Portugalsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

Obchodní bilance portugalského zahraničního obchodu zbožím je trvale pasivní, přičemž v posledních letech dochází k prohlubování tohoto trendu. Hodnoty vývozu a dovozu v průběhu posledních let trvale rostou, nicméně dovoz roste o poznání rychleji. Velký deficit obchodní bilance země kompenzuje vysokým přebytkem v bilanci služeb, a to zejména prostřednictvím příjmů z cestovního ruchu.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod v mil. EUR

2015

 2016

2017

2018

2019

vývoz (FOB)

49 870

50 290

55 096

57 962

59 897

dovoz (CIF)

60 241

61 055

68 963

75 018

80 293

saldo

-10 371

-10 766  

-13 840

-17 326

-20 396

krytí dovozu vývozem (v %)

82,8

 84,5

79,9

77,2

74,5

Zdroj: AICEP, Národní statistický úřad (INE)

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zapojení Portugalska do mezinárodní obchodní výměny je stále vyšší. Zatímco před ekonomickou a finanční krizí v roce 2008 činil podíl exportu na HDP jen 28 %, v roce 2018 a 2019 to bylo již 44 %. Podle optimistických předpokladů by tento ukazatel mohl během několika let dosáhnout 50 %. Tradičně největším obchodním partnerem je sousední Španělsko. Přes historické vazby na Brazílii a portugalsky hovořící africké země jsou mnohem důležitějšími obchodními partnery členské státy EU, USA a Čína.

 

 

 

Největší obchodní partneři Portugalska v roce 2019 (v mil.   EUR):

Země

Vývoz

Země

Dovoz

Španělsko

14 915

Španělsko

24 428

Francie

7 777

Německo

10 691

Německo

7 163

Francie

7 865

Velká Británie

3 643

Itálie

4 105

USA

3 021

Nizozemí

3 938

Itálie

2 685

Čína

2 952

Nizozemí

2 346

Belgie

2 482

Belgie

1 391

Velká Británie

2 115

Angola

1 238

USA 1 504

Brazílie

751

Rusko 1 090

Zdroj: Národní statistický úřad (INE)

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

HS kód Hlavní položky portugalského exportu v r. 2019 mil. EUR %
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů. 4 207 5,2
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705. 3 167 3,9
2710 Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje. 3 117 3,8
6403 Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně. 1 572 1,9
4802 Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiný než papír čísel 4801 nebo 4803; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka. 1 194 1,4
4011 Nové pneumatiky z kaučuku. 961 1,1
9401 Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti. 901 1,1
2204 Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009. 822 1,0
9403 Ostatní nábytek a jeho části a součásti. 761 0,9
6108 Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované. 634 0,7

Zdroj: Národní statistický úřad (INE)

 

 

HS kód Hlavní položky portugalského importu v r. 2019 mil. EUR %
2709 Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové. 4 856 8,1
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů. 4 845 8,0
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705. 3 249 5,4
8802 Ostatní letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě (včetně družic) a balistické a kosmické nosné rakety. 2 716 4,5
2710 Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje. 1 840 3,0
2711 Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky. 1 647 2,7
8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou lokální nebo dálkové sítě), jiné než vysílací nebo přijímací přístroje čísel 8443, 8525, 8527 nebo 8528. 1 014 1,6
8542 Elektronické integrované obvody. 877 1,4
3003 Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006) sestávající ze dvou nebo více složek smíchaných k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, které nejsou v odměřených dávkách nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej. 794 1,3
8471 Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat, jinde neuvedené ani nezahrnuté. 714 1,1

Zdroj: Národní statistický úřad (INE)

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Portugalsku funguje jediná zóna volného obchodu, a to již od roku 1987 na Madeiře (volná zóna na Azorských ostrovech byla zrušena na konci roku 2011). Tato zóna, která je známa také jako International Business Center of Madeira (IBC of Madeira), splňuje podmínky provozu stanovené ze strany EU a jedná se tedy o stabilní a důvěryhodné místo pro investice. Byla vytvořena s cílem podpořit ekonomický rozvoj Madeiry. IBC of Madeira zahrnuje tři činnosti – mezinárodní služby, průmyslovou zónu volného obchodu a mezinárodní registr lodí. Do mezinárodních služeb patří např. obchod, poradenství, správa duševního vlastnictví, e-commerce, telekomunikace nebo obchod s nemovitostmi. Do průmyslové zóny volného obchodu patří výroba, skladování a montáž průmyslových výrobků. Finanční aktivity spojené s bankovnictvím, pojišťovnictvím nebo makléřstvím netvoří součást zóny volného obchodu (IBC of Madeira), a tudíž nepožívají daňových výhod.

Výhodou IBC of Madeira jsou nízké daňové sazby. Daň z příjmů právnických osob činí 5 %, jedná se o jednu z nejnižších sazeb v Evropě. Společnosti založené v rámci IBC of Madeira požívají také osvobození od placení kolkových poplatků, daně z nemovitostí, daně z převodu a dalších souvisejících poplatků.

K uplatnění režimu zóny volného obchodu (IBC of Madeira) musí společnosti splnit podmínku vytvoření jednoho až pěti pracovních míst v prvních šesti měsících od založení společnosti, přičemž minimální hodnota investice musí činit 75 000 EUR (v hmotném nebo nehmotném majetku) v prvních dvou letech od založení, nebo vytvoření šesti a více pracovních míst v prvních šesti měsících od založení společnosti, bez určení minimální hodnoty investice. Přihláška se podává ve dvou kopiích v portugalském jazyce a odevzdává se k S.D.M. – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, jež schvaluje a uděluje licence k založení společností v rámci IBC of Madeira. Poplatek za přihlášku činí 1 000 EUR.

Společnosti, které získají povolení k provozu v rámci IBC of Madeira, musejí mít hlavní sídlo na Madeiře. Naopak společnostem s povolením k založení poboček v rámci IBC of Madeira postačí mít na Madeiře právní zastoupení.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice v mil. EUR

2015

2016 

2017

2018

2019

portugalské investice v zahraničí

1 056

5 289

616

236

-393

zahraniční investice v Portugalsku

2 277

8 539

8 916

4 152

7 383

Zdroj: Pordata, Eurostat

Evropská unie je hlavním zdrojem přímých zahraničních investic v Portugalsku, v souhrnném vyjádření s podílem přibližně 85 %. Z členských států EU přicházejí investice zejména z Nizozemí, Španělska, Lucemburska, Spojeného království a Francie. Ze zemí, které nejsou členy EU, je možno zmínit Čínu, USA, Brazílii, Švýcarsko a Angolu.

Evropská unie je také dlouhodobě hlavním cílem portugalských investic s podílem přibližně 75 %. Mezi jednotlivými zeměmi v rámci EU vyčnívají opět Nizozemsko a Španělsko, které následuje Lucembursko. Ze zemí mimo EU směřovaly portugalské investice zejména do Angoly, Brazílie, USA a Mozambiku.

Naprostá většina investic směřujících ven míří do finančního sektoru (finanční a pojišťovnické aktivity), u příchozích investic je převaha investic do finančního sektoru jen o málo nižší.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Portugalsko má vytvořeny optimální podmínky pro zahraniční investory v souladu s legislativou Evropské unie a patří mezi země z nejvíce liberalizovanou ekonomikou i nejbezpečnějším investičním prostředím. V roce 1994 vstoupila v platnost Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterou uzavřely Česká republika a Portugalsko. Investoři z obou zemí tak disponují kvalitním právním instrumentem, který chrání jejich investice.

Specifikem portugalské ekonomiky jsou nejnižší mzdové a nemzdové náklady na pracovní sílu v rámci původní patnáctky zemí EU. Z největších evropských a amerických společností investovaly v Portugalsku v předchozích letech Volkswagen, Shell, Grundig, Siemens, Fiat, Citroen, Nestlé, Philips, General Motors, IBM a mnoho dalších globálních hráčů světové ekonomiky.

Zahraniční investor, který hodlá investovat více než 25 mil. EUR, nebo pokud roční obrat jeho společnosti nebo skupiny společností činí 75 mil. EUR, by se měl obracet na Agenturu pro zahraniční obchod a investice – AICEP. Agentura nabízí odbornou pomoc v oblasti investic a zahraničního obchodu a napomáhá zprostředkovávat uzavírání smluv s portugalskými společnostmi nebo státními orgány. Na jejích stránkách lze najít i praktické informace týkající se podnikatelského prostředí, postupu při založení podniku nebo pobočky, pracovní a daňového práva apod.

Menší investoři se zpravidla obracejí na Agenturu pro konkurenceschopnost a inovace – IAPMEI, která mj. spravuje databázi nabídek a poptávek ze zahraničí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni 14. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem