Podání přiznání k DPH

Přiznání k DPH (dále jen „DAP“ je povinen podle zákona o DPH (dále jen „ZDPH“ podat plátce DPH, tj. fyzická nebo právnická osoba samostatně uskutečňující ekonomické činnosti (osoba povinná k dani), jejíž obrat za nejvýše 12 měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč. ZDPH speciálně řeší podání DAP pro osoby identifikované k dani, právní nástupce společnosti nebo družstva zaniklé zrušením bez likvidace, případně pro osoby registrované k DPH v jiném členském státě a zahraniční osoby povinné k dani, které nemají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Podání přiznání k DPH

Základní informace k životní situaci

Přiznání k DPH (dále jen „DAP“ je povinen podle zákona o DPH (dále jen „ZDPH“ podat plátce DPH, tj. fyzická nebo právnická osoba samostatně uskutečňující ekonomické činnosti (osoba povinná k dani), jejíž obrat za nejvýše 12 měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč.

ZDPH speciálně řeší podání DAP pro osoby identifikované k dani, právní nástupce společnosti nebo družstva zaniklé zrušením bez likvidace, případně pro osoby registrované k DPH v jiném členském státě a zahraniční osoby povinné k dani, které nemají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat:

  • plátce jako daňový subjekt,
  • zákonný zástupce osoby, která není způsobilá k samostatnému jednání před správcem daně, tj. před finančním úřadem,
  • zmocněný zástupce zvolený plátcem.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

DAP podejte osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Lze ho také odeslat poštou.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

DAP podejte na finančním úřadě místně příslušném podle vašeho bydliště, případně podle sídla vaší firmy. V případě pochybností o místní příslušnosti k finančnímu úřadu si vyhledejte konkrétní místo v příloze č. 1 zákona o územních finančních orgánech. Jsou zde uvedeny názvy, sídla a územní působnosti jednotlivých finančních úřadů.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Aktuální tiskopis „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ si můžete vyzvednout na kterémkoli z finančních úřadů.

Je možné ho také nalézt na internetových stránkách:

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

DAP jste povinni podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období (měsíc nebo čtvrtletí). Ve stejné lhůtě je splatná i daň.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Podání DAP lze učinit též elektronicky, formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, a to ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných Ministerstvem financí v aplikaci „Elektronické podání pro daňovou správu„, která je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem o správě daní a poplatků.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V případě nepodání DAP může správce daně při stanovení daňové povinnosti postupovat bez vaší součinnosti podle zákona o správě daní a poplatků.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Můžete se obrátit na:

  • daňového poradce, případně Komoru daňových poradců,
  • finanční úřady,
  • finanční ředitelství,
  • Ministerstvo financí ČR.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Česká daňová správa  (na těchto stránkách naleznete aktuální informace)
Ministerstvo financí ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

Vznik povinnosti podat daňové přiznání a hlášení k dani z příjmů fyzických osob (Daňová přiznání – podnikatel)
Placení záloh na daň z příjmů fyzickými osobami (Placení daní)
Podání přiznání k dani dědické (Daňová přiznání – občan)
Podání přiznání k dani z nemovitostí (Daňová přiznání – podnikatel)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo financí – Ústřední finanční a daňové ředitelství
odbor Metodika a výkon DPH a majetkových daní
Lazarská 7
110 00 Praha 1

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

14. 12. 2006

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

14. 12. 2006

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Při vyplňování tiskopisu DAP lze využít tiskopis „Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty“.

Tiskopis je možné si opatřit stejným způsobem jako tiskopis na daňové přiznání, resp. na stejných internetových stránkách: