Povolení k provozování výherních hracích přístrojů

K provozování výherních hracích přístrojů je nutné povolení. Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. O povolení k provozování výherního hracího přístroje může žádat pouze tuzemská právnická osoba bez majetkové účasti zahraničních osob. Za právnickou osobu je oprávněn jednat statutární orgán nebo tímto orgánem zmocněná osoba.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Povolení k provozování výherních hracích přístrojů

Základní informace k životní situaci

K provozování výherních hracích přístrojů (dále též „VHP“) je nutné povolení. Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O povolení k provozování výherního hracího přístroje může žádat pouze tuzemská právnická osoba bez majetkové účasti zahraničních osob. Za právnickou osobu je oprávněn jednat statutární orgán nebo tímto orgánem zmocněná osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povolení k provozování výherního hracího přístroje se vydá, jestliže:

 • žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem o loteriích a jiných podobných hrách a žadatel splnil podmínky tímto zákonem stanovené,
 • provozování výherních hracích přístrojů je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel použito části výtěžku,
 • žadatel prokáže zajištění odborného servisu,
 • podle osvědčení pověřené autorizované osoby je výherní hrací přístroj provozuschopný.

K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky peněžní částku (dále jen „jistota“), která za jednotlivého žadatele činí 2 000 000 Kč.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podejte písemnou žádost o povolení k provozování výherního hracího přístroje.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obraťte se na obecní úřad, v jehož územním obvodu mají být výherní hrací přístroje provozovány. Má-li být výherní hrací přístroj na českou měnu provozován v kasinu nebo má-li být provozován na cizí měnu, obraťte se na Ministerstvo financí ČR.

Městský/obecní úřad

Ministerstvo financí

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žádost musí obsahovat:

 • údaje o žadateli o povolení, které se dokládají zakladatelskou smlouvou, statutem společnosti, výpisem z obchodního rejstříku;
 • doklady o bezúhonnosti fyzických osob, které u žadatele mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy; je-li zakladatelem jiná právnická osoba, doklad o bezúhonnosti osob, které u této právnické osoby mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy; bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce;
 • potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty (toto potvrzení žadatel předkládá i finančnímu úřadu);
 • čestné prohlášení provozovatele (žadatele) o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast;
 • herní plán obsahující zejména podmínky hry, způsob hry, okolnosti, které určují výhry a jejího zajištění, informace o nejvyšší sázce a výhře na jednu hru a výherním podílu; herní plán dále uvádí údaje o druhu VHP – válcový, obrazovkový, jakým způsobem a jaký druh mincí přijímá, jakým způsobem je zajištěno vyplácení zbytkového vkladu, postup při reklamaci výhry, např. při výpadku sítě atd.;
 • řád herny (pokud jsou VHP provozovány v hernách);
 • smlouvu o pronájmu nemovitosti, případně jiný doklad ohledně nemovitosti, ve které mají být VHP provozovány a přesná adresa této nemovitosti;
 • počet, druhy, výrobní čísla a přesné názvy VHP, které mají být provozovány;
 • osvědčení (respektive výpis osvědčení) o provozuschopnosti jednotlivých VHP;
 • prohlášení o nabytí VHP a v případě pronájmu opis této smlouvy;
 • stanovení způsobu a podmínek manipulace s VHP, stanovení evidence tržeb dle počítadel, výběru a vkládání peněz, záznamy o opravách, apod.;
 • jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz hry osobám mladším 18 let v místě schváleném pro stálé umístění VHP; v případě herny tato osoba odpovídá za zákaz vstupu do herny osobám mladším 18 let;
 • použití prostředků na veřejně prospěšnou činnost (u provozovatelů v kasinech);
 • způsob zajištění odborného servisu (živnostenský list nebo jiný doklad subjektu oprávněného tuto činnost zajišťovat).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů platí provozovatel za každý výherní hrací přístroj správní poplatek.

Poplatek za vydání povolení k provozu VHP:

 • nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce činí 10 000 Kč,
 • nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce činí 16 000 Kč,
 • nejdéle na 1 kalendářní rok činí 30 000 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Řízení je zahájeno dnem podání žádosti na příslušném úřadě a je ukončeno vydáním rozhodnutí. Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 223/1993 Sb., o hracích přístrojích 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)

Jaké jsou související předpisy

552/1991 Sb., o státní kontrole 634/2004 Sb., o správních poplatcích 200/1990 Sb., o přestupcích, § 24 140/1961 Sb., Trestní zákon, § 118a

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o povolení provozu VHP lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce v případě nedodržení podmínek zákona či povolení jsou uvedeny v § 43 a 48 zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Jak vysoké jsou místní poplatky? Místní poplatky zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí od 1000 Kč do 5000 Kč. Obec může sazbu poplatku na svém území stanovit v rámci tohoto rozpětí odlišně (např. podle atraktivity určité lokality apod.).

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva financí ČRLoterie a sázkové hry

Stránky Elektrotechnického zkušebního úřadu

Stránky Institutu pro testování a certifikaci, a. s.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo financí, samostatné oddělení 601, Letenská 15, Praha 1

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Jindřich Pangerl

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

15. 3. 2005

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

15. 3. 2005

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Po zaplacení správního poplatku vydá orgán, který provoz hracího přístroje povolil, známku, kterou musí být označen každý hrací přístroj na viditelném místě tak, aby nebylo možno známku poškodit. Známka obsahuje označení ministerstva financí, cen a mezd České republiky, malý státní znak České republiky, rok povolení, hodnotu a po celé ploše je opatřena hlubotiskem. Provozovatel je povinen do 2 měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení, podat vyúčtování provozu hracích přístrojů podle jednotlivých hracích přístrojů a předložit je orgánu, který povolení vydal. Pokud povolení vydalo ministerstvo, předloží toto vyúčtování orgánu pověřenému dozorem nad provozem hracího přístroje.