Podnikání a společné jmění manželů

Modifikace společného jmění manželů soudním rozhodnutím

Výhodou zúžení SJM rozhodnutím soudu může být skutečnost, že v tomto případě není třeba notářského zápisu, tedy odpadají náklady na notářskou odměnu. Namísto toho však přistupuje soudní poplatek:

 • je-li předmětem nemovitost, 5 000 Kč za každou nemovitost,
 • za každý podnik nebo jeho organizační složku 15 000 Kč,
 • v ostatních případech 2000 Kč.

Režim založený rozhodnutím soudu lze změnit smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu.

Zúžení společné jmění manželů rozhodnutím soudu

Soud ze závažných důvodů na návrh některého z manželů zruší SJM nebo jeho stávající rozsah zúží. Tímto závažným důvodem je vždy skutečnost, že:

 • manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu,
 • manžela lze považovat za marnotratného,
 • manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika.

Jako závažný důvod může být shledáno také to, že manžel začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby.

Soud může společné jmění poté, co ho zrušil, obnovit. K takovémuto rozhodnutí soud přistoupí zejména tehdy, když pominou důvody zrušení SJM. Totéž platí v případě, že manžel navrhne, aby SJM, jehož rozsah byl zúžen, bylo rozšířeno do zákonného rozsahu. Jestliže zaniklo SJM na základě zákona, soud jej na návrh manžela obnoví, pokud je to v zájmu obou manželů.

Rozhodnutím soudu však nelze vyloučit ani změnit ustanovení upravující obvyklé vybavení rodinné domácnosti.

Rozhodnutí soudu o změně, zrušení nebo obnovení SJM nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu a nesmí se obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by s rozhodnutím souhlasila.

Tip:
Závažným důvodem pro zúžení SJM může být:

 • ad. 1) případ, kdy jeden z manželů má dluh ve výši 200 000 Kč a výlučný majetek ve stejné výši a jeho věřitel požaduje zajištění, které svou hodnotou majetek manžela převyšuje. Mohlo by jít například o zajištění ve formě zřízení zástavního práva na rodinný dům, který náleží do společného jmění manželů;
 • ad. 2) nehospodárné nakládání se společným majetkem jednoho manžela na úkor rodiny, zejména nezletilých dětí, nebo když manželé spolu trvale nežijí a jde o trvalý stav, a proto se nepodílejí na vytváření společného majetku (pouhá skutečnost, že manželé žijí odděleně, k posouzení závažnosti důvodů nestačí);
 • ad. 3) může jít o situaci, kdy manžel sází na dostizích.

V případě, že soud neshledá závažné důvody pro zúžení nebo zrušení SJM, upravuje OZ možnost rozhodnout na návrh jednoho z manželů o tom, jakým způsobem bude společné jmění spravováno.

Popis kroků k získání rozhodnutí o zúžení SJM včetně vzorového návrhu

1. Podnikatelské oprávnění
Získání živnostenského či jiného oprávnění k podnikatelské činnosti nebo účast na obchodní společnosti s neomezeným ručením společníků (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost – pouze komplementář).

2. Návrh na zúžení společného jmění manželů
Podání návrhu k příslušnému soudu, jímž je zpravidla obecný soud odpůrce, tedy soud, v jehož obvodu má žalovaný své bydliště. Přehled všech soudů s uvedenými kontaktními informacemi lze najít na webových stránkách portálu www.justice.cz.

 • Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství I.
 • Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství II.

3. Vyjádření protistrany k návrhu
Pokud se jedná o situaci, kdy je druhý manžel se zúžením SJM srozuměn, urychlí celý proces jeho vyjádření k návrhu na zúžení společného jmění, které lze přiložit již k samé žalobě.

 • Vyjádření žalované k návrhu na zúžení společného jmění manželů

4. Právní moc rozhodnutí
Poté, co příslušný soud svým rozsudkem SJM zúží a manželé obdrží jeho písemné vyhotovení, počíná dnem doručení rozsudku běžet 15denní lhůta k odvolání. Teprve uplynutím odvolací lhůty, nebo pokud se oba manželé vzdají práva na odvolání, nabude daný rozsudek právní moci, tedy rozsudek je závazný a nezměnitelný.

5. Vypořádání
Jak bylo zmíněno výše, zanikne-li společné jmění manželů, je třeba provést vypořádání. Základní právní domněnka je, že podíly obou manželů na majetku patřícím do SJM jsou stejné. Tato domněnka je vyvratitelná.  Lze prokázat zvýšené úsilí jednoho z manželů, které zajistilo zvýšení a udržení majetku značné hodnoty, následně lze podíly stanovit odlišně. SJM lze vypořádat několika způsoby:

 • písemnou dohodou,
 • rozhodnutím soudu na návrh některého z manželů,
 • na základě zákonné domněnky.

Pokud nedojde do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku SJM k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, tedy není uzavřena dohoda ani nebyl podán návrh k soudu, platí ohledně hmotných movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze SJM pro potřebu svou, své rodiny a rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá.

O ostatních hmotných movitých věcech a o nemovitostech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a dluzích manželům společných.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme