Pobřeží slonoviny: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Trhy jako je v současné době západní Afrika přitahují buď investory počítající s relativně vysokou mírou rizika, kapitálově silné velké mezinárodní společnosti, které si chtějí budovat strategické pozice pro budoucnost, anebo společnosti, které mají dlouholeté, zkušeností prověřené lokální partnery. Znalost místních podmínek může být někdy klíčová.

 

Trh Pobřeží slonoviny přináší ale některé zvláštní nároky, jakými mohou být například nezvyklé klimatické podmínky, prašné prostředí, vysoká míra administrativy při dovozu; nedostatečně rozvinutá infrastruktura; nízká vymahatelnost práva a tvrdá cenová konkurence zboží nejen asijského, ale také jihoafrického, brazilského a tureckého. Vstup na ivorijský trh by měl být rozhodnutím, učiněným s vědomím toho, že africký čas plyne trochu jiným tempem než evropský a některé kroky se proto mohou zúročit až v delší perspektivě.

 

Spolehlivý lokální partner nebo zástupce zde může být rozhodující výhodou. Ve všech případech a zejména tehdy, pokud vás partner kontaktuje sám, se doporučuje jeho důkladné prověření. S tím může v první fázi pomoci velvyslanectví ČR v Akkře, které kontrolou v databázích zjistí, zda tyto společnosti alespoň reálně existují a nejedná se jen o další trik internetových podvodníků. Ani tehdy, pokud partner obstojí v tomto prvním kole, není zdaleka ještě vyhráno. I společnost, která existuje může být různě spolehlivá a může do partnerství vkládat různě reálná očekávání. Je proto nutné prověřit, zda a do jaké míry má partner skutečnou zkušenost s prací pro mezinárodní společnosti, zda je eventuelně schopen poskytnout hodnověrné reference. Je nutné ověřit, zda má skutečně vykazovanou praxi a znalosti místní situace a dovozních i vývozních předpisů.

 

Pokud produkt vyžaduje následnou zákaznickou péči a služby, je nezbytně nutné na místě zjistit jakou infrastrukturu má k dispozici a na jaké úrovni bude schopen služby poskytovat. Doporučujeme také prověřit úvěrovou historii a finanční situaci potenciálního partnera. To je možné například ve spolupráci se specializovanými agenturami, které takové služby poskytují.

 

Doporučujeme budovat spolupráci od malých zakázek, které mohou prověřit důvěryhodnost a schopnosti s minimálním rizikem. Tam, kde to není zcela možné se pak doporučuje delší přítomnost na místě, která umožní zjistit jak se bude partner reálně chovat a také umožní prověřit různé reference. V některých případech může být obtížné najít exkluzivního zástupce, protože většina zástupců prodává několik různých produktů.

 

Pobřeží slonoviny dováží různé druhy zboží z různých průmyslových odvětví z nichž nejvýnosnější jsou:

 • Mléčné výrobky
 • Textilie
 • Automobily
 • Zemědělské produkty
 • Alkohol a jiné podobné výrobky

 

 

Jazyk:

Francouzština je oficiálním jazykem Pobřeží slonoviny. Obchodní korespondence, katalogy a reklamní materiály připravené ve francouzštině jsou nezbytné pro to, aby byli potenciálními kupci snadno srozuměni. Vizuální vizitky nebo „vizitky“ jsou široce používány. Obchodníci běžně používají název své firmy a jejich název je přeložen do francouzštiny. Existuje však asi 60 regionálních jazyků a mnoho lidí také mluví anglicky. Pokud hostitelé nemluví anglicky, je důležité mít tlumočníka, který mluví francouzsky.

 

 

 

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Získávání informací o ivorijských firmách – důležité kontakty:

Přehled několila distribučních a prodejních kanálů:

Kontakt na společnosti k ověření důvěryhodnosti partnera

Kontakt na konzultační společnsti pro marketingový průzkum

EMC – Etudes de Marché et Conseils

01 BP 7005 Abidjan 01

Côte d’Ivoire

Tél.: +225 20 22 58 62 / +225 87 23 11 87

www.emc-conseil.com

 

Kantar TNS RMS (Ivory Coast)

Cocody Riviera Bonoumin 28 BP 1226

Abidjan

Abidjan 28

Phone: +225 22 49 53 14

www.tnsglobal.com

 

 

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Pobřeží slonoviny ratifikovalo Dohodu o usnadnění obchodu (TFA) a oznámilo WTO své opatření kategorie „A“. Celní kodex západoafrického hospodářského společenství WAEMU převažuje nad celním kodexem Pobřeží slonoviny (CD-CI) v případě sporu. Systém automatického celního odbavení (SYDAM World) je v provozu od roku 2009 a propojuje celní orgány s ministerstvem obchodu, službami státní pokladny, generálním ředitelstvím pro daně (DGI), centrální bankou západoafrických států (BCEAO), všemi schválenými celními clearingovými agenturami, dvěma hlavními přístavními orgány a Radou pro kávu a kakao.

Soukromá společnost Webb Fontaine uzavřela smlouvu s vládou Pobřeží slonoviny o vytvoření jediného portálu pro zahraniční obchod (GUCE) pro pohraniční úřady a agentury, aby se usnadnily formality pro operátory. Platba dovozních cel a daní musí být uhrazena do 20 dnů od dodání zboží. V případě opožděné platby nabíhají úroky.

 

Vláda Pobřeží slonoviny liberalizovala dovoz zboží a služeb. Neexistují žádné kvóty a dovozci nepotřebují předchozí povolení nebo dovozní licence pro velkou většinu produktů.

 

Celní sazby jsou dle kategorií, do které dovážený produkt patří:

 • kategorie I, (0%) – nezbytné zboží, základní suroviny, investiční zboží, specifické vstupy
 • kategorie II, (5%) – polotovary a nedokončená výroba
 • kategorie III, (10%) – zboží pro konečnou spotřebu
 • kategorie IV, (20%) –  jiné produkty neuvedené jinde

Základem cla je hodnota CIF.

 

Výjimky:

 • některé druhy textilních výrobků podléhají požadavkům na povolení ministerstvem zahraničního obchodu ministerstva obchodu
 • Ropné produkty podléhají předchozímu souhlasu ministerstva pro ropu a energii
 • Živočišná výroba a živočišné produkty (včetně kůží a kůží) podléhají předchozímu schválení ministerstvem chovu zvířat
 • Alkoholické nápoje obsahující více než 20% alkoholu podléhají licenci od ministerstva zahraničního obchodu ministerstva obchodu

Zakázané položky:

 • Drogy a omamné látky
 • Zbraně a střelivo kromě sběratelských předmětů
 • Pornografické publikace
 • halucinogenní přípravky s výjimkou přípravků povolených ministerstvem zdravotnictví
 • padělané zboží
 • Výrobky obsahující azbest
 • Veškeré produkty z hovězího a hovězího masa ze Spojeného království az Irska
  – Masná mouka a kosti z přežvýkavců
 • padělané zboží
 • toxické odpady
 • Plastové sáčky

Turisté /nad 15 let) mohou bez poplatku dovézt až 200 cigaret či 100/25 doutníků (100 cigarillos, 25 cigars)  nebo250 gtabáku, 1 láhev vína a 1 láhev tvrdého alkoholu, 1/2 toaletní vody a ¼ l parfému. Na celnici musí být deklarován dovoz videokamer (složen deposit). Z dovozu videokazet se platí daně.

Další informace na webových stránkách www.douanes.ci a Doing Business – Ivory Coast.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Kontakt na agenturu pro podporu investic: www.cepici.gouv.ci

Zákl. kroky registrace:

 • Složení zákl. kapitálu a notářská certifikace („attestation de dépôt“). Trvání min. 10 dní prostřednictvím banky či 15 dní prostřednictvím notářské kanceláře. Poplatek 10 % kapitálu (pokrývá notáře/18.000 F CFA; stamp duty/500 F CFA za str. textu a registraci).
 • Předložení 2 výpisů z trestního rejstříku ředitelů společnosti. Trvání 4 dny. Poplatek3.000 FCFA).
 • Registrace statutu (v „Direction de l´enregistrement et du timbre“, do měsíce od podpisu statutu, v opačném případě se poplatky za registraci a stamp duty zdvojnásobí). Trvání 7 dní. Poplatky: kapitál do 5 mld. FCFA: 0,6 %, vyšší suma: 0,2 %.
 • Publikace registrace (v Journal officiel či v tištěných médiích – v případě médií je třeba na místním městském úřadě za 2.100 FCFA legalizovat 3 výtisky). Trvání do 5 dní (publikaci je třeba učinit do 15 dní od registrace). Poplatky 8.760 FCFA za řádek textu.
 • Předložení publikace v obch. rejstříku („Registre du commerce et du crédit mobilier“). Trvání 3 dny. Poplatky 55.000 FCFA. Součástí je registrace všech souborných podkladů a získání tzv. „Déclaration de constitution de société“. Formuláře lze získat v Obchodní a průmyslové komoře.
 • Daňová registrace na MF („Déclaration fiscale d’existence“) – získání DIČ („numéro de compte contribuable“) a zaplacení (předem) tzv. „daně z licence“ („patente“ – kalkulována na zákl. odhad. ročního obratu společnosti a nákladů za pronájem obchodní adresy).
 • registrace zaměstnanců ve „Fonds de sécurité sociale nationale“ (předkládá se číslo registrační číslo firmy a DIČ, potvrzení o zaplacení utilit (elektřina, voda) a ID ředitele podniku) – číslo soc. registrace („numéro matricule“) je následně vygenerováno elektronicky. Trvání den, bez poplatku) a v „Caisse nationale de prévoyance sociale“ (předkládá se registrační formulář a „číslo soc.pojištění“ zaměstnance, ID nebo rodný list, snubní list a rodné listy dětí zaměstnance, 2 fotografie – všechny dokumenty s kopií. Trvání den, poplatek:10.000 FCFA).

