Porodné

Porodné je dávka, kterou se jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby.

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Porodné

Základní informace k životní situaci

Porodné je dávka, kterou se jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte.

Pro děti narozené od 1. 1. 2008 činí porodné 13 000 Kč na každé narozené dítě.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žena, která porodila dítě; otec dítěte, pokud žena, která porodila, zemřela a porodné nebylo vyplaceno jiné osobě nebo osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy). Při poskytnutí dávky není zkoumán příjem rodiny. Nárok na dávku může být uplatněn 1 rok zpětně od narození dítěte.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podejte písemnou žádost o porodné na předepsaném formuláři (na originálním nebo z internetových stránek vytištěném tiskopisu; případně elektronicky, pokud vlastníte certifikát pro elektronický podpis) na příslušný úřad.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obraťte se na úřad práce příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště.Úřady, které přijímají žádosti o porodné, naleznete v sekci Adresář.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • žádost o porodné,
  • průkaz totožnosti,
  • rodný list dítěte/ dětí,
  • v případě, že bylo dítě převzato do péče nahrazující péči rodičů, rozhodnutí příslušného orgánu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o porodné“ je k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení, případně elektronickému podání, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Žádost o porodné“ můžete podat elektronicky, pokud vlastníte certifikát pro elektronický podpis, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení ke krajským úřadům (Magistrátu hlavního města Prahy) prostřednictvím úřadu, který rozhodl.Proti oznámení lze podat písemně námitky do 30 dnů od výplaty dávky na úřad, který rozhodl.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokud vám bylo vyplaceno porodné a přitom jste nesplnili podmínky pro výplatu dávky, jste povinni vrátit příslušnému úřadu vyplacenou částku.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Můžete se obrátit na:

  • úřady práce,
  • bezplatnou zelenou linku: 800 189 810

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Související životní situace a návody, jak je řešit

Rodičovský příspěvek (Státní sociální podpora)
Sociální příplatek (Státní sociální podpora)
Přídavek na dítě (Státní sociální podpora)
Ošetřovné (Nemocenské pojištění)
Peněžitá pomoc v mateřství (Nemocenské pojištění)
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (Nemocenské pojištění)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2009

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

1. 1. 2009

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace