Vydávání pověření k provádění atestací

Pověření k provádění atestací podle specifikace § 6b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace k životní situaci

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat každá fyzická nebo právnická osoba, pokud je podnikatelem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pověření k provádění atestací vydá žadateli Ministerstvo vnitra, jsou-li splněny podmínky podle § 6b odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tzn. pokud žadatel předloží:

  • návrh atestačních podmínek, jež obsahují náležitosti podle § 2 písm. v) zákona,
  • osvědčení o akreditaci podle § 6a zákona a
  • potvrzení příslušných orgánů, že nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky.

Osvědčení o akreditaci vydá žadateli podle § 6a zákona Český institut pro akreditaci, o.p.s., který je v souladu s § 6 zákona pověřen Ministerstvem vnitra k provádění akreditace, pokud:

  • má žadatel oprávnění podnikat v oblasti atestací a
  • žadatel splňuje akreditační pravidla pro zabezpečení technických, organizačních, ekonomických a personálních předpokladů k provozování atestací podle zákona.

Více informací o akreditaci naleznete na internetových stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

V souladu s § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je možno učinit podání ve věci žádosti o pověření k provádění atestací podle zákona písemně (lze i poštou) nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky Ministerstva vnitra.

Obálku se žádostí označte slovy „Žádost o pověření k provádění atestací“.

V případě elektronické podoby zašlete žádost na elektronickou podatelnu Ministerstva vnitra: posta@mvcr.cz s předmětem „Žádost o pověření k provádění atestací“.

Správní proces pro vydání pověření k provádění atestací probíhá podle správního řádu.

Na které instituci životní situaci řešit:

Vyřízení žádosti je plně v kompetenci Ministerstva vnitra.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Posuzování žádosti je dle Organizačního řádu Ministerstva vnitra v kompetenci odboru eGovernmentu.

Adresa:

  • Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na Ministerstvo vnitra podejte „Žádost o pověření k provádění atestací“. K žádosti přiložte tyto dokumenty:

  • návrh atestačních podmínek,
  • osvědčení o akreditaci,
  • potvrzení příslušných orgánů, že žadatel nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
  • doklad o zaplacení správního poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za podání žádosti o udělení pověření k provádění atestací nebo za žádost o udělení souhlasu se změnou atestačních podmínek činí 10 000 Kč a hradí se na účet Ministerstva vnitra č.: 3711-8920071/0710, VS: 42600, KS: 0558, SS: IČO.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou řešeny v souladu se správním řádem, tj. neodkladně, nejdéle však do 30 dnů.

Pokud je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, může být tato doba prodloužena o dalších 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

V souladu s § 37 odst. 4 správního řádu je možno učinit podání ve věci žádosti o pověření k provádění atestací podle zákona v elektronické podobě, v souladu s § 69 odst. 3 správního řádu lze rozhodnutí vyhotovit elektronicky a v souladu s § 19 odst. 3 správního řádu jej lze také doručit na elektronickou adresu žadatele, a to na jeho žádost.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Věstníky Ministerstva vnitra

Prováděcí právní předpisy k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky je možné uplatnit ve lhůtách pro správní řízení na Ministerstvu vnitra odvoláním se proti výsledku správního řízení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nedodržení podmínek stanovených zákonem nebude vydáno pověření k provádění atestací a správní poplatek propadá.

Další informace

Můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 6. 2007

Popis byl návod naposledy aktualizován

10.12.2014

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.