Podnikání zahraničních osob v ČR

Pobočka závodu v ČR

Podnikání prostřednictvím odštěpného závodu je jednou z forem podnikání zahraničních osob na území ČR. Všechny zahraniční osoby, které mají na území cizího státu obchodní závod, mohou na území České republiky zřídit jeho pobočku– odštěpný závod. K tomu, aby zahraniční osoba mohla prostřednictvím odštěpného závodu začít podnikat na území České republiky, je nutné, aby podala návrh na zápis odštěpného závodu do obchodního rejstříku.

Ke dni zápisu tohoto odštěpného závodu v obchodním rejstříku jí pak vzniká oprávnění podnikat v rozsahu podnikání zapsaném v obchodním rejstříku. Ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele vedoucí odštěpného závodu, a to ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku.

Do obchodního rejstříku se o odštěpném závodu zapíše jeho označení, sídlo nebo umístění, předmět činnosti nebo podnikání, jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jeho vedoucího. Pokud jde o povahu odštěpného závodu, rozumíme jím organizační složku (pobočku) závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodnul, že bude pobočkou.

Je však nezbytné uvést, že pobočky nemohou samostatně nabývat práva a povinnosti.

Přemístění sídla zahraniční osoby do ČR

Přemístěním sídla zahraniční osoby na území České republiky se zabývá § 138 občanského zákoníku, který přemístění sídla připouští za předpokladu, že to umožňuje právní řád státu, ve kterém má právnická osoba sídlo nebo pokud nejde o právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem (zakázaná společnost).

Právnická osoba, která hodlá přemístit své sídlo na území České republiky, musí k návrhu na zápis do příslušného veřejného rejstříku přiložit rozhodnutí o tom, jakou právní formu české právnické osoby zvolila, a zakladatelské právní jednání vyžadované českým právním řádem pro tuto formu právnické osoby (tj. v daném případě společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu).

Vnitřní právní poměry právnické osoby se po přemístění sídla do tuzemska řídí českým právním řádem. Českým právním řádem se řídí i ručení jejích členů nebo členů jejích orgánů za dluhy právnické osoby, pokud vznikly po dni účinnosti přemístění sídla do tuzemska. Toto ustanovení tedy umožňuje zahraničním osobám přemístit na území České republiky jejich sídlo a stát se tak českou právnickou osobou, aniž by musely být zrušeny (zaniknout) a znovu být založeny na území České republiky, a tak zaručuje zahraničním osobám jejich kontinuitu.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme