Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti na BusinessInfo.cz

V září tohoto roku schválila vláda Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR na roky 2012 až 2020 (SMK). Dokument má ambiciózní cíl – vrátit Českou republiku mezi 20 zemí na světě, které dokážou nejlépe čelit současným i budoucím globálním výzvám. Bez konkurenceschopnosti nejsou firmy schopny obstát nejenom v zahraničí, ale prohrávají i boj o zákazníka na domácí půdě. Často z důvodů špatných podmínek, které jim vytváří stát.

Měřitelné výsledky a průběžný monitoring

Vládní strategie nabízí celou řadu řešení pro překonání hospodářské krize a nastartování hospodářského růstu. Je postavena na myšlence mezirezortní spolupráce a překlenutí izolovanosti rezortních řešení. Zároveň je její implementace plánována na více než jedno volební období a obsah SMK tak nutně odráží nejen očekávání podnikatelské veřejnosti, ale musel najít shodu i u opozice, odborů, apod. Zkušenosti ze zahraničí navíc ukazují, že pro úspěšnou implementaci podobných koncepčních dokumentů jsou podstatné jednak aktivní zapojení všech klíčových ministerstvev, důkladný monitoring průběžného postupu, odpovědnost příslušných resortů a důraz na konkrétní měřitelné výsledky.

Zavedení jednotlivých ustanovení SMK do praxe bude nepochybně velmi náročné na koordinaci, legislativní přípravu i vlastní realizaci. Proto je připraven podrobný harmonogram implementace pro všech 250 opatření SMK. Tato opatření jsou pro potřeby implementace roztříděna do čtyř samostatných programů.

Čtyři implementační programy

Program „Veřejný sektor“ zahrnuje opatření odstraňující nedostatky v nakládání s veřejnými prostředky a opatření k efektivnímu uspořádání institucí veřejné služby. Mezi probíhající projekty tohoto programu patří např. vznik jednotného inkasního místa a jednotného výplatního místa. Mezi připravovanými projekty jde kupříkladu o zpřístupňování rozpočtů přes uživatelsky přístupné internetové rozhraní, publikování veřejných zakázek centrálně a elektronicky či zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti.

Program „Vzdělání a zaměstnanost“ přináší sadu opatření vedoucí k provázanosti vzdělávání s trhem práce, zvýšení mobility pracovní síly, zaměstnanosti a snižování nákladů zaměstnavatelů. Probíhajícím projektem je nový zákon o terciárním vzdělávání, z těch připravovaných je možné jmenovat např. rozvoj praktické gramotnosti (ICT, jazyková, finanční, matematická, přírodovědná, čtenářská) a rozvoj technického školství.

Třetí program „Podnikatelské prostředí“ slučuje opatření vedoucí ke zlepšování prostředí pro podnikání, včetně zpřehlednění legislativy a rozvoje infrastruktury. V jeho rámci nyní probíhá např. projekt s názvem Digitální Česko, který si klade za cíl rozšíření vysokorychlostního internetového připojení na celou ČR. Připravují se projekty týkající se on-line řešení sporů, sjednocení data účinnosti právních předpisů s dopadem na podnikatelské prostředí či nastavení pravidel a finančních priorit v infrastruktuře.

Opatření vedoucí k posílení významu inovací jako zdroje dlouhodobého zvyšování životní úrovně jsou k nalezení v rámci programu s názvem „Ekonomika globálních inovací“. V současnosti již běží projekty Rozvoj strategického foresightu (výběr klíčových technologií a oborů) a Národní inovační ekosystém. Mezi ty připravované se řadí například nový systém hodnocení výzkumných organizací a nový program na podporu špičkových infrastruktur VaVaI.

Průběžné výstupy transparentně na BusinessInfo.cz

Strategie vychází ze současných nástrojů, které jsou k dispozici, a nezavádí tedy nové byrokratické struktury. Klíčovou úlohu v procesu implementace Strategie bude hrát současná Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS), která bude koordinátorem a gestorem jejího naplňování. Pro tento účel v ní budou pro uvedené programy vytvořeny čtyři pracovní výbory, které zasedají ve dvoutýdenním cyklu a budou se zabývat detaily realizace jednotlivých opatření.

Čtvrtletní hodnocení naplňování jednotlivých programů Strategie bude přístupné veřejnosti na internetu. Podstatnou roli při zapojení podnikatelů do procesu implementace Strategie má hrát právě portál BusinessInfo.cz. Na stránkách portálu si již nyní můžete přečíst kompletní znění SMK včetně všech jejích „projektových karet“. Stejně tak na našich stránkách naleznete v budoucnu i informace o průběžných výstupech jednotlivých opatření Strategie – samozřejmě tak jak jste od nás zvyklí, prezentované v uživatelsky maximálně vstřícné podobě.

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR (prezentace Úřadu vlády ČR)