Podnikání a společné jmění manželů

Vzory smluv

Vyjádření žalované k návrhu na zúžení společného jmění manželů

Okresní soud v ________________________

adresa:________________________________

Žalobkyně: _________________, dat. nar. _________ trvale bytem __________________

Žalovaný: __________________, dat. nar. _________ trvale bytem __________________

o zúžení společného jmění manželů

I.

Návrhem ze dne ____________ o zúžení společného jmění manželů, žalobce ___________________________, trvale bytem ______________________________, navrhuje, aby výše uvedený soud rozsudkem zúžil naše společné jmění manželů.

II.

Prohlašuji, že je mi obsah této žaloby znám, a souhlasím s ním. Dále souhlasím, aby ve věci bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání.

V _______________________ dne ______________       

                                                                                               ____________________________

                                                                                                          podpis

Vzor ke stažení:  Vyjádření žalované k návrhu na zúžení společného jmění manželů (32 kB)

Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství I.

podle § 724 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

Okresní soud v ________________________

adresa: ________________________________

Žalobkyně: _________________, dat. nar. _________ trvale bytem __________________

Žalovaný: __________________, dat. nar. _________ trvale bytem __________________

o zúžení společného jmění manželů

Kolky za _______ Kč

Dvojmo

I.

Dne _______________ jsme na Městském úřadě v ________________________ uzavřeli s žalovaným manželství, které dosud trvá. Dne ________________ se nám z manželství narodil(a) ________________________________________.

Podrobná charakteristika problému, který vede k žalobě na zúžení SJM, například:

Žalovaný již po (  ) roky nadměrně užívá alkohol, na kterém se stal silně závislým, přičemž jakoukoliv odbornou pomoc odmítá. Velkou část našich společných příjmů, z nichž vetší část tvoří má mzda (22 000,- Kč/měsíc, mzda žalovaného tvoří částku 10 000,- Kč/měsíc) utrácí za alkoholické nápoje. Peníze na alkohol si navíc čím dál častěji půjčuje od přátel a známých, proto se obávám případného zadlužení, které by dopadlo na naši rodinu, především nezletilé děti.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Důkazy:

  • výslech účastníků
  • osobními doklady účastníků a oddacím listem
  • ________________________________________
  • ________________________________________

(další důkazy např.: výslech přátel, sousedů, atd.)

II.

Za této situace by další trvání společného jmění v zákonném rozsahu odporovalo dobrým mravům, neboť žalovaného lze považovat za marnotratného, navíc opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. Shora popsaným nehospodárným nakládáním s majetkem žalovaný ohrožuje rodinu, zejména nezletilé děti.

III.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem navrhuji vydání tohoto

r o z s u d k u:

Společné jmění manželů ______________________ a _____________________, kteří dne _______________ uzavřeli na Městském úřadě v _________________________ manželství, se zužuje až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.

Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V ____________________________ dne _____________

                                                                                              ___________________________

                                                                                                               podpis

Vzor ke stažení:  Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství I. (39 kB)

Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství II.

podle § 724 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

Okresní soud v ________________________

adresa: ________________________________

Žalobkyně: _________________, dat. nar. _________ trvale bytem __________________

Žalovaný: __________________, dat. nar. _________ trvale bytem __________________

o zúžení společného jmění manželů

Kolky za _______ Kč

Dvojmo

I.

Dne _______________ jsme na Městském úřadě v ________________________ uzavřeli s žalovaným manželství, které dosud trvá. Dne ________________ se nám z manželství narodil(a) _____________________________________________ .

Podrobná charakteristika problému, který vede k žalobě na zúžení SJM, například:

Živnostenský odbor Městského úřadu v (      ) vydal dne (      ) pod č.j. (      ) žalovanému živnostenský list pro obchodní činnost. Oprávnění provozovat živnost a tedy oprávnění k podnikatelské činnosti má žalovaný od (     ). Já oprávnění k podnikatelské činnosti nemám.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Důkazy:

  • výslech účastníků
  • živnostenský list č.j. (         ) ze dne (         )
  • ________________________________________
  • ________________________________________

II.

Za této situace žádám soud, aby zúžil společné jmění, neboť jsem přesvědčena, že je dán zákonem stanovený důvod pro jeho zúžení.

III.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem navrhuji vydání tohoto

r o z s u d k u:

Společné jmění manželů ______________________ a _____________________, kteří dne _______________ uzavřeli na Městském úřadě v _________________________ manželství, se zužuje až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.

Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V ____________________________ dne _____________

                                                                                              ___________________________

                                                                                                                podpis

Vzor ke stažení:  Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství II. (39 kB)

Přehled všech témat Právního průvodce

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme