Pracovní skupina pro veřejné finance a veřejnou správu

Veřejné finance a veřejnou správu zasáhne celá řada problémů a komplikací spjatých s přijetím jednotné měny eura, proto je třeba zavést patřičná opatření. Touto problematikou se zabývá pracovní skupina pro veřejné finance a veřejnou správu, jejímž gestorem je Ministerstvo financí.Zavedení eura se dotkne jak veřejných financí, tak celé veřejné správy. Veřejné finance, které zahrnují státní rozpočet, rozpočty územních samospráv a státní fondy, budou muset být ode dne zavedení eura vyjadřovány v eurech. Dále je s veřejnými financemi úzce spojen státní dluh a jeho dluhopisové krytí. V souvislosti se zavedením eura vznikne v oblasti veřejných financí a veřejné správy celá řada technických problémů i nákladů spojených s vyjádřením rozpočtových příjmů a výdajů v nové měně. Vzhledem k tomu, že veřejné finance jsou řízeny na nejvyšší úrovni ministerstvem financí, připadla právě jemu gesce za pracovní skupinu pro veřejné finance a veřejnou správu.

Členy pracovní skupiny pro veřejné finance a veřejnou správu jsou zástupci Ministerstva financí, Generálního ředitelství cel, Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Úřadu vlády ČR a České národní banky.

Hlavní úkoly pracovní skupiny pro veřejné finance a veřejnou správu jsou v obecnosti zadány Národním plánem zavedení eura v České republice. Vzhledem k tomu, že fungování veřejných financí, veřejné správy i samosprávy je definováno nejrůznějšími právními předpisy, jejichž změna je časově náročná, probíhá již v současné době, tj. bez stanovení konkrétního termínu pro zavedení eura, příprava zejména v následujících oblastech:

  • rámcová analýza finančních dopadů zaokrouhlování a zarovnávání rozpočtových příjmů a výdajů při přepočtu na euro
  • identifikace potřebných změn v právních předpisech;
  • identifikace potřebných změn souvisejících se sestavováním státního a územních rozpočtů a se správou státního dluhu a finančního majetku státu;
  • vypracování koncepce přepočítání tarifních mezd a platů zaměstnanců veřejné správy, daní, různých sociálních dávek, důchodů, poplatků a úpravy daňového systému;
  • připravit systém a metodiku kontroly připravenosti veřejné správy na zavedení eura a zveřejnit systém hodnocení.


Po oznámení konkrétního data pro zavedení eura v České republice začne samotná příprava celé veřejné správy i samosprávy. V této fázi bude využita metodika zpracovaná touto pracovní skupinou. Hlavním úkolem pracovní skupiny pro veřejné finance a veřejnou správu v této fázi bude odborná pomoc a kontrola probíhajících příprav na zavedení eura v celém veřejném sektoru.

Indikativní harmonogram úkolů pracovní skupiny NKS pro veřejné finance a veřejnou správu

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.