Podání žádosti na MZe ČR o povolení výroby a dovozu krmiv pro výzkumné účely podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, stanovuje mimo jiné podmínky pro výrobu, dovoz a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů doplňkových látek. Pokud je nutné a nezbytné pro účely biologického zkoušení nezbytného pro uskutečnění vědeckého nebo výzkumného záměru krmné směsi a premixy, které neodpovídají podmínkám stanoveným tímto zákonem umožňuje v souladu s § 20 na základě povolení Ministerstva zemědělství výrobu a dovoz pokusných krmných směsí a pokusných premixů.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Podání žádosti na MZe ČR o povolení výroby a dovozu krmiv pro výzkumné účely podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech ve znění pozdějších předpisů

Základní informace k životní situaci

Zákon o krmivech (dále jen „zákon“) stanovuje mj. podmínky pro výrobu, dovoz a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů doplňkových látek. Pokud je nutné a nezbytné pro účely biologického zkoušení nezbytného pro uskutečnění vědeckého nebo výzkumného záměru vyrobit nebo dovézt krmné směsi a premixy, které neodpovídají podmínkám stanoveným tímto zákonem, je to možné jen na základě povolení Ministerstva zemědělství ČR v souladu s § 20 zákona (toto ustanovení se nevztahuje na krmiva pro toxikologické zkoušky a pokusné krmné směsi vyráběné a užité v zařízeních univerzit a vědeckých a výzkumných ústavů).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Výrobu a dovoz pokusných krmných směsí a pokusných premixů pro účely biologického zkoušení nezbytných pro uskutečnění vědeckého nebo výzkumného záměru, pokud neodpovídají podmínkám stanoveným zákonem, mohou provádět pouze:

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále též „ÚKZÚZ“) a dále
 • výrobci a dovozci registrovaní podle § 8 zákona, kterým Ministerstvo zemědělství ČR (dále též „ministerstvo“) udělí pro tuto výrobu a dovoz povolení.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ministerstvo udělí povolení za podmínky, že výrobce zajistí:

 • zabránění kontaminace výrobního zařízení a ostatního provozu zkoušeným krmivem, krmnou surovinou, doplňkovou látkou nebo premixem či vyrobenou pokusnou krmnou směsí,
 • oddělené skladování zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky, premixu a vyrobené pokusné krmné směsi,
 • samostatnou evidenci výroby pokusných krmných směsí a premixů a k těmto účelům použitých zkoušených krmiv, krmných surovin, doplňkových látek nebo premixů,
 • zřetelné označení zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky, premixů a vyrobené pokusné směsi nebo premixu „Určeno pro pokusné účely…“ včetně uvedení názvu a množství obsažené zkoušené substance v 1 kg.

Ministerstvo povolení pro výrobu pokusných směsí a premixů zruší, dojde-li k porušení podmínek, za nichž bylo povolení uděleno, nebo na písemnou žádost výrobce.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podejte písemnou žádost na Ministerstvo zemědělství ČR.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Ministerstvo zemědělství

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor živočišné výroby 7010
Těšnov 17
117 05 Praha 1

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žádost o povolení musí obsahovat:

 • jméno a bydliště fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby, odpovědné za provádění vědeckého nebo výzkumného záměru,
 • jméno a bydliště registrovaného výrobce, který bude výrobu pokusných krmných směsí a premixů provádět a sídlo provozovny,
 • označení zkoušeného krmiva, krmné suroviny doplňkové látky nebo premixu,
 • obsah živin a obsah doplňkových látek, pokud jsou obsaženy,
 • u krmných surovin a doplňkových látek způsob výroby,
 • u pokusných krmných směsí nebo pokusných premixů složení,
 • požadovaný objem výroby,
 • ostatní údaje určující krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky nebo premixy.

K žádosti přiložte souhlas Státní veterinární správy nebo příslušného orgánu Inspekce životního prostředí s tím, že zkoušené krmivo, krmná surovina, doplňková látka nebo premix při navrženém použití neohrozí zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Příslušné orgány státní veterinární správy ve věcech veterinární péče a orgány Inspekce životního prostředí.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

V případě potřeby jsou prováděna místní šetření, při kterých je nutná součinnost žadatele.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

91/1996 Sb., o krmivech, § 20, § 21

Jaké jsou související předpisy

166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V řízení ve věcech upravených zákonem o krmivech se postupuje podle správního řádu, který upravuje i postup a další náležitosti k využívání opravných prostředků. Prvoinstančním orgánem je odbor živočišných komodit 17210. O odvoláních k rozhodnutím odboru živočišných komodit 17210 rozhoduje jako druhoinstanční orgán ministr zemědělství.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Nesplní-li výrobce, dovozce, dodavatel, distributor nebo jiná osoba povinnost, stanovenou pro bezpečnost krmných produktů, určených k výživě zvířat zajišťujících produkci potravin anebo svým počínáním nebo nečinností způsobí nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí, anebo ohrozí nezávadnost a vhodnost živočišných produktů získaných z těchto zvířat pro lidskou potřebu, případně nesplní informační nebo jinou související povinnost stanovenou zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropských společenství, může mu ÚKZÚZ uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

 • Ministerstvo zemědělství – odbor živočišné výroby
 • ÚKZÚZ – odbor krmiv

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva zemědělství ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství – odbor živočišné výroby

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Ing. Saksún, tel. 221 81 26 42

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

25. 3. 2003

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

21. 6. 2006

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace