Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – zaměstnavatel

Zaměstnavatel je z titulu účasti svých zaměstnanců na pojištění povinen platit pojistné, které činí 25 % z úhrnu vyměřovacích základů svých zaměstnanců. Toto pojistné se skládá z pojistného na nemocenské pojištění (2,3 %), z pojistného na důchodové pojištění (21,5 %) a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (1,2 %). Zároveň je povinna svým zaměstnancům srazit pojistné z jejich příjmu, které činí 6,5 % vyměřovacího základu a toto pojistné odvést na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno společně se svým pojistným.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – zaměstnavatel

Základní informace k životní situaci

Zaměstnavatel je z titulu účasti svých zaměstnanců na pojištění povinen platit pojistné, které činí 25 % z úhrnu vyměřovacích základů svých zaměstnanců; toto pojistné se skládá z pojistného na nemocenské pojištění (2,3 %), z pojistného na důchodové pojištění (21,5 %) a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (1,2 %).

Dále je zaměstnavatel povinen svým zaměstnancům srazit pojistné z jejich příjmu ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu, a toto pojistné odvést na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále též „OSSZ/ PSSZ/ MSSZ“) společně se svým pojistným.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Statutární zástupce, pověřený zaměstnanec zaměstnavatele, osoba oprávněná jednat na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zaměstnavatel, jako plátce pojistného, je povinen pojistné za rozhodné období, kterým je kalendářní měsíc, odvést za příslušný kalendářní měsíc v období jeho splatnosti, tj. od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Ke dni splatnosti pojistného, tj. v období od 1. do 20. dne, je zaměstnavatel zároveň povinen příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ předložit s požadovanými údaji „Přehled o výši pojistného“.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Přihláška do registru plátců pojistného (zaměstnavatelů), přidělení variabilního symbolu.

Na které instituci životní situaci řešit:

Česká správa sociálního zabezpečení – okresní správy sociálního zabezpečení/ Pražská správa sociálního zabezpečení/ Městská správa sociálního zabezpečení Brno.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad o podnikatelském oprávnění, pracovní smlouvy apod.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  • Přihláška / odhláška zaměstnavatele do příslušné evidence
  • Přehled o výši pojistného

Tiskopisy jsou k dispozici na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nebo na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou uvedeny výše.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Zaměstnanci zaměstnavatelů.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Všechny potřebné informace, týkající se podávání tiskopisů elektronickou formou, naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti platebnímu výměru, kterým bylo doměřeno dlužné pojistné a penále, se podává u orgánu, který rozhodnutí vydal.

Písemné námitky proti výkazu nedoplatků.

Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech pojistného.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Rozhodování o pojistném

Rozhodování o pojistném je stanoveno v ustanovení § 104a – 104i zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

O dlužném pojistném se rozhoduje formou platebního výměru nebo výkazem nedoplatků.

Vykonatelné platební výměry a vykonatelné výkazy nedoplatků (nebyly-li uhrazeny) jsou titulem pro soudní nebo správní výkon rozhodnutí.

Platební výměr: 

  • je vykonatelný bez ohledu na právní moc, jestliže od jeho doručení uplynulo 15 dnů,
  • lze podat odvolání a opravný prostředek k soudu.

Výkaz nedoplatků:

  • je vykonatelný dnem vyhotovení,
  • lze podat do 8 dnů od doručení písemné námitky, pokud zaměstnavatel nesouhlasí s výkazem nedoplatků; podání námitek nemá odkladný účinek.

Penále

Jestliže nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále.

Penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá.

Pokuty za nepředložení přehledu

Při porušení povinností stanovených zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, může OSSZ/ PSSZ/ MSSZ uložit zaměstnavateli za přestupek mj. pokutu (podle ustanovení § 25d odst. 2 zákona) do 50 000 Kč.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Další informace

Můžete se obrátit na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Česká správa sociálního zabezpečení

Související životní situace a návody, jak je řešit

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – zaměstnanec

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení – oddělení komunikace

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2017

Popis byl naposledy aktualizován

05.03.2019

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Pravidelné novinky e-mailem