Pokuty uložené příslušným úřadem v zahraničí

Poskytnutí informace či doporučení zastupitelského úřadu České republiky v souvislosti s řízením, v rámci něhož je či byla uložena pokuta. Jednání před úřady cizího státu se řídí právním řádem tohoto státu (pokuty jako sankce za porušení stanovených povinností upravují různé zákonné normy, většinou se jedná o porušení dopravních předpisů), který je nutno respektovat a řídit se jím.

Základní informace k životní situaci

Problémy občanů České republiky v souvislosti s řízením, v rámci něhož je či byla uložena pokuta v zahraničí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci jedná fyzická nebo právnická osoba (se sídlem v České republice), které byla nebo má být uložena pokuta, anebo zmocněná osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jednání před úřady cizího státu se řídí právním řádem tohoto státu.

Pokuty, jako sankce za porušení stanovených povinností, upravují různé zákonné normy, většinou se jedná o porušení dopravních předpisů, které je nutno respektovat a dodržovat.

Občan České republiky by měl být informován, jaký právní předpis měl být porušen, resp. jaké jeho ustanovení, a jaká sankce může být uložena, jaké je další řízení v případě, že pokuta není zaplacena na místě, a jaké jsou opravné prostředky.

V případě zaplacení pokuty se doporučuje – vyžádat si u úřadu cizího státu potvrzení o zaplacení pokuty, pokud jej orgán neposkytl přímo.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými v bodě 08.

Na které instituci životní situaci řešit

Občan České republiky se může obrátit na:

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Vzniklou situaci je nutno projednat především s pracovníky úřadu cizího státu, u kterého je vedeno řízení, případně ji konzultovat s pracovníky konzulárního úseku zastupitelského úřadu anebo se svým právním zástupcem (advokátem).

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části „kontaktní český úřad“).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je třeba mít k dispozici:

  • platný cestovní doklad či jiný doklad prokazující totožnost,
  • další doklady žádané úřadem cizího státu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nutnost vyplnění příslušných formulářů závisí na konkrétních podmínkách vzniklé situace.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zastupitelský úřad České republiky za svou součinnost nevybírá žádný poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Záleží na tom, jaké lhůty jsou v konkrétní věci stanoveny právním řádem cizího státu, resp. rozhodnutím úřadu, který je příslušný k řešení konkrétní situace.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další případní účastníci závisí na konkrétních okolnostech vzniklé situace; mohou to být např. svědci, tlumočník a další.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Případné další činnosti závisí na povaze konkrétní situace a ustanovení právních předpisů cizího státu.

V zásadě je však žádáno podání vysvětlení, relevantních informací apod.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vídeňská úmluva o konzulárních stycích a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů

Jaké jsou související předpisy

Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (ze dne 24. dubna 1963), publikována vyhláškou č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky proti postupu cizích orgánů stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

V případě, že dojde k uložení pokuty, pak odmítnutí zaplacení pokuty má zpravidla za následek zahájení správního řízení s vyšší částkou finanční sankce, v krajních případech i omezení osobní svobody.

Zaplacením pokuty se však osoba zpravidla vzdává práva na odvolání.

Nejčastější dotazy

Může zastupitelský úřad České republiky poskytnout finanční prostředky na zaplacení pokuty?

Zastupitelský úřad České republiky tak učinit nemůže: může však v případě nutnosti zprostředkovat pomoc, zejména kontaktováním příbuzných či známých, kteří mohou poskytnout příslušnou částku.

Zaslání finančních prostředků do zahraničí provozují některé soukromé instituce v rámci své podnikatelské činnosti.

Další informace

Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Česká advokátní komora (k právnímu zastupování v řízení před úřady v zahraničí)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10. 02. 2015

Popis byl naposledy aktualizován

19. 11. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby