Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění

Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění.

Základní informace k životní situaci

Způsoby předkládání evidenčních listů:

Od 1. 9. 2020 zaměstnavatelé předkládají Evidenční listy České správě sociálního zabezpečení pouze elektronicky ve formě datové zprávy (e – Podání), ve formátu, struktuře a tvaru určeném ČSSZ zveřejněném na internetových stránkách ČSSZ, zasláním do:
• určené datové schránky e-Podani CSSZ (ID 5ffu6xk) nebo datové schránky místně příslušné OSSZ,
   PSSZ, MSSZ, nebo
• určené elektronické podatelny Veřejné rozhraní pro e – Podání ČSSZ (VREP/APEP) podepsané
   uznávaným elektronickým podpisem, nebo
• s využitím ePortálu ČSSZ prostřednictvím NIA (národní identitní bod) pokud občan disponuje
   občanským průkazem vydaným po 30. 6. 2018 s kontaktním elektronickým čipem (aktivovaným)
   nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci určeným ČSSZ (jméno, heslo, SMS zřízené
   přes CzechPoint).

Datovou zprávu pro elektronické podání je možné vytvořit prostřednictvím mzdového nebo personálního SW podporujícího službu e – Podání nebo lze pro její vytvoření a odeslání využít zdarma interaktivní formulář, který je k dispozici v internetové aplikaci ePortál ČSSZ.
Nesplní-li podání zveřejněné podmínky, nepřihlíží se k němu; ČSSZ je povinna upozornit toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon v elektronické podobě, které nesplňuje zveřejněné podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto podání nebo jinému úkonu nepřihlíží.

Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů předložit ELDP v elektronické podobě, může tak učinit písemně zasláním na adresu určenou OSSZ přitom je povinen uvést důvod tohoto postupu. Tato povinnost je splněna i předáním ELDP té OSSZ, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd.
 
Technickým důvodem je zejména výpadek:
• elektrické energie
• služeb provozovatele komunikační infrastruktury

Za technické důvody, které brání podání ELDP v elektronické podobě lze považovat též:
– faktickou neexistenci technické podpory elektronického způsobu podání na straně ČSSZ – neexistence definice datové věty pro ELDP/ELDZ za období před 1. 1. 2004 (období před zavedením tzv. jednoročních ELDP) a možnosti je elektronicky podat;
– situaci, kdy bývalý zaměstnavatel na výzvu OSSZ např. v souvislosti s podanou žádostí o důchod jednorázově dodatečně vyhotoví chybějící ELDP, které z důvodu absence prostředků elektronické identifikace či technické podpory bude schopen předložit pouze v papírové podobě na předepsaném tiskopise.
 
ePortál ČSSZ je internetová aplikace, která v rámci služby Tiskopisy poskytuje zdarma nástroj k vyplnění údajů do ELDP na obrazovce počítače a umožní elektronický přenos údajů ELDP do ČSSZ určené elektronické adresy podatelny VREP/APEP ve formě datové zprávy, a to ve formátu, struktuře a tvaru určeném ČSSZ a nebo prostřednictvím datové schránky pro e – Podání (za podmínek viz výše) a nebo umožní provedení tisku potřebných údajů do originálního tiskopisu nebo tisk ELDP ve formátu PDF s připojeným QR kódem (ELDP je vytištěn na papír ve formátu A4), dále umožní tisk dvou stejnopisů (pro zaměstnavatele a pojištěnce). Tiskopis ELDP ve formátu PDF s připojeným QR kódem je možné předávat pouze v papírové podobě z výše uvedených důvodů.

Na ePortálu ČSSZ v části Tiskopisy pro zaměstnavatele, pod odkazem Evidenční list důchodového pojištění je k dispozici Archiv, kde jsou zveřejněny tiskopisy pro vyplnění Evidenčního listu důchodového pojištění pro období let 2004-2008 a 2009-2011. A dále Evidenčního listu důchodového zabezpečení platného pro období do roku 1995 a Evidenčního listu důchodového pojištění platného pro období let 1996-2003. Dva posledně zmiňované tiskopisy slouží pouze k tisku údajů do originálních tiskopisů, které lze zasílat pouze v papírové podobě tzn., že je nelze využít k elektronickému podání. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat zaměstnavatel.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řádné vedení podkladové evidence, vyhotovování a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění, poskytování součinnosti v řízení o důchod, plnění oznamovací povinnosti při zaměstnávání důchodců.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

V okamžiku vzniku zaměstnavatele musí tento začít plnit povinnosti při provádění důchodového pojištění.

Na které instituci životní situaci řešit:

Česká správa sociálního zabezpečení – OSSZ/PSSZ/MSSZ

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na jednotlivá pracoviště OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Podklady pro provádění mzdové agendy (např. pracovní smlouvy, mzdové listy atd.).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy jsou k dispozici na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nebo na ePortále ČSSZ.

„Hlášení o zaměstnání poživatele starobního důchodu“

„Evidenční listy důchodového pojištění“

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro plnění jednotlivých povinností jsou uvedeny v textu „ Základní informace k životní situaci“.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky jsou zaměstnanci.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řádné plnění povinností v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a při provádění nemocenského pojištění.

Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické podání lze učinit ve formě datové zprávy (e – Podání), ve formátu, struktuře a tvaru určeném Českou správou sociálního zabezpečení zveřejněném na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení zasláním do:

Datovou zprávu pro elektronické podání je možné rovněž vytvořit prostřednictvím mzdového nebo personálního SW podporujícího službu e – Podání nebo lze pro její vytvoření
a odeslání využít zdarma interaktivní formulář, který je k dispozici v internetové aplikaci ePortál ČSSZ.

Podmínky a pravidla pro předávání evidenčních listů v elektronické podobě naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o pokutě za neplnění povinností v důchodovém pojištění může zaměstnavatel podat odvolání k příslušnému pracovišti České správy sociálního zabezpečení, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zákonem č. 582/1991 Sb. se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel dopustí přestupku. Za takový přestupek lze uložit pokutu až do výše stanovené v ust. § 54 odst. 6 citovaného zákona.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Česká správa sociálního zabezpečení

Informační materiály

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení – odbor Kancelář ústředního ředitele ČSSZ

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Užitečné odkazy

Další užitečné informace z různých oblastí výkonu veřejné správy.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2016

Popis byl naposledy aktualizován

08.09. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby