Portugalsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

Obchodní bilance portugalského zahraničního obchodu zbožím je trvale pasivní, přičemž v posledních letech dochází k prohlubování tohoto trendu. Hodnoty vývozu a dovozu v průběhu posledních let trvale rostou, nicméně dovoz roste o poznání rychleji. Velký deficit obchodní bilance země kompenzuje vysokým přebytkem v bilanci služeb, a to zejména prostřednictvím příjmů z cestovního ruchu.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod v mil. EUR

2013 

2014

2015

 2016

2017

2018

dovoz (CIF)

56 745

58 853

60 241

61 055

68 963

75 018

vývoz (FOB)

47 378

48 177

49 870

50 290 55 096 57 962

saldo

-9 367

-10 676

-10 371

-10 766  

-13 840

-17 326

krytí dovozu vývozem (v %)

83,5

81,5

82,8

 84,5

79,89

77,2

Zdroj: AICEP, Národní statistický úřad

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zapojení Portugalska do mezinárodní obchodní výměny je stále vyšší. Zatímco před ekonomickou a finanční krizí v roce 2008 činil podíl exportu na HDP jen 28 %, v roce 2018 to bylo již 44 %. Podle optimistických předpokladů by tento ukazatel mohl dosáhnout 50 % v roce 2021. Tradičně největším obchodním partnerem je sousední Španělsko. Přes historické vazby na Brazílii a portugalsky hovořící africké země jsou mnohem důležitějšími obchodními partnery členské státy EU, USA a Čína.

 

 

 

Největší obchodní partneři Portugalska v roce 2018 (v mil.   EUR):

Země

Vývoz

Země

Dovoz

Španělsko

14 688

Španělsko

23 560

Francie

7 343

Německo

10 387

Německo

6 647

Francie

5 734

Velká Británie

3 673

Itálie

4 008

USA

2 877

Nizozemí

3 903

Itálie

2 479

Čína

2 350

Nizozemí

2 210

Belgie

2 165

Angola

1 514

Velká Británie

1 899

Belgie

1 322

USA 1 383

Brazílie

809

Rusko 1 294

Zdroj: Národní statistický úřad INE

 

 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

HS kód Hlavní položky portugalského exportu v r. 2018 mil. EUR %
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů. 3446 5,9
2710 Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje. 3398 5,8
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705. 3007 5,1
6403 Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně. 1670 2,8
4802 Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiný než papír čísel 4801 nebo 4803; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka. 1211 2,0
4011 Nové pneumatiky z kaučuku. 965 1,6
6108 Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované. 880 1,5
9401 Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti. 858 1,4
2204  Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009. 804 1,3
9403 Ostatní nábytek a jeho části a součásti. 763 1,3

Zdroj: INE

 

 

HS kód Hlavní položky portugalského importu v r. 2018 mil. EUR %
2709 Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové. 5516 7,3
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů. 4728 6,3
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705. 2816 3,7
3003 Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006) sestávající ze dvou nebo více složek smíchaných k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, které nejsou v odměřených dávkách nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej. 1916 2,5
2711 Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky. 1550 2,0
2710 Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje. 1234 1,6
8517  Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou lokální nebo dálkové sítě), jiné než vysílací nebo přijímací přístroje čísel 8443, 8525, 8527 nebo 8528. 977 1,3
8542 Elektronické integrované obvody. 754 1,0
8471 Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat, jinde neuvedené ani nezahrnuté. 703 0,9
8802 Ostatní letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě (včetně družic) a balistické a kosmické nosné rakety. 686 0,9

Zdroj: INE

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Portugalsku funguje jediná zóna volného obchodu, a to již od roku 1987 na Madeiře (volná zóna na Azorských ostrovech byla zrušena na konci r. 2011). Tato zóna, která je známa také jako International Business Center of Madeira (IBC of Madeira), má povolení od Evropské unie a jedná se tedy o stabilní a důvěryhodné místo pro investice. Byla vytvořena s cílem podpořit ekonomický rozvoj Madeiry. IBC of Madeira zahrnuje tři činnosti – mezinárodní služby, průmyslovou zónu volného obchodu a mezinárodní registr lodí. Do mezinárodních služeb patří např. obchod, poradenství, správa duševního vlastnictví, e-commerce, telekomunikace nebo obchod s nemovitostmi. Do průmyslové zóny volného obchodu patří výroba, skladování a montáž průmyslových výrobků. Finanční aktivity spojené s bankovnictvím, pojišťovnictvím nebo makléřstvím netvoří součást zóny volného obchodu (IBC of Madeira), a tudíž nepožívají daňových výhod.

Výhodou IBC of Madeira jsou nízké daňové sazby. Daň z příjmů právnických osob činí 5%, jedná se o jednu z nejnižších sazeb v Evropě. Společnosti založené v rámci IBC of Madeira požívají také osvobození od placení kolkových poplatků, daně z nemovitostí, daně z převodu a dalších souvisejících poplatků.

K uplatnění režimu zóny volného obchodu (IBC of Madeira) musí společnosti splnit podmínku vytvoření jednoho až pěti pracovních míst v prvních šesti měsících od založení společnosti, přičemž minimální hodnota investice musí činit 75.000 EUR (v hmotném nebo nehmotném majetku) v prvních dvou letech od založení, nebo vytvoření šesti a více pracovních míst v prvních šesti měsících od založení společnosti, bez určení minimální hodnoty investice.Přihláška se podává ve dvou kopiích v portugalském jazyce a odevzdává se k S.D.M. – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, jež schvaluje a uděluje licence k založení společností v rámci IBC of Madeira. Poplatek za přihlášku činí 1000 EUR.

Společnosti, jež získala povolení k provozu v rámci IBC of Madeira, musí mít hlavní sídlo na Madeiře. Naopak společnostem s povolením k založení poboček v rámci IBC of Madeira postačí mít na Madeiře právní zastoupení.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice v mil. EUR

2014

2015

2016 

2017

2018

portugalské investice v zahraničí

7 233

1 056

5 289

616

236

zahraniční investice v Portugalsku

9 884

2 277

8 539

8 916

4 152

Zdroj: Pordata, Eurostat

Evropská unie byla hlavním zdrojem přímých zahraničních investic v Portugalsku, v souhrnném vyjádření s podílem přibližně 85 %. Z členských států EU přicházely investice zejména z Nizozemí, ze Španělska, z Lucemburska, ze Spojeného království a Francie. Ze zemí, které nejsou členy EU, je možno zmínit Čínu, USA, Brazílii, Švýcarsko a Angolu.

Evropská unie je také dlouhodobě hlavním cílem portugalských investic s podílem přibližně 75 %. Mezi jednotlivými zeměmi v rámci EU vyčnívají opět Nizozemsko a Španělsko, které následuje Lucembursko. Ze zemí mimo EU směřovaly portugalské investice zejména do Angoly, Brazílie, USA a Mozambiku.

Naprostá většina investic směřujících ven míří do finančního sektoru (finanční a pojišťovnické aktivity), u příchozích investic je převaha investic do finančního sektotu jen o málo nižší.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Portugalsko má vytvořeny optimální podmínky pro zahraniční investory v souladu s legislativou Evropské unie a patří mezi země z nejvíce liberalizovanou ekonomikou i nejbezpečnějším investičním prostředím. Mezi Portugalskem a Českou republikou existuje od roku 1994 bilaterální Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic, která poskytuje českému investorovi značnou právní ochranu.

Specifikou portugalské ekonomiky jsou nejnižší mzdové a nemzdové náklady na pracovní sílu v rámci původní patnáctky EU. Z největších evropských a amerických společností investovaly v Portugalsku v předchozích letech Volkswagen, Shell, Grundig, Siemens, Fiat, Citroen, Nestlé, Philips, General Motors, IBM a mnoho dalších globálních hráčů světové ekonomiky.

Zahraniční investor, který hodlá investovat více než 25 mil. EUR, nebo pokud roční obrat jeho společnosti nebo skupiny společností činí 75 mil. EUR, by se měl obracet na Agenturu pro zahraniční obchod a investice – AICEP. Agentura nabízí odbornou pomoc v oblasti investic a zahraničního obchodu a napomáhá zprostředkovávat uzavírání smluv s portugalskými společnostmi nebo státními orgány. Na jejích stránkách lze najít i praktické informace týkající se podnikatelského prostředí, postupu při založení podniku nebo pobočky, pracovní a daňového práva apod.

Menší investoři se zpravidla obracejí na Agenturu pro konkurenceschopnost a inovace – IAPMEI, která mj. spravuje databázi nabídek a poptávek ze zahraničí.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem