Portugalsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

Portugalsko přistoupilo k tehdejším ES dne 1. 1. 1986. Členství v Evropské unii mělo klíčový význam z hlediska modernizace země a její ekonomický rozvoj. Evropské fondy sehrály významnou roli mj. při výstavbě dopravní infrastruktury. Portugalsko je také zakládajícím členem Eurozóny. Vztah Portugalců k EU obecně je velmi pozitivní.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské komise
Largo Jean Monnet, 1 – 10
PT-1269-068 Lisboa
Tel.: (+351) 213 509 800 
Fax: (+351) 213 509 801
E-mail: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Portugalský zahraniční obchod je zaměřen především na země Evropské unie, jejichž podíl na portugalském vývozu a dovozu dosahuje přes 75 %.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V roce 2014 podepsala Evropská komise s Portugalskem dohodu o mobilizaci evropských strukturálních investičních fondů pro léta 2014 až 2020. Dohoda definuje implementační strategii při využívání těchto fondů, stanovuje priority a investiční cíle. V sedmiletém období by mělo v rámci evropských fondů soudržnosti přitéci do Portugalska přes 21 mld. EUR. Dalších více než 4 mld. EUR by mělo Portugalsko získat z programu na rozvoj venkova a téměř 400 mil. EUR mu bylo přiděleno na rozvoj rybářství. Mezi portugalské priority patří rozvoj podnikání a inovací, přenos znalostí mezi univerzitami a firmami, podpora konkurenceschopnosti, boj s nezaměstnaností, zvyšování kvality vzdělávání, snižování chudoby a modernizace veřejné správy.

Co se týče priorit z hlediska užití fondů Evropské unie v období 2014 až 2020, ty se v případě Portugalska dělí na čtyři hlavní skupiny:

1) Konkurenceschopnost a internacionalizace – větší vývoz, více kvalifikovaných pracovních míst, více investic do výzkumu, vývoje a inovací, podpora malých a středních podniků v přístupu na globální trhy, snížení nákladů a doby přepravy zbož, modernizace veřejné správy.
 
2) Sociální začleňování a zaměstnanost – zlepšení přístupu mladých lidí a nejzranitelnějších skupin k zaměstnání, podpora rozvoje dovedností pro integraci a opětovné začlenění na trh práce, zlepšení přístupu k sociálním a zdravotním službám, podpora aktivního začleňování a rovných příležitostí.
 
3) Lidský kapitál – snížení předčasného ukončení školní docházky, posílení odborného vzdělávání a jeho propojení s trhem práce, sázka na vyšší vzdělávání, zlepšení kvality vzdělávání a odborné přípravy a vyšší zaměstnatelnost.
 
4) Udržitelnost a účinnost využívání zdrojů – směřování k nízkouhlíkové ekonomice, investice do využívání obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a inteligentních sítí, zlepšení kapacit pro přizpůsobení se změně klimatu, ochrana pobřeží před erozí, snížení počtu požárů a povodní, podpora rozvoje recyklace odpadu a podpora účinného hospodaření s vodou.


Vzhledem k očekávanému snížení objemu prostředků na politiku soudržnosti v příštím finančním a plánovacím období v letech 2021 až 2027 bude Portugalsku alokováno méně finančních prostředků než dosud.
V rámci politiky soudržnosti tak Portugalsko pravděpodobně ztratí cca 7 %, což je číslo výrazně pod průměrem ostatních členských států. Na druhou stranu by mělo dojít k významnějšímu nárůstu přidělených rozpočtových prostředků v politikách v oblasti vědy, inovací, přistěhovalectví atd., a to až o 133 %.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni 14. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem