zúčastnit, registraci v seznamu zahraničních dodavatelů. K ní firmy (pokud se jedná o soukromé subjekty) potřebují doložit garanci od kompetentního orgánu svého státu (např. Ministerstva obrany) o jejich solidnosti, dobrém jménu atd. Tato registrace se dělá pouze jednou a platí pak pro všechny tendry Ministerstva vnitra.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

V zemi existuje systém nezávislých soudů, k nimž se mohou obrátit účastníci jakéhokoliv sporu, tedy i mezi obchodními partnery. Rovněž existuje systém odvolacích soudů (dvoustupňový soudní systém). Nejvyšším soudním orgánem je Nejvyšší soud, který funguje jako ústavní soud. Je však třeba počítat s ohromnou byrokracií a nezbytnou pomocí místního právního zástupce. Limská obchodní komora zahájila v roce 1998 činnost arbitráže, která je pro všechny účastníky levnější a rychlejší a i když její výsledky nejsou právně závazné, členové obchodní komory se při svém vstupu do této organizace zavazují arbitrážní řešení respektovat. Je tedy vhodné vybírat si obchodní partnery, kteří díky svému členství v komoře respektují arbitráž, nebo zakotvit arbitráž do kontraktu.

Problémy a rizika místního trhu

Místní trh je vysoce konkurenční; sféry vlivu velkých společností z USA, Číny, Japonska, EU a států Jižní Ameriky jsou z větší části rozděleny. Uplatnit se mohou jen moderní, efektivní a výkonné výrobky a služby, které jsou levnější než produkty konkurence. Jednou z podmínek úspěšnosti je osobní přítomnost v teritoriu. Přinejmenším v první fázi by měl zástupce české firmy do Peru přijet, zmapovat trh, navázat osobní kontakty a poté zahájit prodejní aktivity. Obchody na dálku, bez osobní znalosti místních podmínek, se většinou nedaří. Představa, že si někdo v Peru koupí výrobek podle prospektu ze země vzdálené 12 tisíc km, je nereálná. Jít touto cestou nedoporučujeme.

Klíčovou roli sehrává osoba místního zástupce, který realizuje obchod v době nepřítomnosti mandanta a je v teritoriu permanentně přítomen. Na jeho kontaktech s místními subjekty závisí největší úspěch či neúspěch daného výrobku. Jako jeden z velkých problémů se jeví, jak zajistit následné inkaso. Místní odběratelé bývají v tomto ohledu nespolehliví. V této souvislosti je třeba hledat takové platební instrumenty, které jsou pro dodavatele bezpečné (neodvolatelný potvrzený L/C apod.). Obchodní operace navíc ztěžuje i byrokracie a nízká funkčnost státních struktur (ministerstva, celnice, soudy) a také korupce.

Předpokladem úspěšnosti je zajištění financování obchodu. V mnoha případech požadují peruánští zákazníci odklady plateb a úvěry, jinak výrazně klesá jejich zájem na realizaci obchodu.

Důležitá poznámka na závěr: Znalost angličtiny je v zemi poměrně na nízké úrovni. V tomto kontextu vystupuje do popředí nezastupitelná role místního zástupce, či jazyková způsobilost daných reprezentantů. Tedy i prospektový materiál, pokud má dát kupujícímu nějakou informaci, by měl být jednoznačně ve španělštině.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

 • O platební morálce obecně platí, že v případě zahraničních společností či velkých obchodních řetězců je ve srovnání s místním prostředím výrazně lepší. Nicméně i tito partneři mají své specifické podmínky, v nichž se odráží jejich výlučnost. Kupříkladu největší maloobchodní řetězec Wong, jenž provozuje supermarkety stejného jména a hypermarkety Metro, zpravidla platí s odkladem 30 – 90 dní, totéž platí i pro další maloobchodní řetězce.
 • V zásadě je u prvních obchodů přijímána snaha o rozložení rizik (platby předem, akreditivy atd.). Kvalitní zajištění je však důležité i pro jakékoli další kontrakty.
 • Neexistují žádná omezení pro zajištění úhrad za dovážené zboží či volného nákupu deviz dovozcem. Protiúhrady plateb v místní měně jsou poukazovány do zahraničí v rámci běžných termínů bankovní administrativy. Obdobná situace je při otevírání akreditivů, mění se pouze jejich cena v závislosti na momentální hospodářské situaci.
 • V obchodním platebním styku se v současné době využívá všech běžných platebních nástrojů používaných v zahraničním obchodě. Jsou to především různé formy akreditivů. U menších obchodů se používají i platby šekem. Běžná je i platba proti předložení dokumentů. Volba způsobu platby plně odvisí od úrovně styků resp. důvěry mezi obchodními partnery a státním orgánům nepřísluší se do ní vměšovat.
 • Platební morálka místních subjektů většinou není nijak vysoká a celkově odpovídá všeobecné fiskální a platební disciplíně. Tento fakt je třeba vždy mít na paměti při volbě platebního nástroje. Doporučit lze tedy jen takové instrumenty, které českému dodavateli/odběrateli zajistí, že při eventuálních problémech nepřijde česká firma o své finanční prostředky. Vymahatelnost finančních prostředků je v místním systému obtížná. Doporučuje se využít pojišťovacích služeb (např. EGAP) proti všem krátkodobým i dlouhodobým komerčním rizikům.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti

Peruánci jsou velmi komunikativní a není problém s nimi navázat kontakt. Obchodní partneři téměř vždy upřednostňují nedokonalou španělštinu před bezvadnou angličtinou.

V praktické rovině je nutno mnohdy počítat s nedochvilností Peruánců. Zpoždění obchodních partnerů, pokud se týče smluveného času schůzky, není považováno za neslušnost a toleruje se. Pochopitelně na důležité schůzky s vysokými představiteli státní správy či reprezentanty velkých firem se doporučuje – vzhledem k jejich časové zaneprázdněnosti a nutnosti plánování schůzek ve značném předstihu – dostavit se včas.

Nelze se říci, že by peruánští obchodní partneři vynikali striktním dodržováním přijatých závazků, spíše je třeba počítat s liknavějším přístupem. Urgence jsou v tomto ohledu běžnou praxí. Potrpí si na dobré zacházení, ocení pozvání na pracovní oběd nebo večeři. Schůzky je třeba dojednávat v předstihu a běžným zvykem je jejich potvrzování zhruba den před sjednaným datem.

Pokud se týče bezpečnostních poměrů, dříve bylo Peru považováno za jednu z nejnebezpečnějších zemí na americkém kontinentu (terorismus, Světlá stezka atd.). V posledních letech se bezpečnostní situace zlepšila, je však nutné dodržovat jisté zásady. Hlavními bezpečnostními zásadami je necestovat v noci neautorizovanou dopravou, využívat jen radio taxi / hotelové taxi / taxi zavolané přes renomovanou mobilní aplikaci, z letiště jen oficiální taxi službou při úhradě předem na přepážce, po setmění vycházet jen ve čtvrtích se zvýšenou bezpečností, nenosit u sebe příliš velkou hotovost, zavazadla ponechávat na bezpečném místě a dát přednost jednoduchému a neokázalému oblečení (i doplňkům).

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Peru se slaví následující státní/církevní svátky:

 • 1. ledna: Nový rok
 • březen – duben: Zelený čtvrtek (Velikonoce)
 • březen – duben: Velký pátek (Velikonoce)
 • 1. května: Svátek práce
 • 29. června: Sv. Petra a Pavla
 • 28. a 29. července: Výročí nezávislosti a den armády
 • 30. srpna: Santa Rosa de Lima
 • 8. října: Výročí bitvy u Angamos
 • 1. listopadu: Svátek všech svatých
 • 8. prosince: Neposkvrněného početí
 • 25. prosince: Boží hod vánoční

Prodejní a pracovní doba

Pracovní doba státních institucí je od 9 do 17 hod., banky jsou otevřeny pondělí až pátek od 09.00 hod. do 18.00 hod., v sobotu 09.00 – 12.30 hod. s výjimkou výše uvedených svátků. Některé pobočky umístěné v prostorách obchodních řetězců pracují každý den v týdnu od 09.00 do 21.00 (např. Interbank v prostorách supermarketů Wong či Metro, či některé jeho pobočky). Síť obchodních domů, supermarketů a hypermarketů (Vivanda, Plaza Vea, Wong, Metro, Saga Falabella, Ripley, Sodimac, Ace Home Center) má provozní dobu od 09.00 do 22.00 hod., většinou denně včetně svátků a nedělí. Ostatní obchody mají individuální otevírací dobu, zpravidla otevírají později mezi 09.00 a 11.00 hod. a zavírají kolem 20.00 – 21.00 hod.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Cesta do teritoria

Ke vstupu na území Peru je potřebný cestovní doklad – cestovní pas s platností nejméně 6 měsíců.

Při turistických cestách do Peru není pro české občany vyžadováno vízum. Délka maximálního povoleného bezvízového pobytu je 180 dnů (6 měsíců). Nicméně konkrétní délku pobytu stanoví vždy při vstupu na hraničním přechodu imigrační úředník, který může požadovat předložení dokladů potvrzujících zajištění plánovaného pobytu v Peru a návratu ze země (zpáteční letenka, finanční zajištění, rezervace ubytování atd.). Formálně neexistuje omezení pro počet vstupů (nicméně při opakovaných vstupech bývá doba pobytu zkracována a nakonec opakování bezprostředního dalšího vstupu i zakázáno). Bezvízový pobyt nelze prodloužit (ledaže by se změnil účel pobytu).

V případě cest do Peru za jiným než turistickým účelem platí pro občany ČR povinnost obstarat si vízum na velvyslanectví Peru v ČR. Délka pobytu na vízum je maximálně 90 dnů. Vízum lze prodloužit na migračním úřadě v Peru. Pokud se jedná o pobyt za účelem obchodu, studia, stáže, práce atd., měl by s vyřízením pobytu delším než 90 dnů pomoci zvoucí peruánský subjekt. V daném případě lze také využít možnost přicestovat v rámci bezvízového turistického pobytu a požádat o změnu migračního statutu. Migrační statut lze měnit během pobytu v Peru na migračním úřadě po předložení příslušných dokumentů potvrzujících důvod změny. Proces změny migračního statusu je velmi dlouhý i finančně náročný. Všechny předkládané dokumenty (např. výpis z bankovního účtu) je třeba mít přeloženy do španělštiny a překlad musí být notářsky ověřen včetně apostil apod..

Nadále zůstává v platnosti bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů ČR a diplomatických a zvláštních pasů Peru z roku 1994. Povolený bezvízový pobyt podle této dohody je 90 dnů.

Přihlašovací povinnost není v Peru zavedena. Při vstupu (buď na hraničním přechodu, nebo již na palubě letadla) dříve každý cizí státní příslušník obdržel tzv. vstupní/výstupní lístek (Tarjeta Andina de Migración / TAM), jehož dvě části bylo nutné vyplnit. Úředník pasové kontroly obě části potvrdil a druhou část vrátil cestovateli, který ji pak musel odevzdat při výjezdu ze země. Ztráta tohoto dokladu znamenala nutnost jeho opětovného vyřízení a úhradu poplatku. To už od roku 2017 neplatí a údaje zadává imigrační úředník do systému elektronicky (mít připravenou adresu a další základní údaje).

Při cestě motorovým vozidlem je při vstupu do Peru vyžadováno předložení platného řidičského průkazu, technického průkazu vozidla a pojistky uzavřené buďto u peruánské, nebo u mezinárodní pojišťovny uznávané v Peru, která v plném rozsahu pokrývá jakékoliv škody způsobené při dopravních nehodách.

V Peru platí obvyklá dovozní omezení pro cestovatele s tím, že je zakázáno dovážet potraviny v syrovém stavu, více než 200 ks cigaret či 3 litry alkoholických nápojů (a další omezení, např. max. 1 mobilní telefon, 1 laptop aj.). Pro dovoz i vývoz zvířat a rostlin platí mezinárodní předpisy, tzn. je vždy vyžadován mezinárodní veterinární resp. fytosanitární certifikát a dle druhu zvířete příp. očkovací průkaz. Od 1. 1. 2000 není povoleno vyvážet žádné živočichy odchycené ve volné přírodě. Povolován je pouze vývoz zvířat z chovných stanic, opatřených příslušným certifikátem. Rovněž se nesmí vyvážet žádné originální výrobky nebo památky. K vývozu starožitností je třeba mít certifikát jejich původu a vývozní povolení vystavené ministerstvem kultury.

Při opuštění Peru leteckým spojením platila do konce roku 2010 povinnost zaplatit letištní poplatek, který činil 31 USD. Od roku 2011 je již letištní poplatek zahrnut v ceně letenky. Úhrada letištního poplatku do výše do 5 USD je nicméně vyžadována při odbavení v rámci některých vnitrostátních letů.

Od září 2015 má Peru nový migrační zákon. Mezi nejdůležitější změny tohoto zákona patří to, že tento nový zákon zjednodušuje příchod vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků, specialistů nebo řídících pracovníků nadnárodních firem do Peru. Díky novému zákonu se mohou tyto osoby přímo přihlásit k pobytu v Peru. Další změna se týká mezinárodních investorů, kterým může být poskytnuta flexibilně délka pobytu až 365 kalendářních dní s možností prodloužení a několikanásobných vstupů. Zahraniční občané také mohou získat pracovní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb ve veřejném sektoru; před přijetím nového zákona to bylo možné pouze v soukromém sektoru.

Pro založení společnosti je požadováno mít podnikatelská víza. S bezvízovým vstupem je nutné zažádat o speciální povolení pro podepisování dokumentů.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Obecně nejnebezpečnějším městem v Peru je Lima s vysokou úrovní pouliční kriminality, za ní následují turistická centra a velká města Arequipa, Puno, Trujillo a Cusco. Ani ostatní regionální města (včetně středně velkých) nevynikají (zejména v nočních hodinách a odlehlých místech) přílišnou bezpečností, proto je potřeba být obezřetný i tam. Rizikové jsou též dálkové přesuny v nočních hodinách. Doporučuje se před cestou do Peru zaregistrovat se na portále pro dobrovolnou registraci DROZD, sledovat aktuální vývoj a respektovat nařízení a doporučení místních státních orgánů. Často se stává, že jsou manifestanty blokovány některé silnice, popř. je omezován přístup do některých oblastí Peru.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání občanů ČR podléhá vnitřním předpisům – tzn. nutnost získat pracovní povolení a zejména povolení k pobytu za účelem zaměstnání (pracovní vízum). Vyřizování těchto formalit není jednoduché, vyžaduje velkou trpělivost a zejména jistý časový předstih (blíže viz. kap. 6.1.).

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Peru existuje síť soukromých a státních zdravotnických zařízení. Soukromá zařízení jsou na podstatně vyšší úrovni. Praxe v případě ambulantního ošetření či hospitalizace je u obou typů zdravotnických institucí obdobná. Pacient musí vyšetření zaplatit v hotovosti či kreditní kartou (ve většině případů je požadována úhrada vyšetření předem) s tím, že proplacení nákladů si pacient se zdravotní pojišťovnou zařizuje následně na základě účtu vystaveného peruánským zdravotnickým zařízením. Obecně platí, že každý cestovatel by měl mít pro pobyt v Peru sjednáno zdravotní pojištění a v případě využití místního zdravotnického zařízení kontaktovat svou pojišťovnu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Limě (Peru) ke dni 5. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem