Používání datové schránky

V textu se dozvíte jak připravit obálku a obsah vytvářené datové zprávy, jak probíhá odeslání a příjem datové zprávy či jak se dostanete k obsahu přijaté datové zprávy. Rozhraní datové schránky umožňuje i nastavení uživatelem tak, aby informace o příchodu či neodeslání datových zpráv dostával formou SMS na svůj mobilní telefon nebo prostřednictvím emailu na svůj účet elektronické pošty.Obálka a obsah vytvářené datové zprávy

Uživatel-odesílatel vybere položku „nová zpráva", systém automaticky doplní informace o odesílateli, odesílatel vybere z číselníku příjemce, odesílatel vyplní obecné informace, vyznačí druh doručení, právní titul, věc. Podstatnou částí je samozřejmě výběr adresáta.
V případě fyzické osoby bude rozhraní vypadat takto:

OBRÁZEK: Vytvoření nové datové zprávy

Uživatel může dále do zprávy vkládat písemnosti – dokumenty v povolených formátech. Písemnost uživatel vybírá ze souborového systému ve svém počítači. (Tento způsob je podporovaným scénářem při práci s Informačním systémem datových schránek prostřednictvím jednoduchého webového klienta.)

Podle znění zákona může být obsahem zprávy prakticky cokoli, ale tento volný rámec bude upraven jednak vyhláškou (která bude k zákonu 300/2008 Sb. vydána ministerstvem), jednak provozním řádem Informačního systému datových schránek. Smyslem těchto omezení je to, aby navazující informační systémy odesílatelů a příjemců (zejména elektronické spisové služby nebo systémy pro správu dokumentů) mohly číst datové zprávy doručované Informačním systémem datových schránek „lépe" než prostý text. Rovněž je nutné omezit doručovaný kód ve smyslu datových formátů tak, aby nemohl obsahovat škodlivý kód (viry). Také je velmi vhodné, aby byla zřejmá struktura vložených dokumentů, aby bylo možno rozeznat (XML) obálky dalších vložených dokumentů, a naopak aby mohl být šifrován vlastní obsah dokumentu.

Vlastní obsah dokumentu po obsahové stránce totiž Informační systém datových schránek „nevidí" a nekontroluje. Nejlépe si můžete tuto vlastnost doručovaných dokumentů představit jako neprůhlednou obálku. Na obálce vidíte to, co na obálce dopisu, tedy odesílatele a příjemce, seznam vložených dokumentů a jejich obálky. Ale vlastní obsah dokumentu nevidíte.

Odeslání datové zprávy

Po zkompletování obálky datové zprávy (a předpokládejme, že po vložení příloh či dokumentů) je možno datovou zprávu odeslat. Informační systém datových schránek tuto zkontroluje (po technické stránce a ve smyslu provozního řádu), zašifruje, přidá příslušná systémová data (časová razítka) a „přijme ji k přepravě". Uživatel se může podívat na přehled odeslaných zpráv. Tento seznam se zobrazí takto:

OBRÁZEK: Přehled odeslaných zpráv v datové schránce

zpět na začátek

Příjem datové zprávy

 

OBRÁZEK: Přijetí datové zprávy prostřednictvím jednoduchého webového klienta

Na tomto obrázku je vidět seznam doručených zpráv. Pokud uživatel otevře toto okno, jsou zprávy považovány za doručené. Tedy pokud zprávu neotevřete, nijak si tím nepomůžete, zpráva bude považována za doručenou. V okamžiku otevření tohoto okna Informační systém datových schránek sestaví další informace o datové zprávě: Kdo ji otevřel a kdy (časová razítka), sestaví dodejku a doručenku, doplní provozní informace systému o přepravě této zprávy, zapíše potřebné skutečnosti do účtovacích systémů provozovatele Informačního systému datových schránek apod.

Informace o stavu odeslané datové zprávy si může odesílatel vyžádat. Příjemce vidí identifikaci odesílatele, svou identifikaci, způsob doručení, číslo jednací atd. Zároveň vidí seznam vložených písemností. Tyto písemnosti může otevřít nebo uložit nebo zobrazit v datové zprávě.

zpět na začátek

Obsah přijaté datové zprávy

Obsah datové zprávy muže být různý (vyhoví-li vyhlášce a provoznímu řádu). Pokud je obsah strukturovaný, může být s výhodou zpracován jinými elektronickými systémy, například elektronickou spisovou službou. Je pravděpodobné, že příjemci zpráv brzy pochopí, že je vhodné dostávat datové zprávy ve strukturované podobě. Proto budou sami motivováni vhodným způsobem zpřístupnit odesílatelům příslušné formuláře pro dané životní situace a další informace, které umožní detailní adresování datových zpráv v rámci organizace příjemce. Informační systém datových schránek sám o sobě totiž tuto informaci neposkytuje.

Po otevření datové zprávy, přečtení této, uložení či zpracování přiložených písemností je datová zpráva přijata.

Nastavení datové zprávy

Mnoho parametrů datové schránky si může uživatel nastavit sám.

OBRÁZEK: Rozhraní datové schránky pro nastavení uživatelem

Demoverze ukázkového prostředí elektronické datové schránky

V demo verzi elektronické datové schránky si můžete vyzkoušet postup při práci s datovou schránkou. Demo verze umožňuje skutečnou práci s datovou schránkou, tak jak bude probíhat v reálném provozu a je omezena jen dobou existence testovacího přístupu.

Demo verze prostředí datové schránky


Přístup do zkušební verze získáte na základě žádosti o zřízení datové schránky. Žádost podáte prostřednictvím elektronického formuláře.

Před vstupem do demo verze si přečtěte stručný manuál.

Přímý vstup do ostré verze aplikace ISDS

Pokud chcete vstoupit do aplikace ISDS přepište do adresního řádku svého webového prohlížeče adresu:

www.mojedatovaschranka.cz.

zpět na začátek