Formy podniků:

 • Společný podnik
 • Pobočka zahraniční společnosti: Vznik pobočky zahraniční společnosti není povolen, dokud nebude zaregistrován u Tribunal de Première Instance. Po zaregistrování se pobočka považuje za Ivorijský právní subjekt a je právně nezávislá na společnosti
 • Společnost s ručením omezeným: Jako součást reforem na zlepšení podnikatelského prostředí zrušila CEPICI minimální kapitál CFA 1 000 000 (asi 2 000 USD), který byl požadován pro vytvoření jakéhokoli s.r.o.. Nyní je potřeba pouze 15.000 CFA (31 dolarů) na registrační poplatek. S.r.o. musí mít alespoň jednoho jednatele. Nejsou vystaveny žádné podílové listy
 • Akciová společnost (Société anonyme – SA): A.S. společnosti musí mít alespoň jednoho akcionáře. Každá akcie musí mít nominální hodnotu nejméně CFA 10 000 (20 dolarů) a minimální kapitálový požadavek CFA 10 000 000 (20 000 dolarů) pro uzavřené SA a CFA100 000 000 (200 000 dolarů) pro veřejně obchodovatelné společnosti. Schůze ředitelů se musí konat pravidelně. Pokud má společnost základní kapitál nižší než CFA 2,5 miliardy (5 milionů dolarů), existuje burzovní daň za registraci akcií, ve výši šesti desetin procentního podílu hodnoty akcií společnosti. U korporací s kapitálem nad hodnotou CFA 2,5 miliardy (5 milionů dolarů) se sníží sazba registrační daně.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

K marketingovému průzkumu je možno využít např:iích:

Preo reklamní služby je možno využít např.:

Nejdůležitější deníky pro reklamu:

 • Fraternité Matin
 • Le Patriote

Nejvýznamnější TV kanály

 • Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI)- NB:
 • RTI, vládní TV stanice

Rozhlasové stanice

 • Radio Côte d’Ivoire
 • Fréquence 2

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Hlávní právní předpisy upravují autorská a vlastnická práva v Pobřeží slonoviny:

 • Law No. 2016-555 of July 26, 2016, on Copyright and Related Rights (2016)
 • Law No. 2013-865 of December 23, 2013, on Combatting Counterfeiting and Piracy, and the Protection of Intellectual Property Rights in Export and Import Operations and Commercialization of Goods and Services (2013)

Související legislativa:

 • Law No. 2004-644 z 9. prosince 2004, tvořící právní režim pro audiovizuální komunikaci (2004)
 • Celní kodex  západoafrické ekonomické a měnové unie (WEAMU) (2001)
 • zákon č. 1981-640 z 31.7.1981, kterým se stanoví trestní zákon (novelizovaný zákonem č. 1995-522 ze dne 6. července 1995) (1981)
 • celní kodex (1964)

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

V prosinci 2019 přijala vláda nový zákon o veřejných zakázkách. Tento zákon se vztahuje na postupy při zadávání, výkonu, kontrole a regulaci veřejných zakázek. Veřejné zakázky zadává stát, veřejné institituce, místní úřady, organizace, agentury nebo jiná právnická osoba podléhající veřejnému právu. veřejné zakázky také zadávají osoby soukromého práva, které dostávají pomoc nebo záruky od státu.

Mezinárodní tendry

Kodex pro zadávání veřejných zakázek zajišťuje zveřejnění všech projektů v národní publikaci „Bulletin oficiální veřejnosti z Pobřeží slonoviny“ a pro mezinárodní přihlášku formou oznámení v mezinárodních novinách. Výzva k podávání nabídek musí být zveřejněna v národní a / nebo mezinárodní a / nebo elektronické podobě; nebo v Úředním věstníku veřejných zakázek Republiky Pobřeží slonoviny.

 

Pokud není uvedeno jinak, neexistují žádná obecná omezení. Musí být respektovány následující obecné zásady:

 • volný přístup k veřejnému zakázce
 • Rovné zacházení s kandidáty
 • Transparentní postupy
 • zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti kandidátů
 • Volná soutěž

Národní tendry

Kodex pro zadávání veřejných zakázek upravuje zveřejnění všech projektů v národní publikaci „Bulletin officiel des Marchés Publics de la république de Côte d’Ivoire“.

Účast v národním tendru má stejné podmínky jako účast v mezinárodním tendru.

 

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Ústava Pobřeží slonoviny zakládá zemi jako republiku, která provozuje jednotný systém vlády, s legislativou, výkonnou mocí a nezávislým soudnictvím. Právní systém je založen na tradici občanského zákoníku.

Soudní systém se skládá ze tří částí:
 • Ústavní soud, který má výlučnou příslušnost k ústavním otázkám, včetně výkladu ústavy a řešení sporů prezidentských voleb
 • civilní soudy, které se zabývají oblastmi, jako jsou trestní věci, pracovní a pracovní spory, rodinné právo a pozemkové spory
 • Obchodní soudy – Obchodní soud byl zřízen v roce 2012, aby se zabýval obchodními případy a byl v následujícím roce aktualizován, aby se stal obchodní komorou odvolacího soudu.
Místní soudní systém trpí celou řadou nedostatků, vymáhání práv je nejen velmi zdlouhavé (kauzy jsou někdy i po desítky let přesouvány ze soudu na soud), drahé a s otevřeným koncem. Většina soudců je spol.-pol. i finančně ovlivnitelná, většina případů, do nichž je zapojen zahr. investor, končí proti jeho zájmům. Soudy většinou ani nerespektují rozsudky zahr. tribunálů).
 
Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem, místním arbitrážím soudem). Do kontraktu se v každém případě doporučuje zapokomponovat ustanovení, na základě kterého by případná arbitráž probíhala mimo zemi či mez. obch. arbitráží, při řešení sporů dát přednost mimosoudnímu jednání.

 

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Obecné společenské normy

Velký vliv na spol. život má silná religiozita obyvatel (místní náb. zvyklosti a tradice je třeba v plnosti respektovat). Homosexualita sice není nominálně zločin a všeobecně se toleruje, v případě form. stížnosti na policii může ovšem dojít k postihu (za „veř. nepřístojnost“/„chování v rozporu se všeob. standardy“). 

Dodržování časových harmonogramů bývá volnější. Jakkoli hostitel většinou přichází se zpožděním, od návštěvníka se očekává dochvilnost a – v případě neplánované absence – vždy předem omluva, vysvětlení. 

Jednacím jazykem při obchodních jednáních je francouzština, znalost ostatních jazyků (angličtina) je menší.

Význam spol. a rodinných známostí a osobních kontaktů (navázání prvotního vztahu, mnohdy až po týdnech trpělivých jednání, př. spol. oběd)  je pro uzavírání obchodů zásadní. Ke spol. úzu patří, že vedoucí jednání (hostitel) uspořádá pro účastníky v hotelu či restauraci spol. akci. Víceméně automaticky se počítá s menšími věcnými dary a pozornostmi.

K dispozici je třeba mít vizitky (ve větším množství – distribuce – i opakovaná – se očekává v případě všech účastníků jednání).

Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je třeba počítat s relativně vysokou mírou byrokracie a korupce.

Pozdravy se řídí všeob. zásadami slušnosti (v obch. styku je třeba zdravit s využitím formálního i profesního titulu a velmi zdvořilého registru jazyka (pane ministře, je pro mne velkou ctí se s Vámi setkat…). S nepochopením budou přijata jakákoli neformální gesta či vtipy, familiární dotazy či komentáře či. Naprostým tabu jsou pol. komentáře.

Při prvním setkání si partneři třesou rukama (odstup od ostatních zhruba půl metru). Stisk má být srdečný, nikoli ovšem nepříjemně tvrdý. Jiné dotyky (poklep po zádech, ad.) nejsou povoleny.

Při pozdravech je třeba vzít v potaz etnicko-religiózní příslušnost partnera (země je kulturně velmi rozmanitá, většina osob je tudíž tolerantní, zvláštní ohledy je ovšem třeba dbát na konzervativní muslimské komunity, kde není povolena diskuse mezi muži a ženami).

Doporučuje se udržovat stálý oční kontakt (signál, že je partnerovi skutečně, se zájmem nasloucháno a že je respektován). Za nepřijatelná jsou považována obvyklá nestandardní gesta (ukazování na osoby, o nichž je řeč; vztyčování prostředníčku, říhání, krkání; ad.).

Ivoirijská společnost je silně hierarchická,  zvláštní ohledy jsou automaticky věnovány starším a váženějším osobám.

Lidé vyššího postavení požívají velké úcty (osoby z vyšších spol. vrstev vládou velkou mocí i prostředky, osoby z  nižších vrstev jsou považovány za bezvýznamné, automaticky s výrazně menšími příjmy/fyz. práce je fin. podhodnocena).

Od úspěšných členů rodiny se ovšem na druhou stranu obratem očekává příspěvek ostatním – na vzdělání, zdravotní potřeby, k zaměstnání, fin. podpora obecně, ad. Všichni o nichž se ví, že zdroji disponují, ale dělit o ně se odmítají, jsou vystaveni velkému spol. tlaku (nařčení z čarodějnictví, pokusy o otrávení, ad.).

Při rozhovoru s význ. členem domácí komunity či s místním podnikatelem je třeba pozorně naslouchat (mluvčího za žádných okolností nepřerušovat) a rozhovor z počátku věnovat pouze neutrálním tématům (spol. konverzace o zemi, kultuře, počasí, ad.). Prezentace projektu, podniku, osobních zkušeností ad. se ihned po setkání neočekává.

Zvláštní pozornost je věnována oblečení. Velký zřetel je věnován všem of. spol. podnikům (návštěvy, slavnostní inaugurace, festivaly, ad.), velkou péči os. vzhledu věnují zj. ženy.

Státní svátky a pracovní/prodejní doba 

Fixní:

 • 1. leden (Nový rok)
 • 1. květen (Svátek práce)
 • 7. srpen (Den nezávislosti)
 • 15. srpen (Nanebevzetí)
 • 1. listopad (Všech svatých)
 • 15. listopad (Den míru, Journée nationale de la paix)
 • 7. prosinec (výročí úmrtí prvního prez. nezávis. Pobřeží, Félix/e Houphouët-Boigny/ho)
 • 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé:

 • Eid ul-Fitr (konec Ramadánu)
 • Mouloud (Prorokovo narození)
 • Eid e-Kébir (tj. Eid-ul-Adhá/Tabaski, Svátek oběti)
 • Nanebevstoupení
 • Letnice
 • Velikonoce
 • Laila-Al-Qadr („Lendemain de la nuit du Destin“/zjevení Koránu, 27. den Ramadánu)

Od 11.4.2011 byl zaveden tzv. „nepřetržitý (prac.) den“ (journée continue) – 8 h prac. den se dělí na 5h dopoledne (7.30–12.30h) a 3h odpoledne (13.30–16.30h).

Mezinárodní letiště v Abidjanu je otevřeno neustále, pozemní hraniční přechody od 8.00 do 18.30h.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Ke vstupu do země je vyžadován (min. 6 měsíců) platný cestovní pas a vízum. O vízum je možné požádat na:

Velvyslanectví Pobřeží slonoviny v Berlíně

Schinkelstraße 10

14193 Berlin

Německo

Tel.: +49 (0)30 890 69 60

       +49 (0) 8 906 96 103/104

Fax: +49 (0)30 257 58 993

E-Mail: contact@ambaci.de

 

Ambassador

S.E.M Léon H. ADOM-KACOU

úřední hodiny

Pondělí – Pátek, 08.00 – 15.00

 

Je nutno předložit vyplněný formulář se 2 fotografiemi, potvrzení o ubytování i „další doklady, které si Ambasáda vyžádá“. Další informace na webu http://ambaci.de/services-consulaires/

 

Většina zahr. nemocnic a klinik je akreditována Mezinárodní komisí (1994-). Ke vstupu do Pobřeží slonoviny je třeba potvrzení o vakcinaci proti žluté zimnici (není – li doklad předložen, vyžaduje se očkování na místě- za poplatek). Doporučuje se veškeré zákl. očkování proti nakažlivým onemocněním (tyfu, obrně, tetanu, dipthérii, meningitidě i žloutence typu A i B).

Pobřeží slonoviny je silně malarická oblast, opakovaně jsou evidovány případy cholery. Vysoká je incidence AIDS/HIV. Častá jsou průjmová onemocnění, dengue, filariasis, leishmaniasis, onchocerciasis (říční slepota), afr. trypanosomiasis (spavá nemoc) a jiné nemoci přenositelné hmyzem, tuberkulóza. Případná zdravotní rizika je nutno před  cestou konzultovat. S sebou je v dostatečném množství záhodno vézt repelenty, sluneční a proti-plísňové krémy a dezinfekci. Pít je záhodno pouze balenou vodu, zeleninu a ovoce omývat v desinf. vodě, veškeré potraviny převařovat, jíst horké.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

 

Nábor cizích státních příslušníků musí být zdůvodněn nedostupností požadovaných dovedností na místní úrovni. Cizinci mají nárok na dvakrát nebo třikrát vyšší plat. Minimální mzda se však na ně nevztahuje. Pracovní smlouvu cizího státního příslušníka musí podepsat Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE). Po potvrzení pracovní smlouvy musí budoucí zaměstnanec do tří měsíců požádat o pracovní kartu.
Chcete-li požádat o pracovní vízum, musíte předložit následující:

 • kopii diplomů, osvědčení nebo odborných svědectví
 • kopii výpisu rejstříku trestů
 • životopis
 • lékařský certifikát.

Chcete-li požádat o pracovní kartu, budoucí zaměstnanec bude potřebovat:

 • řádně vyplněný a podepsaný formulář žádosti
 • kopii orazítkované pracovní smlouvy AGEPE
 • dvě fotky pasové velikosti
 • kopii povolení k pobytu.

Zahr. pracovníci dle odhadů tvoří až 1/3 prac. síly.

Dle zákona z 2004 musí být prac. pozice na trhu min. 2 měsíce, než-li je, neobsazená, zaplněna cizím st. příslušníkem (a to za předpokladu, že po 2 letech bude zaplněna Ivoirijcem).

 

Ústava a zákoník práce udělují všem občanům, s výjimkou příslušníků policie a armády, právo vytvářet nebo sdružovat odborové svazy a vyjednávat kolektivně a pracovníci uplatňují tato práva. Neexistují žádná omezení pro zaměstnavatele, kteří upravují zaměstnání na kolísavé tržní podmínky. Pracovní zákony se neuplatňují, aby přilákaly nebo udržely investice. Odbory (Union générale des travailleurs de Côte d’Ivoire) sdružují 42 % práce-schopných obyv. (87 % ve veř. sektoru), jejich vliv je však rel. slabý (min. měsíční mzda 60.000 FCFA = 100 USD, nástup do důchodu 55 let, prac. doba 40h týdně).

Zaměstnanci, kterým byl ukončen pracovní poměr z jiných důvodů než krádež nebo zjevně zanedbané povinnosti, mají nárok na dávky při ukončení pracovního poměru.

 

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Většina zahr. návštěvníků v Abidjanu využívá Polyclinique internationale Ste Anne-Marie (PISAM, 00225/22.44.51.32) disponující nepřetržitou pohotovostní službou (24/7). Na pediatrii a gynekologii se specializuje Clinique Bleuets, 00225/22.41.72.08). Mimo metropoli jsou zdr. zařízení řídká. Více informací o doporučených nemocnicích zde.

Ve vážnějších případech odlet do ČR. Při ošetření v místě (které lze doporučit jen v naléhavých případech, většina lékařů nadto komunikuje pouze ve francouzštině) je nutné disponovat hotovostí, na pojištění většinou není brán zřetel.  Léky (i svět. značek, nikoli novinky) jsou sice rámcově k dispozici, nejnutnější se nicméně doporučuje vzít s sebou.

Důrazně doporučujeme, abyste před odjezdem na Pobřeží slonoviny uzavřeli komplexní plán zdravotního pojištění, který pokryje veškeré zámořské náklady na zdravotní péči, včetně lékařské evakuace. Lékařská léčba je v Abidjanu přiměřená, ale může být drahá a záchranné služby jsou omezeny na několik vybraných nemocnic.

Další informace na webu https://redplanet.travel/mdtravelhealth.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 28.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem