Portugalsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

Portugalsko je standardním vyspělým trhem, který je součástí společného trhu EU.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Portugalsko je těsně navázáno na své tradiční dodavatele – Španělsko, Německo, Francii a další členské země EU. Případným zájemcům o vývoz do Portugalska lze doporučit navázat partnerství se silnými místními firmami, což může pomoci také k proniknutí do některých afrických teritorií, zejména Angoly, Mosambiku či dalších bývalých portugalských kolonií. Také účast v tendrech vyhlašovaných v Portugalsku bez silného domácího a místních poměrů dobře znalého partnera obvykle nemá velkou šanci na úspěch.

Distribuční a prodejní síť dosahuje v současné době jedné z nejvyšších úrovní centralizace v rámci států Evropské unie. Pro případnou realizaci spotřebního zboží na portugalském trhu je proto výhodnější navazovat přímé obchodní vztahy s největšími společnostmi v oblasti hypermarketů – Makro, Jumbo (skupina Auchan), Modelo-Continente (skupina Sonae), Pingo Doce (skupina Jerónimo Martins), nebo s distribučními a obchodními společnostmi a asociacemi.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Portugalsko je od roku 1993 součástí vnitřního trhu EU, kde jsou garantovány čtyři základní svobody (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu).  Spolu s vnitřním trhem existuje celní unie, kde dochází k pohybu zboží mezi členskými státy EU bez omezení. Proto obchod mezi Českou Republikou a Portugalskem není zatížen žádnými cly, poplatky nebo množstevními omezeními.  Pro účel monitoringu objemu intrakomunitárního obchodu slouží statistický systém Intrastat, kde vývozci a dovozci mají povinnost vyplňovat formulář, v případě, že dováží/vyváží do členských zemí EU. Výhody plynoucí z celní unie a vnitřního trhu je možné odepřít pouze v případě, jedná-li se o ochranu životního prostředí, zdraví, a života lidí a zvířat, ochranu rostlin, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti či ochranu národního kulturního dědictví. Tyto limity však nelze aplikovat svévolně a diskriminačně.

Pro obchod se státy mimo EU se uplatňuje jednotný celní sazebník (TARIC), ustanovený Evropskou komisí. Veškerá data související s vývozem a dovozem do třetích zemí se zaznamenávají do statistického systému Extrastat.

 

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Proces založení obchodní společnosti v Portugalsku:

  • Definice aktivity společnosti a její jméno
  • Určení data ve veřejné listině pro založení společnosti
  • Podpis veřejné listiny u notáře (společnost však může být založena i online na portálu www.empresanahora.pt nebo www.portaldaempresa.pt)
  • Deklarace začátku činnosti a registrace jako plátce daní
  • Registrace u obchodního rejstříku
  • Registrace u správy sociálního pojištění

Na stránkách agentury AICEP lze nalézt bližší údaje týkající se podnikání fyzických i právnických osob v Portugalsku. Další informace poskytne Centrum podnikatelských aktivit či web Světové banky


Přehled právních forem společností v Portugalsku

 název

český ekvivalent

počet členů

počáteční kapitál

ručení za závazky

EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL

OSVČ

1

není určena min. hodnota

neomezené

SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS

 

1

není určena min. hodnota

omezené do hodnoty kapitálu společnosti

SOCIEDADE POR QUOTAS

s.r.o.

min. 2

není určena min. hodnota

omezené do hodnoty společnosti

SOCIEDADE ANÓNIMA

a.s.

min. 5 akcionářů

min. 50 000 EUR

každý společník do hodnoty vkladu společníka

SOCIEDADE EM NOME COLECTIVO

v.o.s.

min. 2

není určena min. hodnota

neomezené započítává se i majetek společníků

SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES

Komanditní společnost

min. 2  

min. 50 000 EUR

komandista omezené do výše vkladu, komplementář neomezené

SOCIEDADE EM COMANDITA POR AÇÕES

Komanditní společnost akciová

min. 2

min. 5 000 EUR

každý společník do hodnoty svého vkladu

 

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Portugalský trh je prakticky stejně náročný pro uplatnění zahraničního zboží jako trhy ostatních členských států EU. Z této reality vyplývají rostoucí náklady na realizaci zboží na portugalském trhu, a to zejména na propagaci a zavádění nových výrobků. Rovněž ceny marketingových služeb jsou srovnatelné s náklady v zemích EU. Lze doporučit vyhledání portugalského partnera pomocí průmyslových a podnikatelských asociací a případnou nabídku časově omezené exkluzivity pro zastoupení zboží nebo služeb na portugalském trhu. Silného a prostředí znalého partnera lze doporučit také při účasti ve veřejných soutěžích.

Nejvýznamnější veletržní akce a výstavy se konají v Lisabonu a Portu, viz kapitola 5.2.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika duševního vlastnictví je v Portugalsku upravena v zákonech Código da Propriedade Industrial (CPI) a Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos Português (C.D.A.D.C). Systém ochrany duševního vlastnictví v Portugalsku je dán legislativou Evropské Unie a mezinárodními smlouvami, jimiž je Portugalsko vázáno. Portugalsko je také členem Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO) v Ženevě.

Registrace ochranných známek, patentů a designu probíhá u Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Národní institut průmyslovýého vlastnictví – INPI). Ochranou autorských práv se zabývá Inspecção Geral das Actividades Culturais (Obecná inspekce kulturních aktivit – IGAC). Všechny komunitární ochranné známky a design registrované u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) jsou platné v Portugalsku. Portugalsko také uznává ochranné známky registrované v rámci WIPO.

Od roku 2012 v Portugalsku existuje specializovaný soud zaměřený výhradně na ochranu duševního vlastnictví. Tento soud by vytvořen na základě Memoranda o porozumění mezi Trojkou a portugalskou vládou. Momentálně na tomto soudě pracují dva soudci. 

Další ze způsobů, jak řešit spory týkající se duševního vlastnictví, je před arbitrážním centrem pro průmyslové vlastnictví, doménová jména a název firem (ARBITRATE). Arbitráže může být vedena v portugalštině nebo v angličtině, a to i online.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek je v Portugalsku aplikován podobně jako v ostatních členských státech Evropské unie (povinné je zveřejnění alespoň v jednom celostátním deníku a v Diário da República – sbírka zákonů). Z tohoto hlediska jsou významné zejména projekty, které jsou v programu investiční politiky vlády. Jsou převážně zaměřeny na budování a zlepšování infrastruktury a na ekologii. Realitou zůstává, že podstatně větší možnosti podílet se na projektech v rámci veřejných zakázek mají ty firmy, které úzce spolupracují s místními subjekty, neboť ty znají podstatně lépe místní zvyklosti a mají potřebné osobní kontakty.

Velké soutěže s mezinárodní účastí vyhlašuje portugalská vláda a ministerstva na internetových stránkách EU Tenders Electronic Daily, proto lze jen doporučit jejich průběžné sledování. Všechny veřejné zakázky (celostátního i místního významu ze všech oborů) jsou uveřejňovány specializovaném vládním portálu Base. Přehlednější jsou však soukromě provozované portály jako například Vector 21, který sice vyžaduje placenou registraci, ale umožňuje vyhledávání a zasílání aktuálních informací prostřednictvím e-mailu.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Při uzavírání obchodních smluv se doporučuje, aby tyto smlouvy obsahovaly klauzuli o určení rozhodného práva a místa řešení sporů.  Nebudou-li tyto informace zmíněny ve smlouvě, může se pro spory mezi občany z Evropské Unie použít Nařízení č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech a Nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.  

Česká republika v roce 1993 uzavřela s Portugalskem bilaterární Dohodu o ochraně přímých zahraničních investic. V případě investičního sporu by se měl  investor nejprve snažit vyřešit daný spor smírem a domluvit se s daným státem. Pokud situaci nelze vyřešit tímto způsobem a trvá-li tento stav déle než 6 měsíců, investor má právo se obrátit na soud v místě své investice nebo se může obrátit na International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) či může využít ad hoc arbitráže s pravidly UNCITRAL. 

Portugalská advokátní komora: e-mail: dept.administrativo@cg.oa.pt , tel. +351 21 8823550, fax +351 21 8862403.

V případě neznalosti cizího jazyka existuje možnost využít služeb portugalské advokátní kanceláře JUDr. Tatiany Kytkové (tatiana.kytkova-52707L@adv.oa.pt, tel. +351 91 38 34 311), se kterou je možno komunikovat česky/slovensky. 

Rizika místního trhu

Podmínky, které české exportéry zboží a služeb čekají na portugalském trhu, jsou srovnatelné s podmínkami v ostatních členských státech Evropské unie. České podnikatelské subjekty musejí vycházet především z toho, že portugalský trh je náročným trhem členského a standardního státu EU, zejména po vstupu do eurové oblasti. Z tohoto pohledu nejsou čeští vývozci vystaveni velkým obchodním a podnikatelským rizikům. Přesto je nutné počítat s tím, že v některých případech může dojít k riziku nesplácení splatných závazků.

V Portugalsku platí obdobné podmínky jako v ostatních státech EU. Při navazování nových kontaktů zejména při českém vývozu do Portugalska doporučuje ZÚ Lisabon využít služeb mezinárodní společnosti Dun&Bradstreet, dostupných v ČR například prostřednictvím společnosti Bisnode, případně jiné firmy, která poskytuje základní kancelářské či bankovní informace, a v případě nových obchodních partnerů používat zajištěné způsoby placení, a to i v případě rozpracování větších zakázek.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Portugalsko se nevyznačuje výrazně odlišnými zvyklostmi ve srovnání s ostatními jihoevropskými státy. Při sjednávání schůzek je třeba počítat s delší časovou prodlevou při komunikaci (pokud se nejedná o partnery, které dobře a dlouho známe). Doba oběda (přibližně 13:00 – 15:00 hod.) je „posvátná“ a očekává se, že bude respektována. Je však možné partnera pozvat na pracovní oběd. Naproti tomu je běžné mít pracovní schůzku třeba v pátek v 18 hodin. V zemi se lze relativně dobře dohovořit kromě portugalštiny i anglicky, a to zvláště na státních úřadech a s partnery zvyklými na komunikaci s cizinci. Španělština je přijatelná jako komunikační jazyk, většina Portugalců jí přinejmenším rozumí, přesto je lepší angličtina. Zejména starší generace nezřídka ovládá také francouzštinu.

V Portugalsku jsou následující národní svátky:

• Nový rok – 1. leden
• Velký pátek – pohyblivý svátek (březen-duben)
• Den svobody – 25. duben (výročí tzv. Karafiátové revoluce 1974)
• Svátek práce – 1. květen
• Svátek těla a krve páně – Corpus Cristi – pohyblivý svátek (60 dní po velikonocích)
• Den Portugalska, Camõese a Portugalských společenství – 10. červen
• Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpen
• Svátek vyhlášení republiky – 5. říjen
• Svátek všech svatých – 1. listopad
• Svátek obnovení nezávislosti – 1. prosinec
• Neposkvrněné početí – 8. prosinec
• Vánoce – 25. prosinec 

Mimo národních svátků v Portugalsku existují i svátky regionální a městské (např. Lisabon – 12. 6., sv. Antonín; Porto – 24. 6., sv. Jan)

Obvyklá pracovní doba je v Portugalsku ve státním sektoru 9:00 – 12:30 hod. a 14:00 – 18:00 hod.

Banky jsou pro veřejnost otevřeny od 9:00 hod. do 15:00 hod.

Velké supermarkety a nákupní centra mají otevřeno od 9:00 do 23:00 hod., v neděli od 9:00 do 22:00 hod.

Běžné obchody otevírají v 9:00 nebo 10:00 hod. a zavírají kolem 19:00 hod.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro vstup a pobyt v Portugalsku režim volného pohybu osob, tj. stejné podmínky jako pro občany ostatních států EU. Občané ČR tak mohou vstupovat do Portugalska s platným cestovním pasem nebo s platným občanským průkazem. Při pobytu delším než 90 dní je nutné požádat o registraci v místě bydliště. Další informace jsou k dispozici na webu cizinecké policie SEF.

Od roku 2006 nepotřebují čeští občané pracovní povolení, chtějí-li se ucházet o zaměstnání v Portugalsku.

Portugalsko obecně nevykazuje žádná zvláštní nebo mimořádná rizika pro cizince. V zemi existuje obecná kriminalita, jejíž míra nijak zvlášť nevybočuje z průměru v Evropě. Při zaparkování vozidel – i na veřejných parkovištích u turistických atrakcí – se doporučuje neponechávat ve vozidle žádné cennosti a doklady, a to zejména na viditelných místech. V noci a na některých místech Lisabonu i ve dne je nutná zvýšená opatrnost z důvodu hrozby kapesních krádeží v turisticky exponovaných zónách. V centru větších měst se na frekventovaných místech někdy vyskytují „dobrovolní hlídači“, kterým se běžně platí „za ostrahu“ cca 0,50 – 2 Euro. V případě nezaplacení může někdy dojít i k poškození vozu.

V silniční dopravě má Portugalsko jednu z největších nehodovostí na počet obyvatel, je proto nutné počítat s velkou neukázněností a nevyzpytatelností portugalských řidičů.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Portugalsko jako člen Evropské unie aplikuje na svém území legislativu EU, která umožňuje volný pohyb pracovní síly. Při registraci na příslušném finančním úřadě a na správě sociálního zabezpečení je nutno předložit platný osobní doklad.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Portugalsku jsou státní a soukromá zdravotnická zařízení. Soukromá mají zpravidla vyšší odbornou úroveň, kratší čekací doby, jsou technicky lépe vybavena, ale samozřejmě mají i vyšší sazby (např. stomatolog 50 – 80 EUR registrace, samotné základní ošetření bolesti zubu kolem 60 EUR a více; obdobné sazby jsou i u jiných druhů lékařské péče). Platí se hotově, kreditní kartou, prostřednictvím pojišťovny nebo šekem. V naléhavých případech se doporučuje ošetření na pohotovosti (Urgência; za ošetření se platí).

Občané ČR mohou využívat evropský (EU) systém lékařského ošetření, přičemž se prokazují Evropským průkazem zdravotního pojištění. Na základě tohoto průkazu mají občané ČR v Portugalsku nárok, za stejných podmínek jako občané Portugalska, na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu. Vzhledem k tomu, že výše uvedený systém většinou nezahrnuje převoz nemocného do ČR, a k výše zmíněným vysokým doplatkům, Velvyslanectví České Republiky v Lisabonu důrazně doporučuje všem českým cestovatelům do Portugalska uzavřít na dobu pobytu cestovní zdravotní pojištění.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni 14. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem