Podnikový etický kodex aneb další aspekt řízení podniku

Zavedení etického kodexu do praxe

Nejen již zmíněný a popsaný proces tvorby etického kodexu, ale i proces a způsob jeho implementace, tj. zavádění do praxe, jsou neméně důležité, ne-li důležitější, než etický kodex samotný. Kromě toho je vhodné stanovit i způsob kontroly jeho dodržování.

Co se týče sdělení a předání etického kodexu zaměstnancům, je vhodné zvolit důstojnou formu. Lze doporučit například předání na pracovní poradě, nebo i slavnostněji, při shromáždění celého podniku. Je možné připravit i potvrzení o přijetí a převzetí etického kodexu zaměstnancem.

Následně je zcela na úvaze vedení podniku, zda etický kodex na webových stránkách podniku zveřejní nebo nezveřejní, avšak toto lze spíše doporučit, jelikož etický kodex obsahuje i prezentaci hodnot a vizí podniku a zveřejněním podnik dává i navenek najevo, že se etika stala nevyhnutelnou součástí jeho činnosti.

Distribuce etického kodexu by měla být vhodným způsobem zajištěna i pro klíčové dodavatele, obchodní partnery a vlastníky a etický kodex by měl být podnikem vnímán jako jeden ze strategických vnitřních dokumentů.

Za účelem přijetí principů a požadavků etického kodexu zaměstnanci se doporučuje uspořádat dle velikosti podniku osobní rozhovor, etický výcvik nebo workshop, který zaměstnance s obsahem kodexu dopodrobna seznámí, zejména s důvody a cíli jeho existence a pravidly sankcionování a poskytne odpovědi na případné pochybnosti nebo nejasnosti s etickým kodexem spojené.

Účelem je, aby zaměstnanci etický kodex vnímali jako přínos, pomůcku a benefit, ne jako nadbytečný a ignorovaný dokument. Při přijímání nových zaměstnanců je samozřejmě dobré uchazeče v rámci přijímacího řízení s etickým kodexem důsledně seznámit.

Jak již bylo zmíněno, etický kodex by měl být pro jeho účinnost vynutitelný a obsahovat i kontrolní mechanismy, tedy jednoznačně stanovovat způsoby kontroly dodržování etických zásad a sankce za případná porušení. Samozřejmě by se mělo jednat o postihy etického charakteru, od těch běžných, např. osobní pohovor či otevřená diskuze, po ty závažnější, kterým mohou být zveřejnění porušení, veřejné odsouzení prostřednictvím upozornění, nebo i veřejná omluva.

Dodržování kodexu se může promítat i v hodnocení zaměstnanců. Jelikož je dodržování etického kodexu zejména pro zaměstnance povinné, je vhodné jej zakotvit i smluvně, například prostřednictvím doložky o přijetí a dodržování zásad etického kodexu.

Jelikož je podnikání dynamické, i etický kodex by měl reflektovat změny v charakteru podniku a měl by být pravidelně aktualizován a přizpůsobován novým poměrům a změnám tak, aby zcela odpovídal aktuální situaci v podniku. Etický kodex není statickým dokumentem, ale k jeho efektivnímu fungování je bezesporu nutná pravidelná revize, která by měla být prodiskutována i se zaměstnanci, případně s jinými zájmovými skupinami.

Možná rizika nedůsledného přístupu k etickému kodexu

  • Zaměňování etického kodexu s jinými firemními dokumenty – etický kodex není pracovním řádem, ani pouhým souborem hodnot, principů nebo vizí podniku, ačkoliv tyto bývají zmíněny v úvodní části. Etický kodex by však měl poskytnout také návod ke správnému řešení eticky exponovaných situací.
  • Etický kodex pouze jako marketingový nástroj – dobrý marketing je pro podnikání důležitý, avšak etický kodex by se měl především stát vodítkem každodenního rozhodování a řešení problémů, tj. měl by být řádně implementován a důsledně používán.
  • Nepochopení ze strany zaměstnanců – pokud není etický kodex členy podniku pochopen, vysvětlen a užíván v praxi, nebo o něm zaměstnanci v krajním případě ani nevědí, nemůže kvalitně plnit svoji funkci, jelikož pouhý text kodexu vyvěšený na webu podniku nemůže fungovat tak, jak se od něj očekává.
  • Přílišná obecnost – jak již bylo zmíněno, etický kodex má být vypracován s ohledem na jedinečnost konkrétního podniku tak, aby obsahoval obecná i konkrétní ustanovení s uvedením příkladů.
  • Ignorování pravidelné revize etického kodexu – etický kodex má reflektovat jakékoli nastalé změny ve fungování podniku.
  • Chybějící vynutitelnost – není-li etický kodex vynutitelný prostřednictvím sankcí, je pouhým představením hodnot podniku a není plně účinný.

Etický kodex a navazující nástroje etiky v podnikání

Etický kodex je tradičním a nejvyužívanějším nástrojem etiky v podnikání, sloužícím k zavedení etických principů do fungování podniku. Je ovšem vhodné jej doplnit v závislosti na velikosti společnosti také dalšími nástroji etiky v podnikání, kterými jsou minimálně vzdělávání (semináře nebo diskuze) v oblasti etiky nebo etické „hotlines“.

Etické telefonní linky, které mohou fungovat zpravidla 24 hodin denně, jsou zřizovány, aby se na ně zaměstnanci mohli zcela svobodně (případně i anonymně) obracet se svými podněty či připomínkami. Poskytují rovněž určitou míru anonymity, neboť zaměstnancům umožňují hovořit i o záležitostech, které nechtějí oficiálně zveřejnit anebo jsou pro ně stresující.

V malém podniku se pravděpodobně neuplatní funkce ombudsmana / ředitele pro etiku anebo jiného zaměstnance pro etiku, etický či sociální audit, nebo etická diskusní fóra. Etické bilancování nebo osobní rozhovor však mohou fungování etického kodexu účelně podpořit u společnosti jakékoliv velikosti. O formě a míře institucionalizace etiky, tedy o tom, jaký nástroj nebo opatření je pro daný podnik vhodné, rozhoduje za případné spolupráce se zájmovými skupinami vedení podniku.

Vzdělávání a výcvik v oblasti etiky bývá realizován za účelem prohlubování znalostí managementu nebo zaměstnanců v oblasti etiky (poukázání na význam etických pravidel, vysvětlení různých morálních principů a norem, řešení podstaty etických dilemat a hlavně také vysvětlení a představení cílů a fungování etického kodexu aj.). To vše za účelem, aby každý člen podniku poznal svá práva a povinnosti a mohl samostatně rozlišit správnost svého jednání a nést za ně odpovědnost. Realizace probíhá mimo jiné prostřednictvím etických seminářů, workshopů nebo diskusních fór, online výukových programů, stáží, apod.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Provoz podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme