Pobřeží slonoviny: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Obchodní a ekonomická spolupráce mezi ČR a Pobřeží slonoviny je limitována jednak vlivem bývalé koloniální mocnosti Francie, ale i nestabilní politikou. V únoru 2018 se nicméně podařilo dohodnout financování projektu přes Komerční Banku na dodávku 400 autobusů z produkce IVECO BUS a v březnu 2018 proběhla prezentace firem českého obranného průmyslu pro ozbrojené složky Pobřeží slonoviny.  V dubnu 2019 začalo jednání o další dodávce autobusů z produkce IVECO BUS.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz ČR do Pobřeží slonoviny

21 241

14 734

13 471

33 870

56 340

 Dovoz ČR z Pobřeží slonoviny

37 852

34 185

34 654

24 674

34 562

 Bilance 

-16 612

-19 451

-21 183

9 196

21 778

 

 

 

 

 

 

 

 

 Údaje v tis. USD
Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz ČR z Pobřeží slonoviny v roce 2019 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

40

Kaučuk a výrobky z něj 20 311

08

Banány 8 652

40

Nové pneumatiky z kaučuku 3456
08 Ananas 366
40 Kokos čerstvý 289

 

 

Vývoz ČR do Pobřeží slonoviny v roce 2019 podle skupin zboží dle mezinár. klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Hodnota (tis. USD)

87

Motorová vozidla pro přepravu více jak 10 osob

                45 014

84

Procesové jednotky 

                  6 640

84

Plynové turbíny s výkonem větším než 5000kW

                1 613

63

Obnošené oděvy

                  1 298

84

Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat

                     645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Akkra nejsou známy žádné informace o výměně služeb mezi ČR a Pobřežím slonoviny.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Iveco Czech Republic, a.s. – francouzská společnost IVECO podepsala s dopravním podnikem Pobřeží slonoviny kontrakt na dodávku 450 městkých autobusů z nichž 400 kusů značky Crossway bude vyrobeno v pobočce Iveco ve Vysokém Mýtě. Pobřeží slonoviny má vyhrazeny finance až na 2000 kusů autobusů. Prvních 200 kusů z produkce indické společnosti TATA není příliš spolehlivých.

V dubnu 2019 bylo zahájeno jednání o dodávce dalších autobusů z produkce IVECO BUS.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Českou republikou a Pobřežím slonoviny neexistuje v současnosti žádná bilaterální smlouva. Do roku 2004 byla v platnosti obchodní dohoda podepsaná v roce 1982 (vypovězena byla v souvislosti se vstupem ČR do EU).

V dubnu 2019 obdržel ZÚ Akkra z MZV Pobřeží slonoviny návrhy „Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Pobřeží slonoviny„, „Smlouvy o podpoře a ochraně investic v ČR a Pobřeží slonoviny“ a „Mezivládní smlouvě o ekonomické spolupráci mezi ČR a Pobřežím slonoviny„. Nyní probíhá vyjednávací proces.  

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Momentálně v Pobřeží slonoviny neprobíhá žádný rozvojový projekt

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 28.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem